Pátek 10. března 1876

Stenographischer Bericht

über die

IV. Sitzung der fünften Jahres=Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1872, am

10. März 1876.

Stenografická zpráva

o

IV. sezení pátého výročního zasedání sněmu českého z roku 1872, dne 10. března 1876.

Inhalt:

Präsidialmittheilungen: Bekanntgabe der Konslituirung der Kommissionen für Landeskultur= und für Schulangelegenheiten.

Zuweisung der Geschäftseingaben an die Kommissionen. Urlaubsertheilungen.

Tagesordnung:

1.    Landesausschußbericht pcto. Abaptirung des Gartenhauses in Slup zu einer Küche für die Sluver Irrenanstalts= kolonie.

2.    Landesausschußbericht, betreffend den Verkauf des Koschiřer Bräuhauses.

3.    Landesausschußbericht über die Geschäftsagenda und den Rechnungsabschluß der Hypothekenbank pro 1875.

4.    Landesausschußbericht über die Eingabe der Gemeinde Kameni=Radimowic um Ausscheidung aus dem Bezirke

Böhm. =Aicha und Zuweisung zum Bezirke Turnau.

5.    Landesausschußbericht über die Petition der Ortsgemeinde Bratronitz und Bělč, dann der Gemeinde Lhota um Ausscheidung aus dem Pürglitzer und Zutheilung zum Unhoschter Gerichtsbezirke.

6.    Landesausschußbericht über die Petition der landwirthschaftlichen Vereine zu Kaaden, Hohenmauth, Nimburg um Uibernahme der Ackerbauschulen auf das Land als Landesanstalten.

7.    Landesausschußbericht, betreffend die Erhöhung der bisherigen Landessubvention für die Ackerbauschule Ktattau.

8.    Landesausschußbericht betreffend die Erhöhung der Jahressubvention für die höheren landwirthschaftlichen Lehranstalten in Teischen=Liebwerd und Tábor.

Kommissions=Wahl.

Obsah:

Presidiální oznámení: Oznámeno konstituování komisí pro zeměvzdělání a pro školní záležitosti.

Přidělení došlých spisů komisím. Dovolené uděleny.

Denní pořádek:

1.    Zpráva zemského výboru v příčině upravení zahradního domku ve Slupech co kuchyně pro kolonii blázince ve Slupech.

2.    Zpráva zemského výboru v příčině prodeje košířského pivovaru.

3. Zpráva zemského výboru o účetní závěrce hypoteční banky za rok 1875.

4.    Zpráva zemského výboru o žádosti obce KameníRadimovic za vyloučení z okresu Česko-Dubského a přidělení k okresu Turnovskému.

5.    Zpráva zemského výboru v příčině petice místních obcí Bratronic a Bělče, pak obce Lhoty za vyloučení ze soudního okresu Křivoklátského a přidělení jich k soudnímu okresu Uhhošťskému.

6.    Zpráva zemského výboru o petici hospodářských spolků v Kadani, Vysokém Mýtě a Nimburku o převzetí škol hospodářských za vyučovací ústavy zemské.

7.    Zpráva výboru zemského za zvýšení subvence hospodářské škole v Klatovech.

8.    Zpráva zemského výboru v příčině zvýšení ročních subvencí pro vyšší hospodářské školy v Táboře a Déčín-Libverdě.

Volba komise.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auersperg.

Gegenwärtige: Der Oberstlandmarschall= Stellvertreter Eduard Claudi und die beschlußfähige Anzahl von Landtags=Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Freiherr von Weber und der k. k. Statthaltereirath Hr. Dr. Friedl Ritt. v. Friedensee.

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 45 Min. Vormittags.                                

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Přítomní: Maršálkův náměstek Edvard Claudi a poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupce vlády: Jeho Exc. c. k. místodržitel svob. pán Weber a c. k. místodržitelský rada Dr. Friedl rytíř z Friedensee.

Sezení počalo o 11. hodině 45 minut dopoledne.

Oberstlandmarschall (läutet): Die Sizzung ist eröffnet.

Nám. nejv. marš.: Sezení jest zahájeno.

Oberstlandmarschall: Ich habe dem h. Hause folgende Mittheilungen zu machen:

Die Kommission für Landeskulturangelegen-

heiten hat sich konstituirt und wählte zum Obmanne Se. Excellenz Dr. Banhans, zum Obmann Stellvertreter H. Dr. Josef v. Lumbe, zu Schriftführern H. Ritter von Leiner und H. Ferdinand Lehmann. Das Kommissions=Lokale ist das Verifikatorenzimmer.

Nám. nejv. marš.: Komise pro země-

vzdělám se sestavila následovně: Předseda Exc. pan dr. Banhans, náměstek pan Josef Lumbe, zapisovatelé pánové Ferd. Lehmann a ryt. z Leinerů. Komise zasedá v pokoji verifikatorů.

Oberstlandmarschall: Die Kommission für Schulangelegenheiten wählte bei der Konstituirung zum Obmanne Se. Exc. Ritter v. Hasner, Zum Obmannstellvertreter P. Husák, zu Schriftführern Hrn. Dr. Grégr und Hrn. Ehrlich. Das Kommissionslokal ist das Lesezimmer.

Nám. nejv. marš.: Komise pro školní záležitosti sestavila se následovně: Předseda Exc. p. dr. rytíř Hasner, náměstek p. P. Husák, zapisovatelé pánové dr. Grégr a Ehrlich; komise zasedá v čítárně.

Oberstlandmarschall: Von den Geschäftseingaben wird der Kommission für Landeskulturangelegenheiten zugewiesen:

Landtagssekr. Schmidt (liest): L. =A. =Bericht mit dem Zustandsberichte über die aus dem Landesfonde dotirten landwirth. Lehranstalten für das Schuljahr 1874-5.

L. =A. =Bericht über die Verwendung der zu Landeskulturzwecken verwendeten Dotation für das Jahr 1874.

L =A =Bericht, betreffend die Thätigkeit des Komites für Landesdurchforschung Böhmens und über die Verwendung der Subventionen im Jahre 1875, dann über die Thätigkeit des Komités für land= und forstwirthschastliche Statistik.

Komisi pro záležitosti zeměvzdělání byly přikázány došlé spisy a sice:

Zpráva zemského výboru o stavu hospodářských škol z fondu zemského nadaných v školním roce 1874-5.

Zpráva zem. výboru o tom, kterak s penězy k účelu zemědělství povolenými naloženo bylo v r. 1874.

Zpráva zem. výboru o činnosti výboru statistického pro prozkoumání Cech a o vynaložení dotace jemu udělené na r. 1875, pak o činnosti komitétu pro statistiku polního a lesního hospodářství.

Oberstlandmarschall: Der Hr. Abgeordnete Herrmann Adam ersucht um einen 14tägigen Urlaub. Ich bitte diese Eingabe vorzulesen.

Landtagssekretär Schmidt (liest):

Durch Auwesenheit eines überseeischen Geschäftsfreundes ist meine Gegenwart unbedingt und unaufschiebbar erforderlich. Ich bin diesfalls verhindert an den Verhandlungen des hohen Landtages theilzunehmen. Ich sehe mich genöthigt. Euere Durchlaucht zu bitten, mir einen 14tägigen Urlaub vom hohen Hause geneigtest bewilligen zu wollen.

Euer Durchlaucht ganz ergebenster Herrmann Adam.

Blottendorf, 9. März 1876.

Oberstlandmarschall: Ich bitte Diejenigen, welche diesen Urlaub ertheilen, die Hand zu erheben, (Geschieht) Er ist ertheilt.

Der Abgeordnete Adolf Knödtgen entschuldigt Sein Ausbleiben auf die Dauer von etwa 14 Tagen durch Erkrankung unter Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses.

Poslanec pan Adolf Knödtgen oznamuje, že pro churavost zasedání přítomen býti nemůže po 14 dnů a přikládá lékařské vysvědčení.

Oberstlandmarschall: Ich bitte den Einlauf der Petitionen mitzutheilen.

Lotgs. =Sekr. Schmidt (liest): Der Abg. Dr. Hanisch überreicht die Petition der Bezirksvertretung Grulich um Abänderung des §., 50 des Bezirksvertretungsgesetzes durch Einräumung der vollziehenden Gewalt.

Oberstlandmarschall: Wird der Kommisston für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten angewiesen.

Ldtgs. =Sekr. Schmidt (liest): Der Abg. Neumann überreicht eine Pet. des land= und forstwirthschaftlichen Vereines in Reichenberg um Erklärung der Ackerbauschulen Böhmens als Landesaustalten.

Oberstlandmarschall: Der Kommission für Landeskulturangelegenheiten.

Sněm. sekr. Schrnidt: Poslanec pan Neumann předkládá žádost obce Roztok za vyloučení z okresu Semilského a za přidělení k okresu soudnímu ve Vysoké.

Nejv. marš.: Komisi pro okresní a obecní záležitosti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Abg. von Unger überreicht die Petition der Infassen in Radimowitz und Kamem um Ausscheidung aus dem Gerichtsbezirke Böhm. =Aicha und Zuweisung zum Gerichtsbezirke Turnan.

Oberstlandmarschall: Der Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten.

Sněm. sekr. S c h m i d t: Poslanec pan P. Husák předkládá žádost obyvatelů sv. Jakuba v okresu Kutnohorském za povolení zemské půjčky 10. 000 zl.

Nejv. marš: Budžetní komisi.

Sněm. sekr. Schmidt: Týž pan poslanec podává žádost okr. zastupitelstva v Libochovicích za změnu §. 50. zákona o okresních zastupitelstvech.

Nejv. marš.: Komisi pro okresní a obecní záležitosti.

Sněm. sekr. Schmidt: Tentýž p. poslanec podává žádost, aby útraty za přechovávání káranců převzal fond zemský.

Nejv. marš.: Budžetní komisi.

Sněm. sekr. Schmidt: Týž podává žádost 29 obcí okresu Libochovického za zřízení české university.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. sekr. Schmidt: Dále podává týž p. poslanec žádost obcí okresu Libochovického za změnu volebního řádu do sněmu.

Nejv. marš.: Komisi pro okr. a obecní záležitosti.

Ldtgs. Sekr. Schmidt (liest): Abg. Ritter von Brechler überreicht die Petition der Gemeinde Schwarzenthal-Neudorfum Subvention zum Schwarzenthal-Johannisbader Strassenbaue.

Oberstlandmarschall: Der Budgetkommission.

Ldtgs. Sekr. Schmidt (liest): Abg. Ritter von Streeruwitz überreicht die Petition des landw. Vereines in Tuschkau um Erklärung der Ackerbauschulen in Böhmen als Landesschulen.

Oberstlandmarschall: Kommission für Landeskultur-Angelegenheiten.

Sněm. sekr. Schmidt: Poslanec p. dr. Nittinger podává petici hospodářského spolku v Klatovech za převzetí hospodářských škol v Čechách co ústavy zemské, potahmo za povolení vydatné subvence pro tamnější rolnickou školu.

Nejv. marš.: Komisi pro zeměvzdělání.

Ldtgs. Sekr. Schmidt (liest): Abg. Josef Theumer, Pet. der Gemeinde Groß-Heinrichsschlag um Trennung von der Gemeinde Althütten.

Oberstlandmarschall: Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten.

Sněm. sekr. Schmidt: Poslanec p. dr. Grégr podává petici městské obce Čisté za povolení zemské subvence 4000 zl. na stavbu školy.

Nejv. marš: Komisi školní.

Sněm. sekr. Schmidt: Poslanec p dr. Nittinger podává petici městyse Horního Ročova a okolních obcí okresu Lounského, Novostrašeckého a Rakovnického za zřízení zvláštního okresního soudu se sídlem v Horním Ročově.

Nejv. marš.: Komisi pro okr. a obecní záležitosti.

Ldtgs. Sekr. Schmidt (liest): Abg Ritter von Streeruwitz. Pet. der Bezirksvertretung in Mies um Einräumung der exekutiven Gewalt an die Bezirksvertretungen.

Oberstlandmarschall: Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten.

Ldtgs. Sekr. Schmidt (liest): Abgeordneter Dr. Hanisch. Pet. der Insassen in Huttendorf um Zuweisung zum Hohenelber Gerichtsbezirke.

Oberstlandmarschall: Derselben Kommission.

Sněm. sekr. Schmidt: Poslanec p. Vacek podává petici obce Korouhev za zřízení české university.

Nejv. marš: Školní komisi.

Sněm. sekr. Schmidt: Týž. Pet. obcí Březiny a Korouhve za zrušení školného.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. sekr. Schmidt: Týž. Pet. těchže obcí za změnu řádu volebního.

Nejv. marš.: Komisi pro obecní a okresní záležitosti.

Ldtgts. Sekr. Schmidt (liest): Abg. Ritter von Mayersbach. Pet. der physiokratischen Gesellschaft für Böhmen um Subvention aus dem Landesfonde.

Oberstlandmarschall: Wir gehen nunmehr zur Tagesordnung über.

Nám. nejv. marš.: Přikročíme k dennímu pořádku.

Oberstlandmarschall: Der nächste Gegenstand ist Landesansschußbericht betreffs Adaptirung des Gartenhäuschens in Slup zu einer Küche für die Sluper Irrenanstaltskolonie.

Berichterstatter ist Hr. Dr. Tedesco.

Ich bitte ihn den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš: Zpráva zem. výboru v příčině upravení zahradního domku ve Slupech co kuchyně pro kolonii blázince ve Slupech

Res. Dr. Tedesco (liest):

Hoher Landtag!

In der Irrenanstalts-Kolonie zu Slup destand bis zum Jahre 1870 keine Hausküche, weshalb des beschwerlichen Speisetransportes aus der Mutteranstatt wegen im Jahre 1870 ein Theil der ebenerdigen Wirthschaftslokalitäten in Slup zu einer Nothküche adaptirt wurde.

Da jedoch abgesehen von der sanitätswidrigen geringen Höhe dieser Nothküche es in derselben an dem nöthigen Raume sehlt, indem derselbe kaum 6 D. Klf. mißt, die darin aufgestellten 3 Kochkessel und der Sparherd für die bedeutend vermehrte Zahl der Kranken und zum Theile auch des Wartpersonales nicht mehr genügen, für das gegenwärtige Bedürfniß zu klein angelegt sind und sich überdies in einem höchst derouten Zustande befinden, so läßt sich die Errichtung einer dem dermaligen Bedürfnisse entsprechenden neuen Küche um so weniger umgehen, als die gegenwärtige Nothküche eine Verbesserung n. Erweiterung nicht zuläßt.

Die Landesirrenhaus-Direktion beantragt demnach, das in den Mauern und im Dache gut erhaltene, zwischen dem Wirthschafts- und Hauptgebäude in Slup freistehende Gartenhaus, welches gegenwartig keinem bestimmten Zwecke dient, durch einen Zubau und andere Adaptirungen in eine Anstaltsküche umzuwandeln, wodurch auch noch der Vortheil erwachsen würde, daß vorerst für jedes Geschlecht der die Speisen abholenden Wartindividuen und Kranken ein eigener Zugang zur Küche vorhanden wäre n. daß diese Küche unterkellert werden könnte, damit das für diese Irrenabtheilung nöthige Bier für den täglichen Bedarf nicht wie bisher aus dem Herrschen Hanse geholt werden müßte. Die im Sluper Hauptgebäude befindlichen Keller sind für diesen Gebrauch untauglich, weil bisher die Durchsickerung der Grundwässer trotz aller Bemühung nicht verhindert werden konnte.

Die aufgelassene bisherige Nothküche könnte sodann zur Unterbringung von 8 weiblichen Kranken, die in dem Wirthschastshofe und in den Ställen beschäftigt sind, verwendet werden. Die Bauans-

lagen würden mit Einschluß einer neuen Kochkesselanläge und eines neuen großen Sparherdes einen Betrag per 4488 fl. 85 kr. beanspruchen, welcher Betrag sich deshalb so hoch herausstellt, weil nach dem Bauprogramme auch eine große Kellerräumlichkeit in den Bauplan aufgenommen wurde.

In Anerkennung der absoluten Nothwendigkeit einer neuen, dem dermaligen Bedürfnisse entsprechenden. Küche für die Irrenanstaltskolonie in Slup und in Berücksichtigung der Zweckmäßigkeit der Adaptirung des Gartenhäuschens zu diesem Zwecke erlaubt sich der Landesausschuß an den hohen Landtag mit dem Antrage heranzutreten:

Hoher Landtag Wolle beschließen: Es wird die Adaptirung des Gartenhäuschens in Slup zu einer Küche für die Sluper Irrenanstaltskolonie nach vorliegendem Bauplane um den Betrag per 4488 fl. 85 kr. bewilligt.

In formaler Beziehung erlaubt sich der Landesausschuß Den Antrag zustellen: Der hohe Landtag geruhe diesen Bericht der Budgetkommission zuzuweisen.

Sněm. sekr. Schmidt; Co se týče formálního jednání, navrhuje p. zpravodaj, aby právě přednešená zpráva byla odevzdána budžetní komisi k vyřízení.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se).

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Landesausschußbericht, betreffend den Verkauf des Koschiřer Bräuhauses. Referent ist Herr Dr. Alter; ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru v příčině prodeje Košířského pivovaru.

L. -A. -Beisitzer Dr. Alter als Berichterstatter:

Hoher Landtag!

Mit dem Beschluße des hohen Landtages vom 12. Oktober 1874, welcher Beschluß von Seiner k. k. apostolischen Majestät am 20. Dezember 1874 die Sanktion erhielt, wurde der Landesausschuß ermächtigt, das Koschiřer Bräuhaus zu verkaufen. Der vorliegende Bericht enthält nun eine detail lirte Darstellung der in dieser Richtung vom Landesausschuße gepflogenen Verhandlung.

Die eingeleitete Offertverhandlung erzielte nicht jenes Resultat, welches dem Landesausschuße wünschenswerth erschien, nachdem das höchste Offert blos 85000 fl. betragen hat; da dieses Offert von dem gewesenen Pächter des Bräuhauses überreicht worden war und die Abwicklung der gegenseitigen Rechtsverhältnisse entschieden vortheilhafter sich gestalten müßte, wenn der Verkauf an den Pachter erzielbar gewesen wäre, ist der Landesausschuß in unmittelbare Verhandlung mit diesem Best-Offerenten

getreten und das Resultat derselben war endlich eine Einigung beider Parteien auf den Kaufpreis von 100 000 fl.

Neben diesem Kaufpreise find jedoch dem Landesfonde aus dem Verkaufe selbst auch noch weitere Vortheile insbesondere dadurch erwachsen, daß alle jene allerdings produktiven Auslagen, die in nächster Zukunft unvermeidlich gewesen wären, nicht weiter auf Kosten des Landesfondes gemacht werden mußten.

In formeller Beziehung bezüglich der Behandlung dieses Berichtes erlaube ich mir zu beantragen, da es sich um die Prüfung des korrekten Vorganges des Ausschußes handelt, den Bericht an die Budgetkommission zu verweisen.

Činím návrh, aby zpráva tato odevzdána byla komisi budžetní k poradě.

Nejv. marš. zem.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, die dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht). Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der L. A. -Bericht über die Geschäftsagenda und den Rechnungsabschluß der böhm. Hypothekenbank pro 1875.

Referent ist Herr Dr. Schmeykal.

Ich erfuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zem. výboru o účetní závěrce hypoteční banky na r. 1875.

Berichterst. Dr. Schmeykal: Der Landesausschuß erlaubt sich dem hoh. Landtage den Rechnungsabschluß und Bericht über die Geschäftsagenda der Hypothekenbank im Jahre 1875 vorzulegen, wobei er der Vorschrift des Statutparagrafes 54 derselben Folge leistet, welche eine Solche Vorlage ihm austrägt.

Es wird aus dem Berichte dem hoh. Landtage ersichtlich sein, welchen bedeutenden Geschäftsansschwung und Umfang das Bankgeschäft innerhalb einer verhältnißmäßig kurzen Zeit genommen habe und wie anderseits die Gebahrung dieses Instituts vollständig sich innerhalb des Rahmens der Statuten in der korrektesten Weise bewegt.

In formeller Beziehung wird von Seile des Landesausschußes der Antrag gestellt, es werde dieser Bericht einer Kommission von 9 durch die Kurien zu je 3 aus dem ganzen Landtage gewählten Mitgliedern zur Prüfung und Vorberathung übergeben.

Ich bemerke hiebet, daß dies nicht die einzige, in den Umfang der Hypothekenbank einschlagende Angelegenheit sein wird, mit welcher fich die bezügliche Kommission zu beschäftigen haben wird, sondern daß auch noch weitere Berichte in Aussicht stehen ---ich nenne dabei insbesondere einen Bericht, betreffend einen Pensionsfall und den Bericht, welcher erstattet werden wird in Folge des letztgefaßten LandtagsbeschlußeS, betreffend eine eventuelle Herabminderung des Regiebeitrages.                                

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje:

Sl. sněme račiž zprávu tuto ku zkoumání a předchozí poradě přikázati komisi 9 členů, do níž každá kurie zvoliti má tré členů z celého sněmu.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenige, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben                

(Geschieht. ) Angenommen.

Der nachste Gegenstand ist der L = A. = B. über die Eingabe der Gemeinde Kameni=Radimowic um Ausscheidung aus dem Bezirke Böhrnisch=Aicha und Zuweisung zu dem Bezirke Turnan. Berichterstatter ist derselbe.

Nám nejv. marš.: Zpráva zem. výboru o žádosti obce Kamení-Radimovic za vyloučení z okresu Česko-Dubského a přidělení k okresu Turnovskému.

Berichterst. Dr. Schmeykal: Die genannte Gemeinde schritt aus Rücksichten der Entfernung und besseren Verkehrsverhältnisse um Ausscheidung aus dem Bezirke Böhm - Aicha und Zuweisung zum Bezirke Turnan ein.

Es laßt sich auch gegen diese Motive wenig erinnern. Dieselben sind auf Wahrheit gegründet. Allein ungeachtet dessen stehen doch öffentliche Rücksichten entgegen. Der Bezirk Böhm. =Aicha, ans welchem die Ausscheidung stattfinden soll, ist durch vorangegangene Abtrennung von dieser Gemeinde in einer solchen Weise, was die Steuerkraft und Bevölkerungszahl betrifft, herabgebracht, daß eine weitere Ausscheidung kaum mehr bewilligt werden kann, ohne nicht zugleich die Frage in Erwägung zu ziehen, ob überhaupt der Bezirk Böhrn. =Aicha noch zu bestehen habe oder aufzulösen sei. Es ist das hauptsächlich der Grund, warum die entscheidenden Vota der Bezirksvertretung von Böhm. =Aicha, dann des Bezirksgerichtes von Turnan und Böhm. =Aicha, des Kreisgerichtes von Jungbunzlau, des Oberlandesgerichtes und der Statthalterrei sich gegen den Wunsch der Gemeinden ausgesprochen haben. Und in Uibereinstimmung hiemit wird auch von Seite des Landesausschußes in meritorischer Beziehung der Antrag gestellt, über die in Rede stehende Petition zur Tagesordnung überzugehen.

Formell wird beantragt die Zuweisung dieses Gegenstandes an die Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten.

Sněm. sekr. Schmidt: Co se týče formálního řízení, navrhuje pan zpravodaj, aby zpráva právě přečtená přikázána byla, komisi pro obecní a okresní záležitosti.

Nejv. marš. zems.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť, pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht)

Der Antrag ist angenommen.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist der Landesausschußbericht über die Petition der Ortsgemeinde Bratronic und Bělč; dann der Gemeinde Lhota um Ausscheidung aus dem Pürglitzer und Zutheilung zum Unhoschter Gerichtsbezirke.

Berichterstatter ist derselbe.

Dr Schrneykal: Es wollen, die genannten Gemeinden aus dem Pürglitzer Bezirke ausgeschieden und zu dem Bezirke Unhoscht zugeschlagen werden, weil sie nach Unhoscht viel näher gelegen sind, und weil ihre Verkehrsverhältnisse sie mehr an Unhoscht als an Pürglitz binden.

Die gepflogenen Erhebungen haben diese Thatsachen als richtig bestätigt, allein auch im gegebenen Falle sind es öffentliche Rücksichten, welche die angestrebte Ausscheidung und beziehungsweise Zuweisung als undurchführbar hinstellen. Der Pürglitzer Bezirk ist zwar an sich dem Flächenraurne nach ein nicht kleiner Bezirk, allein die Wald= und Berggegend bringt es mit sich, daß die Bevölkerung nur eine dünne ist, und daß auch die Steuerkraft des Bezirkes keine große ist. Die Bevölkerung des Bezirkes Pürglitz beträgt 19806 und würde, wenn die hier in Rede stehenden Gemeinden mit einer Seelenauzahl von 1829 zur Ausscheidung kommen würden, auf 17977 sinken. Die Gesammtsteuer des Bezirkes Pürglitz beträgt 62800, die Steuer der in Rede stehenden Gemeinden 7462 Gulden, so daß nach Abzug derselben dem Bezirke Pürglitz nur 55338 Gulden verbleiben würden.

Die Gründe aber, welche für die Ausscheidung der genannten Gemeinden sprechen, sprechen auch noch für mannigfache andere Gemeinden, welche bisher zum Bezirke Pürglitz gehörten und auch diese werden gewiß dann nur in Konsequenz mit demselben Erfolge ihre Ausscheidung ans dem Bezirke Pürglitz und Zutheilung zum Berauner oder Hořowitzer Bezirke begehren können. Es würde dadurch der Bezirk Pürglitz geradezu in Frage gestellt werden. Dazu aber kommt noch, daß der Bezirk Pürglitz dem Staate sowie dem Lande gegenüber in einem sehr namhaften Schuldverhältnisse steht. Anläßlich der Inundation des Jahres 1872 erhielt der Bezirk Pürglitz ans dem Staatsschatze einen Vorschuß von 240000 fl - Es ist nun klar, daß die Garantie für die Rückzahlung dieses Vorschußes und die Fähigkeit, diesen Verpflichtungen nachzukommen, auf der ungetheilten Steuerkraft des Bezirkes Pürglitz ruht.

Wenn nun solche Ausscheidungen vorkommen, ist es nicht abzusehen, wie der dadurch herabgebrachte Bezirk Pürglitz diesen seinen weitgehenden Verpflichtungen gerecht werden wird. Alle diese Rücksichten sind es, welche die entscheiden den Behörden zur Anschauung brachten, daß es aus allen

diesen Gründen und aus Rücksicht für das öffentliche Interesse nicht gerathen sei, ans die Petition der in Rede Stehenden Gemeinden einzugehen. Dieselben Motive sind es, welche auch den Landesausschuß zum Antrage bestimmen, es wolle der hohe Landtag über die Petition der Gemeinden Bratronic, Bělč und Lhota um Ausscheidung aus dem Pürglitzer Gerichts= und dem Rakonitzer Verwaltungsbezirke und Zutheilung zum Bezirke Unhoscht, beziehungsweise politischen Verwaltungsbezirke Smichow zur Tagesordnung übergehen.

Formell wird beantragt, diesen Bericht des Landesausschußes der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten zuzuweisen.

Sněm. sekr. Schmidt: Co se týče otázky, jak by se s právě přečtenou zprávou naložiti mělo, navrhuje p. zpravodaj, aby byla přikázána komisi pro okresní a obecní záležitosti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist der Landesausschußbericht über die Petition der landwirthschaftlichen Vereine zu Kaaden, Hohenmauth, Nimburg um Uebernahme der Ackerbauschulen auf das Land als Landesanstalten.

Referent ist Landesausschußbeisitzer Baron Peche.

Nám. nejv. marš: Zpráva zems. výboru o petici hospodářských spolků v Kadani, Vysokém Mýtě a Nimburku o převzetí škol hospodářských za vyučovací ústavy zemské.

Ref. Baron Peche (liest): Hoher Landtag ! Mit Beschluß vom 7. Mai 1875 hat der hohe Landtag die Petition des landwirthschaftlichen Vereines in Kaaden um Erklärung der Ackerbauschulen zu Landesanstalten dem Landesausschuße zur Berichterstattung überwiesen. In Befolgung dieses Auftrages erlaubt sich der Landesausschuß unter Rückschluß der Petitionen nachstehenden Bericht zn unterbreiten:

Um die Uibernahme der Ackerbauschulen auf das Land als Landesanstalten sind außer dein Kaadner landwirthschaftlichen Vereine auch noch die Vereine von Hohenmauth und Nimburg in zuliegenden Gesuchen bittlich geworden. Die Gründe, worauf sich diese drei Petitionen stützen, sind bei allen durchwegs identisch und liegen hauptsächlich darin, daß die gegenwärtigen Ackerbauschulen den Zweck einer vollkommenen und tüchtigen Heranbildung des landwirthschaftlichen Mittelstandes zu erfüllen nicht im Stande seien, was hauptsächlich dem zuzuschreiben sei, daß dieselben sich durchgehends in den Händen von Gemeinden, Bezirken und landwirthschaftlichen Vereinen befinden, deren Mittel

zur Erhaltung der Schulen nicht hinreichen und bei denen eine Geneigtheit, die Zukunft der Lehrer zu sichern und so die Lehrkräfte stabil zu machen, was für eine gedeihliche Wirksamkeit dieser Schulen eine unerläßliche Nothwendigkeit sei, nicht vorzufinden ist; wozu weiter der Uibelstand kommt, daß bei dem in den Ausschüssen der Gemeinden, Vereine u. s. w. oft stattfindenden Wechsel der maßgebenden Persönlichkeiten eine Systemlosigkeit in der ganzen Leitung der Schule kaum zu vermeiden ist.

Dergleichen Uibelstände können nur dann beseitigt werden und sei nach Ansicht der Petenten der Zweck dieser Schulen für den landwirthschaftlichen Unterricht nur dadurch zu erreichen wenn sie als Landesschulen erklärt würden.

Zur Beurtheilung über die Grundhältigkeit der vorstehend angeführten Motive erscheint es nothwendig, auf die Grundsätze zurückzugehen, welche der hohe Landtag mit Beschluß vom 13. April 1864 über den landwirthschaftlichen Unterricht im Lande festgesetzt hat. Nach diesen Direktiven für die niederen landwirthschaftlichen Anstalten (Ackerbauschulen) wurde deren Gründung und Erhaltung in erster Reihe den zunächst berührten Interessentenkreisen überlassen und die Hebung und Förderung derselben durch Gewährung von Subventionen unter Wahrung des entsprechenden Einflußes des Landes auf die Führung der Anstalten beabsichtigt.

Mit diesem Prinzipe erscheint die Uibernahme der Ackerbauschulen auf das Land als Landesanstalten allerdings nicht vereinbar und liegt auch dermal ein zwingender Grund, von diesem Prinzipe abzugehen, um so weniger vor, als die Ackerbauschulen doch mehr ein lokales Interesse haben, für welches in erster Linie die zunächst berührten Interessentenkreise einzustehen hätten, während das Land nur subsidiär durch Gewährung von Unterstützungen auszuhelfen hätte.

Einen Beleg für das lokale Interesse der Ackerbauschulen gibt auch die Provenienz der Hörer, welche in der landwirthschaftlichen Bevölkerung des Bezirkes, des Standortes und der umliegenden Bezirke zu suchen ist und wenn sich diese Provenienz auch über mehrere Kreise des Landes erstreckt, so wird dadurch das lokale Interesse noch nicht derart erweitert, daß die Kosten für Erhaltung solcher Schulen dem Lande allein aufgebürdet und die Interessentenkreise von jeder Unterstützung losgezählt werden sollten.

Der vom hohen Landtage vor einem Decennium eingeführte, auf dem Principe der Selbsterhaltung basirte Modus bei Errichtung von Ackerbauschulen wurde selbst bei solchen landwirthschaftlichen Schulen, deren Gründung in eine der Gegenwart nähere Periode fällt, in andern Kronländern eingehalten, in welcher Beziehung auf die landwirthschaftliche Anstalt in Mödling hingewiesen wird.

Abgesehen von diesen vorstehend angeführten Bedenken, welche der Uibernahme der Ackerbau-

schulen aus das Land entgegenstehen, dürtfe hiebet auch das finanzielle Moment nicht außer Acht zu lassen sein.

Der jährliche Aufwand für die ordentlichen Lehrer an den Ackerbauschulen in Chrudim, Hracholusk, Kaaden, Klattan und Pisek stellt sich nach den in den zuliegenden Berichten der bezüglichen Schuldirektionen enthaltenen Daten im Ganzen mit 13450 st. ö. W heraus.

Wenn nun auch dieser Aufwand nicht höher ist, als der bisher jährlich vom Lande gewährte Subventionsbetrag per 14000 st ö. W., So läßt sich andererseits mit Gewißheit voraussehen, daß in ganz kurzer Zeit eine Erhöhung dieses Aufwandes eintreten wird, indem auch hier die Tendenz der Erhöhung der Lehrergehalte sich bemerkbar macht, wie ans den Wünschen und Ansprüchen zu entnehmen ist, welche den zur Berathung des Zustandes der Ackerbanschulen niedergesetzten Enquetekommissionen bekannt geworden sind.

Auch aus der mit einer Solchen Uibernahme verbundenen Erhaltung und Herstellung von Gebäuden, dann aus dem hiedurch nothwendig werbenden Ankauf oder Anpachtung von Institutswirthschaften, sowie ans dem Aufwande für Pensionen des Lehrerpersonales und deren Angehöriger würden dem Lande nicht unerhebliche Auslagen erwachsen, deren Tragung seitens des Landes allein bei dem mehr lokalen Interesse der Ackerbauschulen faum gerechtfertigt wäre; weshalb der Landesausschuß sich nicht in der Lage befindet, die vorliegenden Gesuche der landwirtschaftlichen Vereine von Kaaden, Hohenmanth, Nimburg um Uibernahme der Ackerbauschulen auf das Land als Landesaustalten zu befürworten und beantragt:

Ein hoher Landtag geruhe über diese Gesuche zur Tagesordnung überzugehen.

In formaler Beziehung wird der Antrag gestellt, daß dieser Bericht an jene Kommission geleitet werde, welche für die Behandlung der Angelegenheiten der Landeskultur niedergesetzt ist.

Sněm. sekr. Schmidt: Pan zpravodaj navrhuje, aby právě čtěná zpráva byla odevzdána komisi pro zeměvzděláni

Nejv. marš. zemský: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Nächster Gegenstand ist der Landesausschußbericht betreffs Ehöhung der bisherigen Landessubvention für die Ackerbauschule in Klarrau.

Berichterstatter ist derselbe.

Nám. nejv. marš.: Zpráva výboru zemského za zvýšení subvence hospodářské škole v Klatovech.

Berichterstatter Baron Peche (liest):

Hoher Landtag! Das hohe k. k. Ackerbauministerium hat mit Erlaß vom 16. Jänner 1874, Zahl 13782, von dem L. -A. ein auf genauer Landeskunde basirtes Gutachten darüber abverlangt, welche der bisher bestehenden Ackerbauschulen im Lande erhalten und gekräftigt zu werden verdienen.

Zu diesem Behufe hat der L. -A. eine Enquetekommission, gebildet ans zwei LandesausschußBeisitzern, dem Landeskulturreferenten der k. k. Statthalterei und zwei Abgeoidneten des Landeskulturrathes, einberufen, welche das Resultat ihrer Verhandlungen mit Bericht vom 30. Dezember 1875 vorgelegt hat. Dieser Letztere wurde mit dem hierseitigen Gutachten versehen unterm 12. Jänner 1876, Z. 1145, an das hohe k. k. Ackerbauministerium geleitet.

In diesem Berichte werden unter Darlegung der Nothwendigkeit des Fortbestandes der einzelnen Ackerbauschulen und unter Rücksichtnahme aus die zu ihrer Kräftigung noch erforderlichen Mittel Anträge auf Gewährung von Staats- und Landessubventionen gestellt.                                          

Bezüglich der ans Landesmitteln zu gewährenden Beiträge werden in den Anträgen der EnqneteKommisston die bisherigen Jahressubventionen zum größten Theile für hinreichend erklärt und eine Erhöhung derselben nicht für nöthig erachtet.

Hievon tritt mir eine Ausnahme bei der Ackerbauschule in Klattan ein. Diese Anstalt, welche im Jahre 1872 von dem Klattauer landwirthschaftlichen Vereine mit dem von der h. Regierung gewährten Gründungsbeitrage von 3000 fl. und anderen von Bezirken, Gemeinden und Privaten gespendeten Beträgen in's Leben gerufen wurde, erhielt bisher vom Lande einen Gründungsbeitrag von 1000 fl., welcher mit h. Landtagsbeschluße vom 4 Dezember 1872 bewilligt wurde, n. weiter in den Jahren 1874 und 1875 einen Erhaltungsbeitrag von je 1000 st.

Nach dem der Kommission vorgelegenen Präliminare betragen die eigenen Empfänge an Jahresbeiträgen von Bezirken, Gemeinden und Privaten,

sowie an Schulgeldern circa................ 600 st.

welchen ein Erforderniß von................ 3600 st.

gegenüber steht, wonach sich ein unbedeckter Aufwand von.................................... 3000 fl.

ergibt.

In Berücksichtigung des Umstandes, daß die Klattauer Ackerbauschule für die dortige landwirthschastliche Bevölkerung ein unerläßliches Bedürsniß ist, da im Südwestlichen Böhmen eine anderweitige Ackerbauschule nicht besteht, weil ferner die zunächst berührten landwirthschaftlichen Interessentenkreife nach Möglichkeit zur Gründung und Erhaltung der Schule beizutragen bestrebt sind, hat die Kommission sich dahin geeinigt, zur Sicherung des Fortbestandes dieser Anstalt eine Staatssubvention von 1500 fl. und eine Subvention in gleicher Höhe von 1500 st. jährlich aus dem Landeskulturfonde in Vorschlag zu bringen.

Diese Subventionsbeiträge sollen vorläufig auf die Dauer von 2 Jahren gewährt werden in Anhoffung, daß die Unterstützungen von Privaten reichlicher zustießen werden, sobald der Bestand der Anstalt gesichert erscheint.

Die Gewährung dieser Subvention wird jedoch an mehrere Bedingungen geknüpft, von welchen die Einsetzung eines Kuratoriums, in welchem ein Vertreter der hohen Regierung und des L. =A. Sitz und Stimme haben soll, sowie die Normirung eines von dem L. =A. zu bestätigenden Statutes hervorgehoben werden.

Was die in Antrag gebrachte Staatssubvention anbelangt, so sind die Verhandlungen darüber, noch bevor der Schlußbericht der Enqnetekommission dem h. k. k. Ackerbaurninisteriurn unterbreitet werden konnte; anläßlich eines von dem landwirthschaftlichen Vereine in Klattau beim Landeskulturrathe eingebrachten Gesuches um Gewährung eines Beitrages von 2000 fl. jährlich ans Staatsmitteln abgesondert geführt worden, wobei jedoch die Anträge der Enquetecommission im Großen und Ganzen zu Grunde gelegt wurden und lediglich eine Modifikation in der Hohe der Subvention eintrat, indem der Landesausschuß mit der an die k. k. Statthaltern unterm 12. November 1875, Z. 27303, abgegebenen Äußerung im Auschluße an das Votum des Landeskulturrathes die Gewährung einer Staatssubvention von 2000 fl. befürwortete.

Diese Summe wurde auch in dem an das hohe k. k. Ackerbauministerium unter dem 12. Jänner 1876 über das Resultat der Enquetekommission erstatteten hierseitigen Gutachten beibehaten, in welchem noch eine Ergänzung der Vorschläge der Enquetekommission in der Richtung beigefügt wird, daß mit Rücksicht auf den utraquistischen Charakter der Ackerbauschule die Completirung des in Aussicht genommenen Curatoriums durch ein Mitglied des landwirthschaftlichen Vereines in Neuern neben dem Vertreter des Klattauer Vereines in Vorschlag gebracht wurde

Diese separate Verhandlung bezüglich der Klattauer Ackerbauschule findet ihre Begründung in dem dringenden Bedürfnisse dieser Anstalt auf möglichst baldige Gewährung einer Unterstützung und hat auch die hohe Regierung mit Zuschrift der hohen k. k. Statthalterei vom 12. Jänner 1876, Z. 253, nach vorerfolgter Prüfung der Enquetekommission auf die diesjährige Staatssubvention bereits einen Vorschuß von 750 fl. zur Deckung der laufenden Ausgaben des ersten Halbjahres unter den oben angeführten Bedingungen der Creirung eines Curatoriums und Normirung eines Schulstatutes mit dem Bemerken zu bewilligen geruht, daß hiedurch einer späteren Entscheidung über die Anträge der Enquetekommission nicht vorgegriffen werde

In Erwägung, daß hiernit von der hohen Regierung die Notwendigkeit des Fortbestandes der Klattaner Ackerbauschule, sowie deren Subventionsbedürftigkeit ausdrücklich anerkannt wurde, in wetterer Erwägung, daß nach dem Gutachten der

Enqnetekommission die Einrichtung der Anstalt den vom hohen Landtage über die Ackerbauschule herausgegebenen Direktiven entspricht, sowie daß deren gedeihliche Fortentwicklung nur durch Gewährung eines entsprechenden Erhaltungsbeitrages ermöglicht werden kann, dies jedoch mit dem gegenwärtigen Subventionsbetrage pr. 1000 fl. nicht zu erzielen ist, und weil endlich mit den vorgeschlagenen Bedingungen der Einsetzung eines Curatoriums und Errichtung eines Statutes der dem hohen Landtage vorbehaltenen Oberaussicht und Ingerenz über die landwirthschaftlichen Schulen vollkommen Rechnung getragen wird, sieht sich der L. -A. veranlaßt, die von der Enquetekommission beantragte Erhöhung der bisher der Ackerbauschule in Klattau gewährten Subvention pr. 1000 fl. auf 1500 fl. zu befürworten und demgemäß zu beantragen:

Ein hoh. Landtag geruhe für die genannte Ackerbauschule eine jährliche Subvention von 1500 fl vorlvufig auf die Dauer von 2 Jahren, beginnend mit dem Jahre 1877 zu bewilligen und den hienach pro 1877 entfallenden Subventionsbetrag pr. 1500 fl. in das Präliminare des Landesculturfondes einzustellen.

In formaler Richtung erlaube ich mir den Antrag, daß dieser Bericht des Landesausschußes bei dem Umstande, als derselbe eine meritorische Änderung an den bestehenden Verhältnissen und Beschlüssen bezüglich dieser Ackerbauschule in Klattan nicht bezweckt, sondern lediglich von finanzieller Tragwette ist, der Budgetkommission zur Behandlung und Berichterstattung zugewiesen werde.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP