Čtvrtek 23. března 1876

Stenografická zpráva

o

XI. sezení pátého výročního zasedání sněmu

českého z roku 1872, dne 23. března

1876.

Stenographischer Bericht

über die

XI. Sitzung der fünften Jahres-Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1872, am

23. März 1876.

Obsah:

Sdělení presidiální: Schválen protokol jednací 8. sezení. Sděleno sestavení komise pro řád o volení do sněmu.

Uděleny dovolené. Přiděleny došlé spisy komisím. Denní pořádek:

1.    Zpráva zemského výboru o stavu národních škol v království Českém.

2.    Zpráva komise budžetní v příčině povolení lhůt k splátkám z oné půjčky, jež obcím na základě neúrody udělena byla.

3.   Zpráva budžetní komise v příčině zvýšení diet lékařů očkujících.

4.    Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti městské obce Heřmanova Městce za zřízení okresního soudu tamtéž.

5.    Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti obce Velkého Jindřichova za odloučení z obce Stará huť.

6.    Zpráva budžetní komise k petici oficiala zemské účtárny Seifartha za udělení přídavku pětiletého

Inhalt:

Präsidialmittheilungen: Agnoszirung des Geschäftsprotokolles der 8. Sitzung. Bekanntgabe der Konstituirung der Kommission für die Landtagswahlordnung. Urlaubsertheilungen.

Einlauf und Zuweisung an die Kommissionen. Tagesordnung:

1.    Bericht des Landesausschußes über, das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen.

2.     Bericht der Budgetkommission, betreffs Fristgewährung zur Einzahlung der aus Anlaß der Mißernte an Gemeinden gewahrten Vorschüsse.

3.    Bericht der Budgetkommission, betreffend die Erhöhung der Diaten für Impfärzte.

4.     Bericht der Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Stadtgemeinde Heřmaumesicc um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst

5.    Bericht der Kommission für Bezirks, und Gemeindeangelegenheiten über das Ansuchen der Gemeinde Großhemrichschlag um Abtrennung von der Gemeinde Atthütten.

6.     Bericht der Budgetkommission über das Bittgesuch des Buchhaltungsoffizials Seifarth (P. Z. 46) um Gewäh rung einer Dumquennalzulage.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Přítomní: Maršálkův náměstek Edvard Claudi a poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupce vlády: Jeho Exc. c. k. místodržitel svob. pán Weber a c. k. místodržitelský rada Dr. Friedl rytíř z Friedensee.

Sezení počalo o 11. hodině 50 minut dopoledne.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auersperg.

Gegenwärtige: Der Oberstlandmarschall Stellvertreter Eduard Claudi und die beschlußfähige Anzahl von Landtags Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der f. f. Statthalter Freiherr von Weber und der k. k. Statthaltereirath Hr. Dr. Friedl Ritt. v. Friedensee.

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 50 Min. Vormittags.

Oberstlandmarschall (läutet): Die Sizzung ist eröffnet.

Nám. nejv. marš.: Sezení jest zahájeno.

Oberstlandmarschall: Ich habe dem h. Landtage folgende Mittheilungen zu machen:

Die Geschäftsprotokolle der 8. Sitzung vom 18 März sind durch die vorgeschriebene Zeit zur Einsicht aufgelegt gewesen.

Nám. nejv. marš.: Jednací protokoly VIII. sezení ze dne 18. března t. r. byly po patřičný čas k nahlédnutí vyloženy.

Oberstlandmarschall: Wird zum Inhalte derselben etwas erinnert ?

Nám. nejv. marš.: Nemá nikdo proti nim co namítati?

Oberstlandmarschall: Da dies nicht der Fall ist, so sind sie agnoszirt.

Nám. nejv. marš.: Jsou tedy schváleny.

Oberstlandmarschall: Die Kommission für die Landtagswahlordnung hat sich in folgender Weise konstituirt. Es wurde zum Obmanne Se. Excellenz Hr. Dr. Herbst, zum Obmannstellvertreter Hr. Abt Liebsch, zu Schriftführern Hr. Dr. Hallwich und Hr. Ehrlich gewählt.

Nám. nejv. marš.:. Komise pro volební řád ustavila se takto:

Předseda J. Exc. p. dr. Herbst, místopředseda opat p. P. Liebsch, zapisovatelé pp. dr. Hallwich a pán z Ehrlichů.

Oberstlandmarschall: Der Abg. Hr Graf Rudolf Khevenhüller entschuldigt sein Ausbleiben für die nächsten zwei Sitzungen durch dringende Geschäftsangelegenheiten.

Nám. nejv. marš.: Poslanec p. Rudolf hrabě Khevenhüller omlouvá se, že v nejblíže příštích dvou sezeních za příčinou neodkladných záležitostí přítomen býti nemůže.

Oberstlandmarschall: Vom Landtagsgeschäftseinlaufe wurde Nr. 174 der Landesausschußbericht mit den Plänen und dem Kostenüberschlage zum Baue eines Parkschupfens und eines Wächterhauses im pomologischen Institute zu Troja der Budgetkommission zugewiesen.

Nám. nejv. marš.: Ze sněmovních spisů došlých bylo přiděleno:

Čís. 174. Zpráva zemského výboru s nákresy a rozpočty stavby nové kůlny a domu pro hlídače v pomologickém ústavu v Troji budžetní komisi.

Oberstlandmarschall: Der Bericht Nr. Exh. 183 des Bezirksausschußes Polička mit dem Gesuche Der Katastralgemeinden Trpina, Hlasnice und Hartmanic um deren Trennung aus dem bisherigen Gemeindeverbande und Konstituirung als selbstständige Gemeinden wurde dem Landesausschuße zur Behandlung zugewiesen.

Nám. nejv. marš.:. Čís. 183. Zpráva okresního výboru v Poličce k žádostem obcí Trpína, Hlásnice a Hartmanice za vyloučení z posavádního svazku a ustavení co obce samostatné, výboru zemskému k vyřízení.

Oberstlandmarschall: In Druck wurde vertheilt:

Nám. nejv. marš.: V tisku bylo rozdáno:

Landtagssekretär Schmidt (liest): Z. 158 L. =A. =Bericht mit dem Berichte des Komités des pomologischen Institutes in Troja pro 1875.

Z. 160 Bericht der Budgetkommission, betreffend den Verkauf des Košiřer Bräuhauses.

Z. 175 Bericht der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Gemeinde Bratronic mit Bělč und Lhota um Ausscheidung aus dem Pürglitzer und Zutheilung zum Unhoschter Gerichtsbezirke.

Z. 176 Bericht der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten betreffs Kreirung eines Bezirksgerichtssprengels mit dem Amtssitze in Stecken.

Z. 179 Bericht der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten betreffs Petition der Gemeinde Kameni=Radimowice um Uiberweisung aus dem Gerichtsbezirke Böhm. =Aicha in den Gerichtsbezirk Turnau.

Z. 180 Landesausschußbericht mit dem Jahresberichte der hydrografischen Kommission für das Jahr 1875.

Z 182 L=. A. =Bericht, betreffend die Erhöhung der Strassenbaudotation um 50000 fl. zur Subventionirung der Strassenbauten in den Bezirken Gablonz, Tannwald, Reichenberg, Kratzau, Friedland.

Z. 187 Bericht der Budgetkommission, betreffend die Eintheilung der Landesausschußoffiziale in zwei Gehaltskategorien, ferner der stenografische Bericht der 5. Landtagssitzung.

V tisku bylo rozdáno:

Čís. 158. Zpráva zem. výboru se zprávou komitétu pomologického ústavu v Troji za rok 1875.

Čís. 160. Zpráva budžetní komise v příčině prodeje pivovaru v Košířích.

Čís. 175. Zpráva komise pro okr. a obec záležitosti o žádosti obce Bratronic s Bělčí a Lhotou za vyloučení z okresu Křivoklátského a přidělení k okresu Unhoštskému, pokud se týče k politickému okresu Smíchovskému.

Čís. 176. Zpráva komise pro okr. a obec. záležitosti v příčině zřízení okres. soudu ve Stokách.

Čís. 179. Zpráva komise pro okres. a obec. záležitosti o pet. obce Kamení-Radimovic za vyloučení z okresu Českodubského a přidělení k okresu Turnovskému.

Čís. 180. Zpráva zem. výboru o předloze zprávy komise hydrografické na rok 1875.

Čís. 182. Též, v příčině zvýšení dotace silniční o 50000 zl. k udělení subvencí stavbám silničním okresům Jablonskému, Tanwaldskému, Libereckému, Chrastavskému a Fridlandskému.

Čís. 187. Zpráva budžetní komise v příčině roztřídění oficiálů při zemském výboru na dvě třídy platu, a konečně stenografický protokol V. sezení.

Oberstlandmarschall: Einlauf von Petitionen und deren Zuweisung.

Sněm. sekr. Schmidt: Posl. Fürth podal petici míst. školní rady v Strakonicích za upravení zákona stran placení nákladu na věcné potřeby škol měšťanských a za vyučování náboženství v těchto školách od školních okresů.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. sekr. Schmidt: Týž, pet. městské obce Mirotic za zřízení okr. soudu tamtéž.

Nejv. marš.: Komisi pro obecní a okr. záležitosti.

Sněm. sekr. Schmidt: Posl. Hruška, pet. občanů Rtýnských za zřízení české university.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Ltgs. =Sekretär Schmidt (liest): Z. 78 Abg. Dr. Volkelt überreicht die Petition des Prager Frauenerwerbvereines um Erhöhung der jährlichen Subvention.

Oberstlandmarschall: Der Budgetkommission.

Ladtgs. =Sekretär Schmidt (liest): Z. 79 Abg. Karl Aßmann überreicht eine Petition des Franz Neuhäuer und Anton Prokop aus Johan-

nesthal um Aufhebung der Entscheidung des Bezirksansschußes Böhm. =Aicha pcto. Beitragsleistung zum Pasek=Hodeker Gemeindestrassenbane.

Oberstlandmarschall: Der Petitions= Kommission.

Wir gehen nun zur Tagesordnung über.

Nám. nej. marš.: Přikročíme k dennímu pořádku.

Oberstlandmarschall: Erster Gegenstand ist der Bericht des Landesausschußes über das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen.

Berichterstatter ist Hr. L =A. =Beisitzer Dr. Völkelt. Ich ersuche ihn den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru o stavu národních škol v království Českém.

Berichterstatter Dr. Volkelt: Nachdem der Bericht des Landesausschußes über den Zustand des Volksschulwesens im Königreiche Böhmen für das Jahr 1876 bereits durch mehrere Tage in den Händen der Hren. Abgeordneten sich befindet, so erlaube ich mir an den h. Landtag die Bitte zu richten, von dem Verlesen des Berichtes Umgang zu nehmen.

Oberstlandmarschall: Wenn nichts erinnert wird, so nehme ich an, daß diesem Wunsche stattgegeben wird.

Res. Dr. Volkelt: Ich werde mir erlauben auf einige Druckfehler aufmerksam zu machen, welche sich trotz wiederholter Revision eingeschlichen haben, u. zw. ans Seite 7 des deutschen Berichtes 7. Zeile von unten im Satze: (liest)

"Wenn trotz der getheilten prinzipiellen Bedenken die Aufhebung des Schulgeldes für den 7, und 8. Jahrgang der Schulpflicht befürwortet, beziehungsweise dem Landesausschuße zur Erwägung anempfohlen wurde, so scheint hiefür zunächst der Erklärungsgrund darin zu liegen, daß die Schulkommission von der Ansicht geleitet wurde, als wenn die Bezirksschulräthe bezüglich jener Kinder".

Darauf folgt unrichtig "denen" anstatt "deren".

Auf der 8. Seite im letzten Absatze und zwar Zeile 7. und 8 heißt es: (liest)

"Der Landesausschuß glaubt es neuerdings wiederholen zu müssen, daß die Organisation des Vollsschulwesens bisher nicht ihren wünschenswerthen Abschluß gefunden hat, kein sogenanntes Normalbudget vorliege, daß die dermalen ansschließlich auf Kosten des Landes stattfindende Vermehrung der Schulen und Klassen eine stätige sei, für das Jahr 1877 abermals eine ganz namhafte Steigerung der Ausgaben zu erwarten stehe und insbesondere die durch das Gesetz vom 19. Dezember 1875 angestrebte Erhöhung der Lehrergehalte demnächst eintreten und weiter" statt "weitere".

Ferner ist nach "beziehungsweise" in der folgenden Zeile das Wort "der" weggelassen.

Dann aus der Seite 10, Absatz 3 u. z. in der Zeile 2 und in der Zeile 6 (liest):

"Der Landesausschuß hält an den bereits bei anderen Gelegenheiten ausgesprochenen Anschauungen fest, daß das der neuen Schulgesetzgebung vorschwebende Ziel", es ist in der 2. Zeile das "l" ausgelassen und in die 1. hinaufgeschoben, (liest): "eben nach und nach und immer nur nach Zulaß gebotener Mittel und beruhigender Uiberzeugung gesicherten Erfolges angestrebt werden soll, die Beseitigung von minder wichtigenUibelständen, die bei allen neuen Organismen unvermeidlich find, aber der naturgemäßen Entwickelung" nun soll "dann" eingeschaltet werden, (liest weiter) "überlassen werden könne, wenn solche im Laufe nicht gar zu langer Zeit mit Sicherheit gewärtigt werden kann".

Dann ans Seite 17, Absatz 3 von oben, und zwar 3. Zeile: (liest) "Es bedarf wohl keiner Rechtfertigung, wenn der Landesausschuß solche Gesuche entweder gar nicht berücksichtigt, oder unter Andeutung der ohne Schädigung der Schulinteressen möglichen Ersparnisse nur mit jenem Betrage bedeckt" soll heißen "bedenkt".

Sněm. sekr. Schmidt: Shledalo se více chyb tiskových v českém textu, a sice na str. 23. v 7. řádku shora místo "v I. třídě platu" má státi "v I. třídu platu". Na str. 28., v řádku 2. shora, místo "kteří podle zákonu", má státi "kteří podle zákona". V odstavci V. na téže stránce místo "hospopářství" má státi "hospodářství". V odstavci VII. na téže stránce na konci místo "témto" má státi "tímto". Na str. 29. na konci 3. řádku, místo "ohražen" má státi "uhražen". V oddělení VI., v odstavci I. místo "uložením dotace", má státi "vložením dotace". Na str. 30., v oddělení VII., v odstavci IX., v řádce 5. místo "zříditi", má státi "zříditi". Na str. 32., v odstavci V., v řádce 7., místo "ač se potřeby", má státi "oč se potřeby".

Ref. Dr. Volkelt: Der formelle Antrag des Landesausschußes geht dahin:

"Hoher Landtag wolle den erstatteten Schulzustandsbericht der Unterrichtskommission zur Benützung und Antragstellung zuweisen. "

Slavný sněme račiž zprávu o stavu školství přikázati komisi pro záležitosti školní, aby zprávy té použila a návrhy podala.

Nejv. marš. zem.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, mögen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Budgetkommission betreffe Fristgewährung zur Einzahlung der aus Anlaß der Mißernte an Gemeinden gewährten Vorschüsse.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Wolfrum; ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva komise budžetní v příčině povolení lhůt k splátkám

z oné půjčky, jež obcím na základě neúrody udělena byla.

Berichterstatter Wolsrum: Hoher Landtag ! Unter Zahl 145 hat der Landesausschuß berichtet, daß von zahlreichen Gemeinden, welche in Gemäßheit des Beschlußes des hohen Landtages vom 18. Oktober 1874 anläßlich der Mißernte Vorschüsse erhalten haben, die vom 1. Jänner 1876 ab in 5 Jahresraten zurückgezahlt werden sollen, Fristgesuche eingebracht wurden, dahin gehend, die Frist zur ersten Einzahlungsrate zu verlängern.

Da diese Gesuche mit der im Jahre 1875 wieder eingetretenen Mißernte begründet und von den f. k. Bezirkshauptmannschaften unterstützt wurden, hat der Landesansschuß an 17 Gemeinden des Launer Bezirkes den Einzahlungstermin bis zum 1. Jänner 1877 verlängert.

Nachdem aber nun noch weitere Gesuche aus den Bezirken Leitrmeritz, Dobřisch und Königsaal eingelangt sind, glaubt der Landesausschuß letzteren blos bis zum 1. November 1876 bewilligen zu sollen und stellt es dem hohen Landtage anheim,. eine weitere Erstreckung zu gewähren.

Die Budgetkommission, welcher der Bericht des Landesansschußes vom h. Landtage zur Berichterstattung zugewiesen wurde, findet es in der Billigkeit begründet, diese Verlängerung jedoch unter Anfrechthaltung der 5% Verzinsung vom 1. Jänner 1875 ab um so mehr eintreten zu lassen, als es: notorisch ist, daß die im Jahre 1874 von einer Mißernte heimgesuchten Gemeinden im Jahre 1875 neuerdings von einer solchen betroffen wurden und stellt den Antrag:

Der h. Landtag wolle beschließen:

Der Landesansschuß werde ermächtigt, denjenigen Gemeinden, welche anläßlich der Mißernte vom Jahre 1874 Vorschüsse erhalten haben und im Jahre 1875 abermals von einer Mißernte heimgesucht wurden, wenn ste darum ansuchen, den ersten Rückzahlungstermin bis 1. Jäner 1877 zu verlängern, jedoch mit Festhaltung der Bestimmung, daß diese Vorschüsse vom ersten Janner 1875 ab mit 5% in verzinsen sind.

Sněm. sekr. Schmidt: Budžetní komise činí návrh: Slavný sněme račiž se usnésti takto: Zemský výbor zmocňuje se, aby obcím těm, které za příčinou neúrody r. 1874 zálohy obdržely, a r. 1875 opět neúrodou stíženy byly, první lhůtu k splacení záloh, ač budou-li za to žádati, až do 1. ledna 1877- prodloužil, při čemž však v platnosti zůstati má ustanovení, že ze záloh těchto počínajíc dnem 1. ledna 1875 platiti se mají úroky 5 %

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Nächstei Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht der Budgetkommission, betreffend die Erhöhung der Diäten für Impfärzte.

Berichterstatter ist deiselbe.

Nám nejv marš.: Zpráva budžetní komise v příčině zvýšení diet lékařů očkujících.

Berichterstatter Wolfrum: Dieser Bericht ist dem hohen Landtage von dem Landesansschuße votgetragen worden und wurde der betreffende Bericht (Landtagszahl 136) der Budgetkommission zur Berathung und Antragstellung zugewiesen. Ans diesem Berichte geht hervor, daß Seither die Wundärzte, wenn sie sich Impfgeschäften widmeten, die Diäten von 1 ft. 68 kr. erhalten haben, und auch Medizindoktoren, die ans wundärztlichen Stellen, (Stellen, die früher Wundärzte inne gehabt haben) jetzt sind, auch 1 st 68 kr. erhalten hatten. Es ist nuu eine Petition eingelangt, mit der Bitte, den Diätenbezug der Wundärzte zu erhöhen und zwar auf 2 st. 50 kr. und auch das Postrittgeld auf das Doppelte zu erhöhen.

Der Landesansschuß hat diese Petition, die ihm vom hohen Landtage in der vorigen Session zugewiesen wurde, aufmerksam geprüft und sich sowohl an die ungarische Regierung, als auch an die übrigen Landesansschüsse der diesseitigen Reichshalste gewendet, um zu erfahren, wie es dort mit den Diäten gehalten werde. Ans diesem geht hervor, daß im Königreiche Böhmen die Wundärzte am allerschlechtesten gezahlt sind und der Landesansschnß stellt den Antrag, die Diätenbezüge von 1 st. 68 kr. auf 2 st. zu erhöhen und auch denjenigen Med -Doktoren, die auf solchen wundärztlichen Stellen die Impsgeschäste vornehmen (auf Stellen, die früher Wundärzte inne gehabt haben), dieselben Bezüge zu gewähren, wie den Med. -Doktoren Selbst mit 3 st 36 kr. Auf Zuerkennung eines doppelten Postrittgeldes räth der Landesansschuß nicht an, weil das in den übrigen Ländern auch nicht der Fall ist und eine Solche Zuerkennung eine bedeutende Summe, nämlich 24000 st. ausmachen würde. Dasjenige, was er beantragt, würde das Landesbudget blos um 2030 st. erhöben.

Die Budgetkommission schließt sich diesem Antrage des Landesansschußes an, weil er ganz in Der Billigkeit erscheint und beantragt daher, der hohe Landtag wolle beschließen:

1.   Der Diätenbezug der Wundärzte, welche als Impfärzte fungiren, wird aus 2 st. erhöht.

2.    Sämmtliche Med. -Doktoren, die sich dem Impfgeschäfte widmen, haben den gleichmäßigen Ausprnch auf den Diätenbezug von. 3 st. 36 kr

Ich bitte, diesen Antrag zu genehmigen; es. wird Sodann die Budgetkommission die betreffende Summe in die betreffende Rubrik des Landesvor-anschlages einstellen.

Sněm. sekr. Schmidt: Budžetní komise navrhuje v souhlase se zemským výborem: Slavný sněme račiž se usnésti takto:

1.   Diéty ranhojičů, kteří vykonávají úřad lékařů očkujících, zvýšují se na 2. zl.

2.   Veškeří doktorové lékařství, kteří se očkování věnují, mají stejné právo požadovati diéty po 3 zl. 36 kr.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht) Der Autrag ist angenommen.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Stadtgemeinde Heřmanměstec um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst.

Berichterstatter ist der Abgeordnete H. Josef Theumer. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš: Zpráva komise pro okresní a ohecní záležitosti o žádosti městské obce Heřmanova Městce za zřízení okresního soudu tamtéž.

Berichterst. H. Jos. Theumer (liest):

Hoher Landtag!

Zu Folge Beschlußes des h. Landtages vom 14. Oktober 1874 wurden die Verhandlungsakten, betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes in der Stadt Heřmanměstec, dem Landesausschuße mit dem Austrage rückgestellt, in Hinblick auf die für die Bildung eines neuen Gerichtsbezirkes vorhandenen Gründe nochmals mit den gegen diese Errichtung sich aussprechenden k. k Behörden und autonomen Organen das Einvernehmen zu pflegen und über das Ergebniß dem h. Landtage zu berichten.

Nach den neuerlich abgegebenen Erklärungen beharren die dissentirenden Ortschaften: Skupitz, Čejkowitz, Pohled, Stolan, Dřenic, Seč, Jezboržitz, Barchow, Cep und Janowitz, dann die k. k Bezirkshauptmannschaften Chrudim, Časlau und Pardubitz, die k. k. Bezirksgerichte in Nassaberg und Pardubitz und die Bezirksvertretungen in Nassaberg, Chrudim, Časlau und Přelautsch, sowie die Domänenverwaltung in Choltitz bei ihren früheren negativen Aeußerungen.

Auch das k. k Bezirksgericht Časlau, welches sich früher nicht geradezu gegen das Projekt ausgesprochen hat, erklärt sich jetzt gegen die Wllfahrung des Gesuches; so daß das k. k. Bezirksgericht Chrudim nur mehr die einzige Behörde ist, welche für die Bildung des neu projektirten Heřmanměstecer Gerichtsbezirkes, und war mit Entschiedenheit eintritt, indem dasselbe die Bildung dieses neuen Gerichtsbezirkes als eine unbedingte Nothwendigkeit erklärt.

Dagegen beharren auch das k. k. Oberlandesgericht und die k. k. Statthalterei in ihrer ablehnenden Haltung, sowie auch der Landesausschuß mit Rücksicht auf den negativen Erfolg der neuerlich gepftogenen Verhandlungen seinen früheren Antrag, die

Bildung eines Bezirksgerichtsprengels mit dem Sitze des Gerichtes in Heřmanměstec nicht zu befürworten, aufrecht erhalten hat.

Die Kommission für Bezuks und Gemeindeangelegenheiten hält auch dermal noch dafür, daß manche Gründe für die Errichtung eines Gerichtssprengels mit dem Amtssitze Heřmanměstec sprechen, besonders die nicht zu leugnende Bedeutung der Stadt Heřmanměstec selbst an Seelenzahl und Verkehr, ihre Eignung als Centrum eines Gerichtssprengels, die bedeutende Entfernung mehrer zur Zuweisung projektirten Gemeinden von dem dermaligen Gerichtssitze Chrudim und die von der Stadt Heřmanměstec für den fraglichen Zweck angebotenen namhaften Opfer.

Da jedoch die dissentirenden Gemeinden mit einer Seelenzahl zusammen von 4697 bei ihrem Wunsche, in bisherigen Gerichtsverbande zu bleiben, verhauen, somit der von Heřmanměstec angestrebte Gerichtsbezirk nur 11218 Seelen umfassen würde, eine so geringe Bevölkerungszahl aber die Auslagen für die Bildung eines neuen Gerichtsbezirkes nur dann rechtfertigen würde, wenn Mangel an Strassen, gebirgiges Terrain oder die Rücksicht der Bildung gleichsprachiger Gerichtsbezirke in's Auge zu fassen wäre, was Alles hier nicht der Fall ist, so sieht sich die Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten bestimmt, den Antrag zu stellen:

Hoher Landtag wolle beschließen:

Die von dem k. k. Instizministerium unterm 29. Mai 1874, Z. 7173, an den Landesausschuß übermittelte Petition der Stadtgemeinde Heřmanměstec um Errichtung eines Bezirksgerichtes dadelbst wird stimmt den Verhandlungsakten an die k. k Regierung mit dem Gutachten geleitet, daß die Bildung eines Bezirksgerichtssprengels mit dem Amtssitze in Heřmanměstec mit Rücksicht auf die relativ geringe Bevölkerungszahl der Gemeinden, welche dem Gerichte Heřmanměstec zugetheilt zu werden wünschen, dann die Terrains=, Verkehrs= und sprachlichen Verhältnisse nicht befürwortet werden kann.

Sněm. aktuar: Slavný sněme račiž usnésti se na tom:

Petice městské obce Heřmanova Městce za zřízení okresního soudu tamtéž, přípisem c. k. ministerstva spravedlnosti ze dne 29. května 1874, č. 7173, výboru zemskému sdělená, odevzdává se s jednacími spisy c k. slavné vládě s dobrým zdáním, že zřízení nového okresu soudního se sídlem úřadu v Hermanově Městci vzhledem na prostý malý počet obyvatelstva obcí, kteréž si přejí, aby k soudu Heřmanoměsteckému přiděleny byly, též přihlédne-li se na poměr polohy krajiny, obchodního spojení a na poměr národnosti, doporučeno býti nemůže.

Nejv. marš. zem.: Pan Dr. Trojan má slovo.

Dr. Trojan: Budiž mi dovoleno, v tomto případě pozornost slavné sněmovny obrátiti k tomu, jak málo souhlasí návrh s důvody v samé předloze. Komise pro obecní a okresní záležitosti uznává ve zprávě výslovně, že i při vzdoru některých obcí, některých okresních zastupitelstev a vládních orgánův nelze zneuznati důvody dosti vážné pro zřízení nového okresu soudního se sídlem v Heřmanově Městci, a sice již proto, že i když odčítá se počet obyvatelstva některých obcí, které v novější době odpadly, že zůstává přece ještě přes 11000 duší při Heřmanovu Městci, Heřmanův Městec sám že je město dosti důležité s počtem více než 4000 duší; já pak opravuji a doplňuji ještě udání této zprávy hned v 2. odstavci: jako by všecka okres. zastupitelstva byla se proti tomu novému zřízení soudu vyslovila.

Přesvědčil jsem se teď ze spisů předložených, že zejména okres. zastupitelstvo chrudimské opětně potvrzuje nutnou potřebu takovéhoto zřízení, uznává důležitost a prospěšnost pro obce vůkol Heřmanova Městce a sice hlavně z chrudimského okresu, přivoluje, aby se tam přivtělily; taktéž uznává to soud chrudimský. Přece však komise navrhuje prosté zamítnutí této žádosti, že jsem se opravdu podivil, proč se neužilo aspoň toho způsobu, jaký si oblíbila již komise sama i slavná sněmovna v podobných případech, totiž že se přidává jakés mírnící slovo, obyčejně že jen "na ten čas" nelze toho podporovat.

Já proto navrhuji, aby v hlavním návrhu komise za slovem "dobrým zdáním" na místě celé další části té věty řeklo se: "že se slavné sněmovně nevidí na ten čas doporučiti zřízení nového okresu soudního se sídlem úřadu v Heřmanově Městci. "

Ich richte, meine Herren, Ihre Aufmerksamkeit darauf, daß die Kommission in dem Schlußantrage nach der Vorlage ihrer eigenen Ansicht nicht Ausdruck gab, welche in den Motiven vorkommt, nämlich daß die Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten auch dermal nicht verkenne, wie gewichtige Gründe für die Errichtung eines neuen Bezirksgerichtes in Heřmauměstec wären, obwohl einige Gemeinden in Abfall kommen, welche sich nachträglich gegen diese neue Gerichtsbezirksbildung und Zuweisung dahin aussprachen.

Es ist wahr, die meisten Bezirksvertretungen es sind 4 dabei betheiligt - Caslau, Nassaberg, Pardubitz und Chrudim, dreie davon haben sich dagegen ausgesprochen Ich berichtige aber die Angabe in dem Berichte, als ob dies alle, namentlich auch die Chrudimer Bezirksvertretung gethan hätten.

Ich habe mich so eben ans den auf dem Tische des Hauses liegenden Akten überzeugt, daß auch bei der neueren Einvernahme unterm 12. Dezember 1874 die Bezirksvertretung in Chrudirn, die dabei am meisten betheiligt ist, abermals

die Wichtigkeit, ja Nothwendigkeit dieser Neubildung bestätigte und befürwortete, nur aber die Freiheit der Selbstbestimmung der einzelnen Gemeinden gewahrt wissen will.

Auch nach dem Recesse einiger Gemeinden blieben doch bei dem neuen Gerichtsbezirke über 11 000 Seelen (11218 sind in unserem Kommissions= Berichte selbst angegeben).

Es ist die Stadt Heřmanměstec an sich wichtig geling, dafür auch im Berichte anerkannt, ste wird mit einer Bevölkerung von mehr als 4000 Scelen angeführt, selbe ist bedeutende Opfer dafür zu bringen im Stande, und auch Willens, um diese neue Bezirksbildung namentlich die Unterbringung des Gerichtes ohne besondere anderweitige Kosten zu ermöglichen. Ich meine, nach allem dem ist der Schlußantrag, das ist die unbedingte Abweisung nicht ganz gerechtfertigt, wo wir sonst in ähnlichen Fällen mit irgend einem Beisatz wenigstens mit einem Worte die Geneigtheit erkennen lassen, daß das Gesuch unter geänderten Umständen wieder vorgebracht und befürwortet werden könne.

Ich beantrage also im Geiste unseres bisherigen Vorganges das Gutachten dahin zu stilisiren, es seien die Verhandlungsakte an die Regierung mit dem Gutachten zu leiten, daß, was jetzt im gedruckten Berichte nachfolgt, beantrage ich dahin zn ändern "daß der Landtag sich nicht veranlaßt sehe, dermalen die Bildung eines Bezirksgerichtes mit dem Amtssitze in Heřmanměstec zu befürworten. "

Oberstlandmarschall: Der Antrag, welchen Herr Dr. Trojan stellt, lautet:

Der hohe Landtag wolle beschließen, die von dem k. k. Justizministerium am 29. Mai 1874, Z. 7173, an den Landesausschuß übermittelte Petition der Stadtgemeinde Heřmanměstec um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst werde sammt den Verhandlungsakten an die k. k. Regierung mit dem Gutachten geleitet, daß der Landtag sich nicht veranlaßt sehe, "dermalen" die Bildung eines Bezirksgerichtssprengels mit dem Amtssitze in Heřmanměstec zu befürworten

Sněm. aktuár Lederer: Pan poslanec dr. Trojan navrhuje: Petice městské obce Heřmanova Městce za zřízení okresního soudu tamtéž přípisem c. k. ministerstva spravedlnosti ze dne 29. května 1874, čís. 7173, výboru zemskému sdělená, odevzdává se s jednacími spisy c. kr. slavné vládě s dobrým zdáním, že se sněmovně nevidí v ten čas již doporučiti zřízení nového okresu soudního se sídlem úřadu v Heřmanovu Městci slavné vládě.

Oberstlandmarschall: Ich bitte Diejenigen, welche den Antrag unterstützen, die Hand zu erheben.

Kteří návrh podporují, nechť pozdvihnou ruku.

Oberstlandmarschall: Der Antrag ist unterstützt und steht in Verhandlung. Wünscht noch Jemand das Wort?

Žádá ještě někdo za slovo?

Die Debatte ist geschlossen.

Rokoväní jest ukončeno.

Der Hr. Berichterstatter hat das Wort.

Berichterstatter Josef Theumer: Ans dein Antrage der Kommission geht schon hervor, daß dieselbe anerkennt, daß manche gewichtige Gründe für die Errichtung eines Bezirksgerichtes in Heřmanměstec sprechen und daß die Kommission nur mit Rücksicht ans die gegenwärtig bestehenden Verhältnisse dermal es nicht befürwortet.

Der Sinn ist also ganz derselbe, wie der, welchen der Hr. Abg. Trojan hineingelegt hat. Ich nehme daher im Namen der Kommission gar keinen Anstand dem Antrage des Abgeordneten Trojan zuzustimmen.

Oberstlandmarschall: Ich schreite zur Abstimmung und bringe zuerst den Antrag des Hrn. Dr. Trojan zur Abstimmung. Derselbe lautet:

Die vom k. k. Instizministerium am 29. Mai 1874, Z. 7173, an den Landesausschuß übermittelte Petition der Stadtgemeinde Heřmanměstec um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst wird stimmt den Verhandlungsakten an die k. k. Regierung mit dem Gutachten geleitet, daß sich der Landtag nicht veranlaßt sehe, "dermalen" die Bildung eines Bezirksgerichtssprengels mit dem Amtssttze in Heřmanměstec zu befürworten.

Sn. akt. Lederer: Petice městské obce Heřmanova Městce za zřízení okresního soudu tamtéž přípisem c. k. ministerstva spravedlnosti ze dne 29. května 1874, č. 7173, výboru zemskému sdělená, odevzdává se s jednacími spisy c. k. slavné vládě s dobrým zdáním, že se sněmovně nevidí na ten čas doporučiti zřízení nového okresu soudního se sídlem úředním v Heřmanovu Městci slavné vládě.

Nejv. marš. zem.: Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Jene, die dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Kommission zür Bezirks und Gemeindeangelegenheiten über das Ansuchen der Gemeinde GroßHeinrichschlag um Abtrennung von der Gemeinde Althütten. Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Wilhelm Alter.

Nám. nejv. marš: Zprava komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti obce Velkého Jindřichova za odloučení z obce Stará Huť.

Abg. Hr. Wilhelm Alter (liest): Hoher Landtag! Die Ortschaft Großheinrichschlag im Gerichtsbezirke Gratzen ist dermalen mit der Ortschaft Althütten zu einer Ortsgemeinde vereinigt.

Da jedoch Erstere angeblich von Althütten über eine Meile n. z. bei einem sehr schlechten Feldwege, entfernt ist, da ferner beide diese Ortschaften

eine andere Einpfarrung haben, in kommerzieller Beziehung gleichfalls für sich isolirt sind und sonach zwischen ihnen keine anderweitige Verbindung besteht, stiebt Heinrichschlag die Abtrennung von Althütten, und Konstituirung einer selbstständigen Ortsgemeinde für sich an.

Insofern die vorgebrachten Motive auf Wahrheit beruhen und insoferne Seitens der Ortschast Althütten, die diesfalls noch nicht vernommen wurde, dagegen keine erheblichen Anstände sich ergeben, würde das Ansuchen der Ortschaft Großheinrichschlag einer weiteren Erwägung sich empfehlen und erlaubt sich daher die Kommission für Gemeindeangelegenheiten den Antrag zu stellen:

Ein hoher Landtag wolle beschließen, das vorliegende Ansnchen der Ortschaft Großheinrichschlag um Abtrennung von Althütten und Konstituiring als eine selbstständige Oitsgemeinde sei dem Landesansschuße mit dem Auftrage zu übergeben, die nöthigen Erhebungen einzuleiten und auf Grund derselben nach Maßgabe des Gesetzes vom 26. November 1874, Nr. 87 L. G. Bl, vorzugehen.

Návrh komise pro obecní a okresní záležitosti zní:                                  

Slavný sněme račiž usnésti se na tom.......

Sněm. sekr. Schmidt: aby přiložená žádost obce Velkého Jindřichova, v okresu novohradeckém za konstituování jako samostatná obec odevzdána byla výboru zemskému s tím uložením, aby potřebná vyšetření se stala a na základech takových vedle zákona ze dne 26. listopadu 1874, c. 87 zem. zákona, se s ní naložilo.

Nejv. marš zem.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Budgetkommission über das Bittgesuch des Buchhaltungsoffizials Seisarth um Gewährung einer Quinqennalzulage. Berichterstatter ist Herr Dr. Klier. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva budžetní komise k petici oficiála zemské účtárny Seifartha za udělení přídavku pětiletého

Berichterstatter Dr. Klier: Der RechnungsOffizial der böhmischen Landesbuchhaltung Herrmann Seifarth hat ein Gesuch an den h. Landtag überreicht, worin er um Bewilligung einer Quinqueunalzulage für des Quinquennium vom 29. Feber 1866 bis 29. Feber 1871 ersucht.

Dieser Beamte hat schon früher ein ähnliches Gesuch überreicht n. z. gemeinschaftlich mit noch vier anderen Herren. Sie sind damals abgewiesen worden, haben sich dann an den h. Landesausschuß gewendet, damit Derselbe ein neuerliches Gesuch um Unterstützung befürworte.

Zwei von diesen Beamten haben über Weisung des Landesausschußes, daß er nicht in der Lage sei, Solche Gesuche zu befürworten und sie sich an den Landtag selbst wenden mögen, schon früher, nämlich gleich damals im Jahre 1875 ihr neuerliches Gesuch, das an den Landtag gerichtet war, überreicht und der hohe Landtag hat damals über diese beiden Gesuche des Josef Schwicha, eines gewissen Černý und eines gewissen Werner den Beschluß gefaßt, diese Gefuche dem Landesausschuße zur Berichterstattung zuzuweisen.

Da dies eben damals geschehen ist, so war auch der Landesausschuß in der Lage, einen Bericht darüber vorzulegen und einen Antrag zn stellen, der nächstens auch dem h. Landtage zur Entscheidung vorgelegt werden wird.

Das Gesuch des Seifarth dagegen ist von ihm damals nicht wiederholt worden, sondern wurde erst jetzt beim Zusammentritte des Landtages vorgelegt.

Da es einen gleichen Gegenstand betrifft, wie jene früheren Gesuche, über welche bereits ein Bericht des Landesausschußes vorliegt, so glaubt die Budgetkommission nur gerecht zu handeln, wenn sie dem h. Landtage den Antrag stellt, auch das Gesuch des Seifarth dein hohen Landesausschuße zur Berichterstattung und Antragstellung zuzuweisen.

Ich erlaube mir daher im Namen der Budgetkommission dem h. Landtage diesen Antrag zn stellen.

Sněm. sekr. Schmidt: P. zpravodaj navrhuje jmenem budžetní komise: Slavný sněme račiž přikázati žádost oficiála zemské účtárny Seifartha zemskému výboru, aby o ní podal zprávu a učinil návrh.

Nejv. zem. marš: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Die Kommission für Landeskulturangelegenheiten hält heute Donnerstag unmittelbar nach der Landtagssitzung eine Kommissionssitzung.

Nám. nejv. marš: Komise pro vzdělání země bude zasedati dnes po sněmovním zasedaní.

Oberstlandmarschall: Die Budgetkommission halt morgen Freitag den 24. März 10 Uhr Vormittags eine Sitzung. Gegenstand ist der Generalbericht über das Landesbudget für das Jahr 1877.

Nám. nejv. marš.: Členové budžetní komise zvou se k zasedání 24. března v 10 hodin předpolednem..

Oberstlandmarschall: Die Sitzung der Schulkommission findet Freitag den 24. März 10 1/2 Uhr Vormittags im Lesezimmer statt.

Nám. nejv. marš.: Školní komise zasedá zýtra 24. března o 10 1/2 hodině předpolednem v čítárně

Oberstlandmarschall: Die heutige Tagesordnug ist erschöpft. Die nächste Sitzung findet morgen 11 Uhr statt. Auf der Tagesordnung steht:

1. Bericht des Landesausschußes, betreffend die Erhöhung der Strassenbaudotation zur Subventionirung der Nothstandsstrassen der Bezirke Gablonz, Tannwald, Reichenberg, Kratzau, Friedland.

2 Budgetkommissionsbericht, betreffend den Verkauf des Košiřer Bräuhauses.

3. Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten, betreffend die Ausscheidung der Gemeinden Bratronic, Běleč und Lhota ans dem Pürglitzer Bezirke.

4. Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten, betreffend die Ausscheidung der Gemeinde Kameni-Radimowic ans dem Bezirke Böhmisch-Aicha.

5.   Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten um Kreirnng eines Bezirksgerichtes in Steken.

6.   Bericht der Bubgetkommission, betreffend ein Gesuch um Bildung zweier Kategorien von Landesausschuß-Offizialen.

Nám. nejv. marš.: Denní pořádek k 12. sezení sněmu dne 24. března 1876:

1. Zpráva zem. výboru v příčině zvýšení dotace silniční a udělení subvence k stavbě silnic okresům Jabloneckému, Tannwaldskému, Libereckému, Chrastavskému a Fridlandskému.

2.   Zpráva komise budžetní v příčině prodeje pivovaru v Košířích.

3.   Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o petici místní obce Bratronic a Bělče, pak Lhoty za vyloučení ze soudního okresu Křivoklátského.

4. Zpráva komise pro obecní a okresní záležitosti o žádosti obce Kamení-Radimovic za vyloučení z okresu českodubského.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP