Čtvrtek 30. března 1876

Stenografická zpráva

0

XV. sezení pátého výročního zasedání sněmu

Českého z roku 1872, dne 30. března

1876.

0 b s a h:

Sdělení presidiální: Složeny mandáty.

69 poslanců prohlášeno za vyloučené. Došlé spisy a petice přiděleny komisím. Denní pořádek:

1.    Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti městské rady král. hlavn. města Prahy v příčině postoupení plochy stavební pro museum království Českého.

2.    Zpráva téže komise o žádosti obce Valečské za zřízení nového okresního soudu ve Valči.

3.    Zpráva zemského výboru za povolení příspevku 2-3000 zlatých co dotace k podporování průmyslu na odborných ústavech.

4.    Zpráva zemského výboru o petici okres. výboru ve Zbirově za prominutí dlužné zálohy silniční per 24234 zl. 28 1/2 kr.

5.    Zpráva zemského výboru v příčině povolení subvence až do sumy 45000 zl. k stavbě silnice ze Semil v Jizerském údolí do horní Sitové z dotace na stavby silniční.

6.    Zpráva komise pro zemevzdeláni o upotřebení peněz k účelům zemevzdelání.

7.    Zpráva petiční komise o žádosti Tomáše Tomanna v Kamberku za příspěvek k opětnému vystavení mlýnského jezu.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Přítomní: Maršálkův náměstek Edvard Claudi a poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupce vlády: Jeho Exc. c. k. místodržitel svob. pan Weber a c. k. místodržitelský rada Dr. Friedl rytíř z Friedensee.

Sezení počalo o 12. hodině polední.

Oberstlandmarschall (läutet): Die Sizzung ist eröffnet.

Nám. nejv. marš.: Sezení jest zahájeno.

Oberstlandmarschall: Ich habe dem hohen Landtage folgende Mittheilungen zu machen.

Die Landtagsabgeordneten Hr. Wenzel Tomek und Hr. Vincenz Hansmann haben mir angezeigt, daß sie ihre Mandate niederlegen.

Nám. nejv. marš.: Pan poslanec Václav Tomek a Čeněk Hausmann složili své mandáty.

Stenographischer Bericht

über die

XV. Sitzung der fünften Jahres Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1872; am

30. März 1876.

Inhalt:

Präsidialmittheilungen: Mandatsniederlegungen.

Erklärung des Mandatsverlustes von 69 abgeordneten. Zuweisung der Landtagseingaben und Petitionen. Tagesordnung:

1.   Bericht der Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten, betreffend die von der Stadtgemeinde Prag angesuchte Ermächtigung zur Abtretung eines Bauplatzes an die Gesellschaft des Museums.

2.   Bericht derselben Kommission über die Petition der Gemeindevertretung Waltsch um Bildung eines neuen GenchtsSpreugetS mit dem Amtssitze in Walsch.

3.   Bericht des Landesausschußes, betreffend die Bewilligung einer Pauschalsumme von 2-3000 fl. als Dotation zur

Unterstützung gewerblicher Zwecke an den Fachschulen.

4.   Bericht des Landesausschußes zur Petition des Zbirower Bezirksausschußes um Nachsicht des noch Schuldigen Strassenbauvorschußes pr. 24234 fl. 28 1/2 kr

5.   Bericht des Landesausschußes, betreffend die Gewährung einer Subvention bis zum Betrage von 45000 fl. aus der Strassenbaudotation zum Baue der Iserthalstrasse von Semil nach Ober Sitowa.

6.   Bericht der Kommission für Landeskultur über die Verwendung der zu Landeskulturzwecken bewilligten Gelder.

7.   Bericht der Petitionskommission über die Petition des Thomas Tomann in Kamberg um Beitrag zum Wiederaufbau feiner Mühlwehre.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall: Karl Fürst Auersperg.

Gegenwärtige: Der OberstlandmarschallStellvertreter Eduard Claudi und die beschlußfähige Anzahl von Landtags Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell der k. k. Statthalter Freiherr von Weber und der k. k. Statthaltereirath Hr. Dr. Friedl Ritt. v. Friedensee.

Beginn der Sitzung: 12 Uhr Mittags.

Sněm. sekr. Schmidt: Vaše Jasnoti! Dovoluji si oznámiti, že skládám mandát svůj co poslanec snemu českého. V Praze, dne 29. března 1876. Vaclav Tomek.

Vaše Jasnosti! Dovoluji si oznämiti, že skládám mandát svůj co poslanec snemu českého. V Praze, dne 29. března 1876. Čeněk Hausmann.

Oberstlandmarschall: Der Abgeordnete

29

Ritter von Streeruwitz entschuldigt fein Ausbleiben durch Unwohlsein.

Nám. nejv. marš.: Poslanec pan rytíř Streeruwitz omlouvá svou nepřítomnost churavostí.

Oberstlandmarschall: Eine Anzahl von Abgeordneten, welche bisher in den Landtag noch nicht eingetreten sind, wurden nach §. 19 der Geschäftsordnung unter dem 14. März aufgefordert, im Landtage zu erscheinen, oder ihre Abwesenheit zu rechtfertigen. Es sind dies die Herren:

Bozděch Wenzel,

Branner Franz,

Černý Johann,

Čulik Karl,

Faber Karl,

Fiala Franz,

Fáček Franz,

Frič Josef,

Harrach Johann,

Häßler Lambert,

Hartl Franz, Havelec Franz,

Hevera Vincenz,

Gärtner Josef,

Götzel Josef,

Grünwald Vendelin,

Jireček Josef,

Jeřábek Johann,

Jeřábek Franz,

Kahles August,

Kaizel Eduard,

Kaška Anton,

Kletečka Emanuel,

Klimeš Josef,

Kotalik Wenzel,

Kralert Franz,

Klaudy Karl Leopold,

Krofta Josef,

Krouský Johann,

Kubiček Mathias,

Kndrnáč Ignaz,

Mašek Josef,

Mattuš Karl,

Mira Blasius,

Moravec Ignatz, Moravek Franz,

Neubauer Franz,

Neumann Stanislaus,

Novák Franz,

Oliva Alois,

Palacký Franz, Prachenský Josef,

Petak Wenzel,

Plewa Johann,

Platzer Wilhelm, Pollach Stephan,

Porak Anton,

Pštros Franz,

Rieger Ladislaus Franz,

Roth Karl,

Ruml Johann,

Říha Josef,

Schwarz Karl,

Skopec Adolf,

Skreyšovský Franz,

Sedláček Wenzel,

Seigerschmidt Josef,

Svátek Laurenz,

Štětka Josef,

Schöne Moriz,

Tomann Hugo,

Uhl Katl,

Ulrich Karl,

Václavik Alois,

Vaněček Johann,

Vorel Ludwig,

Zatka Ignaz,

Zeithammer Ottokar, Žák Johann.

Beim Abschluße der 14tägigen Frist erhielt ich durch die Post ein Schreiben, das mit der Unterschrift der oben genannten Abgeordneten versehen war. Diese Zuschrift ist in einem sehr selbstbewußten Tone abgefaßt, um nicht einen stärkeren Ausdruck zu gebrauchen,

Sie beruft sich auf die Schriftliche Erklärung, welche am 25. April des vergangenen Jahres von mehreren Abgeordneten eingereicht worden war und wegen ihrer unehrerbietigen Fassung in Wahrung der Würde des hohen Landtages bei Seite gelegt werden mußte.

Da die Zuschrift des heurigen Datums lediglich den Zweck verfolgt, die ungebührliche Sprache zu reproduziren und fortzusetzen, so kann sie nur demselben Schicksale verfallen, wie jene Erklärung des vergangenen Jahres. Nachdem ich aber auf das vorjährige Antwortschreiben verwiesen wurde, so war ich veranlaßt, dasselbe wieder zur Hand zu nehmen.

Da habe ich nun die Wahrnehmung gemacht, daß bei halbwegs aufmerksamer Prüfung und Vergleichung der Unterschristen unzweifelhaft hervorgeht, daß eine bedeutende Anzahl von Unterschriften von Freundeshand geleistet erscheint. (Rufe: Hört! Hört!) Es ist dies ein eigenthümlicher Vorgang, zwei Schriftstücke in untrennbaren Zusammenhang zu bringen, ans welchen vielfach Unterschriften von fremder Hand ausgeführt sind. Es charakterisirt dies die Einstimmigkeit der betreffenden Demonstration. (Hört!)

Zur Beurtheilung der Angelegenheit im Sinne

der Geschäftsordnung ist es allerdings gleichgiltig

nachzuforschen, welche Unterschrift echt und welche

es nicht ist. Gegenüber den Anforderungen des §. 19

der Geschäftsordnung steht die Sache nämlich so:

Diejenigen Abgeordneten, von denen das be-

sagte Schreiben wirklich unterzeichnet wurde, haben

eine Erklärung abgegeben, welche eine Rechtferti-

gung ihres Ausbleibens von den Landtagssitzungen

nicht enthält, von denjenigen Abgeordneten aber, welche die Unterschrift nicht geleistet haben, wurde keine Rechtfertigung ihrer Abwesenheit erbracht.

Indem ich diesen Sachverhalt dem h Landtage mittheile, erlaube ich mir den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag wolle beschließen: Die oben genannten 69 Landtagsabgeordneten werden für ausgetreten erklärt und es sind die Neuwahlen zu veranlassen.

Nám. nejv. marš.: Slavný sněme račiž se usnésti takto:

Svrchu jmenovaných 69 poslanců do sněmu prohlašují se za vystouplé a buďtež spůsobeny nové volby.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Dr. Grégr: Prosím za slovo.

Nejv. marš.: Pan dr. Grégr má slovo.

Dr. Grégr: Já myslím, pánové, že, když 69 poslanců sem zadá jakýsi přípis, ve kterém ospravedlňují svůj krok, že se do sněmu nedostavili, že věc ta jest tak důležitá, nejen důležitá pro snem sám, nýbrž důležitá i pro všecky ty, kteří poslance ty zvolili, tedy pro velkou část národa českého, že zajisté krok tento zasluhuje pilného a všestranného posouzení. Důvody, pro které tedy poslanci ti, kteří sem přípis zaslali, vstoupiti nechtějí do sněmu, jsou zajisté udány v přípise, který došel Jeho Jasnost p. zem. maršálka.

Důvody ty nám nejsou známy. J. Jasnost ovšem poukazoval na to, z jaké příčiny za to má, aby se přípis tento zde ve sněmu nečetl, a ja nechci nijak pochybovati o tom, že důvody, které má Jeho Jasnost pro tento svůj návrh, jsou podstatné, avšak zdá se mi, že to leží i v důstojnosti sněmu samého, aby o tak důležitém aktu sám nabyl přesvědčenosti, zdali jsou důvody v přípise poslanců těch, kteří sem přípis zadali, tak důležité, že krok jejich na každý pád jest k ospravedlnění.

Aby se však sněm přesvědčil o podstatnosti aneb nepodstatnosti těch důvodů, myslím, že nezbývá nic jiného, než učiniti návrh, aby se zvolila komise, které by předložen byl tento přípis, kterážto by jej měla zkoumati a pak teprvé návrh učiniti slavnému sněmu, má-li se přípis ten čísti aneb nemá-li se čísti; jsou-li důvody ty podstatne a vhodné čili nic.

Co se týče poznámky, ze jsou tam některé podpisy, které nejsou snad rukou těch psány, jichž se týká, myslím, že se to nemůže považovati za padělání podpisů, neboť jsem přesvědčen, že každý ten, kdo vlastnoručně nepodepsal tento akt, tento přípis, že zajisté dal jinému plnou moc, aby za něho podepsal a že to učinil jen tenkráte, když byl úplne zpraven o obsahu tohoto přípisu Z těchto důvodů dovoluji si učiniti návrh, aby zvolena byla komise

9 členů z celého sněmu, která by měla přípis 69 poslanců zkoušeti a pak o tom sněmu návrh učiniti.

Ladtgs. -Sekretär Schmidt: Der Hr. Abg. Dr. Grégr beantragt, es möge eine Kommission von 9 Mitgliedern zur Prüfung der eingelangten Zuschrift gewählt werden und diese Kommission möge Sodann darüber Bericht erstatten.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist in der Minorität.

Ich bringe nunmehr den Antrag zur Abstimmung, welchen ich mir zu stellen erlaubt habe:

Der hohe Landtag wolle beschließen, es seien die oben genannten 69 Abgeordneten als ausgetreten zu erklaren und die Neuwahlen zu veranlassen.

Nám. nejv. marš.: Slavný sněme račiž se usnésti takto: Svrchu jmenovaných 69 poslanců do sněmu prohlašují se za vystouplé a bud'tež spůsobeny nove volby.

Oberstlandmarschall: Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Von Landtagseingaben wurde Z. 218, L. -A. Vorlage des Berichtes des Bezirksausschußes Gablonz und Kratzau in Angelegenheit der Nothstandsbauten. ferner Z. 221, L. -A. -Vorlage des Berichtes der Gablonzer Bezirkshauptmannschaft über die sich mehr Steigernde Nothlage der Arbeiterbevölkerung in den betreffenden Bezirken und Z. 231 L. -A. -Vorlage der Petition des Gablonzer Bezirksausschußes um Gewährung einer Subvention in unverzinslichen Darlehen für Nochstandsbauten der Budgetkommission zugewiesen.

Nám. nejv. marš.: Z podání sněmu bylo číslo 218, předloha zemského výboru o zprávě okresního výboru Jabloneckého a Chrastavského v záležitosti staveb nových z nouze a č. 229, předloha zemského výboru o zprávě okresního hejtmanství Jabloneckého v příčině vzmáhající se nouze dělnictva v okresu Jabloneckém; čís. 231, předloha zemského výboru o petici okresního výboru v Jablonném za povolení subvence na nezúročitelné půjčky k stavbám z nouze - budžetní komisi přikázány.

Oberstlandmarschall: Im Drucke wurde vertheilt:

Nám. nejv. marš.: V tisku bylo rozdáno:

Sněm. sekr. Schmidt: Čís. 210. Zpráva zem. výboru s výkazy o povolených zálohách k stavbám silničním roku 1873, 1874 a 1875,

29*

a o povolených příspěvcích ze silniční dotace za rok 1873-77.

Čís 217. Zpráva komise pro zeměvzdělání o zem. výborem předložené osnově zákona pro lesnictví v království Českém.

čís. 227. Zpráva budžetní komise stran naložení s jměním zemským v roce 1875.

Zur Vertheilung sind gelaugt:

Zahl 210 Bericht des Landesausschußes mit dem Ausweise über in den Jahren 1873, 1874, 1875 zu Strassenbauten bewilligten Vorschüsse und die aus der Strassenbaudotation der Jahre 1873 1877 bewilligten Subventionen.

3. 217 Bericht der Kommission für Landeskulturangelegenheiten über den vom Landesausschuße wieder vorgelegten Entwurf eines neuen Festgesetze für das Königreich Böhmen.

Z. 227 Bericht der Budgetkommission über die Gebahrungsausweise des Landesvermögens pro 1875.

Oberstlandmarschall: Einlauf von Pelitionen und deren Zuweisung.

Ldtgs. =Sekr. Schmidt (liest): Z. 113. Abg. Dr. Görner überreicht die Petition der Stadtgemeinde Niemes um Loszählung von der Entrichtung des Quartiergeldes an den Schulinspektor Franz Dornaus.

Z. 114 Abg. Niederle überreicht die Petition des Bezirksausschußes Polna um Abänderung des §. 7 der Strassenpolizeiordnung.

Sněm. sekr. Schmidt: Posl. dr. Weber, pet. obce Travčic, Zádušník a Podčapl za opatření, by vojenská cvičení na jejich blíže Terezína ležících pozemcích více odbývány nebyly.

Nejv. marš.: Petiční komisi.

Sněm. sekr. Schmidt: Posl dr. Grégr, pet. 356 obcí za zřízení české university.

Nejv. marš.: Školské komisi

Sněm. sekr. Schmidt: Posl. dr. Trojan, pet. obce Vinaříc, Všetat, Velkého Újezda, Pavlikova, Mutějovic, Hředly a Hostokrejí za zřízení české university.

Nejv. marš.: Téže komisi.

Lbtgs. =Sekretär Schmidt: Z 118 Abg. Tachezy überreicht die Petition des Bezirksausschußes Eger um Einräumung der Exekutivgewalt.

Oberstlandmarschall: Der Gemeinde= Kommission.

Sněm. sekr. Schmidt: Posl. dr. Nittinger, pet. voličů obce Litohoštské za změnu řádu volebního.

Nejv. marš.: Komisi pro změnění řádu volebního.

Sněm. sekr. Schmidt: Posl. dr. Sladkovský, pet. obce Bavorovské za upravení okresního soudu tamtéž.

Nejv. marš.: Komisi pro obecní a okr. záležitosti.

Oberstlandmarschall: Wir gehen um zur Tagesordnung über.

Nám. nejv. marš.: Přikročujese k dennímu pořádku.

Oberstlandmarschall: Der erste Gegenstand ist der Bericht der Kommission für Bezirks=

und Gemeindeangelegenheiten, betreffend die von der Stadtgemeinde Prag angesuchte Ermächtigung zur Abtretung eines Bauplatzes an die Gesellschaft des Museumß.

Berichterstatter ist Hr. Dr. Ritt. v. Wiener. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti městské rady král. hlav. města Prahy v příčině postoupení plochy stavební pro museum království Českého.

Abg. Dr Ritt v. Wiener (liest):

Hoher Landtag! Das Stadtverordneten=Kollegium der königl. Hauptstadt Prag hat über Antrag des Stadtrathes in der Sitzung vom 21. Februar 1876 den Beschluß gefaßt, der Gesellschaft des Museums des Königreiches Böhmen zum Zwecke des Baues eines monumentalen Museumsgebäudes von den ehemals sortifikatorischen Gründen oberhalb des Roßthores eine Area von etwa 3718 Quadrat= Klft.. oder 13598 Quad.. -Meter unentgeltlich zu überlassen.

An diesen Beschluß würden auf Grundlage bes zwischen den Vertretern der Stadtgemeinde und der Gesellschaft des Museums getroffenen Uibereinkommens die Bedingungen geknüpft.

Dieser, Beschluß wird damit begründet, baß laut den Allerhöchst genehmigten Statuten die Förderung der wissenschaftlichen Bildung in Böhmen überhaupt und der Kenntniß des Königreiches Böhmen insbesondere namentlich durch Anschaffung, Aufbewahrung und nützliche Verwendung des hiezu notwendigen Sachmaterials den Zweck des Museums des Königreiches Böhmen bildet und daß mit Rücksicht auf die allseits anerkannte Unzureichenheit der Räumlichkeiten in dem gegenwärtigen Museumgebäude, welche nicht einmal die höchst wünschenswerthe Exposition aller kostbaren Sammlangen des Museums gestattet - die Unterbringung des Museums in einem neuen Gebäude unbedingt notwendig macht.

Die unentgeltliche Uiber lassung des Bauplatzes aber wird damit begründet, daß das neue Museum als ein Denkmal wissenschäftlicher Bestrebungen der königl. Hauptstadt Prag dieser zur Zierde und zum Ruhme gereichen würde.

Nachdem nun der Werth dieses Bauplatzes mit Rücksicht auf feine Größe den Betrag von 2000 fl. übersteigt, so ist hiezu ein Landesgesetz erforderlich.

Die Wichtigkeit des Museums für das Königreich Böhmen ist mit Rücksicht auf den statuarischen Zweck desselben außer Frage gestellt und wirb durch die alljährlich aus Landesmitteln gewährte Subvention vom hohen Landtage anerkannt. Ebenso unterliegt es keinem Zweifel, daß die dermal in einem beut Lande gehörigen Gebäude

unterbrachten kostbaren Sammlungen im Falle der Auflösung der Gesellschaft Eigenthum des Landes bleiben.

Die Kommission glaubt in Uibereinstimmung mit dem Landesausschuße den Beschluß des Prager Stadtverordneten=Kollegiums wegen unentgeltlicher Uiberlassung der erwähnten Bauarea an die Gesellschaft des Museums als begründet ansehen zu können und stellt bei dem weiteren Umstanbe, daß ber Beschluß des Stadtverordneten=Kollegiums von 65 Mitgliedern einstimmig gefaßt wurde, den Antrag:

Hoher Landtag wolle nachstehendes Gesetz beschließen:

Sněm. sekr. S c h m i d t: Komise činí návrh, aby předložený návrh zákona byl schválen.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Da dies nicht der Fall ist, gehen wir in die Spezialberathung über.

Berichterstatter Dr. Ritt. v. Wiener (liest): Uiber Antrag des Landtages Meines Königreiches Böhmen sinde Ich der Stadtgemeinde Prag die unentgeltliche Uiberlassung eines Areales von 13598 Quadr. =Metern von den ehemals sortifikatorischen Gründen oberhalb des Roßthores an die Gesellschaft des Museums für das Königreich Böhmen behufs Aufführung eines neuen monumentalen Museumgebäudes unter den zwischen der Stadtgemeinde und der Gesellschaft vereinbarten Bedingungen zu bewilligen.

Sněm. sekr. Schmidt: K návrhu sněmu Mého království Českého vidí se Mně povoliti, aby městská obec Pražská z bývalých pevnostních pozemků nad bránou koňskou pozemek 13598 čtver. metrů společnosti musea pro království České za účelem zřízení nové monumentální budovy musejní bezplatně postoupiti mohla za podmínkami mezi obcí městskou a společností smluvenými.

Oberstlandmarschall: Ich bitte Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen. Berichterstatter Dr. Ritt v. Wiener (liest): G e s e t z

vom.....

womit die Stadtgemeinde Prag zur Abtretung eines Bauplatzes an die Gesellschaft des Museums für das Königreich Böhmen ermächtiget wird.

Sněm. sekr. Schmidt: Zákon,

daný dne .....

kterýmž se městské obci Pražské udílí moc, aby společnosti musea pro království České postoupila staveniště.

Oberstlandmarschall: Diejenigen, welche

dem Gesetzestitel zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten nápis zákona, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Derselbe ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Ritt. v. Wiener: Ich erlaube mir zu beantragen, daß das Gesetz in 3. Lesung angenommen werde.

Sněm. sekr. Schmidt: Navrhuje se, aby se přikročilo k třetímu čtení zákona

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand zu diesem Antrage das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se)

Ich bitte nunmehr Diejenigen, welche dem Gesetze in 3. Lesung endgiltig ihre Zustimmung geben, steh zu erheben. (Geschieht. ) Das Gesetz ist in 3. Lesung angenommen.

Oberstlandmarschall: Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Stadtvertretung Waltsch um Bildung eines neuen Gerichtssprengels mit dem Amtssitze in Waltsch.

Berichterstatter ist der Abg. Dr. Zintl. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen

Nám. nejv. marš.: Zpráva téže komise o žádosti obce Valče za zřízení nového okresního soudu ve Valči.

Berichterstatter Dr. Zintl (liest):

Hoher Landtag! Zu Folge Beschluß des h. Landtages vom 8. Mai 1875 wurde die Petition der Gemeindevertretung von Waltsch um Errichtung eines neuen Gerichtssprengels mit dem Amtssitze dortselbst dem Landesausschuße mit der Aufforderung zur Einleitung der entsprechenden Eihebungen zugewiesen.

Im Sinne der erwähnten Petition sollten 14 Ortschaften aus dem Podersamer, 8 Orte aus dem Buchauer, 15 Ortschaften aus dem Luditzer und eine Ortschaft aus dem Duppauer Gerichtsbezirke ausgeschieden und zu einem neuen Gerichtssprengel mit 10231 Seelen vereinigt werden.

Zur Begründung des Ansuchens werden die beträchtliche Entfernung der bezogenen Ortschaften von ihren dermaligen Gerichtsorten, die schlechten Kommunikationsverhältnisse, die besonders günstige natürliche Lage von Waltsch im Centrum des zu kreirenden Bezirkes mit den fast nach allen Seiten hinführenden sehr guten Strassen und Wegen, endlich noch der Umstand hervorgehoben, daß in Waltsch ein Spar= und Vorschußverein bestehe, bei welchem fast alle die oberwähnten Gemeinden betheiligt seien.

Aus den gepflogenen Erhebungen geht jedoch hervor, daß der Verkehr der Bewohner von 12 der größeren Ortschaften des derzeitigen Luditzer Bezirkes, welche für den neuen Gerichtssprengel in Aussicht genommen sind, mit Luditz ein größerer

und die Kommunikation dahin eine bessere ist als nach Waltsch.

Uiberdies haben sich 3 Ortschaften der Luditzer, 13 Orte des Podersamer und 2 Ortschaften des Buchauer Sprengels, zusammen mit 5907 Eirnvohnern, entschieden gegen ihre Einbeziehung in den neuen Gerichtsbezirk ausgesprochen, welche Erklärung mit dem Inhalte der Petition des Gemeindeausschußes Waltsch, woraus das Bedürfnis? zur Bildung des neuen Gerichtssprengels ein allgemein fühlbares wäre, im vollen Widerspruche steht.

Die erwähnten Gemeinden des Podersamer Bezirkes, worunter auch solche, deren Entfernung von ihrem derzeitigen Gerichtsorte größer ist als jene von Waltsch, erklären, daß die Kommunikation mit letzterem Orte eine sehr beschwerliche sei und gar kein Verkehr dorthin bestehe.

Von den politischen Behörden hat blos die k. k. Bezirkshauptmannschaft Kaaden die Ausscheidüng der mit den Ortschaften Mekl und Bukowa zu einer Ortsgemeinde vereinigten Ortschaft Gässing, welche an der äußersten Grenze des Gerichtssprengels Duppau, beziehungsweise des politischen Bezirkes Kaaden gelegen ist, befürwortet und deren Zuweisung zu dem beantragten Bezirke Waltsch als vortheilhaft bezeichnet, wogegen Die übrigen k. k. Bezirkshauptmaunschaften Podersam, Luditz und Saaz die Petition nicht befürworten, namentlich die Bezirkshauptmannschaft Luditz hervorhebt, daß weder sprachliche noch örtliche Verhältnisse die Errichtung des neuen Bezirksgerichtes als geboten erscheinen lassen und daß die von der Stadt Waltsch und den wenigen ganz nahe gelegenen Gemeinden geltend gemachten Gründe gegenüber den von der Mehrzahl Der Gemeinden erhobenen Protesten von sehr untergeordneter Bedeutung seien.

In gleicher Weise haben sich sämmtliche betheiligte Bezirksvertretungen gegen die Bildung des neuen Gerichtssprengels erklärt. Besonders sind die Bezirksvertretungen Buchau und Podersam, welche die schwere finanzielle Schädigung der Bezirke, wenn die Ausscheidung der betreffenden Gemeinden behufs Kreirung des Gerichtsbezirkes Waltsch erfolgen würde, schildern.

Das k. k. Bezirksgericht Buchau befürwortet das Ansuchen der Gemeindevertretung Waltsch, während die übrigen Gerichtsbezirke sich dagegen aussprechen.

Sowohl die k. k. Bezirksgerichte in Luditz und Podersam, als die k. k. Preisgerichte in Brür und Eger halten die Bildung des neuen Gerichtsbezirkes Waltsch weder durch ortliche noch geschäftliche Verhältnisse für gerechtfertigt und ersprießlich.

Auch die k k. Statthaltern und das k. k. Oberlandesgericht haben sich gegen die Berücksichtigung der Petition erklärt, weil weder die bestehenden Verkehrs- und Kommunikationsverhältnisse, noch Rü sichten für eine sprachliche Abgrenzung die Schaffung eines so kleinen neuen Gerichtssprengels nothwendig oder auch nur räthlich machen.

Das k. k. Oberlandesgericht hält es mit besonderer Hinweistung auf den Kostenpunkt für undenkbar, daß für die zustimmenden Gemeinden allein, mit einer Bevölkerung von ungefähr 4000 Einwohnern, ein eigenes Bezirksgericht errichtet werden sollte

Den vorgedachten Anschauungen der autonomen, politischen und Justizbehörden, welche ihre Begründung in den eingehenden, aktenmäfig vorliegenden Erhebungen finden, schließt sich auch die gefertigte Kommission an und da sich die tu der Petition der Gemeindevertretung Waltsch so sehr betonten Schwierigkeiten, welche bei Legalisirung von Rechtsurkunden eintreten, durch Abhaltung von Amtstagen möglichst beseitigen lassen, glaubt die Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten konform mit dem Landesausschusse den Antrag stellen zu sollen:

Der hohe Landtag wolle über die Petition der Gemeindevertretung Waltsch um Errichtung eines neuen Bezirksgerichtssprengels mit dem Amtssitze in Waltsch zur Tagesordnung übergehen.

Sněm akt. Sládek: Slavný sněme račiž přes žádost obecního zastupitelstva ve Valči za zřízení nového soudního okresu se sídlem úřadu ve Valči přejíti k dennímu pořádku.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, mögen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Zintl (lieft): Hiedurch findet auch die der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten zur Vorberathung zuqewiesene Petition einiger Großgrundbesitzer des Luditzer Bezirkes Z. 45 pet. ihre Erledigung

Sněm. akt. Sládek: Přijetím tohoto návrhu vyřízena jest i žádost číslo 45., kterou podali někteří velkostatkáři a obce okresu žlutického.

Oberstlandmarschall: Der hohe Landtag nimmt dies zur Kenntniß.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht des Landes- Ausschußes, betreffend die Bewilligung einer Pauschalsumme von 2 - 3000 fl. als Doration zur Unterstützung gewerblicher Zwecke au den Fachschulen.

Berichterstatter ist Herr Landesausschußbeisitzer Dr. Volkelt. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru o povolení příspěvku 2 - 3000 zlatých co dotace k podporování průmyslu na odborných ústavech.

Berichterstatter Dr. Volkelt (liest):

Hoher Landtag! Mit Rote der k. k. Statt-

halterei vom 23. Februar 1876, Z. 9535, ist dem

Landesausschuße die erfreuliche Mitteilung zugekommen, daß Seine katserl. und fonigliche Apostolische Majestät mit a. h. Entschließung vom 11. Oktober 1875 und 14. Jänner 1876 die Errichtung einer f. f. Staatsgewerbeschule in Reichenberg unter den von Sr. Ercellenz dem Herrn k. k. Minister für Kultus und Unterricht beantragten Modalitäten a. g. zu genehmigen geruht haben.

An diese Mitteilung wurde die Aufforderung geknüpft, die Bestrebungen Der Regierung zur Hebung des gewerblichen Bildungswesens moralisch und materiell nach Möglichkeit zu Unterstutzen Der hohe Sandtag hat sein lebhaftes Interesse an der Entwickelung und Förderung heimischer Industrie und Gewerbe zu wiederhaltenmalen in opferwilliger Weise bethätigt, und wird es gewiß auch in Hinkunft als eine seiner wichtigsten Aufgaben ansehen, in der angedeuteten Richtung nach Kräften zur Erreichung des angestrebten Zieles beizutragen.

Da, wo es sich um dauernde Subvention für gewerbliche Institutionen handelt, muß selbstverständlich die Beschlußfassung von Fall zu Fall der hohen Landesvertretung vorbehalten bleiben.

Es gelangen jedoch nicht selten Gesuche von Gewerbevereinen und gewerblichen Fachschulen an den Laudesausschuß, in denen für bestimmte Zwecke (Prämiirung von Ausstellungsgegenständen, Forderung literarischer Zwecke, Unterstützung dürftiger Schüler) eine Beitragsleistung des Landes angesprechen wird.

Aehuliche Gesuche mußten bisher wegen Abganges einer Dotation ausnahmslos zurückgewiesen werden. Dermal liegen dem Landesausschuße zwei Gesuche vor, deren meritorische Erledigung von vorauszugehenden Erhebungen abhängig ist, deren Abschluß nicht im Laufe Der heurigen Session gewärtigt werden kann. Da nun auch weitere Petitionen (3. 54 und 74 pet. ) unmittelbar bei dem hohen Landtage eingebracht wurden, hält sich der Landesausschuß für verpflichtet, auch das Gesuch Des Prager Handweikervereins um Prämiirung ausgezeichneter Gegenstände bei der in Aussicht genommenen Gewerbeausstellung, dann des Komites der gewerblichen Fachschule in Hohenbruck um Unterstützung armer Schüler zur hochgeneigten Erwägung und Beschlußfassung mit dem Beifügen vorzulegen, daß es vielleicht den Intentionen des hohen Landtages entsprechen dürste, wenn dem Landesausschuße eine Pauschalsumme von 2-3000 fl.. mit der Ermächtigung zur Verfügung gestellt würde, innerhalb dieser Dotationen gegen nachträgliche Rechtfertigung und auf Grund vorausgegangener Erhebungen Unterstützungen für gewerbliche Zwecke zu gewähren.

In formeller Beziehung beantragt der Landesausschuß die Zuweisung an die Budgetkommission.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor má za to, že vyhovělo by to úmyslu slav. sněmu, kdyby dána byla výboru, zemskému úhrnečná suma 2-3000 zl. s povolením, že smí, potud

dotace tato stačí, z ní proti dodatečnému ospravedlnění a na základě předchozích vyhledání udělovati podpory k účelům průmyslu. Co se dotýče formálního pojednání, činí výbor zemský návrh, aby se zpráva tato přikázala budžetní komisi

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche dafür stimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se)

Der Antrag ist angenommen.

Oberstlalandmarschall: Der nächste Gegenstand ist der Bericht des Landesausschußes über die Petition des Zbirower Bezirksausschußes um Nachsicht des noch schuldigen Straßenbauvorschußes pr. 24234 st. 28 1/2 kr.

Berichterstatter ist ber Landesausschußbeisitzer Herr Dr Waldert. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru o petici okres. výboru ve Zbirově za prominutí dlužné zálohy silniční pr. 24234 zl. 28 1/2 kr.

Berichterstatter Dr. Waldert (liest):

Hoher Landtag! Mit dem Berichte vom 30 Dezember 1873 hat sich der Landesausschuß erlaubt, die Petition des Zbirower Bezirksausschußes um Rachsicht des von ihm auf den Strassenbau-

vorschuß von................................ 31845 st.

noch schuldigen Betrages per 24234 st. 28 1/2 kr. dem h. Landtage mit dem Antrage vorzulegen, Daß dem Zbirower Bezirke mit Rücksicht aus seine mißlichen Vermögens und Erwerbsverhältnisse die Hälfte der vom 1. Jänner 1873 bis 1879 fälligen Ersatzraten mit dem Betrage von 12117 st. 14 1/2 kr. öster. Währg. nachgesehen und dieser Betrag in Den Strassenbauvorschußfond aus der jeweiligen Strassenbandotation des Landesfondes in sechs nacheinander folgenden Jahren mit je 2029 fl 52 kr. ö. W. refundirt werde.

Diesem Antrage ist der h. Landtag nur theilweise beigetreten und mit Dem hoh. Beschluße vom 14. Jänner 1874 wurde blos ein Viertel der noch schuldigen Ersatzraten, d. i. 6058 st. 57 1/4| kr. nachgesehen, mit dem Beisatze, daß dieser Betrag in drei nacheinander folgenden Jahren aus der jeweiligen Strassenbaudotation in den Strassenbauvorschußfond zu refundiren sei.

Am 28. April 1875 überreichte der Zbirower Bezirksausschuß beim h. Landtage eine neuerliche Petition, in welcher er die Bitte gestellt hat, daß ihm die pro 1876-1879 entfallenden Raten á 3538 fl. 33 kr, daher zusammen per 14153 fl. 32 kr. ober abgerundet per 14154 st. nachgesehen weiden.

Zur Unterstützung dieser Bitte wurde vom Bezirksausschuße angeführt, daß die Zbirow Zwikowecer

Straffe, zu deren Bau dem Bezirke der in Rede stehende Votschuß bewilligt worden ist, einen Aufwand von 69. 614 fl. in Anspruch genommen hat, daß der Bezirk= arm und mit Umlagen bereits üderbürdet sei, daß die Erhaltung seines bereite 41700 Klafter messenden Strassenneßes dem Bezirksfonde große Auslagen verursache und daß der Bezirk überdies im Jahre 1872 durch die Uiberschwemmung und im Jahre 1874 von einer Mitzernte betroffen wurde, daher die noch zu tilgenden Ersatzraten nicht werde aufbringen können. Uiber diese Petition hat der hohe Landtag in seiner Sitzung vom 11. Mai 1875 beschlossen, daß dieselbe Dem Landesausschuße zur geschäftsmäßigen Behandlung abzutreten sei.

Da nun der Landesausschuß zur Nachsicht von Straßenbauvorschüssen nicht ermächtigt ist, so konnte der Landesausschuß den hohen Landtagsbeschluß, die Petition werde Dem Landesausschuße zur geschäftsordnungsmäßigen Behandlung zugewiesen, nicht anders auffassen, als daß die Petition abgewiesen werde und hat dieselbe demnach dem Zbirower Bezirksausschuße mit dem Beifügen zurückgemittelt, daß hiernach sein Ansuchen abgelehnt erscheine.

Sub praes 25. Oktober 1875 hat der Bezirksausschuß sein Ansuchen um Nachsicht des Vorschußrestes per 14. 154 fl. abermals wiederholt, worauf demselben zu Folge Sitzungsbeschlußes des Landesausschußes vom 29. Dezember 1875, Zahl 30520, der Bescheid dahin ertheilt wurde, daß der Landesausschuß in Anbetracht des hohen Landtagsbeschlußes vom 11 Mai 1875 nicht in der Lage sei, dieselbe dem hohen Landtage befürwortend vorzulegen.

Sub praes. 10. März 1876, Z. 7548, hat jedoch der Bezirksausschuß abermals dringend ersucht, daß seine Petition demnach dem h. Landtage vorgelegt und zur Berücksichtigung empfohlen werden mochte, weil in Folge der Mißernte und des Dr. Stroußberg'schen Konkurses die Noth unter der dortigen Bezirksbevölkerung immer großer werde und in einzelnen Gemeinden bereits der Hungertyphus ausgebrochen sei. Der Landesausschuß hält sich nun in Gemäßheit des § 78 der Geschäftsordnung des hohen Landtages vernichtet, diese Petition dem h. Landtage hiemit vorzulegen und mit Beziehung aus den Bericht vom 30. Dezember 1873, Z. 31893, der thunlichsten Berücksichtigung anzuempfehlen.

In formaler Beziehung wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle diese Petition der Budgetkommission zur Vorberathung zuweisen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor pokládá dle § 78. jedn. ř. za povinnost svou, petici tuto sl. sněmu předložiti a vzhledem k zprávě z dne 30. prosince 1873 činiti návrh, aby vzat byl k ní všemožný zřetel.

Co do formálního pojednání činí návrh, aby petice tato přikázána byla budžetní komisi.

Nejv. marš zem.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand daS Wort? Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se)

Er ist angenommen.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist der Landesausschußbericht, betreffend die Gewährung einer Subvention bis zum Betrage von 45000 fl. aus der Straßenbaudotation zum Baue der Iserthalstrasse von Semil nach Ober=Sittowa.

Berichterstatter ist derselbe.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru v příčině povolení subvence až do sumy 45000 zl. k stavbě silnice ze Semil v jizerském údolí do Horní Sitové z dotace na stavby silniční.

Landesausschußbeisitzer Dr. Waldert (liest):

Hoher Landtag!

Der Bezirk Semil, welcher hoch im Riesengebirge liegt, zählt eine Bevölkerung von 17. 792 Seelen und zahlt an direkten Steuern blos 32244 fl., gehört also zu jenen Bezirken, welche eine sehr geringe Steuerkraft besitzen, und zur Aufbringung der Bezirksauslagen erhöhte Steuerzuschläge einzuheben genöthigt sind.

Der Ackerbau wirst nur einen geringen Ertrag ab, und ist die Bevölkerung hauptsächlich auf Handel und Industrie angewiesen, welche Erwerbszweige aber aus dem Grunde keinen Ausschwung erfahren können, weil ihnen eines der wesentlichsten Förderungsmittel, nämlich jederzeit benützbare Communikationsmittel fehlen, indem sich im Bezirke eine einzige Bezirksstrasse (von Hochstadt über Příkrý, Semil bis Hořensko) befindet, welche jedoch streckenweise 8-11" Steigungen pr. Klafter ausweiset, an jährlichen Erhaltungskosten 700-800 fl. erheischt und ihrem Zwecke erst nach ausgeführter Rekonstruktion der Strecken Semil=Hořensko vollkommen entsprechen wird.

Um diesem für die Bewohner des Semiler Bezirkes höchst empfindlichen Uibel abzuhelfen, ist bereits feit Jahren der Bau neuer Strassen im Bezirke ein stehender Berathungsgegenstand der Bezirksvertretung und wurde in Würdigung aller maßgebenden Verhältnisse insbesondere die Ausführung nachstehender Strassenzüge in Ausstcht genommen:

1.   Der Bau einer Straffe von Semil längs des Iserflußes nach Ober=Sittowa (Starkenbacher Bezirk) zum Anschluße an die Riesengebirgs=Strasse (in der Länge von 7649°).

2.   Der Bau einer Strasse von Semil über Boskow, Jessenej nach Nawarow (in der Länge von 5455°).

3.   Der Bau einer neuen Straffe von Semil nach Zahoří (in der Länge von 2520°).

4 Die Rekonstruktion der bereits erwähnten Strassenstrecken von Semil nach Hořensko.

Nachdem jedoch die materiellen Kräfte des Bezirkes nicht zureichen, um die mehrere Hunderttausend Gulden betragenden Kosten dieser Strassenaulagen auszubringen, hat sich die Semiler Bezirksvertretung sowohl an den Landesausschuß als auch an den hohen Landtag mit der Bitte gewendet, die Iserthalstraße (Projekt 1. ) als Landesstraße zu bauen, zur Ausführung der übrigen Strassenstrecken aber entsprechende Subventionen und Vorschüsse aus dem Landesfonde zu bewilligen.

Gleichzeitig nahm die Semiler Bezirksvertretung in dieser Angelegenheit auch die Mitwirkung der k. k. Behörden in Anspruch, welche zunächst die Ausführung der Projecte 1 und 3 als besonders wünschenswerth und nothwendig bezeichneten. Der Landesausschuß, dem die erwähnten Petitionen so wie die gutachtlichen Aeußerungen der l. f. Behörden vom h. Landtage gemäß Sitzungsbeschlußes vom 4 Dezember 1872 unter hinweisung aus den Landesveranschlag zur weiteren Verfügung übergeben wurden, hielt sich mit Rücksicht aus seine Competenz und im Hinblick aus die bezüglich der Landesstraßen vom h. Landtage gefaßten Beschlüsse nicht für berechtigt, aus das Ansuchen wegen Ausbaues der sub 1 bezeichneten Strafe aus Landeskosten einzugehen, und konnte ebenso wenig die gleichzeitige Realisirung aller projektirten Straßenzüge zum Ausgangspunkte weiterer Verhandlungen annehmen, weil der Bezirk nicht in der Lage ist, auch nur einen Theil des bedeutenden Kostenaufwandes aus eigenen Mitteln zu bedecken und es auch unbillig wäre, den Landesfond zu Gunsten eines Bezirkes auf Kosten der übrigen Bezirke im unverhältnißmäßig hohen Grade zu belasten.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP