Čtvrtek 9. března 1876

Stenografická zpráva

o

III. sezení pátého výročního zasedání sněmu

českého z roku 1872, dne 9. března

1876.

Stenographischer Bericht

über die

III. Sitzung der fünften Jahres=Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1872, am

9. März 1876.

Obsah:

Sdělení presidialní.

Sděleno sestavení komise pro záležitosti obecní a okresní a komise budžetní.

Přiděleny došlé spisy sněmovní komisím. - Denní pořádek:

1.   Zpráva zemského výboru s návrhem, by byla zřízena zvláštní komise pro zeměvzdělání.

2.    Zpráva zemského výboru, týkající se zřízení okr. soudu v Heřmanovu Městci.

3.    Zpráva zemského výboru o žádosti obce Libišan za vyloučení z okresu Pardubického a přidělení k okresu Královéhradeckému.

4.    Zpráva zemského výboru o peticích obcí Osečná, Wartenberg, Kuřívoda a Doksy za zřízení nových okresů soudních.

5.    Zpráva zemského výboru o petici městské obce Marianské Lázně za zřízení soudního okresu se sídlem tamtéž.

6.    Zpráva zemského výboru v příčině stavebních oprav v tak zvaném Jungmannovu domě.

7.    Zpráva zemského výboru v příčině zřízení ústavu zvěrolékařského a školy podkovářské.

8.    Zpráva zemského výboru za ustavení komise pro záležitosti školské.

Volba komisí pro záležitosti školské a zemědělské.

Inhalt:

Mittheilungen des Präsidiums.

Bekanntgabe der Konstituirung der Kommission für Be-

zirks und Gemeindeangelegenheiten und der Budgetkommission.

Zuweisung der Landtagseingaben an die Kommissionen.

Tagesordnung.

1. Landesausschußbericht, betreffend Einsetzung einet Kom-

mission für Landeskulturangelegenheiten. 2 Landesausschußbericht, betreffend die angesuchte Errichtung eines Bezirksgerichtes in Heřmanměstec.

3.    Landesausschußbericht über die Petition der Gemeinde Libischan um Ausscheidung aus dem Gerichtssprengel Pardubitz und Zuweisung zum Bezirke Königgratz.

4.    Landesausschußbericht übet die Petitionen um Errichtung neuer Gerichtsbezirke in Oschitz, Wartenberg, Hühner. wasser und Hirschberg.

5.     Landesausschußbericht übet die Petition der Stadtgemeinde Marienbad um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst.

6.    Landesausschußbericht übet die Adaptirungenim sogenannten Jungmann'schen Hause.

7.   Landesausschußbericht, betreffend die Errichtung eines Thierarzneitunstitutes und Hufbeschlagschule.

8 Landesausschußbericht, betreffend Einsetzung einer Kommission für Schulangelegenheiten.

Wahl der Kommissionen für Landeskultur= und Schulangelegenheiten.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Přítomní: Maršálkův náměstek Edvard Claudi a poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupce vlády: Jeho Exc. c. k. místodržitel svob. pán Weber a c. k. místodržitelský rada pan Dr. Friedl rytíř z Friedensee.

Sezení počalo o 11. hodině 40 minut dopoledne.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auersperg.

Gegenwärtige: Der Oberstlandmarschall= Stellvertreter Eduard Claudi und die beschlußfähige Anzähl von Landtags=Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Freiherr von Weber und der k. k. Statthaltereirath Herr Dr. Friedl Ritter von Frie-

densee.

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 40 Min.

Vormittags.

Oberstlandmarschall (läutet): Die Sitzung ist eröffnet.

Nám. nejv. marš.: Sezení jest zahájeno.

Oberstlandmarschall: Ich habe dem h. Hause folgende Mittheilung zu machen: Die Kommission für Gemeinde= und Bezirksangelegenheiten hat sich konstituirt und hat gewählt zum Obmanne Se. Excellenz Dr. Herbst, zum Obmannstellvertreter Dr. Ritter von Wiener, zu Schriftführern Hrn. Theumer Josef und Hrn Dr. Zintl.

Nám. nejv. marš.: Komise pro obecní a okresní záležitosti se sestavila a byl zvolen za předsedu J. Exc. dr. Herbst, za místopředsedu dr. ryt. Wiener a za zapisovatele p. Josef Theumer a dr. Zintl.

Oberstlandmarschall: Die Budgetkommission hat ihre Konstituirung vorgenommen, zum Obmanne Se. Excellenz Hrn. v. Plener, zum Obmannstellvertreter Hrn. v. Dormitzer, zu Schriftführern die Herren Franz Wanka und Knoll gewählt.

Nám. nejv. marš.: Budžetní komise při svém sestavení zvolila za předsedu J. Exc. dra. Plenera, za místopředsedu p. z Dormitzerů a za zapisovatele p. Fr. Wanku a p. Knolla

Oberstlandmarschall: Ich rekapitulire noch einmal, daß für die Kommission, welche die Gemeindeangelegenheiten zu behandeln hat, das Vorstandsbureau des Landesausschußdepartements Nr. 2 angewiesen ist und für die Budgetkommission, wie üblich, das Bibliothekzimmer.

Nám. nejv. marš.: Pro komisi pro obeciií a okresní záležitosti vykázána jest místnost čís. dep. zem. výboru 2. a pro budžetní komisi knihovna, jako obyčejně.

Oberstlandmarschall: Von Landtagseingaben wurden der Kommission für Gemeinde- und Bezirksangelegenheiten zugewiesen:

Landt. -Sekretär Schmidt (liest): Bericht des Landesausschußes, womit die in der vorjährigen Landtagssession zur Berathnug nicht gelangten Gegenstände abermals dem hohen Landtage vorgelegt werden u. z.:

Betreffend die Eingabe der Stadtvertretung Liebenau um Bildung eines neuen Gerichtsbezikes mit dem Amtssitze in Liebenau, ebenso das Ansuchen, betreffend die von der Marktgemeinde Abtsdors angesuchte Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst.

Ferner der Bericht, betreffend die von der Gemeinde Gießhübel angesuchte Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst.

Desgleichen der Bericht, betreffend die von der Gemeinde Lipnitz angesuchte Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst; ferner der Bericht, betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes in Rothmühl.

Bericht über die Petition der Stadtgemeinde Elbeteinitz um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst; ferner Bericht, betreffend die Eingabe der Ortsgemeinde Miroschowitz um Ausscheidung aus Dem Gerichtsbezirke Schwarzkosteletz und Zuweisung zum Gerichtsbezirke Řičan.

Zemský výbor předkládá opětně zprávy, které v loňském zasedání sněmu vyřízení nedošly; zprávu o žádosti městského zastupitelstva Hodkovického za zřízení okresního soudu se sídlem v Hodkovicích; taktéž zprávu v příčině žádosti městyse Opatova za zřízení okresního soudu tamtéž; dále zprávu o žádosti obce Olešnice za zřízení okresního soudu se sídlem v Olešnici, dále zprávu o petici obce Lipnice za zřízení okresního soudu tamtéž; zprávu o petici v- příčině zřízení okresního soudu v Radměři české; zprávu zemského výboru o žádosti městské obce Týnice nad Labem za zřízení okresního soudu tamže; dále zprávu o žádosti místní obce Mirošovic za vyloučení z okresu soudního Černokosteleckého a přidělení k soudnímu okresu Řičanskému.

Oberstlandmarschall: Der Budgetkommission wurden auch sofort folgende, auf den Vor-

aufchlag des Laudesfounes bezughabende Eingaben zugewiesen:

Landt. -Sekretär Schmidt (liest): L. -A. -Bericht über die Eingaben Pet. Z. 8 des Buchhaltungsoffizials Schwiha und Pet. Z. 75 des Buchhaltungsoffizials Werner um Zuerkennung von Quinquennalzulagen.

L. -A. -Bericht über das Einschreiten der Klassenhebamme in der Landesgebäranstalt Barb. Kriegelstein um Erhöhung ihrer Dienstbezüge.

L. -A. -Bericht mit Antrag dem Vereine zum Wohle entlassener Züchtlinge für das Jahr 1877 die Subvention per 500 fl. weiter zu bewilligen.

L. -A. -Bericht über das Bittgesuch des Kassadieners Anton Winter um Gewährung einer Personalzulage.

L. -A. -Bericht, betreffend den Rechtsstritt mit Josef Swoboda, Besitzer der Gartenwirthschaft Nr. 158 in Koschíř pcto der Eigenthumsrechte auf die Gartenparzelle Nr. Top. 7 per 165 in Koschiř.

L-A. -Bericht mit Antrag auf Erhöhung der Erziehungsbeiträge für die Sekretärswalsen Anna und Georg Janda von je 80 fl. aus 120 fl. jährlich.

L-A -Bericht betreffend den Abverkauf einer Hutweideparzelle vom Koschiřer Maierhofe an Wenzel Pisecký von Kranichfeld.

L. -A. -Bericht über das Einschreiten der Landesausschuß-Kanzleioffiziale um deren Eintheilnng in zwei Gehaltskategorien und um Erhöhung des Quartiergeldbeitrages

L. -A. -Bericht betriffs Erhöhung der Remuneration für den Beheihungskommissär von 100 fl. ans 180 fl.

L. -A. - Bericht mit dem Grundentlastungsvoranschlage für das Jahr 1877.

L. -A -Bericht mit dem Rechnungsabschluße des Grundentlastungsfondes pro 1875.

L -A -Bericht mit dem Rechnungsabschluße des Gerstner'schen Stiftungsfondes pro 1875.

L. -A. -Bericht mit dem Rechnungsabschluße der Kaiser Franz Josef - Stiftung pro 1875.

L -A. -Bericht mit dem Rechnungsabschluße des Propinationsentschädigungsfondes für das Jahr 1875.

Ingl. mit dem Rechnungsabschluße des Normalschulfondes pro 1875.

Budžetní komisi byly přiděleny následující sněmovní podání:

Zpráva zemsk. výboru o žádosti oficiálů z účtárny čís. pet. 75 Švihy a Wernera za udělení prvního přídavku pětiletého.

Čís. 12. Zpráva zemského výboru o žádosti Barbory Kriegelsteinové, třídní báby v porodnici zemské, za zvýšení služného.

Čís. 13. Zpráva zem. výboru s návrhem, aby byla spolku pro blaho propuštěných káranců povolena další subvence 500 zl. na rok 1877.

čís. 15 Zpráva zem. výboru o žádosti úředního sluhy Antonína Wintra za udělení přídavku.

L.

Čís. 16. Zpráva zem. výboru v příčině soudní pře s Josefem Svobodou, majitelem usedlosti č. 158 v Košířích, o vlastnictví pozemku č. top. 7, obnášejícího 165 čtver. sáhů v Košířích.

čís. 18 Zpráva zem. výboru s návrhem na zvýšení příspěvku k vychování dětí po tajemníkovi Bohumilu Jandovi pozůstalých.

Čís. 19. Zpráva zem. výboru v příčině odprodeje od parcelly pastvin ke dvoru Košířskému patřících panu Píseckému z Kranichfeldu.

Čís. 25. Zpráva zem. výboru s rozpočtem zemským.

Čís. 29. Zpráva zem. výboru o žádosti oficiálů pomocných úřadů, aby se zřídily dvě třídy platů.

Čís. 31. Zpráva zemsk. výboru v příčině zvýšení odměny dozorci topení z dosavadních 100 zl. na 180 zl.

Čís. 35. Zpráva zem. výboru s účetním závěrkem fondu vyvazovacího na rok 1875.

Rozpočet fondu vyvazovacího na rok 1877,

Zpráva zem. výboru se závěrečným účtem nadačního fondu ryt. Gerstnera na rok 1875.

Závěreční účet nadací císaře Františka Josefa na rok 1875.

Účetní závěrek fondu propinačního za rok 1875 a závěrka účetní fondu normálního za rok 1875.

Oberstlandmarschall: Im Druck wurden vertheilt:

Landt. Sekretär Schmidt (liest): Der Vorauschlag des Grundentlastungsfondes.

V tisku rozdán byl rozpočet vyvazovacího fondu.

Oberstlandmarschall: Wir gehen nunmehr zur Tagesordnung. Der erste Gegenstand der Selben ist der Landesansschußbericht betreffs Einsetzung einer Kommission für Landeskulturangelegenheiten. Referent ist Baron Peche. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš: Zpráva zem. výboru s návrhem, by byla zřízena zvláštní komise pro zeměvzdělání.

Berichterstatter Freiherr von Peche (liest) Hoher Landtag! Im Laufe dieser Jahresfession werden dem hohen Landtage von Seiten des Landesausschußes mehrere Landeskultur und landwirthschaftliche Lehranstalten, dann Institute betreffende Berichte und, Anträge zur Verhandlung unterbreitet werden.

Bei dem Umstande, als unter den zur Kompetenz einer hohen Landesvertretung gehörigen Angelegenheiten jene der Landeskultur eine hervorragende Stelle einnehmen, was insbesondere der zu den alljährlichen Landeskulturzwecken bewilligte bedeutende Aufwand manifestirt, dürfte es gerechtfertigt erscheinen, daß zur Berathung und Antragstellung in Landeskulturangelegenheiten eine eigene Kommission

bestellt weide, weshalb sich der Landesausschuß den Antrag erlaubt: Hoher Landtag gernhe für Landeskulturangelegenheiten eine besondere Kommission einzusetzen, welche aus 15 zu je 5 von jeder Curie aus dem gesammten Landtage zu wählenden Mitgliedern zu bestehen hätte

Slavný sněme račiž pro věci zeměvzdělání se týkající zříditi zvláštní komisi, skládající se z 15 údů, jednotlivými kuriemi po 5 z celého sněmu zvolených

Nejv. marš. zem.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist der Laudesausschußbericht, betreffend die angesuchte Errichtung eines Bezirksgerichtes in Heřmanměstec. Referent ist Dr. Schmeykal. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zem výboru, týkající se zřízení okres. soudu v Heřmanovu Městci.

Landesausschußbeisitzer JUDr. Schmeykal als Berichterstatter (liest): Das Anliegen der Stadtgemeinde Heřmanměstec, zum Sitze eines Bezirksgerichtes erhoben zu werden, war bereits Gegenstand landtäglicher Verhandlung. ES hatte bei dem ersten Auftreten dieses Gegenstandes schon der Landesausschuß auf Grundlage eingehender Prüfung und Erhebung der Verhältnisse den Antrag gestellt, auf das Begehren der Stadtgemeinde Heřmanměstec nicht einzugehen.

Es hat jedoch über Antrag der diesfalls gewählten Kommission der Landtag in der Sitzung vom 14. Oktober 1874 den Beschluß gefaßt, die Verhandlungsakten, welche sich aus diesen Gegenstand beziehen, an den Landesansschuß zurückzuleiten mit dem Austrage, noch einmal mit den gegen die Bildung des Bezirksgerichtes in Heřmanměstec auf tretenden autonomen; politischen und Gerichtsbehörden in Verhandlung zu treten, um die Frage noch einmal der Erwägung zuzuführen, ob denn nicht doch die Errichtung eines Bezirksgerichtes in Heřmanměstec sich rechtfertigen läßt.

Der L. -A. hat in Befolgung dieses Auftrages auch die Verhandlungen gepflogen, muß aber zu feinem Bedauern melden, daß daß Resultat ein anderes nicht geworden ist. Es sind die Meinungen dieselben geblieben; man spricht sich von allen Seiten wie bisher gegen die Bildung des Bezirksgerichtes in Heřmanměstec aus und es erübrigt daher dem Ausschuße nichts, als die Verhandlungsakten mit dem Schon einmal gestellten-Antrage vorzulegen, daß der hohe Landtag beschließen möge: Die vom k. k. Justizministerium unter dem 9. Mai 1874 an den Landesausschuß übermittelte Petition der Stadtgemeinde Heřmanměstec um Errichtung

eines Bezirksgerichtes daselbst werde sammt den Verhandlungsakten an die hohe Regierung mit dem Gutachten geleitet, daß bei den derzeitigen Verhältnissen die Bildung eines Bezirksgerichtssprengels mit dem Amtssitze in Heřmanměstec weder nothwendig noch nützlich erscheine. In formeller Beziehung erlaubt sich der Landesausschuß zu beantragen, daß dieser Bericht der für Gemeinde= und Bezirksangelegenheiten bestellten Kommission zur Vorberathung zugewiesen werde.

Sněm. akt. Sládek: Co se týče formelní stránky, činí zemský výbor návrh, aby zpráva tato odkázána byla komisi pro okresní a obecní záležitosti k předběžné poradě.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. ) Angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Landesausschußbericht über die Petition der Gemeinde Libischan um Ausscheidung aus dem Gerichtssprengel Pardubitz und Zuweisung zum Bezirksgerichte Königgrätz.

Referent ist derselbe.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zem. výboru o žádosti obce Libišan za vyloučení z okresu Pardubického a přidělení k okresu Králohradeckému.

Landesausschußbeisitzer JUDr. S ch m e y k a l als Berichterstatter: Die Gemeinde Libischan, welche 526 Einwohner in 69 Häusern zählt, wünscht aus ihrem bisherigen Bezirksverbande Pardubitz ausgeschieden und zu Königgrätz zugetheilt zu werden

Sie stützt dieses ihr Begehren darauf, daß sie von Königgrätz weniger weit entfernt fei, als von Pardubitz, daß sie schon vor der neuen Bezirkseintheilung im Jahre 1854 zu dem Königgrätzer Bezirksgerichtssprengel gehörte und daß überhaupt ihr Verkehr mit Königgrätz ein viel regerer und lebhafterer und häufigerer sei, als mit Pardubitz Allein es findet dieses Begehren der Gemeinde Libischan bei den kompetenten autonomen und landesfürstlichen Organen eine Unterstützung nicht.

Es spricht sich die Bezirkshauptmannschaft in Pardubitz gegen das Begehren aus und das k. k. Oberlandesgericht erklärt sich dagegen, die Statthalterei verwirft das Begehren und der Landesausschuß findet gleichfalls einen fachlichen Grund nicht, um das Begehren der Gemeinde Libischan dem hohen Landtage gegenüber zu befürworten, so daß in meritorischer Beziehung von ihm der Antrag gestellt wird, es möge über die in Rede stehende Petition zur Tagesordnung übergegangen werden. In formeller Beziehung wird beantragt die Uiberweisung des Gegenstandes an die für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten tagende Kommission.

Sněm. akt. Sládek: Co do formelní stránky navrhuje zemský výbor, aby petice tato odevzdána byla komisi pro okresní a obecní záležitosti k předběžné poradě.

Nejv. marš. zem.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Nächster Gegenstand ist der Landesausschußbericht über die Petitionen um Errichtung neuer Gerichtsbezirke in Oschitz, Wartenberg, Hühnerwasser und Hirschberg.

Referent ist derselbe.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zem. výboru o peticích obcí Osečná, Wartenberg, Kuřívoda a Doksy za zřízení nových okresů soudních.

Dr. S ch m e y k a l: Die Städte Oschitz, Wartenberg, Hühnerwasser und Hirschberg streben die Errichtung von Bezirksgerichten an, und hat der h. Landtag Seinerzeit beschlossen, die bezüglichen Petitionen und auch die dagegen eingebrachten Gegenpetitionen dem Landesausschuße zur weiteren Antragstellung zuzuweisen. In Befolgung dieses Landtagsbeschlußes und Auftrages hat der Landesausschuß nun sich sowohl mit den autonomen Organen, als mit den politischen und Gerichtsbehörden in Verkehr gesetzt, um die Verhältnisse zu erheben, welche für das Begehren der vier genannten Städte Sprechen, wobei er von Beginn an der Uiberzengung sich nicht verschließen konnte, daß es sehr schwer sein wird, dem Begehren dieser 4 Städte entgegenzukommen, nachdem dadurch eine offenbare und tiefgehende Zerreissung bereits bestehender Bezirksverbände im Gefolge wäre.

Es hat sich auch durch die Erhebungen herausgestellt, daß es nicht angehen wird, der Bitte dieser Gemeinden gerecht zu werden. Es haben die Bezirksvertretungen von Niemes und Weißwasser sich in sehr entschiedener Weife gegen eine Solche Zerreissung ansgesprochen und es haben die Bezirkshauptmannschaften von Dauba, Münchengrätz und Böhm=Leipa sich übereinstimmend gegen das Projekt geäußert. Ebenso sind die Voten der Statthalterei und des Oberlandesgerichtes entschieden ablehnend. Es wird daher auch von Seite des Landesausschußes der Antrag auf Uibergang zur Tagesordnung gestellt und gebeten, in formeller Beziehung diese Angelegenheit der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten zu überweisen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh, aby i záležitost tato odevzdána byla komisi pro okresní a obecní záležitosti.

Nejv. marš. zemský: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Nächster Gegenstand ist der Landesausschußbericht über die Petition der Stadtgemeinde Marienbad um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst. Berichterstatter ist derselbe.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zem. výboru o petici městské obce Marianské Lázně za zřízení soudního okresu se sídlem tamtéž.

Dr. Schmeykal: Die Stadtgemeinde Marienbad hat eine Petition unterbreitet, in welcher sie die Errichtung eines neuen Bezirksgerichtssprengels mit dem Amtssitze in Marienbad anstrebt.

Es kann nicht verkannt werden, daß die Errichtung eines solchen Bezirksgerichtes für Marienbad selbst von hoher Bedeutung und von weitgeheudstem Vortheile wäre. Allein es sind die über die Petition gepflogenen Erhebungen nicht mit einem Solchen Ergebnisse begleitet worden, daß man behaupten darf, daß auch Das öffentliche Interesse in diesem Falle auf Seite der Bitte der Stadtgemeinde Marienbad stehe.

Es muß zunächst konstatirt werden, daß der neu projektive Bezirk sich aus Gemeinden des Tepler Gerichtssprengels, aus einigen Gemeinden des Königswarter Bezirkes und aus der Gemeinde Sangerberg, welche zum Gerichtssprengel Petschau gehört, zusammengesetzt werden soll. Die Einwohnerzahl desselben würde nur 9372 Seelen betragen; es würde also eine selbstständige Bezirksvertretung nicht haben können, und es würde, wenn noch die Gemeinden Einsiedel und Sangerberg abgeschlagen Würden, blos 5863 Seelen zählen. Wenn ich bemerkt habe, daß die Gemeinden Einsiedel und Saugerberg eben nicht definitiv in Aussicht genommen worden sind für die Bildung des Bezirksgerichtssprengels, stützt sich das daraus, daß beide Gemeinden ihren Beitritt an Bedingungen knüpfen, und diese Bedingungen so geartet sind, daß sie sich selbst widerstreiten. Während die Gemeinde Sangerberg ihre Verbindung mit Marienbad unter der Bedingung wünscht, wenn die Straße von Sangerberg nach Marienbad gebaut wird, erklärt die Gemeinde Einsiedel, daß, wenn diese Straße gebaut wird, sie entschieden nicht mit Marienbad verbunden sein will und zwar aus dem Grunde, weil sie es vorzieht, daß die Sangerberger lieber wie bisher ans dem Umwege über Einsiedel nach Marienbad weiterfahren. (Heiterkeit. )

Die Bezirksvertretungen von Königswart, Petschan und von Tepl, sowie die Bezirkshauptmanuschaften Karlsbad, Plan, Tepl und Eger haben sich im verneinenden Sinne ausgesprochen und behauptet, daß eine Solche Bildung des Marienbilder Bezirksgerichtssprengels nur mit sehr empfindlicher Schädigung der Gesammtinteressen der umliegenden Nachbarbezirke, namentlich des Tepler Bezirkes, stattfinden könne. Die k. k. Statthalterei, sowie das Oberlandesgericht stehen gleich-

falls auf ablehnendem Standpunkte, und es wird wenigstens unter den dermal bestehenden Verhältnissen und der bestimmten Individualität des vorliegenden Projektes gegenüber auch von Seite des Landesausschußes der Antrag gestellt, über die Petition der Stadtgemeinde um Errichtung eines neuen Bezirksgerichtssprengels mit dem Amtssitze, in Marienbad zur Tagesordnung überzugehen und in formeller Beziehung gebeten, diesen Akt der Kommission für Gemeinde= und Bezirksangelegenheiten zur Vorberathung zuzuweisen.

Snem. akt Sládek: Co do formelní stránky se žádá, aby tato záležitost odevzdána byla komisi pro okresní a obecní záležitosti.

Nejv. marš. zems.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche diesem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben. (Geschieht). Der Antrag ist angenommen.

Nächster Gegenstand ist der L. =A. =B. über die Adaptirung im sogenannten Jungmann'schen Hause. Referent ist Hr. Dr. Tedesco. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru v příčině stavebních oprav v tak zvaném Jungmannovu domě.

Dr. Tedesto (liest): Hoher Landtag! Nach erfolgter vollständiger Belegung des neuen Gebäranstaltsgebändes ist das sogenannte Jungmann'sche Hans, ein Appendir des alten Gebärhauses, bis dahin zur Unterbringung von Schwangeren verwendet, ferner das Landesfondsgebäude Nr. 438-II., welches als Rekonvaleszentenhaus benützt war, endlich das Landesfondsgebäude Nr. 437-II., worin die Hörer der geburtshilflichen Kurse (die Sogenannten Kursisten) gewohnt hatten, disponibel geworden, und ist an den Landesausschuß die Frage der weiteren Verwendung dieser Gebäude herangetreten. Das letztgenannte Hans war in einem so derouten Zustande, daß sich der Landesausschuß genöthigt sah, die sofortige Adaptirung desselben zu verfügen, und dies um so mehr, als hiedurch die Gelegenheit geboten war, drei Anstaltsbediensteten in diesem Gebäude Naturalquartiere zuzuweisen, welche den betreffenben Funktionären, obwohl sie dekretmäßig Anspruch auf Naturalwohnungen hatten, bisher nicht hatten gewährt werden können. Der Aufwand für diese Adaptirung, einschließlich der Wiederherstellung der dem Einsturze nahe geweseneu, vor dem Hause befindlichen Einsriedungsmaner, belief sich auf 983 fl. 88 kr., welche Summe nicht als hoch gegriffen angesehen werden kann, wenn der gänzlich verwahrloste Zustand des Gebäudes vor der Adaptirung berücksichtigt wird. Uebrigens wurde hiedurch an Quartiergeldern die jährliche Summe von 480 fl. erspart.

Was die beiden anderen Gebäude betrifft, So. hat der Landesausschuß zunächst die Frage in Erwägung gezogen, ob nicht etwa dieselben zur Unterbringung der Findelanstalt verwendet und die bisherigen Findelaustaltslokalitäten in dem gemietheten Werr'schen Hause Nr. 456-II. und in einem Theile des Irrenanstaltsadministrationsgebäudes Nr. 460-II. Sodann als Solche aufgelassen werden könnten, wodurch einerseits der Miethzins von Nr. 456-II. erspart, anderseits weiterer Belegraum in der Irrenanstalt gewonnen werden möchte.

Es wurde diese Frage früher schon gelegenheitlich einiger anderweitiger Kommissionen in den Landeshumanitätsanstalten der Erörterung unterzogen, wobei sich jedesmal gegen die Unterbringung der Findelanstalt in den erwähnten zwei Häusern ausgesprochen wurde. Um sich jedoch hierüber in jeder Richtung bernhigende Ueberzengung zu verschassen, wurde speziell behufs Konstatirung dieses Umstandes eine kommissionelle Erhebung unter Intervenirung des Landesansschußreferenten Dr. Tedesco, des Gebär- und Findelanstaltsdirektors MDr. Weber Ritter v. Ebenhof, des Findelhausprimärarztes Dr. Ritter v. Rittershain, Gebär und Findelaustaltsverwalters Jelinek, Irrenhausdirektors Dr. Fischl, Irrenhausprimärarztes Dr. Geyp von Peclinowes und des Landesingenieurs Johann Kassal gepslogen, wobei sich laut beigeschlossenen Protokolls ergab, daß die Unterbringung der Findelanstalt im Jungmann'schen Hause und in Nr. G. 438-II. schon mit Rücksicht ans den daselbst zur Verfügung stehenden Belegraum unausführbar erscheine, indem in beiden Häusern blos 56 Doppelbetten (d. i. je 1 große und 1 kleine Bettstätte für Amme und Säugling) und diese sehr dichtgedrängt ausgestellt werden könnten, während dermal 80 Doppelbetten belegt sind, welche Zahl sich nicht selten auch ans mehr als 100 steigert.

Aber auch sanitäre und administrative Rücksichten sprechen, wie ans dem oberwähnten Protokolle zu entnehmen ist, entschieden gegen die Verwendung der beiden genannten Häuser zu Finden austaltszwecken, welche Verwendung übrigens auch weit durchgreifendere Adaptirungen erheischen würde, als welche nach dem weiters anzuführenden Projekte beantragt werden. Solche umfassendere Herstellungen n. zw. Speziell rücksichtlich des Gebäudes Nr. 438-II. stellen sich jedoch auch noch aus einem anderen Grunde nicht als opportun heraus. Dieses Gebäude grenzt nämlich einerseits an die Sogenannte Irrenhausparksabseisse, d. i. den durch Anlegung der neuen Weinberggasse abgetrennten und bis zu dem aufgelassenen Steilen Windberggäßchen reichenden Theil des Irrenhausparkes, anderseits an die dem Landesfonde gehörige ehemalige Helfer'sche Gartenrealität.

Nun sind aber bezüglich der Irrenparksabsisse zwischen der hohen k. k. Regierung und dem Landesausschuße Verhandlungen in Absicht ans Abverkauf derselben behufs Erbanung des physikalischen

Institutsgebäudes im Zuge, und könnte möglicher Weife auch das Haus Nr. 438-II. in das Bereich dieser Verhandlungen gezogen werden.

Was anderentheils das Helfer'sche Gartenreale betrifft, so läuft der Zeitraum von 10 Jahren, auf welchen zu Folge hohen Landtagsbeschlußes vom 16. März 1866 der obere Theil dieses Gartens der böhmischen Gartenbaugesellschaft in unentgeltliche Benützung überlassen wurde, der untere Garten wurde zu Folge desselben hoh. LandtagsbeschlußesS gegen einen Theil des der genannten Gesellschaft gehörigen Gartens eingetauscht, am 15. Mai 1877 zu Ende und ist es ebenfalls eine offene Frage, ob und in wie weit durch die seinerzeitige neue Verfügung über den Helfer'schen Garten etwa auch das Hans Nr. G. 438-II., zu welchem eben der Garten gehört, mitberührt werden wird.

Um die erwähnten 2 Gebäude nicht durch eine längere Zeit leer stehen lassen zu müssen, wodurch ihr Bauzustand nur noch mehr sich verschlechtern würde, und um dieselben für den Landesfond schon dermal nutztragend zu machen, erscheint es bei dieser Sachlage jedenfalls am zweckmäßigsten, sie vor der Hand an Privatparteien zu vermiethen.

Nach den vom Landes-Ingenieur Kassal verfaßten, sub 2/2 nebst den Kostenüberschlägen beigeschlossenen Adaptirungsplänen würden im Jungmann'schen Gebäude 4 Wohnparteien (nebst dem Hausmeister), in N. C. 438-II. 6 Wohnparteien (mit Einrechnung des Irrenanstaltsamtsdieners, für den bereits vor längerer Zeit die Naturalwohnung daselbst eingerichtet wurde und welcher dort zugleich die Hausmeisters-Funktionen versteht) untergebracht Werden können.

Die Adaptirungs-Kosten werden für das Jungmannsche Haus auf 1416 fl., für das Haus N. C. 438-II. auf 2163 fl., zusammen somit ans 3579 fl. veranschlagt und sind hiebet Nenherstellungen nur ans das Maß des unumgänglichen Erfordernisses beschränkt, sonst aber nach Thunlichkeit blos Reparaturen beantragt worden (so z. B. sollen in Nr. 438-II. an Fenstern lediglich 22 Stück Doppelund 2 Stück einfache Fenster neu angeschafft, die übrigen 27 Stück nur reparirt, ebenso lediglich 5 Stück Thüren neu hergestellt, 13 Thüren reparirt werden).

Selbst der obbezifferte Betrag dürfte noch dadurch sich herabmindern, daß in mehreren. Zimmern nachträglich statt neuer Fußböden blos die Reparatur der bereits bestehenden Böden, ebenso die Belassung des bisherigen Ziegelpflasters in den Gängen und dergleichen in Aussicht genommen wurde.

Nach approximativer Schätzung würden mit Rücksicht auf die Miethzinsverhältnisse dieses Stadttheiles die Wohnungen im Jungmann'schen Hause einen Jahreszins von cirka 700 fl., jene in N. C. 438-II. ebenfalls 700 fl. ergeben.

Auf Grundlage dieser Ausführungen beantragt der Landesausschuß, der hohe Landtag geruhe:

1.   die dringlichkeitshalber bereits durchgeführte Adaptirung des Landesfondsgebäudes Nro. 437-II. nachträglich zu genehmigen, und

2.   die Adaptirung des Ingmann'schen Hauses und des Gebäudes N. C. 438-II. nach den vorgelegte Plänen und Kostenüberschlägen, so wie die bezügliche Nachtragsdotation für das Jahr 1876 geneigtest zu bewilligen.

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Bericht der Budget-Kommission zuzuweisen.

Sněm. sekr. S c h m i d t: Co se týče formální stránky, navrhuje p. zpravodaj, aby právě čtená zpráva byla odevzdána budžetní komisi k předběžné poradě.

Nejv. marš. zem.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. ) Angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Landesausschußbericht, betreffend die Errichtung eines ThierarzneiInstitutes und einer Hufbeschlagschule.

Referent ist Herr Dr. Alter.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemsk. výboru v příčině zřízení ústavu zvěrolékařského a školy podkovářské.

Berichterstatter Dr. Alter:

Hoher Landtag!

Die Angelegenheit, welche mit diesem Berichte abermals zur Verhandlung des hohen Landtages vorgelegt wird, bildete bereits öfter den Gegenstand der Berathung dieses hohen Hauses. Es handelte sich um die von verschiedenen Herren Abgeordneten gestellten Anträge wegen Errichtung eines Thierarzneiinstitutes und ferner wegen Errichtung einer Hufbeschlagschule. Es hat sich jedoch bald gezeigt, daß an die Errichtung der einen oder anderen Anstalt nicht gegangen werden könne, ohne daß die thatsächlichen Verhältnisse zunächst einer entsprechenden Durchforschung unterzogen worden wären und dieser Aufgabe sich zu unterziehen, wurde der Laudesausschuß beauftragt. Die Daten nun, welche der Landesausschuß hiebei erworben hat, sind nun nicht darnach gewesen, um dem h. Landtage nach der einen oder anderen Richtung positive Anträge zur Annahme zu empfehlen, vielmehr mußte sich der Landesausschuß gestehen, daß die Angelegenheit wenigstens noch in dem Sinne nicht spruchreis Sei, um sofort zur Errichtung des einen oder anderen Institutes zu schreiten. Ganz besonders Ausschlag gebend in dieser Beziehung war die Art und Weise der Benützung, beziehungsweise die Frequenz der jetzt für diese Zwecke bestehenden Anstalten.

Es hat sich hiebei ergeben, daß die Zahl der Frequentanten des Thierarzneiinstitutes in Wien von Jahr zn Jahr gesunken ist und daß eine Verminderung Selbst zu einer solchen Zeit stattfand,

als der h. Landtag sich bewogen gefunden hat, die bestehenden Stipendien um ein Namhaftes zu erhöhen.

Der Landesausschuß konnte nicht umhin, darin ein Merkmal zu finden, daß sehr wahrscheinlich auch der Besuch eines jetzt zu errichtenden Thierarzneiinstitutes kaum ein solcher sein würde, der die namhaften Kosten für die Errichtung und Erhaltung einer Solchen Anstalt in irgend welcher neunenswerthen Weise lohnen würde.

Diese Ueberzeugung wurde um so fester, als zahlreiche und häufige Klagen darüber von den praktischen Thierärzten an den Landesausschuß gelangt sind, daß sie im Lande nicht genügende Beschäftigung finden und daß überhaupt das Institut eine Entwicklung und einen Fortschritt nicht erfahren würde, wenn nicht die Frage der Bestellung staatlicher Organe eine Lösung und zwar eine Lösung im günstigen, bejahenden Sinne vorerst finden würde.

Die Frage bezüglich der Bestellung von Staatlichen Organen ist aber erst im Stadium der Vorverhandlung und es schien also, daß es nicht zeitgemäß wäre, sofort zur Ausführung des hier wiederholt angeregten Gedankens zu schreiten. In ähnlicher Weise verhält es sich mit dem zweiten Antrage auf Errichtung einer Hufbeschlagschule. Auch hier mußte der Landesausschuß sich gegenwärtig halten, daß die Kosten der Errichtung immerhin solche sind, daß ohne Voraussetzung eines praktischen Resultates, ohne sichere Annahme, daß das angestrebte Ziel dadurch gefördert und erreicht werden würde, man insbesondere unter den gegen wärtigen Zeitverhältnissen nicht vorschnell mit der Errichtung einer solchen Anstalt vorgehen dürfe.

Das war der Grund, warum der Landesausschuß glaubte, daß es am zweckentsprechendsten sein werde, auch in dieser Richtung zunächst ein Provisorium festzusetzen, welches den Vortheil gewährt, prüfen und beurtheilen zu können, welchen Boden Die Schule selbst im Lande finden würde.

Dieses Provisorium wurde auf dem Wege erzielt, daß mit den k. k. Militärbehörden durch Vermittlung der k. k. Statthalterei in Verhandlung getreten wurde zu dem Zwecke, damit an der bestehenden militärischen Hufbeschlagschule Zivilschülern der Zutritt gewährt würde.

Das k. k. Kriegsministerium ist hieraus eingegangen und vom 1. Jänner dieses Jahres angefangen nehmen auch Civilschüler Theil an dem Unterrichte an der militärischen Hufbeschlagschule, welcher nicht nur allein die praktische Ausbildung der Schmiede, sondern auch eine mehr theoretische Vorbildung derselben für weitere Zwecke anstrebt.

Dieser Weg konnte um so leichter eingeschlagen werden, als er selbstverständlich um Vieles billiger ist als jener Weg, der durch die ursprünglichen Anträge dein Landesausschuße gewiesen wurde. Die Schule selbst dauert immer ein Semester.

In jedem Semester werden 20 Schüler, Civilschüler, unterrichtet, so daß per Jahr 40 gelernte und unterrichtete Schmiede dem praktischen Leben zugeführt werden.

Was die Kosten dieses Provisoriums andelangt, so glaubt der Landesausschuß, daß er mit der für das Jahr 1875 ihm bewilligten Dotation das Auslangen finden werde, ohne nothwendig zu haben, den ihm gewährten Credit zu überschreiten. Die detaillirten Ausführungen nach beiden Richtungen über diesen Gegenstand sind im Berichte und den Beilagen desselben enthalten.

Der Landesausschuß glaubt jedoch, daß diese Angelegenheit immerhin von einer Solchen Bedeutung sei, daß sie einer weiteren Würdigung und Erledigung gewiß bedürftig, ist und ich erlaube mir darum Namens des Landesausschußes den Antrag zu stellen, den vorliegenden Bericht der Commission, welche zur Berathung über Landeskulturangelegenheiten gewählt werden soll, gleichfalls zuzuweisen.

Činím návrh, aby zpráva tato odkázána byla komisi pro zemědělské vzdělání, která teprv zvolena bude.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Landesausschußbericht betreffs Einsetzung einer Kommission für Schulangelegenheiten.

Referent ist Hr. Dr. Volkelt. Ich bitte ihn den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zem. výboru za ustavení komise pro záležitosti školské.

Res. Dr. Volkelt (liest):

Hoher Landtag!

Die neuen Schulgesetze, die aus Grund derselben fortschreitende Entwicklung des Volksschulwesens bringen es mit sich, daß dem hohen Landtage in jeder Sitzung mehrere, das Schulwesen und den Aufwand für dasselbe berührende Vorlagen unterbreitet werden.

Auch im Laufe dieser Session wird dieses der Fall sein und bei der hohen Wichtigkeit dieses Gegenstandes und seiner eminenten Rückwirkung auf die Landesfinanzen empfiehlt es sich eine mehrgliedrige Kommission mit der Vorberathung aller auf das Unterrichtswesen Bezug nehmenden Fragen zu betrauen.

Der Landesausschuß beehrt sich deshalb den Antrag zu stellen:

Hoher Landtag wolle eine Schulkommission von 15 zu je 5 durch die Kurien aus dem ganzen Landtage zu wählenden Mitgliedern bestellen und beschließen, daß derselben alle auf das Schulwesen Bezug nehmenden Eingaben und Vorlagen zur weiteren Behandlung zugewiesen werden.

Slavný sněme račiž zříditi komisi školní patnáctičlennou, kuriemi po 5 z celého sněmu zvolenou, a usnesti se na tom, že se komisi této přikázati mají k dalšímu jednání veškeré předlohy a došlá zadání, vztahující se k odboru vyučování.

Nejv. marš. zem.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort ? Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. ) Angenommen.

Ist es der hohen Versammlung genehm, die heute beschlossenen Wahlen jetzt vorzunehmen ?

(Zustimmung. )

In die Kommission für Landeskulturangelegenheiten sind 15 Mitglieder zu wählen, für jene in Schulangelegenheiten eben auch 15 Mitglieder. Ich werde die Sitzung bis dahin unterbrechen.

(Unterbrechung der Sitzung 12 Uhr 30 Min.

Schůze přerušena o 12. hod. 30. min. odp.

Wiederaufnahme 1 Uhr 15 Minuten.

V sezení pokračováno o 1. hod. 15 min. odpoledne. )

Oberstlandmarschall (läutet): Das Wahlergebniß ist Folgendes: In der Kurie des Großgrundbesitzes wurden für die Kommission für Landeskulturangelegenheiten 50 Stimmzettel abgegeben. Die absolute Majorität beträgt 26 und es erscheinen gewählt:


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP