Pátek 29. listopadu 1872

Stenogrophischen Bericht

über die

XX. Sitzung der ersten Jahres=Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1872 am

29. November 1872.

Stenografická zpráva

o

XX. sezení prvního výročního zasedání

sněmu českého od roku 1872, odbývaném

dne 29. listopadu 1872.

Vorsitzender: Ge. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Fürst Carlos Auergperg.

Gegenwärtig: Oberstlandmarschall=Stellvertreter Eduard Claudi und die beschlußfähige Anzahl Abgeordneter.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Freiherr von Koller und der k. k. Stathalterei-Vice-präsident Freiherr von Riegershosen.

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 15 Min. Vormittags.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemsky kníže Carlos Auersperg.

Přítomní: Náměstek nejvyššího maršálka zemského Eduard Claudi a poslanci v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Zástupcové vlády: C. kr. Jeho Excellenci místodržitel svobodný pán Koller a místopředseda místodržitelství svobodný pán z Riegershofen.

Počátek sezení o 11. hod. 15. min. dopok

Oberstlandmarschall: Ich eröffne die Sitzung.

Náměstek nejvyššího maršálka: Sezení jest zahájeno.

Oberstlandmarschall: Ich schreite zur Angelobung der neueingetretenen Abgeordneten Dr. Čížek und Jeřábek.

Nejvyšší maršálek zemský: Přikročím k přijmutí slibů nově nastouplých poslanců pana Dr. Čížka a p. Fr. Jeřábka.

Dr. Čížek: Prosím za slovo. Já jsem před zasedáním podal Jeho Jasnosti interpellaci. Podle ustanovení jednacího řádu, a sice podle §. 73. má se interpellace přečísti ihned. Následkem toho prosím, aby tomu ustanovení jednacího řádu zadost učiněno bylo. Především račtež tedy ihned dáti přečísti interpellaci; ostatní bude následovat.

Nejvyšší maršálek: Vy v tom případě zde nemůžete býti, co hosté zde nemůžete býti, musíte zde býti co poslancové a proto musíte nejdříve složiti slib poslanecký.

Dr. Čížek: Prosím, já zde nejsem co host, mám právo zde zasedat, třeba bych nesložil slib, a sice podle ustanovení řádu jednacího, článek devátý, já prosím, aby Jeho Jasnost článku toho povšimnouti si ráčila, že stojí zřejmě "má místo i hlas ve sněmu, i když jsou námitky proti jeho volbě, pokud se neplatnost nevysloví. " Třeba bych tedy neskládal slib, mám přece právo seděti zde. Já mám právo podat interpellaci, já jsem podal interpellaci, a proto prosím na základě §. 73., aby se ihned tato interpellace přečtla.

Nejvyšší maršálek: To právo můžete mít jenom, když jste poslancem, a pokud tento případ se udál, to uznati jest moje právo.

Když nepřislibujete, nemůžete zde déle býti, neboť jako hosté zde nemůžete býti.

Dr. Čížek: Prosím, my nejsme žádní hosté a není také nikdo hostem, třeba i slib nesložil. Já vím, pánové, že Vám samým málo na tom záleží, abyste zákony, které jste si sami dali, zachovali. (V celém domě hluk. ) Konstatuji jenom, že se nejednalo dle jednacího řádu, a podávám proti tomu jednání protest, který podán bude v následujícím sezení. Já jsem oznámil protest.

Oberstlandmarschall: (läutet zweimal): Ich habe dem hohen Hause folgende Mittheilung zu machen: In Druck find gelegt und vertheilt worden: Der Bericht der Commission über die Reorganisirung der Landeskorrektionsanstalt.

Landtgssekr. Schmidt: Bericht des Landesausschußes mit dem Gesetzentwurfe betreffs Bewilligung für mehrere Gemeinden zum Bezuge von Heimathsrechtsvertheilungstaren.

Oberstlandmarschall: Ich ersuche den Einlauf an Petitionen bekannt zu geben.

Sněmovní sekretář (čte):

"Posl. p. Dr. Alter podává žádost učitelského sboru města Sobotky za udělení drahotních přídavků a za vyplacení kvinkvenálek učitelům, před vydáním zákona ze dne 21. ledna 1870 ustanoveným.

Týž podává takovoutéž žádost učitelského sboru města Lomnice v Jičínsku.

Nejv. maršálek zemský: Odevzdány byly školní komisi.

Landtgssekr. Schmidt: Abg. Hr. Dr. Schmeykal: Gesuch des B. = Leipaer Stadtrathes um Erwirkung der Auftheilung der für die k. k. LandwehrEvidenzhaltung von dieser Gemeinde aufgelaufenen Kosten sowie um Errichtung einer Landwehrkaserne.

Oberstlanbmarschall: Wurde der Petitions-Commisfion zugewiesen.

Landtgssekr. Schmidt: Gesuch berselben Stabtgemeinde um Uebernahme der dortigen KommunalOberrealschule in Landeserhaltung.

Obersslandmarschall: Wurde der Schulkommission zugewiesen.

Oberftlandmarschall: Ich habe im Sinne des §. 19 der Geschäftsordnung am 13. November mittest Mahnschreiben folgende Abgeordnete aufgefordert, im Landtage zu erscheinen, ober ihr Ausbleiben zu rechtfertigen und zwar: Herr Dr. R. v. Bělský, Bouzar, Bozděch, Bradáč, Dr. Brauner, Brgorad, Černý, Dr. Čížek, Ditrich Joses, Dr. Esop, K. Faber, Fáček, Fiala, Dr. Fink, Dr. Fríč, Dr. Gabriel,, Götzl, Dr. E. Grégr, Dr. J. Grégr, Dr. Grünbaum, Hartl, C. Hausmann, Havelec, Houc, P. Husák, Dr. Jablonský, F. Jeřabek, Dr. J. Jeřábek, Jilek, Kahles, JUDr. Klauby. Dr. Klima, Klímeš, Kodym, Dr. Kořínek, Dr. Králert, Kratochvíle, J. Krejčí, Kubíček, Dr. Kučera, Moravec, Dr. Neumann, Dr. Nittinger, Oliva, Dr. Palacký, P. Platzer, Pokorný, Pollach, Porák, Potuček, Pour, Dr. Prachensý, Pražák, Pštros, Dr. Reichert, Dr. Rieger, Dr. Roth, Dr. Řiha, Schmidt, Šulc, Dr. Seling, Dr. Slabkovský, Slavík, Stefan, Dr. Strakatý, Dr. Svátek, Šimáček, Dr. Škarda, Šobr, Dr. Štros, Tilšer, Pr. Tomek, Pr. Tonner, Dr. Trojan, Tušner, Dr. Tyrš, Urbánek, Václavík, Vávra, Vilímek, Baron Billani, Vrba, Wenzig, Zátka, Zeichammer, Zelený, Dr. Žak.

Am 27. November erschien Hrn. Dr. Sladkovský in Begleitung des Hr. Zeithammer in meinem Bureau und hat eine schriftliche, von 82 Abgeordneten unterzeichnete Collektiveingabe überreicht, mit dem Ersuchen, dasselbe vollinhaltlich zur Kenntnis; des h. Landtages zu bringen. Ich entspreche diesem Ansuchen, indem ich das Schriftsück zum Vortrag bringe.

Zemský sekretář čte:

Vaše Jasnost

ráčila nás pozvati do sněmu nyní rokujícího. - My nížepsaní vyslovili jsme v deklaraci a vícerých usnešeních sněmovních právní stanovisko své vzhledem k nynějšímu sněmu. Již po deset let vede se žalostný spor o státní právo království českého a volební řád, na němž se sněm tento zakládá. Po mnohostranném strádání v dlouhém tomto nuceném hájení práva země zasvitla konečně národu našemu naděje opravy dávno žádané. Nejvyšším reskriptem ze dne 12. září 1871 uznal J. V. nejmilostivější král náš státní právo koruny české a vyzval sněm, aby předložil návrhy své vzhledem jeho upravení, vydav zároveň vládě své nařízení stran opravy volebního řádu a šetření rovnoprávnosti národní.

Vedeni podanou takto jistou nadějí na vyrovnání sporu a duchem nejsmířlivějším, důvě-

řujíce s důvodem, že politický národ český ve veliké většině sdílí s nimi totéž politické přesvědčení, přednesli zástupcové království českého, jakkoli vždy sami neuznávali pramen svého mandátu, Jeho Veličenstvu ve fundamentálních článcích návrhy své, kterak by státní právo království našeho a samospráva jeho mohly v souhlas uvedeny býti se státními akty od Jeho Veličenstva vzhledem Uher jednou vykonanými a s nezbytnými požadavky moci a jednoty říše, zejména také bez ujmy úvěru jejího a bez rušení jednoty moci válečné, kterouž k budoucím možným bojům obranným nezlomenou zachovati národ český v zájmu sebezachování sobě nad jiné upřímně přeje. -

Tyto fundamentální články mající opravdu loyalně na zřeteli rovněž tak prospěch vší říše a nejvyšší dynastie, jakož i trvalé uspokojení vlasti naší na základě spravedlivého zákona národnostního i spravedlivého řádu volebního, jejžto byly přijaty více jak dvěma třetinami sněmovního shromáždění, representujícími dobře dvě třetiny všeho obyvatelstva, nedošly posud vyřízení nejmilostivějšího krále našeho.

Vyrovnání sporu státoprávního s vědomím koruny započaté a nejvyšším reskriptem aspoň v zásadě již zaručené, vyrovnání to, jež veškeré země koruny české s toužebností očekávají a jehož spása monarchie nezbytně žádá, přetrženo opět působením činitelů neoprávněných k rozhodování o právech země české.

A tak toto království české a národ český opět vydáni jsou v moc tomu, co se nazývá dobrodiní ústavy a liberálních institucí. -

Tato dobrodiní jsou: svoboda tisku; osvědčená objektivním řízením, nesčíslnými konfiskacemi, preventivnou censurou policejní, neslýchanými v dějinách tisku pokutami a mnoholetým žalářováním; - porota vyrývající obžalovaného ze středu spoluobčanů a stavící jej ve sporech národních a politických před soud mužů jiného jazyka a odpůrců politických, kteréžto porušení samého ducha instituce této již i čelní mužové i právníci mezi politickými protivníky našimi odsoudili; právo shromažďovací, závislé od libovůle orgánův policejních a tudíž jak vidno odumřelé; rovnoprávnost národní vykládaná prakticky tak, že se z peněz zemských na školy německé věnuje nepoměrně více než na školy české a že národu pětimilionovému posud nedopřáno vlastní university, že se jazyk německý prohlašuje za výhradně úřadní a že úředníci, českého jazyka neznalí, usazují se v krajinách čistě českých; svobodnéprávo volby poslanců illustrované nátlakem a sliby representantův vlády a podporou mocí finančních, ježto se obávají změny poměrův pojišťujících jim ono v tolika křiklavých zjevech poslední doby odkryté těžení z těžkých podatkův občanstva a brojících proti

zjevné vůli a přirozeným poměrům země. - A kdyby při tomto zjevném rušení všeho toho, co vzdělaný svět pokládá za nevyhnutelné garantie svobody a ústavnosti, aspoň spravedlnost byla zůstala nedotknuta; avšak nelze bohužel neviděti a neslyšeti v nejširších kruzích obecenstva a to ne pouze českého, stesky na to, kterak již i samé spravedlivosti, ježto i v samé době absolutní těšila se z nepoškvrněnosti a úcty všech stavů, nyní mnozí chtějí zneužiti za nástroj politického a národního stranictví. Kterak spravedlnost tato šetří ústavní nedotknutelnosti poslanců, a kterak jich nynější sněm volí a umí hájiti, to zůstavujeme soudu veřejnosti. - Spravedlivo-li souditi strom po ovoci jeho, tož posoudí každý nepředpojatý a bohdá již rozsoudilo veřejné mínění vzdělané Evropy, zdali jednáme opatrně, oprávněně a opravdu liberálně, hájíce pro vlast a národ náš přirozené a historické právo sebeurčení odporem trpným proti řečeným dobrodiním ústavy proti této svobodě, kteráž se národu našemu vnucuje. Nelzeť ovšem očekávati, že by ve věci té o nás spravedlivě soudili naši političtí protivníci, jimž jde ze stavu toho prospěch. Před rozsudci nestrannými a práva znalými z národu kteréhokoliv troufali bychom sobě dokázati i právo své i křivdy nám činěné doklady nezvratnými. Jelikož takových ale není nad stranami, mezi nimiž jde spor, skládáme důvěru svou v moudrost a spravedlivost nejmilostivějšího krále našeho a očekáváme vždy ještě, až nám ráčí v duchu svém bohdá ke všem národům říše stejně spravedlivém a ve šlechetném smyslu manifestu ze dne 20. září 1865 i nejvyššího reskriptu ze dne 12. září 1871 proklestiti oprávněným prostřednictvím moci své panovnické cestu k opravám a vzíti dle slov svých královských v milostivou ochranu právo království svého a národu našeho, kteréž je totožné se samým právem nejvyššího rodu a nejlepší zárukou jich obou bezpečné, právní budoucnosti. -

Ráčí-li nám Jeho Veličenstvo takto zjednati možnost, abychom vstoupili v zastupitelstvo země i veškeré říše, aniž bychom tím musili vydati v zjevné nebezpečí právo země i samého nejvyššího rodu, jsme hotovi osvědčiti ochotu svou s upřímnou loyalitou a se všemožnou obětavostí ve prospěch dynastie a veškeré monarchie.

Že takový není nynější stav věcí a směr mužů právě vladnoucích, kteříž se tím ani netají, že státní právo, historickou individualnost a i ten zbytek autonomie zemí naší i samými dosavadními zákony zaručený potopiti zamýšlejí přímými volbami ve státě a parlamentě cislajtánském; že také cesty a prostředky, jimiž způsobena nynější majorita sněmovní, nelze srovnati se zásadami politické mravnosti ano že je to nebezpečí opravdu hrozné udržovati

pro budoucnost instituce a řád volební, při nichž je cizí mocnosti možno vynaložením (ne obětováním) několika milionů zjednati účelům svým majoritu na sněmu českém a tudíž i v řadě říšské a takto rozhodovati o bytí a nebytí celé monarchie, toho netřeba blíže dovozovati.

Nelze nám tedy vstoupiti do sněmu, kterýž za těchto poměrů dle přesvědčení našeho nemůžeme pokládati za nezkalený výraz vůle všeho politického národu českého, a v němž se obáváme, že by nicméně většinou svou mohl dáti svolení ke přímým volbám do rady říšské a tak zadati autonomii země i tisíciletou svrchovanost koruny české.

Protož jednáme dle přesvědčení svého co praví vlastenci čeští i rakouští, co upřímně loyalní přivrženci našeho legitimního krále a nejjasnějšího rodu panovnického, když se zdráháme činným spolupůsobením svým uznati instituce s tolikerým nebezpečím pro nás všecky spojené, neboť vidíme zjevně, že zavedením parlamentu a státu cislajtánského, nejen ústava únorová a prosincová v celé své podstatě bude zrušena, že všecky slavné záruky dané nejvyšším diplomem říjnovým, tím budou vyvráceny ze svých základů, že by pak již neměly významu a platnosti ani sankce pragmatická ani manifest císaře Františka ze dne 1. srpna 1804, kterýmž pro spojené státy domu rakouského přijal jméno a titul císařský; pak by již neměly nižádné platnosti všecky majestáty a přísahy králův našich, anobrž pak by platila ovšem již jen vůle - jistých kruhů, proti nimž se slavně ohražuje nejen veliká většina národu českého, alebrž počítá-li se jen poněkud poctivě a pravdivě, rozhodná většina všech věrných národů rakouských. My pak jsme z těch, kteří se drží přesvědčení, že právo a spravedlnost vedle lásky národův zůstanou na věky nejbezpečnějším základem ústav i států.

Protož taky na vzdor dlouhým zkouškám a trpkým sklamáním nepřestáváme důvěřovati v blahosklonnost našeho dědičného mocnáře v konečné uznání a vítězství práva země, nepřestáváme domáhati se ho cestami míru a zákona, ohražovati se proti všemu, co by na království a národ český uloženo bylo proti právu a bez řádného jich svolení, a volati za ně o právo a spravedlnost.

Tímto odpovídáme k vyzvání Vaší Jasnosti ze dne 13. listopadu 1872 a žádáme, aby toto ospravedlnění v celém obsahu oznámeno bylo slavnému shromáždění sněmovnímu.

Dáno v Praze, dne 25 listopadu 1872. Dr. Frant. Palacký, Pštross, W. Tomek, F. Šimáček, J. M. Černý, Dr. L. Rieger, J. U. Dr. Kučera, Kahles, Dr. Ant. Fink, J. U. Dr. Jan Strakatý, Dr. Jan Jeřábek, Dr. Trojan, Ant. Houc, O. Zeithammer, Hynek Moravec, J. Kratochvíle, Vilém Platzer, Dr. Miroslav Tyrš, Dr. Josef

Frič, Dr. Bělský, Kořínek, P. Ant. Husák, C. Haussmann, Dr. Škarda, Josef Pražák, Dr. Jan Štros, Alois Oliva, Ant. Schmidt, K. Stefan, Dr. Svátek, D. F. Havelec, Jos. R. Vilímek, J. U. Dr. Stanislav Neumann, Dr. Václ. Reichert, J. Wenzig, F. Tilšer, Fr. V. Jeřábek, Jan Krejčí, Karel Potušek, Václ. Zelený, Pokorný, F. Fáček, E. Tušner, Václav Pour, Dr. F. St. Kodym, Dr. Ant. Čížek, Dr. J. A. Gabriel, A. Vrba, Frant. Hartl, Fr. Fiala, Em. Tonner, Dr. Josef Ržíha, Josef Klimeš, J. U. Dr. Žák, H. Zátka, Bouzák, Ferd. Schulz, Karel Faber, Dr. K. Roth, Dr. Klima, Štepán Pollak, Vinc. Vávra, Jos. Dittrich, Dr. Vend. Grünwald, M. Kubiček, Jos. Götzl, Baron Kar. Villani, Dr. Esop, Dr. Ant. Porák, Alois Václavík, Dr. Králert, Ferd. Urbánek, Dr. Z. Klaudy, Dr. Sladkovský, Dr. Prachenský, J. U. Dr. Nittinger, Dr. Jablonský, Dr. Eduard Gregr, Jilek, J. Šobr, V. Zelený, Dr. Seeling.

Oberstlandmarschall: Die Eingabe lautet: Euere Durchlaucht geruhten uns zum Eintritte in den dermal tagenden Landtag einzuladen. - Wir Unterfertigte haben in der Declaration und in mehreren Landtagsbeschlüßen den gegenüber dem gegenwärtigen böhmischen Landtage eingenommenen Rechtsstandpunkt ausgesprochen. Bereits durch 10 Jahre wird der bedauernswerthe Streit über das Staatsrecht des Königreichs Böhmen und über die Wahlordnung, auf welcher dieser Landtag beruht, geführt. Nach vielseitigen, fruchtlosen Bemühungen in der langwierigen, erzwungenen Vertheidigung des Landesrechtes dämmerte endlich unserm Volke die Hoffnung auf die langersehnte Besserung. Durch das allerhöchste Reskript vom 12. September 1871 anerkannte Se. Majestät unser allergnädigste König das Staatsrecht des Königreiches Böhmen und forderte den Landtag auf, seine Anträge hinsichtlich der Regelung desselben vorzubringen, indem A. h. gleichzeitig an Seine Regierung bezüglich der Revision der Wahlordnung und der Wahrung der Gleichberechtigung der Nationalitäten die Aufträge erließ.

Durch diese so gewährte Sichere Hoffnung auf den Ausgleich des Streites und von höchst versöhnlichem Sinne geleitet, mit Recht darauf banend, daß die politische böhmische Nation in ihrer überwiegenden Mehrzahl mit ihnen dieselbe politische Ueberzeugung theile, haben die Vertreter des Königreiches Böhmen, wiewohl sie auch die Quelle ihres Mandates immer nicht anerkannten, (Heiterkeit) Sr. Majestät ihre Anträge in den Fundamentalartikeln vorgelegt, auf welche Weise das Staatsrecht unseres Königreiches und dessen Autonomie in Einklang gebracht werden können, mit den von Sr. Majestät hinsichtlich Ungarns einmal vollzogenen Staatsakten und mit den unabweislichen Anforderungen der Macht und der Einheit des Reiches, insbesondere auch ohne Schädigung feines Kredites und ohne

Zerstörung der Einheit der Kriegsmacht, welche letztere für künftige Defensivkämpfe ungebrochen zu erhalten, die böhmische Nation im Interesse der Selbsterhaltung vor Allem Anderen aufrichtig wünscht.

Diese Fundamentalartikel, welche wahrlich loyal (Heiterkeit) sowohl den Vortheil des Gesammtreiches und der Allerhöchsten Dynastie, als auch die dauernde Befriedigung unseres Baterlandes auf Grund eines gerechten Nationalitätengesetzes und einer gerechten Wahlordnung im Auge behielten und welche von mehr als zwei Dritttheilen der Landtagsmitglieder, die gute zwei Dritttheile der Gesammtbevölkerung repräsentiren, angenommen wurden, wurden von unserem allergnädigsten Könige bisher nicht erledigt.

Der mit Vormissen ber Krone begonnene und durch das allerhöchste Reskript wenigstens im Prinzipe verbürgte Ausgleich des staatsrechtlichen Streites, ein Ausgleich, welchen die gesammten Lander der böhmischen Krone mit Sehnsucht erwarten, und welchen das Heil der Monarchie unbedingt fordert, Wurde durch die Einwirkung der zur Entscheidung über die Rechte des Landes Böhmen nicht berechtigten Faktoren abermals unterbrochen.

Und auf diese Art ist dieses Königreich Böhmen und die böhmische Nation demjenigen wieder überliefert, was man die Wohlthaten der Verfassung und liberalen Institutionen nennt. (Heiterkeit. ) Diese Wohlthaten sind:

1.   Die Preßfreiheit, bewährt durch das Objectivverfahren, durch unzählige Konfiskationen, durch die Präventivzensur der Polizei, durch die in der Geschichte der Presse unerhörten Geldstrafen und vieljährige Kerkerstrafen.

2.   Das Geschworeninstitut den Angeklagten herausreißend aus der Mitte seiner Mitbürger und ihn in nationalen und politischen Streiten vor das Gericht stellend von Männern anderer Zunge und von politischen Gegnern, eine Verletzung des Geistes der Institution, welche selbst hervorragende Männer und Juristen innerhalb unserer politischen Gegner bereits verurtheilt haben.

3.   Das Versammlungsrecht, abhängig von der Eigenmächtigkeit der Polizeiorgane, und deshalb, wie zu sehen, abgestorben.

4.   Die nationale Gleichberechtigung, in der Praxis so ausgelegt, daß aus Landesmitteln auf deutsche Schulen unverhältnißmäß ig mehr verwendet wird, als auf böhmische Schulen, (Oho! Oho! Oho!) und daß einer 5 Millionen Seelen zählenden Nation eine eigene Universität "bisher nicht vergönnt wurde.

Daß die deutsche Sprache ausschließlich als Amtssprache proclamirt wird, und daß die der böhmischen Sprache nicht mächtigen Beamten in rein böhmischen Gegenden (Murren) angestellt werden; das freie Recht zur Wahl von Abgeordneten, illustrirt durch Pression und Verheißungen der Repräsentanten der Regierung und durch Unterstützung seitens ber finanziellen Mächte, welche eine Aenderung jener Verhältnisse, die ihnen das in so zahlreichen schreienden Erscheinungen der letzten Zeitperiode enthüllte

Ausnützen der großen Abgaben der Staatsbürger sichere, befürchten, und gegen den offenbaren Willen und die natürlichen Verhältnisse des Landes ankämpfen. Und wenn nur bei dieser offenbaren Verletzung alles bessen, was die gebildete Welt als die unbedingten Garantien der Freiheit und Verfassungsmässigkeit anficht, wenigstens die Rechtspflege unangetastet geblieben wäre; leider ist eS unmöglich, daß man nicht wahrzunehmen und in den weitesten Kreisen der Bevölkerung, und~dieS nicht bloß der böhmischen, die Klagen zu hören hätte darüber, wie auch die Gerechtigkeitspflege, welche selbst zu Zeiten des Absolutismus rein dastand und die Verehrung aller Stände genoffen, von So Manchen als Mittel der politischen und nationalen Partheiung mißbraucht Werden will. (Oho, oho!) Wie diese Rechtspflege die verfassungsmäßige Immunität der Abgeordneten wahrt, und wie sie der gegenwärtige Landtag wahren will und zu wahren versteht, das überlaffen wir dem Urtheile der Oeffentlichkeit. Wenn es gerecht ist, den Baum nach feinen Früchten zu beuriheilen, so wird jeder Unbefangene Sich sein Urtheil bilden, und es hat auch schon die öffentliche Meinung des gebildeten Europa ihr Urtheil darüber gefällt, (Heiterkeit, Rufe: ja wol, ganz richtig!) ob wir vorsichtig berechtigt und wirklich liberal handeln, wenn wir für unser Vaterland und für unser Volk das natürliche und historische Recht der Selbstbeftimmung durch passiven Widerstand vertheidigen gegen die erwähnten Wohlthaten der Verfassung und gegen eine solche Freiheit, die unserem Volke aufgenöthigt wird. GS lässt sich allerdings nicht erwarten, dass uns in dieser Einsicht unsere politischen Gegner, denen auS dieser Lage Vortheile erwachsen, werden Gerechtigkeit Widerfahren laffen. Vor unbefangenen und rechtskundigen Schiedsrichtern, auS waS immer für einem Volke würden wir uns getrauen, sowohl unser Recht als auch das uns angethane Unrecht mit unwiderleglichen Belegen zu erhärten. (Murren. ) Weil es aber solche Schiedsrichter über den Parteien, zwischen denen der Streit. geführt wird, nicht gibt, so bauen wir mit voller Zuversicht aus die Weisheit und Gerechtigkeit unseres allergnädigsten Königs, und warten weiter, bis Allerhöchst Derselbe in Seinem, gegen alle Völker des Reiches gewiß gleich gerechtem Sinne und in dem edlen Geiste des Manifestes vom 20. September 1865 und des Allerhöchsten Reskriptes vom 12. September 1871 durch Kraft Seiner «perrschermacht berechtigte Vermittlung geruhen wird, angemessenen Reformen Bahn zubrechen, und Kraft Seiner königlichen Worte in Allergnädigsten Schutz zu nehmen die Rechte seines Königreiches und unseres Volkes, welche mit dem Rechte der Allerhöchsten Dynastie selbst identisch und für die Zukunft die beste Bürgschaft Ihres sicheren rechtmäßigen VeftandeS sind

Würde Se. k. k. Majestät geruhen uns in dieser Weise die Möglichkeit bieten in die Vertretung des Landes und des Gesammtreiches einzutreten, ohne dass wir das Recht des Landes und der Allerhöchsten Dynastie selbst einer offenbaren Gefahr preisgeben

müßten, dann werden wir nicht säumen, unsere Bereitwilligkeit mit aufrichtiger Loyalität und mit aller möglichen Opferwtäigkeit im Interesse der Allerhöchsten Dynastiie und der Gesammtmonarchie zu bethätigen.

Daß aber die gegenwärtige Situation sowohl, als auch die Richtung der eben regierenden Männer nicht von solcher Art ist, weil ja letztere daraus kein Hehl machen, daß sie daS Staatsrecht, die historische Individualität und selbst den Heft von Autonomie unseres Landes - "Wiewohl gewährleistet, in den bisherigen Gesetzen selbst, durch direkte Wahlen im ciSleithanischen Staate und Parlamente zu begraben beabsichtigen, daß man solche Wege und Mittel, durch welche die dermalige LandtagSmajorität geschaffen wurde, nicht zu vereinbaren Vermag mit den Grundsätzen der politischen Moral, ja daß eine wirklich sehr drohende Gefahr darin liegt, für die Zukunft Institutionen und eine Wohlordnung in Geltung zu erhalten, bei deren Bestand eS einer fremden Macht möglich gemacht ist, durch Aufwand (nicht Opfer) von einigen Millionen ihren Absichken und Plänen im höhmischen Landtag und hiedurch auch im ReichSrathe die Majorität zu verschaffen, und auf diese Art über Sein und Nichtsein der ganzen Monarchie zu entscheiden; - das bedarf nicht einer näheren Auseinandersetzung.

Wir vermögen daher nicht in einen Landtag einzutreten, welchen wir unter diesen Verhältnissen nach unserer Ueberzeugung nicht für den ungetrübten Willensausdruck der böhmischen politischen Gesammtuation ansehen können, und von dem wir besorgen, daß er nichtsdestoweniger mit seiner Majorität die Zustimmung ertheilen könnte zu direkten Wahlen in den ReichSrath und so vergeben könnte die Autonomie des Landes und die 1000jährige Souveränität der böhmischen Krone.

Unserer Ueberzeugung nach handeln wir also also echte böhmische und österreichische Patrioten, als aufrichtig loyale Anhänger unseres legitimen Königs und des allerdurchlauchtigten Herrscherhauses, wenn wir uns weigern, durch unsere thätige Mitwirkung Institutionen anzuerkennen, die mit so vielfachen Gefahren für uns Alle verbunden sind, daß durch Einführung des cisleithanischen Parlaments und Staates nicht blos die Februar- und Dezember-Verfassung in ihrer ganzen Wesenheit ausgehoben wird, daß alle feierlichen durch den A. h. October-Diplom gegebenen Garantien hiedurch in ihren Grundlagen erschüttert werden, daß sodann weber die pragmatische Sanction, noch das Manifest des Kaiser Franz vom 1. August 1804, mit welchem A. h. derselbe für die vereinigten Staaten des österr. Hauses den kaiserlichen Namen und Titel angenommen hat, eine Bedeutung und «Miltigkeit hätten; dann hätten aber auch keine Geltung mehr alle Majestätsbriefe und Eide ünferer Könige, sondern es würde dann nur der Wille gewisser Kreise in Geltung treten, gegen welchen sich feierlich verwahrt nicht bloß die große Majorität der böhm. Nation, sondern wenn nur

einigermaßen ehrlich und wahrhaft gerechnet wirb, auch die überwiegende Majorität aller getreuen österr. Völker.

Wir gehören zu denjenigen, welche an der Ueberzeugung festhalten, daß daß Recht und die Gerechtigkeit neben der Siebe der Völker für alle Zukunft die sichersten Grundlagen aller Verfassungen und Staaten bleiben werden.

Darum auch hören wir trotz langer Prüfungen und bittern Enttäuschungen doch immer nicht auf zu vertrauen auf die Huld unseres angestammten Monarchen, in die endgiltige Anerkenuung und den Sieg des Rechtes des Landes, wir ermüden nicht dies auf friedlichem und gesetzlichem Wege zu erstreben, sich gegen alles, was dem Königreiche und der böhmischen Nation wider alles Recht und ohne deren gehörige Zustimmung auferlegt werden sollte, zu verwahren und für selbe Recht und Gerechtigkeit anzurufen.

Hiemit beantworten wir Euer Durchlaucht Aufforderung ddto. 13. November 1872 und bitten, diese Rechtfertigung dem vollen Inhalte nach der hohen Landtags = Versammlung zur Kenntniß zu bringen.

Prag, den 25. November 1872.

Abg. Wolfrum: Ich beantrage auf Grund des §. 47, daß dieses Schriftstück ohne Drucklegung einer Commission von 9 Mitgliedern, gewählt zu je dreien aus jeder Kurie, zur Beratung und Berichterstattung zugewiesen werde und beantrage zur formellen Abkürzung der Geschäfte, daß dieser Commissionsbericht ohne Drucklegung in Verhandlung genommen werden könne.

Zemský sekretář: Pan poslanec Wolfrum navrhuje; aby tato odpověď přikázána byla komisi devíti členů, již by každá kurie volila po třech z celého sněmu, aby komise tato zprávu podala, aniž by tato musela býti dána do tisku.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen, welche diesen Antrag unterstützen, die Hand zu erheben.

Ich werde zuvor die Dringlichkeit zur Abstimmung bringen. Ich bitte diejenigen, welche die Dringlichkeit unterstützen, die Hand zu erheben.

Angenommen.

Wollen die Herren nun darüber abstimmen, ob die Commission zu bestellen ist durch 9 Mitglieder und ersuche diejenigen, welche zustimmen, die Hand zu erheben.

Angenommen.

Wir werden die Commission noch im Laufe dieser Sitzung wählen können. Se. Erc. der Herr Statthalter hat das Wort.

Statthalter: In Beantwortung der vom Hrn. Abg. Dr. Weber und Genossen in der 16. Sizzung mir mitgetheilten Interpellation bezüglich des Bestandes des Lehrer=Pädagogiums habe ich die Ehre mitzutheilen, daß dieses Pädagogium im Jahre 1855

mit Vorwissen der Regierung vorwiegend durch den k. k. Schulrath, gegenwärtigen k. k. Landewsschul=Inspector P. Maresch gegründet worden ist. Am 15. Februar 1856 theilte der Schulrath Maresch der damaligen Statthalterei in Böhmen mit, daß er Zn dieser Lehrerbildungsanstalt den Besitzstand Nr. 75 und 262 in Leitmeritz erkauft habe, und zum Gigenthum derselben bücherlich eintragen ließ, daß auf den bezüglichen Kaufschilling eine Abschlagszahlung von 5000 fl. geleistet, und hiezu der Restbetrag einer im Jahre 1849 zur Begründung einer Lehrerbildungsanstalt von ihm eingeleiteten Sammlung nebst dem damaligen Reinertrage des Lehrer= Jahrbuchs verwendet worden sei. Zur Förderung dieser für die Heranbildung tüchtiger Volksschullehrer viel versprechenden Anstalt wurde über Ansuchen des genannten Schulrathes mit dem Statthalterei= Erlasse vom 23. April 1856 Z. 2680 die vom Hrn. Interpellanten erwähnte Sammlung von freiwilligen Geldbeiträgen in den Stadt= und Landgemeinden der Diözese Leitmeritz in der That bewilligt und das Ergebniß der Sammlung stets an den H. Schulrath Maresch geleitet. Der H. Schulrath Maresch verfolgte bei diesem seinen Unternehmen ursprünglich die Tendenz, in Leitmeritz ein Erziehungs=Institut für Lehramtskandidaten zu gründen, und dasselbe mit der dortigen Hauptschule in eine dem Zwecke entsprechende Verbindung zu bringen. ES kam jedoch nicht dazu, weil das h. k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht mit Erlaß vom 15. October 1857 Z. 10006 zu erklären gefunden hat, daß diese Pädagogien, so lange deren Einführung nicht gesetzlich angeordnet wird, lediglich als Schulstiftung an. zusehen, und nach den für diese bestehenden Vor. schriften zu behandeln sind. Dem Statthaltereipräsidium erübrigte daher nichts anderes, als das in dieser Sache damals kompetente Leitmeritzer bischöfl. Consistorium in diesem Sinne entsprechend zu bescheiden, worauf die Anstalt, da die Einrichtung von Pädagogien gesetzlich nicht geregelt wurde, bis auf die neueste Zeit unter der Leitung des Schulraths Maresch verblieb.

Von der Auflassung dieses Pädagogiums erhielt ich die erste Mittheilung durch eine Eingabe des Landesschulinspektor Maresch vom 4. Mai 1871, worin er erklärt, in Leitmeritz ein Waisenhaus errichten, und dieses unter anderen auch mit dem Besitzstande No. 75 u. 262 daselbst dotiren zu wollen; und die zweite durch eine Eingabe des k. k. Landesschulrathes in Böhmen vom 9. Juli I. J., mit welcher um die Veranlassung ersucht wird, daß das Vermögen des bestandenen Leitmeritzer Pädagogiums seiner ursprünglichen Widmung erhalten bleiben möchte. Über die erste Mittheilung wurde dem Volksschulinspektor Herrn P. Maresch mit h. Statthaltereierlaß v. 4. Juni v. J. Z. 22160 bedeutet, daß seine erwähnte Erklärung, in Leitmeritz ein Waisenhaus gründen zu wollen, entgegengenommen und er aufgefordert werde, dir bezüglichen Stiftsbriefentwürfe vorzulegen, dieselben aber auch

Sofort mit den rechtsförmlich ausgestellten WidmungsUrkunden über die dieser Anstalt zuzuwendenden Vermögensstände - und so weit Realitäten Gegenstand dieser Widmung bilden, auch mit den bezüglichen "Rechtsurkunden zu belegen.

Über das erwähnte Ersuchen des k. k. Landesschulrathes wurde aber unter dem 23. August dieses Jahres von mir an den Landesschulinspektor Maresch ein Erlaß gerichtet, worin unter Anerkennung der Verdienste, die sich berselbe um das Zustandekommen des Leitmeritzer Pädagogiums erwarb, dessen bei dieser Gelegenheit hervorgetretene Anschauung, daß das fragliche Pädagogium sein Sprivatinstitut sei, und daß das Bestimmungsrecht über das Vermögen desselben ihm allein und ausschließlich zustehe auf Grund der bezüglichen Aktenstücke und seiner eigenen Erklärungen und Relationen entsprechend berechtigt und ausdrücklich erklärt wurde, daß das gedachte Institut nicht als sein Eigenthum angesehen (Bravo) und er auch nicht als dessen alleiniger Stifter betrachtet werden könne, ein ausschließliches Verfügungsrecht über dasselbe ihm also nicht zustehe.

Mit diesem Erlasse wurde dem Landesschulinspektor P. Maresch von mir zugleich aufgetragen:

1. alle zur Gründung und Dotirung des Pädagogiums in Leitmeritz übergebenen Geld- und Naturale enden, sowie die zu diesem Zwecke von ihm selbst gewidmeten Beiträge und Ertragsquoten des Lehrerjahrbuches, sowie die Verwaltung dieser Spenden für den Zweck, für welchen sie gewidmet wurden, möglichst detaillirt auszuweisen;

2.    ein genaues Inventar des gegenwärtigen bestehenden bezüglichen Stiftungsvermögens anzufertigen;

3.   einen bezüglichen Stistungsbriefentwurf zu verfassen, und

4.   über die Verwaltung des fraglichen StiftungSvermögenS nach Auflösung des Pädagogiums entsprechend Rechnung zu legen und erhielt hiezu eine Frist bis 15. Oktober l. J., welche demselben über sein Ansuchen unter'm 22. Oktober l. 3. bis ersten künftigen Monates erstreckt wurde.

Aus diesem wolle in Bezug auf die in der an mich gerichteten Interpellation gestellte Anfrage entnommen werden, daß die Befitz und Eigentumsverhältnisse des Sogenannten Pádagogiums in Leitmeritz der Regierung genau bekannt find und daß nach der heutigen Sachlage kein Grund vorhanden ist anzunehmen, daß dieß von dem Pädagogium erwordene Vermögen dem gewidmeten Zwecke entzogen werden soll, wozu ich noch die Versicherung beifüge, daß nichts versäumt werden wird, wodurch eine rasche Austragung dieser Angelegenheit gefördert werden könnte. (Bravo. )

Oberstlandmarschall: Ich schreite nunmehr zum 1. Gegenstande der hentigen Tagesordnung, Wahl der Commission für Antrag des Dr. Lumbe betreäffend Aenderung des Gesetzes für Bezirkdvertretung. Nach dem gestrigen Beschluße hat die Commission aus 15 Mitgliedern zu bestehen. Ich

bitte dann gleichzeitig unter Einem die Commission zu wählen, welche mittelst des Sitzungsbelchlußes von heute bestimmt wurde und die ans 9 Mitgliedern zu bestehen hat.

(Die Sitzung wird behufs Vornahme der Wahl unterbrochen. )

(Nach Wiederaufnahme der Sitzung. )

Oberstlandmarschall: Ich bitte das Wahlergebniß zu vernehmen.

Aus der Kurie des Großgrundbesitzes wurden für die Commission betreffs der nicht eingetretenen Landtagsmitglieder 59 Stimmzettel abgegeben und es erhielt Baron Dr. Schlosser und Ritter von Bohusch 79, Baron Geymüller 58 Stimmen.

Aus der Kurie der Städte und Industrialorte wurden für dieselbe Commission 40 Stimmzettel abgegeben und es erhielten Dr. Schmeykal, Dr. Alter und Dr. Klier je 40 Stimmen; in der Kurie der Landgemeinden wurden abgegeben 27 Stimmzettel und es erhielten Dr. Klepsch, Dr. Haß mann, Dr. Woratschka je 27 Stimmen.

Ich bitte die Commission, sich zu constituiren und mich vom Resultate in Kenntnis zu setzen und zugleich zur Kenntnis zu nehmen, daß als Sizzungslofale zu Beratungen das Vorstandsbureau des Hr. Dr. Schmeykal zur Verfügung steht.

Für die Commission betreffs des Antrags auf Abänderung des Gesetzes für Bezirksvertretungen wurden in der Kurie des Großgrundbesitzes 60 Stimmzettel abgegeben; gewählt erscheinen Fürst Schönbürg, Ritter von Brechler, Dr. Lumbe und Pfeiffer mit ie 59 Stimmen, Graf Hartig mit 57 Stimmen. In der Kurie der Städte und Industrialorte wurden 40 Stimmzettel abgegeben und es erscheinen gewählt Dr. Herbft, Stöhr, Wolfrum, Neumann und Lehmann mit je 40 Stimmen, in der Kurie der Landgemeinden wurden abgegeben 27 Stimmzettel lind es erscheint gewählt Dr. Haßmann, Rasp, Adam, Dr. Roser und Suida mit je 27 Stimmen. Ich bitte auch diese Mitglieder der Commission sich zu constituiren, um mich vom Resultate in Kenntnis zu setzen. Ich bemerke zugleich, daß für die Sitzungen dieser Commission das Lesezimmer zur Verfügung

steht.

Wir gehen nun mit der Tagesordnung weiter und zwar zum Landesausschußbericht bezüglich der Ueberschwemmung am 25. Mai 1872. Berichterstatter ist der Landesausschußbeisitzer Dr. Waldert. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzulesen.

Dr. Waldert (liest: ) -Hoher Landtag!

Bald nach der Vertagung des hohen Landtags wurde unser engeres Vaterland von einem furchtbaren Unglücke heimgesucht.

Wolkenbrüche von einer Ausdehnung und Stärke, wie sie glücklicherweise zu den größten Seltenheiten gehörten, giengen in den verschiedensten Ländern fast zu gleicher Zeit nieder, und veranlassten eine Wassernoch, welche unter die Schwersten Unglücksfälle, die das Land getroffen, eingereiht werden muß.

Die zahlreichen Opfer an Menschenleben, welche die Hochfluth gefordert, die ausgedehnteu Verheerungen an Kommunikationsmitteln aller Art, an Wohn= und Wirtschaftsgebäuden, an Industrialwerken, an Wiesen und Feldfluren, die endlosen Verluste so vieler werthvoller und nützlicher Hausthiere, und alle die verschiedenartigsten Schäden, welche in den überschwemmten Bezirken herbeigeführt wurden, find noch zu lebhaft in unserem Gedächtnisse, als daß es hier nothwendig wäre, in eine nähere Schilderung oder einzelne Auszählung einzugehen.

Nur im Allgemeinen wird erwähnt, daß 431 Ortschaften welche in 17 Vertretungsbezirken liegen, mit einer Bevölkerung von circa 240000 Seelen von der Überschwemmung unmittelbar betroffen, und mitunter in der unglaublichsten Weise beschädigt worden sind.

Die Gesammtsumme des Schadens wirb von den betreffenden Bezirksausschüßen in runder Summe mit 7 Millionen Gulden angegeben.

Noch unter dem ersten überwältigenden Einbrücke, welchen dieses unglückselige Ereignis im ganzen Lande hervorbrachte, hat der Landesausschuß den Beschluß gefaßt, zur augenblicklichen Unterstützung der Verunglückten die Summe von 100. 000 fl. aus Landesmitteln zu widmen, indem er von der Uiberzeugung ausging, daß dieses Ereignis unverkennbar den Charakter einer über das ganze Land hereingebrochenen Kalamität an sich trage, und baß bort, wo alle Kräfte zur Milderung des Unglücks harmonisch zusammenwirken, die ausgiebige Unterstützung aus Landesmitteln allein nicht fehlen durfe; baß er daher durch diesen Beschluß nur den bekannten hochherzigen Intentionen des hohen Landtages entspreche, und daß die Verausgabung eines so bedeutenden, wenn auch nicht präliminirten Betrages die nachträgliche Genehmigung finben werbe.

Gleichzeitig hat der Landesausschuß eine Petition an die k. k. Regierung und an den hohen Reichsrach um Gewährung einer ebensowol der Größe ded Unglückes als den Kräften des Reiches in gleicher Weise entsprechenden Unterstützung aus Reichsmitteln gerichtet.

Diese Unterstützung wurde denn auch durch das Reichsgesetz vom 10. Juni 1872 in der hochherzigsten Weise gewährt, indem der k. k. Regierung der Vetrag von einer Million Gulden zur Unterstützung der Notheidenden überwiesen, und dieselbe überdies ermächtigt wurde, den heimgesuchten Gemeinden und Bezirken unverzinsliche Vorschüsse nach Maßgabe des Bedarfs aus Reichsmitteln zu erfolgen.

Unter diesen Umstanden hielt es der Landesausschuß nicht für angemessen, das Unterstützungswerk selbst und unmittelbar in die Hand zu nehmen, oder wol gar in den ihm unterstehenben Bezirksausschüssen eigene Hilfscomités zu organisiren, indem er von ber Uiberzeugung geleitet würbe, baß eine gleichmäßige und gerechte Unterstützung aller Hilfsbedürftigen nur bann möglich sei, wenn die Hilfeleistung überall in demselben Sinne und nach den-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP