Sobota 26. září 1868

Hanke Bedřich,

Hartl František,

Hausmann Vincenc,

Honc Anton,

P. Husák Anton,

Janouš Jan,

Jeřábek Jan,

Jílek Jan,

Káles Augustin,

Klaudy Leopold,

Kleisl Jan,

Klimeš Josef,

Kodym Filip,

Kořínek František,

Kratochvíl Václav,

Kratochvíle Jan,

Křížek Václav,

P. Kubíček Matěj,

Macháček Josef,

Matuš Karel,

Moravec Hynek,

Oliva Alois,

Palacký František.

P. Placer Vilém,

Pokorný František,

Polach Štěpán,

Porak Antonín,

Pour Václav,

Prachenský Josef,

Pštros František,

Reichert Václav,

Rieger František,

Roth Karel,

Říha Josef,

Schmidt Anton,

Schovánek Antonín,

Šulc Ferd.

Švestka Frant.

Sladkovský Karel,

Slavík Josef,

Štefan Kristián,

Šípek Frant.

Škarda Jakob,

Šobr Tomáš,

Stros Jan,

Tonner Emanuel,

Trmal Emanuel,

Trojan Ladislaus,

Tušner Emanuel,

Vávra Vincenc,

Vilímek Josef,

Vilány Karel svob. pán,

Wenzig Josef,

Zátka Hynek.,

Zeithammer Otok.,

Zelený Václ.,

Zikmund Josef,

Žák Jan,

nenavštěvovali po 8 dní sněmu zemského, - čís. pat. ze dne 11. července t. r. ke dni 22. srpna t. r. svolaného nemajíce dovolenou, že též po vybídnutí §. 19. řádu jednacího ze strany praesidia sněmu k nim učiněném a jim dodaném, nedostavili se do sněmu ustanovené 14denní lhůlě,

2.    že království není domovem toliko jednoho národu, nýbrž že jest domovem dvou ve vlasti stejně oprávněných kmenů národních, z nichž žádný vypínaje se nad druhého, nesmí činiti nároků jménem celého království na státní jakés právo národní a tudíž jednostranné;

3.   že nepřísluší nikdy poslancům toho neb onoho kmene, nýbrž přísluší vždy a výhradně toliko českému sněmu zemskému zákonitě sestavenému a svolanému zastupovati práva království českého a obou rovnoprávných kmenů národních;

4.    že shromážděný Český sněm zemský, k němuž náleželi nedostavivší se co poslancové tím, že již roku 1867 zvoleni do něho vstoupili a slavný slib učinili, sestaven jest na základě řízení zemského a rádu volení do sněmu ze dne 26. února 1867 jedině právně platného a cís. patentem ze dne 11. července t. r. tudíž zákonitě svolán jest:

5.   že shromážděný český sněm zemský nemůže shledávati platných státoprávných základů v aktech dějepisu již dávno propadlých a zejména v stavovských statutech a jejich konsekvencích a akcessoriích a že nemůže nijakých jiných útavních práv i nijakých jiných právních poměrů mezi královstvím Českým a ostatními částěmi říše uznávati, než práva ta, která stanovena a založena jsou cís. diplomem ze dne 20. října 1861 i státními základními zákony ze dne 21. pros. 1867;

6.   při zdělání těchto svolaným zastupitelstvem říškým usnesených a na nejvyšším místě schválených státních zákonů základních ze dne 21. pros. 1867 království České zastoupeno bylo úplně zákonnitým způsobem poslanci z jeho sněmu zákonitě zvolenými;

7.   že tudíž těmito všemi zákonnitým způsobem povstalými a nyní vykonanými zákony základními ve spojení s pragmatickou sankcí bezpochybným způsobem ustanoven a založen jest právní poměr království Českého k jiným zemím říše k Nejjasnějšímu domu panovnickému a že nelze se odchýliti od těchto nabytých základů zákonnitých, nemáli rozvoj svobody a hmotné zvelebování říše a jednotlivých zemí, ano, nemáli samo trvání a moc říše uvedena býti v nebezpečí a totím méně, poněvadž prosincové zákony základní již ustanovují rozšířenou samosprávu zemí v poměru jejich k říši a vývoj ústavního práva na základě a v zásadách jejích nikdež není vyloučen;

8.   že základní zákonové státní žádného panujícího národa neznají, aniž připouštějí, aby jednomu kmenu násilí činěno bylo kmenem druhým, spíše že rovnoprávnost všech národních kmenův za základ co nejslavněji jest prohlášena;

9.       že deklarace výše uvedenými pány poslanci se soudruhy dne 22. srpna b. r. předsednictvu sl. sněmu podaná, kterouž odůvodňovati chtějí své nesúčastnění ve sněmu, naprosto se nesrovnává s výše dotčenými, jedině v moc právní vešlými, jedině platnými a jedině vykonanými zákony základními, jakož také, že deklarace ona s právy ústavními a se samosprávou Moravy a Slezka jest v přímém odporu;

10. že tudíž dle všeho toho neúčastnění se jmenovaných pánů poslanců sněmu nemůže uznáno býti za ospravedlněno, prohlašuje sněm království českého pány výše uvedené poslance v základě §. 19. řádu jednacího a čl. 4 dodatku k zřízení zemskému za vystouplé a zůstavuje slavnému předsednictví sněmu, aby vedle předpisu ústavy zpravil o tom cís. vládu k vůli rozepsání nových voleb.

Oberstlandmarschall: Ich eröffne die Generaldebatte. Wünscht Jemand von den Herren das Wort?

(Niemand meldet sich. )

Wenn Niemand das Wort verlangt, so erkläre ich die Generaldebatte für geschloffen und eröffne die Spezialdebatte und ersuche den Herrn Berichterstatter die einzelnen Punkte vorzulesen.

Berichterst. Dr. Schmeykal (liest): Der hohe Landtag wolle beschließen:

In Erwägung 1).

Oberstlandmarschall: Bitte Herr Dr. Groß.

Dr. Groß: Ich erlaube mir den Autrag zu stellen über die von der Kommission vorgelegten Beweggründe und den Antrag en bloc abzustimmen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte, es ist eine Annahme en bloc nicht in der Geschäftsordnung; ich könnte daher auch nicht darauf eingehen. (Rufe: Ganz richtig!)

Berichterstatter Dr. Schmeykal (liest):

Der hohe Landtag wolle beschließen:

In Erwägung:

1) Daß die Herren Abgeordneten des böhmischen Landtages:

Bělský Wenzel JUDr.,

P. Bradáč Vinzenz,

Brauner Franz JUDr.,

Brzorád Josef,

Čížek Anton JUDr.,

Fader Karl,

Fáček Franz,

Fingerhut Adalbert,

Frič Josef JUDr.,

Gabriel Josef JUDr.,

Götzl Josef,

Gregr Eduard M. Dr.,

Grünwald Vend.,

Hanke Friedrich,

Hartl Franz,

Haußmann Vinzenz,

Hons Anton,

P. Husák Anton,

Janouš Johann,

Jeřábek Johann JUDr..

Jílek Johann,

Kahles August,

Klaudy Leopold JUDr.,

Kleisl Johann,

Klimeš Josef,

Kodym Filipp M. Dr.,

Kořínek Franz,

Kratochwil Wenzel,

Kratochwíle Johann,

Křížek Wenzel,

P. Kubíček Mathias,

Macháček Josef,

Mattuš Karl JUDr.,

Moravec Ignaz,

Oliva Alois, Palacký Franz Dr.,

P. Platzer Wilhelm,

Pokorný Franz,

Pollach Stefan,

Porák Anton M. Dr.,

Pour Wenzel,

Prachenský Josef Dr.,

Pstroß Franz,

Reichert Wenzel JUDr.,

Rieger Franz JUDr.,

Roth Karl JUDr.,

Rzíha Josef JUDr.,

Schmidt Anton,

Schowánek Anton JUDr.,

Schultz Ferdinand,

Schwestka Franz JUDr.,

Sladkovský Karl JUDr.,

Slavík Josef,

Stefan Christian,

Šípek Franz,

Škarda Jakob JUDr.,

Šobr Thomas,

Štros Johann,

Tonner Emauuel,                    

Trmal Emanuel, JUDr.,

Trojan Pravoslav Dr.,

Tusner Emauuel,

Vávra Vinzenz,

Vilímek Josef,

Villany Karl, Freiherr,

Wenzig Josef,

Zátka Ignaz,

Zeithammer Ottokar,

Zelený Wenzel,

Zikmund Josef,

Žák Johann JUDr.,

die Sitzungen des durch k. Patent vom 11. Juli 1868 für den 22. August 1868 einberufenen Landtages über acht Tage ohne Urlaub nicht besuchten, auch nach der in Gemäßheit des §. 19 der Geschäftsordnung von Seite des Landtagspräsidiums an sie ergangenen und ihnen zugestellten Aufforderung innerhalb der festgesetzten 14tägigen Frist im Landtage nicht erschienen sind.

Sněm. sekr. Schmidt (čte): Slavný sněme račiž se usnésti takto: Uváživ:

1) že páni poslanci sněmu Českého: Bělský Václav JUDr., P. Bradáč Čeněk, Brauner František JUDr. Brzorád Josef, Čížek Antonín JUDr. Faber Karel, Fáček František, Fingerhut Vojtěch, Frič Josef JUDr., Gabriel Josef JUDr., Götzl Josef, Grégr Edvard M. Dr., Grünwald Vendelín JUDr. Hanke Bedřich. Hartl František, Haussmann Čeněk, Hons Antonín P. Husák Antonín, Janouš Jan, Jeřábek Jan JUDr., Jilek Jan, Kahles Augustýn, Klaudy Leopold JUDr. Kleisl Jan, Klimeš Josef, Kodym Filip Med. Dr., Kořínek František, Kratochvíl Václav, Kratochvíle Jan, Křížek Václav, P. Kubíček Matiaš, Macháček Josef, Mattuš Karel JUDr. Moravec Hynek, Oliva Alois, Palacký František Dr. P. Platzer Vilém, Pokorný František, Pollach Štěpán, Porák Antonín Dr., Pour Václav, Prachenský Josef Dr., Pštros František, Reichert Václav JUDr.. Rieger František JUDr., Roth Karel, Říha Josef Dr., Schmidt Antonín, Schovánek Antonín Dr., Schulz Ferdinand, Švestka František Dr., Sladkovský Karel JUDr., Slavík Josef, Stefan Kristian, Šípek František, Škarda Jakub Dr., Šobr Tomáš, Štros Jan, Tonner Emanuel, Trmal Emanuel Dr., Trojan Pravoslav Dr., Tušner Emanuel Dr, Vávra Vincenc, Vilímek Josef, Villani Karel svob. pán, Wenzig Josef, Zátka Hynek, Zeithammer Ottakar, Zelený Václav, Zikmund Josef, Žák Jan Dr., nenavštěvovali po 8 dní sezení sněmu zemského císařským patentem ze dne 11. července 1868 ke dni 22. srpna 1868 svolaného, nemajíce dovolenou, a že též po vybídnutí dle §. 19. řádu jednacího se strany praesidia sněmu k nim učiněném a jim dodaném, nedostavili se do sněmu v ustanovené 14denní lhutě.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Niemand meldet sich. ) Wenn Niemand das Wort verlangt, so erkläre ich die Debatte für geschlossen und ersuche jene Herren, welche dafür stimmen, sich erheben zu wollen.

(Geschieht. )

Einstimmig angenommen.

Berichterstatter Dr. Schmeykal liest:

2. Daß das Königreich Böhmen die Heimath nicht blos Einer Nation, sondern zweier zum Vaterlande vollständig gleichberechtigter Volksstämme ist, von denen keiner in Ueberhebung über den anderen im Namen des ganzen Königreiches den Anspruch eines nationalen und daher einseitigen Staatsrechtes erheben darf.

Sekr. Schmidt (čte):

2. Že království České není domovem toliko jednoho národa, nýbrž, že jest domovem dvou ve vlasti stejně oprávněných kmenů národních, z nichž žádný vypínaje se nad druhého nesmí činiti nároků jmenem celého království na státní jakés právo národní a tudíž jednostranné.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand von den Herren das Wort?

(Niemand meldet sich. )

Wenn Niemand das Wort verlangt, so erkläre ich die Debatte für geschlossen und ersuche jene Herren, welche dafür stimmen, sich erheben zu wollen.

(Geschieht. )

Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Berichterstatter Dr. Schmeykal (liest): 3. Daß es niemals den Abgeordneten des einen oder des anderen Stammes, sondern jederzeit und ausschließlich nur dem legal konstituirten und einberufenen böhm. Landtage zusteht, die Gerechtsame des Königreiches Böhmen oder der beiden gleichberechtigten Volksstämme desselben zu vertreten.

Sekr. Schmidt (čte):

3. Že nepřísluší nikdy poslancům toho neb onoho kmene, nýbrž že přísluší vždy a výhradně toliko českému sněmu zemskému zákonitě sestavenému a svolanému zastupovati práva království českého a obou rovnoprávných kmenů národních.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand von den Herren das Wort?

(Niemand meldet sich. )

Wenn Niemand das Wort verlangt, so erkläre ich die Debatte für geschlossen, und ersuche jene Herren, welche dafür stimmen, sich erheben zu wollen.

(Geschieht. )

Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Berichterstatter Dr. Schmeykal (liest): 4. Daß der versammelte böhm. Landtag, welchem die nicht erschienenen Abgeordneten durch schon im J. 1867 erfolgte Wahl, Eintritt und feierliche Angelobung - augehörten, auf Grund der allein zu Recht bestehenden Landes-Ordnung und LandesWahlordnung konstituirt und durch k. Patent vom 11. Juli l. J. einberufen wurde, somit gesetzlich konstituirt und gesetzlich einberufen ist.

Sekr. Schmidt (čte):

4. Že shromážděný český sněm zemský, k němuž náleželi nedostavivší se poslancové tím, že již roku 1867 zvoleni, do něho vstoupili a slavný slib učinili, sestaven jest na základě řízení zemského a řádu volení do sněmu dne 26. února 1867 jedině právně platného a cís. patentem ze dne 11. července t. r. tudíž zákonitě svolán jest.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand von den Herren das Wort?

(Niemand meldet sich. )

Wenn Niemand das Wort verlangt, erkläre ich die Debatte für geschlossen und ersuche jene Herren, welche dafür stimmen, sich erheben zu wollen.

(Geschieht. )

Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Berichterstatter Dr. Schmeykal (liest): 5. Daß der versammelte böhm. Landtag in längst schon der Geschichte anheim gefallenen Akten und insbesondere in landständischen Statuten und deren Konsequenzen und Akzessorien giltige staatsrechtliche Grundlagen nicht zu erblicken und keine andern verfassungsmäßigen Rechte und keine andern Rechtsverhältnisse des Königreiches Böhmen zu den übrigen Theilen des Reiches anzuerkennen vermag, als jene, welche durch das kais. Diplom vom 20. Oktober 1860 durch die Landesordnung und LandesWahlordnung vom 26. Februar 1861 und durch die Staatsgrundgesetze vom 21. Dezember 1867 festgestellt und begründet sind.

Sněm. sek. Schmidt (čte: )

5. Že shromážděný česky sněm zemský nemůže shledávati platných státoprávních základů již dávno propadlých a zejména v stavovských statutech a jejich konsekvencích a akcesoriích

a že nemůže nijakých jiných právních poměrů, mezi královstvím Českým a ostatními častěmi říše uznávati, než práva ta, která stanovena a založena jsou cís. diplomem ze dne 20. října 1860, zřízením zemským a řádem volení do sněmu ze dne 26. února 1861 i státními základními zákony ze dne 21. prosince 1867.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Niemand meldet sich. ) Wenn Niemand das Wort verlangt, erkläre ich die Debatte für geschlossen und ersuche jene Herren, welche dafür stimmen, sich erheben zu wollen. (Geschieht) Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Berichterst. Dr. Schmeykal (liest): Daß bei dem Zustandekommen dieser durch die berufene Reichsvertretung beschlossenen und a. h. sanktionirten Staatsgrundgesetze vom 21. Dezbr. 1867 des Königreiches Böhmen durch die gesetzlich gewählten Abgeordneten seines Landtages in vollkommen legaler Weise vertreten war.

Sekr. z. sn. Schmidt (čte):

6. Že při vzdělání těchto svolaným zastupitelstvem říšským usnesených a na nejvyšším místě schválených státních zákonů základních ze dne 21. prosince 1867 království české zastoupeno bylo úplně zákonitým způsobem poslanci z jeho sněmu zákonně zvolenými.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Niemand meldet sich. ) Wenn Niemand das Wort verlangt, erkläre ich die Debatte für geschlossen und ersuche jene Herren, welche dafür stimmen, die Hand erheben zu wollen. (Geschieht. ) Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Berichterst Dr. S ch m e y k a l (liest): 7. Daß somit durch alle diese in legaler Weise entstandenen und in Ausübung stehenden fundamentalen Gesetze in Verbindung mit der pragmatischen Sanktion das Rechtsverhältniß des Königreiches Böhmen zu den anderen Ländern des Reichs und zur a. h. Dynastie bereits in zweifelhafter Weise festgestellt und begründet ist und daß von diesen gewonnenen gesetzlichen Grundlagen ohne die freiheitliche und materielle Entwicklung des Reiches und der einzelnen Länder, ja ohne den Bestand und die Machtstellung des Reiches in Frage zu stellen, um so weniger abgewichen werden kann, als die Dezember-Grundgesetze bereits eine erweiterte Autonomie der Länder gegenüber dem Reiche feststellen und eine Fortbildung des Verfassungsrechtes auf dem Boden und in den Grundsätzen desselben nirgends eingeschlossen ist.

Sekr. z. sněm. dr. Schmidt (čte: )

7. Že tudíž všemi těmito zákonnitým způsobem povstalými a nyní vykonávanými zákony základními ve spojení s pragmatickou sankcí bezpochybným spůsobem ustanoven a založen jest právní poměr království Českého k jiným zemím říše i k nejjasnějšímu domu panovickému, a že nelze odchýliti se od těchto nabytých základů zákonitých, nemá-li rozvoj svobody a hmotné zvelebování říše a jednotlivých zemí,

ano nemá-li samo trvání a moc říše uvedena býti v nebezpečí, a to tím méně, poněvadž prosincové zákony základní již ustanovují rozšířenou samosprávu zemí v poměru jejich k říši, a vývoj ústavního práva na základě a v zásadách jejich nikdež není vyloučen.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Niemand meldet sich. ) Wenn Niemand das Wort verlangt, so erkläre ich die Debatte für geschlossen und ersuche jene Herren, welche dafür stimmen, sich erheben zu wollen (Geschieht. ) Einstimmig angenommen.

Berichterst. Dr. Schmeykal (liest): 8. Daß die Staatsgrundgesetze keine herrschende Nation kennen und eine Vergewaltigung des einen Stammes durch den anderen nicht zulassen, vielmehr die volle Gleichheit des Rechtes aller Volksstämme als Grundsatz feierlichst proklamiren.

Sekr. z. sn. Schmidt (čte: )

8. Že základní zákonové státní žádného panujícího národa neznají, aniž připouštějí, aby jednomu kmenu násilí činěno bylo kmenem druhým, spíše že rovnoprávnost všech národních kmenů za základ co nejslavněji jest prohlášena.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Niemand meldet sich. ) Wenn Niemand das Wort verlangt, so erkläre ich die Debatte für geschlossen und ersuche jene Herren, welche dafür stimmen, sich erheben zu wollen. (Geslieht. ) Einstimmig angenommen.

Berichterst. Dr. Schmeykal (liest): 9. Daß die Denkschrift, welche die oben genannten Herren Abgeordneten und Genossen am 22. August l. J. dem hohen Landtags-Präsidium überreichten und welche die Rechtfertigung des Ausbleibens derselben enthalten soll, mit den vorerwähnten allein zu Recht bestehenden, allein gültigen und allein in Ausübung stehenden Grundgesetzen gleichwie mit den verfassungsmäßigen Rechten und der Autonomie Mährens und Schlesiens im offenen Widerspruche stehen.

Sn. sekr. Schmidt (čte):

9. Že deklarace, výše uvedenými pány poslanci se soudruhy dne 22. srpna t. r. předsednictvu slavného sněmu podaná, kterouž odůvodňovati chtějí své neučastnění se sněmu, naprosto nesrovnává se s výše dotčenými jedině v moc právní vešlými, jedině platnými a jedině vykonávanými zákony základními, jakož také, že deklarace ona s právy ústavními a se samosprávou Moravy a Slezka jest v přímém odporu.

Oberstundmarschall: Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Niemand meldet sich. ) Wenn Niemand das Wort verlangt, so erkläre ich die Debatte für geschlossen und ersuche jene Herren, welche dafür stimmen wollen, sich zu erheben. (Geschieht. ) Einstimmig angenommen.

Berichterst. Dr. Schmeykal (liest): 10. Daß nach Allem diesem das Ausbleiben der genannten

Herren Abgeordneten als gerechtfertigt nicht angesehen zu werden vermag.

Sn. sekr. Schmidt (čte):

10. Že tudíž dle všeho toho neúčastnění se jmenovaných pánů poslanců v sněmu nemůže uznáno býti za ospravedlněno.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Niemand meldet sich. ) Wenn Niemand das Wort verlangt, so erkläre ich die Debatte für geschlossen und ersuche die Herren, welche dafür stimmen wollen, sich zu erheben. (Geschieht. ) Einstimmig angenommen.

Berichterst. Dr. Schmeykal (liest): Erklärt der böhmische Landtag die Herrn Abgeordneten:

H. Bělský Wenzel JUDr., H. P. Bradáč Vinz., H. Brauner Franz JUDr., H. Brzorad Josef, H. Čižek Ant. JUDr., H. Faber Karl, H. Fáček, H. Adal. Fingerhut, H. JUDr. Frič, H. JUDr. Josef Gabriel, H. Josef Götzl, H. MDr. Eduard Grégr, H. JUDr. Vend. Grünwald, H. Fried. Hanke, H. Franz Hartl, H. Vinzenz Hausmann, H., Ant. Honc, Hr. P. Ant. Husák, Hr. Joh. Janouš, Hr. JUDr. Joh. Jeřábek, H. Johann Jílek, H. August Kahles, H. JUDr. Leopold Klaudy, H. Joh. Kleisl, Hr. Josef Klimeš, Hr. MDr. Kodym, Hr. Franz Kořínek, H. Wenzel Kratochwil, Hr. JUC. Johann Kratochwile, H. Wenzel Křížek, H. Math. Kubíček, H. Josef Macháček, H. JUDr. Karl Mattuš, Hr. Ignaz Morawec, Hr. Alois Oliva, Hr. Dr. Franz Palacký, H. P. Wilh. Platzer, H. Franz Pokorný, Hr. Stefan Pollach, Hr. MDr. Anton Porak, Hr. Wenzel Pour, H. JUDr. Josef Prachenský, H. Franz Pstros, H. JUDr. Wenzel Reichert, H. JUDr. Fr. Lad. Rieger, Hr. JUDr. Karl Roth. Hr. JUDr. Josef Říha, H. JUDr. Ant. Schmidt, H. JUDr. Anton Schowanek, Hr. Ferd. Schulz, Hr. JUDr. Franz Schwestka, Hr. JUDr. Karl Sladkovský, Hr. Josef Slavík, H. Christian Stefan, H. Franz Šípek, H. JUDr. Jak. Škarda, Hr. Thom. Šobr, Hr. MDr. Johann Stroß, Hr. Emanuel Tonner, Hr. JUDr. Em. Trmal, H. JUDr. Prawoslav Trojan, H. Em. Tušner, H. JUC. Vinz. Vávra, H. Josef Vilímek, H. Karl Freiherr Villány, H. Josef Wenzig, Hr. Ign. Zatka, H. Otokar Zeithammer, H. Wenzel Zelený, Hr. Advokat Josef Zikmund, Hr. JUDr. Johann Žák auf Grund des §. 19 der Geschäftsordnung und Zusatzartikels IV. zur Landesordnung für ausgetreten und überläßt es dem hohen Landtagspräzidium, die kaiserliche Regierung hievon behufs Veranlassung der Neuwahlen nach Vorschrift der Verfassung in Kenntniß zu setzen.

Sekr. sn. Schmidt (čte): ) Prohlašuje sněm království Českého pány poslance:

P. Bělský Vaclav Dr. v pr., p. Bradáč čeněk P., Brauner Frant. Dr. pr., Brzorád Josef, p. Čížek Ant. Dr. pr., Faber Karel, p. Fáček, p. Voj. Fingerhut, p. JUDr. Josef Frič, p. JUDr. Josef Gabriel, p. Josef Götzl, p. MDr. Edvard Grégr, p. JUDr. Vendelín Grünwald, p. Bedřich Hanke, pan Frant. Hartl, p. Čeněk Hausmann, p. Ant. Honc, p. P. Ant. Husák, p. Jan Janouš, p. JUDr. Leop. Klaudy, p. Jan Kleisl, p. Josef Klimeš, pan MDr. Kodym, p. Frant. Kořínek, p. Václ. Kratochvíl, p. JUC. Kratochvíle, p. V. Křížek, p. Dr. Mathias Kubíček, p. Josef Macháček, p. JUDr. Karel Matuš, p. Ign. Moravec, p. Alois Oliva, p. František Palacký, p. P. Vilém Platzer, p. Frant. Pokorný, p. Stěp. Pollach, p. Václav Pour, p. JUDr.. Josef Prachenský, p. Frant. Pštros, pan JUDr. Václav Reichert, p. Frant. Ladislaus Rieger, pan JUDr. Karel Roth, p. JUDr. Josef Říha, p. JUDr. Ant. Schmidt, p. JUDr. Ant. Schovánek, p. Ferd. Schulz, p. JUDr. Frant. Schvestka, p. JUDr. Karel Sladkovský, p. Josef Slavík, p. Kristián Stefan, pan Frant. Šípek, p. JUDr. Jakub Škarda, p. Tomáš Šobr, p. MDr. Jan Štros, p. Eman. Tonner, pan JUDr. Trmal, p. JUDr. Pravoslav Trojan, p. Em. Tušner, p. JUC Čeněk Vávra, p. Josef Vilímek, p. Karel svobodný pán Villáni, p. Josef Wenzig, p. Ign. Zátka, p. Otokar Zeithammer, pan Václav Zelený, p. advokát Josef Zikmund, p. JUDr. Jan Žák., v základě §. 19. řádu jednacího a čl. IV. dodatku křížení zemskému za vystouplé a zůstavuje slavnému předsednictví sněmu, aby vedle předpisů ústavy zpravil o tom cís. vládu k vůli rezepsání nových voleb.

Oberstlandmarschall, Wünscht Jemand von den Herren das Wort?

Wenn Niemand das Wort verlangt, erkläre ich die Debatte für geschlossen, und ersuche die Herren, welche dafür stimmen, sich zu erheben.

(Geschieht)

Einstimmig angenommen.

Ref. Dr. Schmeykal: Da der so eben zum Veschluße erhobene Antrag aus mehreren Absätzen besteht, so erlaube ich mir im Namen der Kommission den Antrag zu stellen, es möge dem hohen Landtage gefallen, sofort u. zw. mit Umgangnahme von der nochmaligen Vorlesung in die dritte Lesung der gefaßten Beschlüsse einzugehen. (Bravo rechts).

Sněm. sekr. Schmidt (čte):

Navrhuje se, aby právě přednesený návrh, poněvadž sestává z. více odstavců, ihned byl přijmut v třetím čtení, aby však sešlo od opětného čtení tohoto návrhu.

Oberstlandmarschall: Ich ersuche jene Herren, welche für die sogleiche Vornahme der dritten Lesung stimmen, die Hand zu erheben.

(Geschieht. )

Angenommen.

Herr Dr. Klier hat das Wort zur Abstimmung.

Dr. Klier: Der hohe Landtag erfüllt heute ein wichtiges, ein schweres Richteramt und ich halte es der Wichtigkeit des Gegenstandes sowie der Würde des h. Landtags angemessen, wenn dasselbe die Abstimmung über die dritte Lesung mittels Namensaufrufes vornehmen, wollte.

Ich beantrage daher die Abstimmung tu dritter Lesung durch namentliche Abstimmung vornehmen zu lassen.

Sněm. sek. Schmidt (čte): P. Dr. Klier navrhuje, aby se hlasovalo o tomto návrhu dle jmen.

Oberstlandmarschall: Ich ersuche jene Herren, welche für die namentliche Abstimmung sind, sich erheben zu wollen.

(Geschieht. )

Ist angenommen.

Wir schreiten nun zur namentlichen Abstimmung über die dritte Lesung, und ich ersuche jene Herren, welche für die Annahme dieses Antrages sind, mit ,, Ja", welche gegen die Annahme sind, mit "Nein" antworten zu wollen.

Ich ersuche die Herren Verifikatoren, die heute in Funktion sind, ihr Geschäft zu übernehmen.

Die namentliche Abstimmung wird vorgenommen, - Landtagssekr. Schmidt liest die Namen der Hrn. Abgeordneten.

Fürst Erzbischof zu Prag.

Oberstlandmarschall: Abwesend.

Bischof zu Königgrätz.

Oberstlandmarschall: Abwesend.

Bischof zu Leitmeritz.

Oberstlandmarschall: Abwesend.

Bischof zu Budweis.

O b e r st l a n d m a rsch a 11: Abwesend. _

Rector magnificus der prager Universität. Ja.

Adam. Ja.

Freiherr Aehrenthal. Ja.

Graf Althan.

Oberstlandmarschall: Entschuldigt.

Fürst Auersperg Adolf.

Oberstlandmarschall: Stimme nicht als Oberstlandmarschall.

Fürst Auersperg Karl.

Oberstlandmarschall: Entschuldigt.

Bachofen von Echt. Ja.

JUDr. Banhans. Ja.

Graf Barth von Barthenheim, Ja.

Becher. Ja.

Freiherr Beust.

Oberstlandmarschall: Entschuldigt.

Bibus. Ja.

Graf Boos-Waldeck.

Oberstlandmarschall: Abwesend.

Fürst Clary-Aldringen. Ja.

Claudi Eduard. Ja.

Fürst Colloredo-Mannsfeld. Ja.

Dr. Czeschik. Ja.

JUDr. Czyhlarz. Ja.

Dr. Damm. Ja.

JUDr. Daubek. Ja.

Graf Desfours-Walderode. Ja.

Dormitzer. Ja.

Ritter Dotzauer. Ja.

MDr. Dreßler.

Oberstlandmarschall: krank.

JUDr. Fischer. Ja.

JUDr. Forster. Ja.

Friedrich. Ja.

Fürst Fürstenberg.

Oberstlandmarschall. Beurlaubt.

Fürstl. Ja.

JUDr. Görner. Ja.

Göttl.

Oberstlandmarschall: Hat sich krank gemeldet.

JUDr. Graf. Ja.

Phil. Dr. Groß. Ja.

Halbmayer. Ja.

JUDr. Hanisch. Ja.

Graf Hartig. Ja.

MDr. Hasner Josef, Ritter von Artha. Ja.

JUDr. Hasner Leopold, Ritter von Artha. Ja.

JUDr. Haßmann. Ja.

JUDr. Herbst. Ja.

Hermann. Ja.

Hielle. Ja.

Phil. Dr. Höfler. Ja.

Hüller. Ja.

Hýra. Ja.

MDr. Jaksch. Ja.

P. Jaresch, Prior. Ja.

JUDr. Junek. Ja.

Kail. Ja.

Ritter Kalina von Jäthenstein. Ja.

Kardasch. Ja.

Freiherr Kellersperg. Ja.

Fürst Khevenhüller. Ja.

JUDr. Kiemann. Ja.

Fürst Kinský Ferd. Ja.

Graf Kinský Oktavian.

Oberstlandmarschall: Entschuldigt.

Prof. Kittel. Ja.

JUDr. Klepsch. Ja.

JUDr. Klier. Ja.

JUDr. Knoll. Ja.

Graf Kokořowa. Ja.

Ritter Kopetz. Ja.

Korb Freiherr von Weidenheim Franz.

Rufe: Plötzlich unwohl geworden.

Korb Freiherr von Weidenheim Karl. Ja.

Korb jun. Freiherr v. Weidenheim Karl. Ja.

Kotz Freiherr von Dobrž Christian. Ja.

Kotz Ritter von Dobrž Ferdinand. Ja.

Křiwanek.

Oberstlandmarschall: Ohne Entschuldigung abwesend.

Kuh. Ja.

Leeder Friedrich. Ja.

JUDr. Leeder Karl, Ja.

Graf Ledebour. Ja.

Leitenberger.

Oberstlandmarschall: Ohne Entschuldigung abwesend.

Ritter Liebig Fr. Ja.

Freiherr Liebig Johann. Ja.

Abt P. Liebsch.

Oberstlandmarschall: Entschuldigt. Ritter JUDr. Limbek Johann. Ja. Ritter Limbek Karl. Ja. Linke. Ja. Lippmann. Ja. Löffler. Ja.

Dr. Josef Lumbe, Edler von Mallonic. Ja. MDr. Lumbe Karl. Ja. Baron Mallowetz. Ja. Schulrath Maresch. Ja. Freiherr Mladota von Solopisk Franz. Ja. Freiherr Mladota von Solopisk Karl. Ja. JUDr. Mladý. Ja. Graf Morzin. Ja. Müller. Ja. Neumann. Ja. Graf Nostitz Hermann. Ja. MDr. Pauer. Ja. Ritter Peche. Ja. Phil. Dr. Pickert. Ja. Popa Ja.

Edler von Plener. Ja. Rasp. Ja. Richter. Ja.

Freiherr Riese-Stallburg Adolf. Ja. Freiherr Riese-Stallburg Friedrich. Ja. MDr. Roser. Ja. Rosler. Ja.

JUDr. Rziha Vendelin. Ja. Altgraf Salm Franz. Altgraf Salm Johann. Ja. Altgraf Salm Louis. Ja. Prinz Schaumburg-Lippe. Oberstlandmarschall: krank. Schier. Ja.

JUDr. Edler von Schlosser. Ja. Schlöcht. Ja. JUDr. Schmeykal. Ja. MDr. Schöder. Ja. Fürst Schönburg. Ja. Dr. Prof. Schrott. Ja. Dr. Schubert. Ja. Seifert. Ja. Siegmund. Ja. Freiherr Silberstein. Ja. JUDr. Stamm. Ja. Edler von Stark. Ja. Steffens. Ja. JUDr. Stengl. Ja. Graf Sternberg Jarosl. Oberstlandmarschall: Abwesend ohne Entschuldigung. Stöhr. Ja. Ritter Streeruwitz. Ja. Graf Taaffe.

Oberstlandmarschall: Entschuldigt. Tachezy. Ja. MDr. Tedesco. Oberstlandmarschall: Entschuldigt.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP