Úterý 28. března 1876

Stenografická zpráva

o

XIII. sezení pátého výročního zasedání

sněmu Českého z roku 1872, dne

28. března 1876.

Stenographischer Bericht

über die

XIII. Sitzung ber fünften Jahres=Session

des böhmischen "amdtages vom Jahres 1872,

am 28. März 1876.

Obsah:

Sdělení presidialní:

1.    Schváleny protokoly jednací desátého a jedenáctého sezení.

2.    Dovolené uděleny.

3.    Došlé spisy přiděleny komisím.

Denní pořádek:

1.    Zpráva zemského výboru se zprávou komité pomologického ústavu v Troji za rok 1875.

2.    Zpráva zemského výboru o předloze zprávy komise hydrografické na rok 1875.

3.    Zpráva zemského výboru o žádosti prof. dr. Friče za udělení subvence 1000 zl. na rok 1876 k úspěchu umělého pěstování ryb, zvláště lososů v řekách tuzemských.

4.    Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti obce Ročova za zřízení nového soudu se sídlem v Ročově Horním.

5.    Zpráva zemského výboru o žádosti městské obce Kostomlatské za povolení k vybírání zvýšeného poplatku z hudebného.

6.    Zpráva zemského výboru o žádosti obce Podmokel za povolení přirážky jednoho krejcaru z každého litru piva tam zpotřebovaného.

7.    Zpráva budžetní komise o žádostech místních obcí Králové Hradce, Chomútova a Kolína za udělení subvence pro reálky obecní.

8.    Zpráva zemského výboru v příčině upravení zemských hranic mezi Čechy a Moravou.

9.    Zpráva zemského výboru stran vydání zemského zákona, nímžto se přenésti nemají zrušená knihovní břemena a vyvazovací kapitály do nových kněh gruntovních.

10. Volba komise.

Inhalt:

Präsidialmittheilungen:

1.    Agnoscirung der Geschaftsprotokolle der zehnten und eilften Sitzung.

2.    Urlaubsertheilungen.

3.    Sinlauf und Zuweisung an die Kommissionen.

Tagesordnung:

1.    Landesausschußbericht mit dem Berichte des Komités des pomologischen Institutes in Troja für das Jahr 1875.

2.   Landesausschußbericht mit dem Jahresberichte der hydrographischen Kommission für das Jahr 1875.

3.    Landesausschußbericht über das Gesuch des Professors Dr. Frič um Gewährung der Subvention von 1000 fl. für das Jahr 1876 zur Förderung der künstlichen Fischzucht, insbesondere zur Hebung der Lachsfischerei in den Flüssen Böhmens.

4.    Bericht ber Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über die Eingabe der Gemeinde Ročow um Errichtung eines neuen Gerichtssprengels mit dem Amtssitze des Gerichtes in Ročow.

5.    Bericht des Landesausschusses über die Eingabe ber Stadtgemeinde Kostenblatt um Bewilligung zur Einhebung einer erhöhten Musiklizenzgebühr.

6.    Bericht des Landesausschusses über das Gesuch der Gemeinde Bodenbach um Bewilligung zur Einhebung einer Umlage von Einem Kreuzer von jebem zum Verbrauche gelangenden Liter Bier.

7.    Bericht ber Bubgetkommission betreffend die Gesuche der Stadtgemeinde Königgrätz, Komotau, Kolin um Subventionirung zur Erhaltung ihrer Kommunalrealschulen.

8.    Bericht des Landesausschusses betreffend die Regelung ber streitigen Landesgrenze zwischen Böhmen und Mähren.

9.    Bericht des Landesausschusses betreffend die Erlassung eines Landesgesetzes wegen Nichtübertragung der aufgehobenen Grundlasten und der Grundentlastungslkpitalien in die neuen Grundbücher.

10. Kommissions=Wahl.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Přítomní: Maršálkův náměstek Edvard Claudi a poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupce vlády: Jeho Exc. c. k. místodržilel svob. pán Weber a c. k. místodržitelský rada pan Dr. Friedl rytíř z Friedensee.

Sezení počalo o 11. hodině 50 minut.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auergperg.

Gegenwärtige: Der Oberstlandmarschall= Stellvertreter Eduard Claudi und die beschlußfähige Anzahl von Landtags=Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Freiherr von Weber und der k. k.

Statthaltereirath Herr Dr. Friedl Ritter von Friedensee.

Beginn ber Sitzung: 11 Uhr 50 Min.

Oberstlandmarschall (läutet): Die Sitzung ist eröffnet.

Nám. nejv. marš.: Sezení jest zahájeno.

Oberstlandmarschall: Ich habe dem h. Landtage folgende Mittheilungen zu machen:

Die Geschäftsprotokolle der 10. und 11. Sizzung vom 21. und 23. März sind durch die vorgeschriebene Zeit zur Einsicht aufgelegt gewesen.

Nám. nejv. marš.: Jednací protokoly 10. a 11. sezení ze dne 21. a 23. března byly po předepsaný čas k nahlédnutí vyloženy.

Oberstlandmarschall: Ist zum Inhalt, derselben etwas zu erinnern ?

Nám. nejv. marš.: Činí se proti obsahu těchto protokolů nějaká námitka?

Oberstlandmarschall: Da dies nicht der Fall ist, so sind sie aguoscirt.

Nám. nejv. marš.: Protože žádna námitka se nečiní, považují se za schváleny.

Oberstlandmarschall: Dem Abg. Herrn Karl Goldberg ist in unaufschiebbaren Geschäftsangelegenheiten ein 8 tägiger Urlaub ertheilt worden.

Nám. nejv. marš.: Posl. pan Karel Goldberg obdržel k vyřízení neodkladných záležito-stí osmidenní dovolenou.

Dberstlandmarschall: Der Abgeordnete Dr. Woratschka bittet wegen dringender Geschäftsangelegenheiten um einen l0 tägigen Urlaub.

Nám. nejv. marš.: Posl. p. dr. Woratschka žádá pro nutné zaměstnání za dovolenou na 10 dní.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen, welche diesen Urlaub ertheilen, die Hand zu erheben.

(Geschieht).

Nám. nejv. marš.: Žádosti jeho jest vyhověno.

Oberstlandmarschall: Der Urlaub ist ertheilt.

Der Abgeordnete für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Bezirke: Březnitz, Blatná, Mirowitz, Prof. Dr. Johann Tille hat sein Mandat niedergelegt.

Nám. nejv. marš.: Poslanec pro venkovské obce okresu březnického, blatenského a mirovického prof. Jan Tille složil svůj mandát.

Oberstlandmarschall. Ich bitte um die Vorlesung der Eingabe.

Sněm. akt. Sládek (čte): Jeho Osvícenosti knížeti Karlu Auerspergovi, nejv. marš. království českého! Vaše Osvícenosti! Mám čest oznámiti, že se vzdávám mandátu poslaneckého mi svěřeného. S největší úctou prof. Jan Tille, volený posl. pro okresy březnický blatenský a mirovický. V Praze dne 27. března 1876.

Oberstlandmarschall: Ich werde Wegen der Neuwahl die nöthigen Schritte thun.

Der Abgeordnete Ludwig Erler entschuldigt fein Ausbleiben von den nächsten Sitzungen durch Unwohlsein.

Nám. nejv. marš.: Poslanec p. Ludvík Erler omlouvá svou nepřítomnost churavostí.

Oberstlandmarschall: Ich bitte das Telegramm vorzulesen.

Ldtgsakt. Sládek (liest): Euere Durchlaucht! Eingetretenes Unwohlsein hindert mich, den nächsten Sitzungen beizuwohnen. Ich bitte mich entschuldigt zu halten. L. Erler.

Oberstlandmarschall: Im Druck wurden vertheilt:

Nám. nejv. marš.: V tisku bylo rozdáno:

Ldtgsakt. Sádek: Zahl. 178. Bericht der Kommission für Berathung der Regierungs-Mittheilung betreffend den Entwurf einer Feuerpolizeiordnung.

Jngl. betreffend die von der Stadtgemeinde Prag angesuchte Ermächtigung zur Abtretung eines Bauplatzes an die Gesellschaft des Museums.

Ingl. über die Petition der Gemeindevertretung in Waltsch um Bildung eines neuen Gerichtssprengels mit dem Amtssitze in Waltsch.

Bericht der Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten um Bewilligung von Gemeindevertretungen.

Bericht der Budgetkommission über das Präliminare des Normalschulfondes pro 1877.

Laudesauschußbericht wegen Erlassung eines Landesgesetzes betreffend Nichtübertragung aufgehobener Grundlasten und Grundentlastungskapitalien in die neuen Grundbücher.

Bericht der Kommission für Landeskulturangelegenheiten über die Verwendung der zu Landeskulturzwecken bewilligten Gelder.

Sněm. akt. Sládek: Z tiskopisů bylo rozdáno:

Čís. 178. Zpráva komise k poradě o vládním sdělení týkajícím se řádu policie v příčině ohně.

Č. 191. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti městské rady král. hlav. města Prahy příčině postoupení plochy stavební pro museum království českého.

192. Zpráva komise pro okres. a obecní záležitosti o žádosti obce valečské za zřízení nového okresu soudního ve Valči.

Č. 195. Zpráva komise pro okres. a obecní záležitosti o žádostech více obci za povolení k rozloučení.

Č. 199. Zpráva budžetní komise o rozpočtu normálního fondu školního na rok 1877.

Č. 201. Zpráva zem. výboru v příčině vydání zemského zákona, aby v nové knihy veřejné nebyly přenešeny zrušené závazky pozemní a jistiny vyvazovací.

Č. 202. Zpráva komise pro zeměvzdělání v příčině vynaložení peněz k účelům země vzdě-lání povolených.

Oberstlandmarschall: Einlauf von Petittonen und deren Zuweisung.

Ldtgsakt. Slábek (liest):

Der Abgeordnete Ferdinand Lehmann überreicht eine Petition der Stadtgemeinde Wernstadt um Einreihung derfelben unter die Wahlbezirke der Städte und Industrialorte.

Oberstlandmarschall: Der Kommission für Berathung der Landtagswahlordnung.

Abg. Dr. Schlesinger überreicht die Petition des Fachschulkomités in Theufing um Kreirung von Schülerstipendien an der genannten Fachschule.

Oberstlandmarschall: Der Budget-Kommission.

Sněm. akt. Sládek: 92. Posl. dr. Sladkovský podává petici čís. 171 občanů města Litomyšle za zrušení usnešení zastup. obec. v příčině vyloučení předměstí Lány a Zahrad ze svazku polit. obce Litomyšlské.

Nejv. marš. zems.: Komisi pro obecní a okresní záležitosti.

Sněm. akt. Sládek: 93. Posl. dr. Trojan podává petici obyvatelů ze všech částí král. hl. města Prahy v příčině zřízení české university v Praze.

Nejv. marš. zem.: Školské komisi.

Dr. Grégr: Prosím za slovo.

Nejv. marš. zems.: P. dr. Grégr má slovo.

Dr. Grégr: Již loňského roku bylo zadáno přes 300 petic z rozličných krajin českých za zřízení university české; tenkrát jeho Jasnost p. maršálek odkázal petice ty vesměs školní komisi, a školní komise v poslední den, v poslední takřka hodinu zamítla tyto petice tím způsobem, že je nevyřídila, poněvadž se odvolávala k tomu, že nebyla kompetentní, aby o petici stran zřízení university české rozhodla; že byla zvolena pouze k tomu konci, aby se radila o školách národních a za druhé, že jí nezbylo více času, aby věc vyřídila, a učinila návrh skrze svého zpravodaje:

"Der hohe Landtag wolle beschließen, diese Petitionen werden dem Landesausschusse zur Erwägung eventuell zur Berichterstattung überwiesen. "

Meine Herren! Der Landesausschuß soll darüber Erwägung pflegen, ob eine Universität errichtet werden soll oder nicht; aber die Zeit, wann er mit seiner Erwägung fertig sein soll, wann die Eventualität eintreten soll, daß er darüber Bericht erstatte, das ist im Antrag nicht enthalten und ich glaube, daß nach dem im vorigen Jahre angenommenen Antrage der Landesausschuß recht gut auf Jahre hinaus erwägen und erwägen kann, ohne

daß er durch diesen Beschluß gebunden wäre, einen Bericht dem Landtage zu erstatten.

Ich glaube aber, meine Herren! daß die Sache eiue so äußerst wichtige ist - denn es ist ein Gegenstand, welcher, möcht ich sagen, unter die brennendsten Fragen der čechischen Nation gehört und es wäre daher der Einbruck im höchsten Grabe ungünstig, wenn man auf trgend welche Weise wieder die Petitionen unerledigt lassen sollte.

Da nun die Schulkommission selbst sich im vorigen Jahre als nicht kompetent erklärt hat, diese Frage zu beantworten, so glaube ich, es wäre zweckmäßig für die Petitionen wegen Errichtung einer Universität eine eigene Kommission zu errichten und schon deswegen, weil ja auch vor allen in solch eine Kommission der Vertreter der Universität, der Rector magnificus gehört, welcher nicht in der Schulkommission ist, ferner sind einige Univerfitätsprofessoren, welche jedenfalls in dieser Frage kompetent sind, ihr Votum zu geben, hier im Landtage und nicht in der Schulkommission. Also aus diesen Gründen würde ich mir erlauben den Antrag zu stellen, es möge eine eigene Kommission ernannt werden, welcher die Petitionen Wegen Errichtung einer čechischen Universität überwiesen Werden.

Die Geschäftsordnung erlaubt es, denn es ist nach §. 77, wie ich glaube, freilich dem Herrn Oberst-Landmarschall frei gestellt, die Bittschriften den betreffenden Ausfchüssen zuzuweisen; aber Wenn der Laudtag nichts anderes beschließt. Es kann aber nach der Geschäftsordnung der Landtag in der Frage, wem Petitionen zuzuweisen sind, eigene Beschlüsse fassen und ich bitte daher den Landtag, diesen Beschluß zu fassen, daß die Petitionen einer eigenen Kommission zugewiesen werben, wozu 15 Mitglieder ans dem ganzen Landtage zu Wählen sind.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abg. Dr. Volkelt hat das Wort.

Abg. Dr. Volkelt: Betreffend den Antrag des Herrn Dr. Grégr erlaube ich mir dem hohen Hause mitzutheilen, daß diese Frage vom Landesausschusse bereits in Berathung gezogen worden ist und daß im Laufe der nächsten Tage die betreffenden Anträge des Landesausschusses dem h. Landtage vorgelegt werden.

Ich glaube deswegen, daß dieser von ihm gestellte Antrag insolange zu vertagen wäre, bis ihm die Anträge des Landesausschusses vorliegen.

Dr. Grégr: Nach der Erklärung des Landesausschusses ziehe ich meinen Antrag zurück bis

zu der Zeit, wo die Landesausschuß-Erwägungen vorliegen werben.

Oberstlandmarschall: Herr Abgeorbneter ! Sie sind also einverstanden, daß diese Petition vorläufig der Schul-Kommission zugewiesen werde,

Dr. Grégr: Ja.

Landtagsaktuar Sládek (liest):

Abg. Leo Theumer überreicht die Petition des Ortsschulrathes in Schmiebeberg um Subvention zum Schulbaue.

Oberstlandmarschall: Der Budget=Kommission.

Sn. akt. Sládek: Posl. dr. Trojan, pet. Ludviky Staňkové, vdovy po prof. Staňkovi, na polytecknickém ústavu, za ponechání příspěvku na vychování dcery Ludviky a za zvýšení jejího výslužného platu ročního.

Nejv. marš. zems.: Budžetní komisi.

Sn. akt. Sládek: Posl. dr. Grégr, pet. okr. výb. v Hlinsku za zrušení zákona o mýtech.

Nejv. marš. zems.: Petiční komisi.

Sn. akt. Sládek: Týž, pet. výboru obecního v Trhových Dušníkách za sproštění od placení druhé polovičky nákladu za káranku Josefu Pstrossovou.

Nejv. marš. zemský: Petiční komisi. Sn. akt. Sládek: Týž, pet. obec zastup. v Dobřichovicích za udělení příspěvku z fondu zemského na stavby vodní v řece Berounce k účeli ochrany před povodní.

Nejv. marš. zems.: Budžetní komisi.

Sn. akt. Sládek: Posl. dr. Grégr, pet. městské obce Strmilova za zřízení okresního soudu a berního úřadu se sídlem úředním v Strmilově.

Nejv. marš. zems.: Komisi pro obecní a okresní záležitosti.

Sn. akt. Sládek: Týž, pet. horníků Příbramských a Březohorských, aby jak dříve i nyní jejich dítky osvobozeny byly od platu školního.

Nejv. marš. zems.: Školní komisi.

Oberstlandmarschall: Wir gegen nun zur Tagesordnung über.

Nám. nejv. marš.: Přikročíme k dennímu pořádku.

Oberstlandmarschall: Der erste Gegenstand ist der L. =A. =B. mit dem Berichte des Komités des pomologischen Institutes in Troja für das Jahr 1875. Berichterstatter ist Herr L. =A. =B. Baron Peche. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru se zprávou komité pomologického ústavu v Troji za rok 1875.

Berichterst. Baron Peche: Hoher Landtag!

Der L. =A. gibt sich die Ehre, den Jahresbericht des unter der Leitung des L. =A. stehenden pomologischen Institutes in Troja für das Jahr 1875 dem h. Landtage zu unterbreiten. Derselbe ist bereits unter die Herren Landtagsabgeordneten vertheilt und der L. =A. stellt den Antrag, diesen Jahresbericht zur Kenntniß nehmen zu wollen.

Zemský výbor činí návrh, aby vysoký sněni tuto roční zprávu k vědomosti vzíti ráčil.

Nejv. marš. zems.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se).

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der L. =A. =B. mit dem Jahresberichte der hydrographischen Kommission für das Jahr 1875. Berichterstatter ist derselbe.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru o předloze zprávy komise hydrografické za rok 1875.

L. =A. =Beis. Baron Peche (liest): Hoher Landtag!

Mit Beschluß vom 13. Mai 1875 hat der h. Landtag behufs gründlicher Untersuchung der Niederschlagsmengen und deren Abflußverhältnisse die Einsetzung einer aus 7 Mitgliedern bestehenden hydrografischen Kommission mit dem Sitze in Prag angeordnet.

Der Landesausschuß hat mit Beschluß vom 30. Juni 1875 Z. 17433 diese Kommission activirt und zum Vorsitzenden den Landesausschußbeisitzer E. Theumer, zu Mitgliedern die Hern. A. Ahrens, Professor A. B. Harlacher, Prof. Dr. E. Kořistka, Prof. Dr. Studniczka ernannt.

Von Seite ber k. k. Statthalterei würde aus dem dortigen Baudepartement der Herr k. k. Oberingenienr Simon Schwickert und von dem Landesausschusse der Landesingenieur Josef Liebscher als Sachverständige in die Kommission entsenbet.

In Folge Ablebens des Herrn A. Ahrens würde an dessen Stelle H. Eisenbahndirektor Georg Löw als Mitglied in die Kommission berufen.

Die Kommission, welche sich in der am 22. Juli 1875 abgehaltenen 1. Sitzung konstituirte, hat über ihre Wirksamkeit und Thätigkeit im Jahre 1875 den zuliegenden Bericht erstattet, welcher hiemit Einem hohen Landtage zur geneigten Kenntnißnahme unterbreitet wirb.

Es wird daher der Antrag gestellt, diesen Bericht genehm halten zu wollen.

Der Jahresbericht der hydrografischen Komm. für das Jahr 1875 lautet nachstehend:

Die im Grunde des h. Landtagsbeschlusses vom 13. Mai 1875 vom hochlöbl. Landesausschusse mit Erl, vom 30. Juni 1875 activirte hydrografische Kommission beehrt sich über ihre Wirksamkeit im Jahre 1875 nachstehenden Bericht zu unterbreiten.

Die hybrografische Kommission hat sich nach der ihr zugewiesenen Aufgabe

I. mit ber Einleitung meteorologischer Beobachtungen und

II. mit der Vornahme hydrometrtscher Messungen zu befassen.

Belangend erstens die meteorologische Beobachtung besteht dieselbe hauptsächlich darin, zu erforschen, wie viel meteorisches Wasser sowohl in ganz Böhmen, wie in den einzelnen Landestheiten u. z. im ganzen Jahre, so wie in den einzelnen Abschnitten desselben zur Erde fällt.

Die zur Lösung dieser Frage bisher von der k. k. meteorologischen Anstalt in Wien hierlanbs errichteten meteorologischen Stationnen, sowie auch die von dem wissenschaftlichen Durchforschungskomite aktivirten 35 Stationen für Regenmessungen wurden von dem wissenschaftlichen Subkomite der im Jahre 1874 zur Regelung der Wasserverhältnisse des Landes niedergesetzten Enquetkommission nicht für zureichend erkannt und die Vermehrung der meteorologischen und ombrometrischen Stationen für unumgänglich notwendig erachtet.

Nad den Vorschlägen des wissenschaftlichen Subkomites, auf deren Grundlage die h. Landesvertretung die Errichtung der hydrografischen Kommission beschlossen hat, sollen noch 3 meteorologische Hauptstationen, an welchen nebst den atmosfärischen Niederschlägen, noch andere meteorologische Elemente (die tägliche Temperatur, Barometerstände etc. ) beobachtet werden und ferner 30 ombrometrische Stationen, welche sich lediglich mit der Messung der Niederschlagsmengen befassen, errichtet Werden.

In Durchführung dieses Theites, der ihr im Vorhinein vorgezeichueten Aufgabe, hat die htydrografische Kommission in ihrer am 22. Juli 1875 abgehaltenen 1. Sitzung beschlossen, 3 Hauptstationen it. z. in Tabor, dann je eine für das Riesengebirge in Freiheit, eventuell Marschendorf, und für den Böhrnerwald in Eisenstein zu errichten. Hievon konnte im Jahre 1875 blos die Hauptstation in Tabor errichtet werden, während hex sofortigen Errichtung der beiden anderen in Aussicht genommenen Hauptstationen theils durch lokale, theils durch persönliche Verhältnisse hervorgerufene Schwierigkeiten, die bei der ursprünglichen Beschlußfassung nicht vorausgesehen werden konnten, Sich entgegenstellten, die jedoch im laufenden Jahre beseitigt werden dürften, so daß die baldige Aktivirung dieser beiden Stationen mit Zuversicht zu gewärtigen ist.

Bezüglich der Regenstationen hat die Kommission beschlossen, die bereits bestehenden und vom wissenschaftlichen Durchforschungskomite errichteten 35 Stationen zu übernehmen und wurden dieselben sammt Instrumenten vom genannten Komité der Kommission auch bereitwilligst überlassen mit der Bedingung, daß für den Fall einer Auflöfung der hydrografischen Kommission die überlassenen Instrumente an das Durchsorschungskomite wieder zurückfallen sollen.

Nebstdem wurde die Errichtung von 30 neuen Stationen durch die Kommission in Aussicht genommen, von welchen im Jahre 1875 im Ganzen 21 aktivirt werden sollten mit entsprechender Vertheilung auf die Region des Erzgebirges, für den Böhmerwald, das östliche Böhmen und das Innere des Landes.

Hievon wurden so viele in's Leben gerufen, als mit den vorhandenen Mitteln zu errichten möglich war.

Es find dies nachstehende Stationen u. z.

1.   Fünfhitnden, 2. Libän-Nassaberg, 3. Kladno, 4. Mies, 5. Sloupuo-Neubydžow, 6. Černowic, 7. Budweis, 8. Milčin, 9. Petrowitz, 10. Chotzen,

11.    Stift Tept, 12. Politz, 13. Deutsch-Brod, 14. Braunau, 15. Kulus, 16. Hodkow. Für dieselben wurden gleichzeitig die erforderlichen Dmbrometer aus der vom h. Landtage für Anschaffung von Instrumenten bewilligten Dotation beigestellt.

Abgesehen von diesen, vom wissenschaftlichen Durchforschungskomite übernommenen und von der hydrografischen Kommission neu errichteten Regenstationen, gibt es im Lande noch eine Anzahl solcher Stationen, welche von Privaten, so namentlich von Sr. Durchlaucht Herrn Johann Fürsten Schwarzenberg auf seinen Domänen errichtet sind, an welchen gleichfalls regelmäßige Beobachtungen vorgenommen werden.

Die Zahl aller dieser ombrometrischen Stationen betrug im Jahre 1875 n. z.: in der Zeit vom Januar bis Ende April 31 Stationen, Mai 44, Juni 54, Juli 58, August 65, September 72, Oktober 74, November 74, Dezember 75.

Im Jänner 1876 stieg die Zahl auf 8l und dürfte sich dieselbe in diesem Jahre auf 100 erhöfjen, ohne daß eine Mehranschassung neuer Instrumente außer den bereits angekauften, deren Anzabl im Ganzen 17 beträgt, notwendig fein wird.

Mit der Errichtung, Leitung und Bereisung der Stationen wurde Herr Professor Dr. Studniczka betraut, von welchen die ihm bekannt gegebenen Beobachtungsresultate allmonatlich zusammengestellt und in den Sitzungsberichten der k. böhm. Gesetlschaft der Wissenschaften veröffentlicht werden.

Das -Gesammtresultat dieser Beobachtungen pro 1875 ist niedergelegt in der sub A beiliegenden, mit einer Ueberstchtskarte versehenen statistischen Tabelle, die zugleich den Jahresbericht der meteorologischen Sektion der Kommission bildet, welcher von der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschäften dem Komite bereitwilligst überlassen wurde, nachdem ein anderer Modus der Veröffentlichung für dieses Jahr nicht eingeführt werden konnte.

IL Hydrometrische Messungen.

Ueber die Thätigleit der hydrometrischen Sektion wurde vom Herrn Professor A. R. Harlacher ein besonderer Bericht erstattet, welcher sub B angeschlossen ist.

Aus biesem Berichte ist ersichtlich: daß die Arbeiten der hydrometrischen Sektion hauptsächlich von bereitender Natur waren, was seine Erklärung barin findet, baß die Kommission erst im Juli 1875 aktivirt wurde, zu einer Zeit, wo der günstigste Moment für Wassermessungen und Pegelbeobachtungen bereits vorüber war, wozu noch der Umstand kömmt, daß die Beschaffung eines allen Anforderungen entsprechenden Geschwindigkeitsmessers aus dem Auslande ebenfalls eine längere Zeit in Auspruch nahm.

Die nöthigen Vorkehrungen hehufs Aufstellung und Errichtung der in dem Berichte als nothwendig bezeichneten Pegel an den Reichs und Landesslüssen wurden beim Landesausschusse bereits in Antrag gebracht und steht zu erwarten, baß die zu Beobachtungen erforderliche Anzahl der Pegel nach einer einheitlichen und gleichmäßigen Konstruktion im Laufe des Jahres 1876 zum größten Theile aufgestellt werben.

Uebergehend auf die Auslagen, welche die Kommission im abgelaufenen Jahre zu bestreiten hatte, so beziffern sich dieselben folgender Maßen:

A) für Anschaffung von Instrumenten:

Für 17 Ombrometer 156 fl., für Ausrüstung der drei Hauptstationen 164 fl. 20 kr., für einen Geschwindigkeitsmesser 300 fl., zusammen 620 fl. 20 kr.

B) für Remunerationen, dann Auslagen für Wassermessungen:

Remuneration an die Beobachter von 30 Regeustationen á 12 fl. 360 fl., Remuneration für die Hauptstation in Tabor 50 fl., für Leitung und Bereisung ber Stationen 300 fl., an Auslagen für Wassermessungen: für Probemessungen mit dem Woltmann'schen Apparat 200 fl. 66 kr., für eine Wassermessung bei Tetschen 65 fl., zusammen 975 fl, 66 kr.

Da von dem h. Landtage für Remuneration, Beaussichtigung und Leitung von Stationen, sowie für Wassermessungen im Ganzen eine Summe von 2800 fl. bewilligt wurde, so erscheint hievon ein Betrag pr. 1835 fl. ö. W. im Jahre 1875 nicht verbraucht.

Ein Theil hievon wird für Auslagen der Wassermessungen refervirt, ber übrige Betrag aber zur Bestreitung ber Drucfkosten für die von ber Kommission zu veranlassenden Publikationen ihrer gewonnenen Resultate verwendet, was unumgänglich nothwendig erscheint, wenn die Arbeiten ber Kommission für die Zukunft einen bleibenben Werth haben sollen.

Anlangend die angeschafften Instrumente, hat die Kommission die Jnventarisirung derselben veranlaßt und wird ein Pare des betreffenden Jnventars dem hochl. Landesausschusse zur Evidenzhaltung durch die Landesbuchhaltung übergeben werben.

Die Kommission wird mit andern in- und ausländischen, gleiche Zwecke verfolgenden Gesellschaften in Verbindung treten, um durch gegensei-

tigen Austausch ihrer Publikationen das für künftige wissenschaftliche Forschungen dienende Materiale zu vervollständigen, um ihrer Aufgabe in jeder Richtung gerecht zu werben.

Hoher Landtag geruhe den eben vorgetragenen Bericht der hydrometrischen Kommission zur genehmigenden Kenntniß zu nehmen.

Slavný sněme račiž tuto zprávu vzíti k vědomosti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Autrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht) Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung; ist der Landesausschußbericht über das Gesuch des Professors Dr. Frič um Gewährung ber Subvention von 1000 fl. für bas Jahr 1876 zur Förderung der künstlichen Fischzucht, insbesondere zur Hebung der Lachssischerei in den Flüssen Böhmens. Berichterstatter ist derselbe.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru o žádosti prof. Dr. Friče za udělení subvence 1000 zl. na rok 1876 k úspěchu umělého pěstování ryb zvláště lososů v řekách tuzemských.

Berichterst. Baron Peche (liest): Hoher Landtag!

Der Landesausschuß gibt sich die Ehre, dem h. Landtage das im Wege des Landeskulturrathes für das Königreich Böhmen eingelangte Gesuch des Dr. Anton Frič a. o. Professor der Zoologie an der Universität in Prag um Bewilligung einer Subvention von 1000 fl. für das Jahr 1876 zur Besetzung der Flüsse Böhmens zur hohen Würdigung vorzulegen.

Dr. Frič führt in seinem Gesuche an, daß bisher jährlich 40000 bis 80000 junge Lachte in die Moldau und Elbe eingelassen wurden, was jedoch zui geringfügig war, als daß bei einem so großen Stromgebiete der Erfolg dem großen Publikum wahrnehmbar nachgewiesen werden könnte und daß es unumgänglich nothwendig sei, daß einige Jahre nacheinander 2 bis 300000 Lachte in die Flüsse eingesetzt werden.

Nach den gemachten Erfahrungen könnte darauf gerechnet werden, daß nach einem Turnus von 4 Jahren wenigstens 1 % aus dem Meere zurückkehre, und so dann um 2000 Stück Lachse in Böhmen mehr gefangen werden als bisher: Der Landeskulturrath für das Königreich Böhmen befürwortet in verdienter Anerkennung der volkswirtschaftlichen Bedeutung des in Rede stehenden nicht zu unterschätzenden Produktionszweiges dieses Gesuch.

Indem nun der Landesausschuß den Motiven

des Petites und dessen Befürwortung durch den Landeskulturrath Beitritt, erlaubt er sich den Antrag zu stellen:

Ein hoher Landtag wolle zur Hebung der künstlichen Fischzucht, insbesondere Hebung, der Lachsfischerei in den Flüssen Böhmens einen Betrag von 1000 fl. österr. Währ. für das Jahr 1876 aus den Kassabeständen für Rechnung des Landeskulturfondes bewilligen, welcher im Wege des Landeskulturrathes für das Königreich Böhmen an dessen ständigen Referenten für künstliche Ftschzucht Dr. Frič flüssig zu machen wäre.

In formaler Hinsicht beehrt sich der Landesausschuß den Antrag zu stellen, ein hoher Landtag wolle diesen Bericht der für Landeskulturangelegenheiten gewählten Landtagskommission zur Behandlung und Antragstellung zuweisen.

Slavný sněme račiž zprávu zemského výboru přikázati komisi pro záležitosti zemědělství k poradě a k podání dalších návrhů.

Nejv. marš. zems.; Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se).

Er ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über die Eingabe der Gemeinde Ročow um Errichtung eines neuen Gerichtssprengels mit dem Amtssitze in Ročow.

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr. Trojan. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti obce Ročova za zřízení nového soudu se sídlem v Ročově Horním.

Ref. Dr. Trojan: Číslo sn. 15, r. 1876.

Zastupitelstva městyse "Horní Ročov" a 14 vůkolních obcí z okresu Lounského, pak 2 z okresu Novostrašeckého a jedné obce z okresu Rakovnického, dohromady tudíž 18 obcí podala svým poslancem dne 8. března 1876 petici přímo k sl. sněmu kralovství českého s tou žádostí: "aby po náležitém vyšetření všech v ní uvedených poměrův ráčil na c. k. vládě vymoci zřízení nového soudu se sídlem v Ročově Horním. "

Uváděné důvody jsou hlavně, že:

1.    Okres lounský jest mezi největšími v království co do objemu i počtu obyvatelstva, máť on více než 6□ mil a ke 30. 000 duší obyvatelů.

2.   Rozdělení země stalo se na základě počtu obyvatelstva r. 1850 sčítaného; od té doby rozmnožilo se valně obyvatalstvo po Čechách zvláště v některých krajinách, jako zejmena zde; roku 1850 bylo tam 23. 941 duší, roku 1869 již 28. 295

duší, nyní čítá lounský okres zajisté přes 30. 000 obyvatelův;

3.    také vedlejší okresy: rakovnický a strašecký mají i podrží nad 20. 000 duší, když se od nich oddělí několik obcí k okresu novému;

4.    od r. 1854 utvořeno nepoměrně málo, jen asi 5 okresův a to menších i s menším počtem duší, než bude zde, kde připadlo by nad 11. 000 obyvatelů tudíž nad nejmenší míru zákonní, aby ten nový okres měl také své vlastní zastupitelstvo. Žadatelé uvádějí dále:

5.    Vzdálenost Ročova i vedlejších obcí od Loun obnáší až 4 hodiny cesty, a to cesty špatné; obtížnější na vše strany než k Ročovu;

6.    přetížení soudu Lounského, vedle obtíží cest při místních komisích; máť prý lounský okres čísel 16. 600 civil. a čísel 4. 800 trestních, dohromady ročně 21. 400 čísel.

7.    Nový okres zaujímal by (dle vyznačení v mapě příl. ) krajinu hornatou, a přece úrodnou, pěstováním chmele a ovoce i obchodem v tom oboru vynikající, čemuž nasvědčují daně tamní; jest prý tam přímé daně okolo 50. 000 zl., budou tudíž vydatné přirážky pro okresní potřeby, zejmena k zařízení potřebných silnic, jichž prý se tyto obce od převahy druhé strany v lounském zastupitelstvu dosud marně domáhaly.

8.    Konečně v Horním Ročově nabízí se opatření a na řadu let bezplatné propůjčení budovy pro c. k. soud a berní úřad.

Vzhledem na vytknuté okolnosti navrhuje tudíž komise pro záležitosti okresní a obecní: sl. sněme račiž uzavříti: "Petice čís. 15 s přiloženým polohopisným nákresem dodává se zemskému výboru, jemuž se ukládá, aby cestou příslušných vládních i samosprávných organův zařídil vyšetření dotčených poměrův, pak aby výsledek předložil opět sněmu s náležitou zprávou.

Die Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten stellt mit Rücksicht auf die in der Petition=Zahl 15 angeführten Gründe und örtlichen Verhältnisse den Antrag, der hohe Landtag wolle beschließen die Petition von Ročow mit 17 anderen Gemeinden wird mit der beigebogenen Situationskarie dem L. =A. mit der Weisung übergeben, derselbe habe über die angeregten thatsächlichen Verhältnisse die geeignete Erhebung im Wege der dabei betheiligten Regierungs= und autonomen Organe einzuleiten und deren Resultat seinerzeit dem Landtage vorzulegen.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist der Landesausschußbericht über die Eingabe der Stadtgemeinde Kostenblatt um Bewilligung zur Erhebung einer erhöhten Musiklizenzgebühr, Berichterstatter ist Herr Dr. Alter.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru o žádosti městské obce kostomlatské za povolení k vybírání zvýšeného poplatku z hudebného.

Berichterstatter Dr. Alter: Hoher Landtag!

Die Gemeinde Kostenblatt im Bezirke Bilin hat am 19. Juli 1875 dem Gesetze entsprechend in legaler Form den Beschluß gefaßt, die Musiklizenzgebühr in der Gemeinde zu erhöhen, u. z. derart, daß der Betrag von 1 fl. an bestimmten Tagen, der Betrag von 5 fl. dagegen an allen übrigen Tagen bei Abhaltung einer Tanzmusik eingehoben werden soll.

Begründet wurde dieser Beschluß damit, daß einerseits die Auslagen in Armenangelegenheiten überhand nehmen, und auf diesem Wege der Gemeinde eine weitere Einnahme zugeführt würde, und daß zweitens der Gemeindevorsteher Sich von dieser Maßregel eine Abnahme der Tanzmusiken verspricht.

Dem Beschluß der Gemeinde Kostenblatt könnte nur durch Votirung eines Landesgesetzes Genüge geschehen. Der Landesausschuß ist jedoch nicht in der Lage, auf Erlaß eines solchen Landesgesetzes anzurathen, u. z darum, weil nach dem ausgewiesenen Präliminare ein dringendes Bedürfniß zur Stärkung des Armenfondes nicht vorliegt und weil andererseits zu erwarten steht, daß das Beispiel der Gemeinde Kostenblatt Nachahmung finden und zu einer Besteuerung führen würbe, welche dermal nicht als opportun betrachtet werden kann.

Der Landesausschuß stellt demnach den Antrag, daß die Gemeinde Kostenblatt mit dem Gesuche um Bewilligung zur Einhebung der Musiklicenzgebühr abgewiesen werde.

Bezüglich der formalen Behandlung des Gegenstandes erlaube ich mir Namens des Landesausschusses den Antrag zu stellen, den Bericht und Antrag des Landesausschusses der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten zur Vorberathung zuzuwiesen.

Činím návrh, aby zpráva a návrh zemského výboru odevzdány byly komisi pro záležitosti obecní.

Nejv. marš. zems.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se).

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht des Landesausschusses über das Gesuch der Gemeinde Bodenbach um Bewilligung zur Einhebung einer Umlage von 1 Kreuzer von jedem zum Verbrauche gelangenden Liter Bier,

Berichterstatter ist derselbe.

Nám. nejv. marš. Zpráva zemského výboru o žádosti obce Podmokel za povolení přirážky jednoho krejcaru z každého litru piva tam zpotřebovaného.

Landesausschußbeisitzer Dr. Alter: Die Stadtgemeinde Bodenbah im Bezirke Tetschen hat den Beschluß gefaßt, im Gebiete dieser Gemeinde 40 Kreuzer von jedem in der Gemeinde zum Verbrauche gelangenden Eimer Bier während der Dauer von 20 Jahren einzuheben. Es wurde dieser Beschluß damit gerechtfertigt, daß in der nächsten Zeit der Stadtgemeinde Bodenbach Auslagen bevorstehen, welche den außerordentlichen Aufwand von 128000 fl. erheischen, zu dessen Bedeckung die votirte Umlage dienen soll, deren Erträgniß auf jährlich 6400 ff. veranschlagt wird.

Nach den Vollmachten, welche durch das Gesetz vom Jahre 1874 dem Landesausschusse zugewiesen worden sind, ist der Landesausschuß nur in der Lage, Umlagen für die Dauer von 10 Jahren zu bewilligen.

Aus diesem Grunde, und aus dem weiteren Grunde, weil von Seite der Finanzlandesdirektion Einsprache erhoben worden ist, gegen die lange Dauer der Umlage, ist der Landesausschuß in die Lage versetzt, das Gesuch der Stadtgemeinde Bodenbach dem hohen Landtage zur Beschlußfassung vorzulegen, u. zw. mit dem Antrage auf Bewilligung des von der Stadtgemeinde Bodenbach gestellten Begehrens.

Oberstlaunmarschall: Abg. Dr. Roser hat das Wort.

Ldtgsabg. Dr. Roser: Ich habe mir bei Gelegenheit der Berathung des Berichtes des L. -A. über Einhebung eines Bierkreuzers das Wort erbeten, um die Aufmerksamkeit des hohen Hauses auf einen Gegenstand zu lenken, der mich bereits Seit längerer Zeit beschäftigt und dessen Wichtigkeit wahrlich nicht angezweifelt werden kann. Wie bekannt, stehen den Gemeinden zur Deckung ihrer Auslagen drei Wege offen: Veräußerung des Gemeindevermögens, Aufnahme von Darlehen und Einhebung von Umlagen. Zu beiden ersteren wird wohl selten geschritten. Am meisten wird der Weg der Umlagen betreten, und in vielen Gemeinden, besonders aber in Städten herrscht noch, wenn die gewöhnlichen Mittel nicht ausreichen, die Gepflogenheit, von Getränken, wie z. B. Bier, Wein, Branntwein noch eine Verzehrungssteuer einzuheben, welche unter dem beliebten Namen Bier-, Wein- und Branntweinkreuzer bekannt ist, und die höchste Ge-

meinde des Landes - der Landesausschuß - stellt dieser Einhebung, geleitet von dem Prinzipe, daß diese Steuer populär sei, kein Hinderniß in den Weg.

Nun meine Herren, gegen die Einhebung eines Branntweinkreuzers hätte ich wahrlich nichts einzuwenden, und ich würde mir vom ganzen Herzen wünschen, daß der Betrag ein viel höherer sei, damit dem immer mehr zunehmenden Branntweintrinken endlich ein Ziel gesetzt werde. Die Nachtheile, meine Herren, die aus dem übermäßigen Genusse dieses Getränkes dem einzelnen Individuum, der Familie, der Gemeinde und dem Staate erwachsen, brauche ich wohl nicht in Erinnerung zu bringen. Sie sind ja hinlänglich bekannt.

Aber etwas ganz anderes ist es, meine Herren, mit der Einhebung eines Bierkreuzers, und ich sage hier offen und frei, daß es eine volkswirthschaftliche Sünde ist, wenn man dem ohnedies hochbesteuerien Biere noch eine neue Verzehrungssteuer hinzufügen würde oder, mit anderen Worten, wenn mau das ohnedies theuere Bier noch theuerer macht.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP