Pondělí 8. dubna 1867

Stenographischer Bericht

über die

II. Sitzung der ersten Session des böhmischen

Landtages vom Jahre 1867, am 8. April

1867.

Stenografická zpráva

o

II. sezení prvního zasedání sněmu českého

od roku 1867, odbývaném dne 8. dubna

1867.

Vorsitzender: Oberstlandmarschall Graf Edmund Hartig.

Gegenwärtig: Oberstlandmarschallstellvertreter J. U. Dr. Johann Ritter von Limbeck und die beschlußfähige Anzahl Abgeordneter.

Am Regierungstische: Der k. k. Statthalter Ernst Freiherr von Kellersperg und der k. k. Statthaltereirath Johann Ritter von. Neubauer.

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 35 Min.

Předseda: Nejvyšší maršálek zemský Edmund hrabě Hartig.

Přítomní: Náměstek nejvyššího maršálka zemského Dr. pr. Jan rytíř z Limbecků a poslanci v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Zástupcové vlády: C. kr. místodržící Arnošt svobodný pán z Kellerspergů a cís. kr. rada místodržitelství Jan rytíř z Neubauerů.

Počátek sezení o 10 hod. 35 minut.

Oberstlandmarschall: Nachdem die beschlußfähige Anzahl versammelt ist, erkläre ich die Sitzung für eröffnet.

Ich habe der hohen Versammlung folgende Mittheilungen zu machen: Die Landtagskurien haben sich in folgender Weise konstituirt: In der Kurie des Großgrundbesitzes wurden bei Abgabe von 43 Stimmzetteln gewählt: Zum Obmann Se. Eminenz der H. Kardinal Fürst-Erzbischof mit 43 Stimmen, zum Obmann-Stellvertreter Graf Morzin mit 42 Stimmen, zu Schriftführern bei Abgabe von 47 Stimmzetteln Herr Rudolf Fürstl und Hr. Dr. Daubek. In der Kurie der Städte wurden gewählt zum Obmann Se. Excellenz Edler von Plener, zum Obmann-Stellvertreter Herr Dr. Klaudy, zu Schriftführern Herr Dr. Forster und Herr Dr. Majer. In der Kurie der Landgemeinden wurden gewählt Herr Dr. Rieger zum Obmann, zum Stellvertreter Dr. Trojan, zu Schriftführern Herr Dr. Jeřábek und Herr Ruh.

In den provisorischen Verifikationsausschuß wurden als jüngste Mitglieder benannt: aus der Kurie des Großgrundbesitzes Herr Kart Ritter Korb von Weidenheim, Herr Theumer und Herr Fischer; aus der Kurie der Städte Herr Dr. Stengl, Herr Dr. Knoll und Herr Dr. Mattusch; aus der Kurie der Landgemeinden Herr Dr. Velflik, Herr Dr. Strakaty und Herr Dr. Vickert.

Die Verifikation haben gestern übernommen Herr Karl Ritter Weidenheim, Dr. Stengl und Dr. Vickert.

In die Kommission zur Prüfung der Landtagswahl der Budweiser Handelskammer wurden gewählt von der Kurie des Großgrundbesitzes bei Abgabe von 47 Stimmzetteln Herr Graf Berchem-Heimhausen, Herr Ritter von Kopetz mit je 47 Stimmen, Herr Fürst Adolf Auersperg mit 46 Stimmen, von der Kurie der Städte bei Abgabe von 43 Stimm-

Zetteln Herr Dr. Bauhans, Dr. Klepsch und Dr. Weber mit je 41 Stimmen, von der Kurie der Landgemeinden bei Abgabe von 54 Stimmzetteln: Herr Dr. Julius Grégr, Hr. Dr. Karl Sladkowský und Herr Johann Kratochvile mit je 39 Stimmen.

Die Kommission hat sich über meine Einladung heute vor der Sitzung konstituirt und wählte bei Abgabe von 6 Stimmzetteln Se. Durchlaucht Fürsten Adolf Auersperg zum Obmann, zum Obmann-Stellvertreter Herrn Graf Berchem-Heimhausen, zum Schriftführer Herrn Kratochvile mit je 4 Stimmen.

Der Abgeordnete Ritter von Peche enischuldigt sein Ausbleiben von der heutigen und morgigen Sitzung durch unaufschiebbare Geschäfte. Herr Dr. Hawelka hat sich durch Unwohlsein entschuldigt. Durch eine schriftliche Privatmittheilung hat sich der. hochwürdigste Bischof von Leitmeritz ebenfalls durch Unwohlsein entschuldigt.

Nám. maršálkův: Kurie sněmu následovně se uspořádaly:

Kurie velkostatkářů volila za starostu Jeho Em. knížete kardinála arcibiskupa, za místostarostu hraběte Morzina, za zapisovatele pana dra. Doubka a Fürstla.

Z kurie měst zvolen za starostu Jeho Exc. šlechtic z Plenerů, za místostarostu dr. Edvard Klaudy, za zapisovatele dr. Forster a dr. Majer.

V kurii venkovských obcí zvolen byl za starostu dr. Rieger, za místostarostu dr. Trojan a za zapisovatele dr. Jeřábek a Kuh.

Prozatimní výbor verifikační byl spořádán z nejmladších údů sněmu a sice z kurie velkostatkářů Karel svobodný pán Korb z Weidenheimu, p. Theumer a p. Fischer.

Z kurie měst dr. Stengl, dr. Knoll a dr. Matuš.

Z kurie venkovských obcí dr. Velflík, dr. Strakatý a dr. Pickert.

Předevčírem verifikovali Karel svobodný pán z Weidenheimu, dr. Stengl a dr. Pickert.

Do komise pro zkoušku voleb komory obchodní v Budějovicích byli voleni od kurie velkostatkářů při odevzdání 47 hlasovacích lístků hrab. Berchem-Heimhausen a rytíř Kopec 47 hlasy a kníže Karel Auersperg 46 hlasy.

Z kurie měst při odevzdání 43 hlasovacích lístků zvoleni jsou: dr. Banhans, dr. Klepsch, dr. Weber, každý 41 hlasy.

Z kurie, venkovských obcí při odevzdání 54 hlasovacích listků dr. Julius Grégr, dr. Karel Sladkovský, pan Jan Kratochvíle, každý obdržev 39 hlasů.

Na vyzvání nejvyššího maršálka uspořádala se komise dříve než sezení dnešní započalo a zvolen byl při odevzdání 6 hlasovacích lístků za starostu kníže Adolf Auersperg, za místostarostu hrabě Berchem-Heimhausen, za zapisovatele p. Jan Kratochvíle, každý 4 hlasy. Pan poslanec rytíř z Peche omluvil svou nepřítomnost v dnešním a zejtřejším sezení pro zaměstnání nevyhnutelné. Biskup Litoměřický, hrabě Walis a konečně p. Havelka oznámili, že ochuravěli.

Oberstlandmarschall: Es ist aus Versehen Ritter Korb von Weidenheim genannt worden, es soll heißen Freiherr von Weidenheim.

Ich ersuche die Herren Fischer, Dr. Knoll und Velflik die Verifikation zu übernehmen.

Es ist gestern ein Protest angemeldet und eingebracht worden; ich bitte ihn vorzulesen.

Sněm. sekretář S c h m i d t (čte): Protest.

Bylo nejen zachovávaným zvykem a obyčejem, ale i uznávaným právem, že na sněmu království českého ve všelikém důležitém jednání a zvláště ve všem, cokoli presidium celému sněmu ohlašovalo, výhradně se užívalo jazyka českého.

V zasedání sněmu roku 1861 bylo nařízeno článkem 15. jednacího řádu, že má oběma jazykům zemským rovné právo ve všem jednání zachováno býti.

Zachovávalo se také posud toto pravidlo, jak za Jeho Exc. hraběte Alberta Nostize, tak i za Jeho Exc. hraběte Rothkircha, co nejvyšších maršálků zemských spravedlivě k tomu hleděno bylo, aby všechny presidialní prohlášky, učiněné nejvyšším - maršálkem v jazyku německém, buď od něho, neb alespoň od podmaršálka také jazykem českým opakovány byly.

Nicméně Jeho Exc. pan hrabě Hartig v sezení dne 6. dubna b. r. učinil presidialní prohlášky toliko po němečku, a byv požádán, aby věc přednesl také po česku, vybídl tajemníka sněmu, aby jeho prohlášky přeložil na jazyk český.

Takové to jednání nejen že uráží cit a slušnost poslancův národa českého, ono se i příčí nařízení článku 15. jednacího řádu; ba snižuje jazyk český a odnímá mu rovné právo zákonem zaručené. Nemohouce připustiti, aby zkracování,

které se děje jazyku českému doposud v naší vlasti, jak v úřadech, tak v školách, vloudilo se i do sněmu, ohražujeme se proti takovému počínání si tímto protestem v předešlém sezení ohlášeným co nejslavněji!

V Praze, dne 8. dubna 1867.

F. Pokorný, Jan Krejčí, dr. J. Velflík, Karel baron Villani, Frant. Fáček, Tuschner, Jilek, J. Macháček, dr. Trojan, J. Klimeš, JUDr. Karel Roth, dr. Klaudy, dr. Rieger, dr. Palacký, dr. Brauner, Hanke, dr. Prachenský, Václav Pour, JUDr. J. Škarda, Ant. Schmidt, Jos. Slavík, Jos. R. Vilímek, V. Křížek, Jan Kleisl, Tomáš Šobr, Potůček, Strakatý, dr. Em. Trmal, J. Kratochvíle, Kahles, Dvořák, P. Ant. Husák, Moravec, dr. Ant. Fink, Fr. Hartl, Jos. Götzl, Jos. Zikmund, K. Faber, Jos. Brzorád, dr. Grünwald, R. Stefan, dr. Říha, Vojta Fingerhut, Majer, Ferd. Schulz, dr. Mattuš, dr. Reichert, Vinc. Vávra, dr. Čížek, dr. J. Štros, Hyn. Zátka, Ant. Hons, dr. Gabriel, A. Šembera, Pštross, J. B. Kořínek, dr. Fr. Švestka, M. Kubíček, dr. Kralert, V. Kratochvil, dr. Jos. Frič, V. Haussmann, dr. J. Grégr, Alois Oliva, Zeithammer, dr. Jeřábek, dr. Sladkovský.

Oberstlandmarschall: Der Protest wird dem Protokolle beigeschlossen. - Ich erlaube mir zu bemerken, daß sein Gegenstand durch die gestrige Erklärung, daß Alles in beiden Sprachen vorgetragen wird, erledigt ist. -

Es ist an Drucksorten verteilt worden das kaiserliche Handschreiben an Freiherrn von Beust.

Nám. marš. dr. Limbek: Tiskem rozdána byla vládní předloha, obsahující nejvyšší vlastnoruční list od J. Vel. daný dne 3. dubna ministrovi svobodnému pánu Beustovi v příčině obeslání říšské rady.

Oberstlandmarschall: Wir kommen nun, meine Herren, zur Tagesordnung; nämlich: Fortsetzung der Wahlberichte.

Herr Dr. Hawelka hat sich entschuldigt und Hr. Dr. Rieger wollte so freundlich sein, das Referat statt ihm zu übernehmen. (Zu Hr. Dr. Rieger gewendet: ) Darf ich bitten?

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresu Černokosteleckého a Českobrodského dne 20. března t. r. odbývané dostavilo se z 78 po zákonu zvolených volitelů 77, kteří jednohlasně p. Františka Pokorného, starostu zastupitelstva okresního v Českém Brodě zvolili. Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Františka Pokorného za poslance do sněmu pro volicí okres obcí venkovských okresů Černokosteleckého a Českobrodského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt: Der Landesausschuß stellt den Antrag, "der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Franz Pokorny zum Abgeordneten

der Landgemeinden Schwarzkosteletz, Böhmischbrod, als gültig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die mit diesem Antrag einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Er ist angenommen.

Dr. Rieger (čte): K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Domažlického a Novokdýnského, dne 20. března t. r. odbývané, dostavilo se ze 100 po zákonu zvolených volitelů 97, z nichž jich 85 pro pana dra. Jakuba Škardu, 8 pro gruntovníka pana Jana Zipperera z Neumarku a 4 pro p. okresního Em. Novotného v Nové Kdýni hlasovalo. Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan dr. Jakub Škarda.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje: Slavný sněme račiž volbu p. dra. Jakuba Škardy za poslance do sněmu českého pro volební okres obcí venkovských okresů Domažlického a Novokdýnského za platnou uznati a zvoleného k sněmu Českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt: Es wird beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Dr. Jakob Škarda zum Abgeordneten der Landgemeinden Taus, Neugedein, als gültig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die mit diesem Antrag einverstanden sind, die Hand zu erheben. (geschieht; angenommen)

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu, konané dne 22. března 1867 pro volební okres měst Strakonic, Sušice a Vodňan dostavilo se z 849 k volení oprávněných voličů 264, kteří vesměs pro pana dra. Antonína Majera, ředitele průmyslové školy v Praze hlasovali.

Ježto volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhovati: Slavný sněme račiž volbu p. dra. Ant. Majera, ředitele průmyslové školy v Praze za poslance měst Strakonic, Vodňan a Sušice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt: Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Dr. Anton Maier zum Abgeordneten der Städte Strakonitz, Wodnian, Schüttenhofen, als gültig anerkennen.

O b e r s t l a n d m a r s c h a l l: Ich bitte die Herren, die mit diesem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Er ist angenommen.

Dr. Rieger (čte): K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí Libereckého, Jablonského a Tannwaldského, sešlo se dne 20. března ze 134 po zákonu zvolených volitelů 117, z nichž 116 hlasovalo pro Václava Neumanna, továrníka v Přichovicích a jeden pro p. Hynka Ginskeia, továrníka v Maffersdorfu.

Já připomínám, že zde v aktech bylo chybně napsáno Ginskera, ale jak já se náhodou vím pamatovati, jmenuje se tento pán Ginskei. (Malá přestávka). (Hlasy v centrum: Návrh, návrh).

Činí se návrh, aby se tato volba p. Václ, Neumanna za poslance venkovských okresů Libereckého, Jablonského a Tannwaldského za platnou uznala a zvolený k sněmu připuštěn byl.

Landtags-Sekr. Schmidt (liest): Der Landesausschuß stellt den Antrag: Es möge die Wahl des Hrn. Wenzel Neumann, Fabrikanten in Přichowitz, zum Abgeordneten der Landgemeinden der Amtsbezirke: Reichenberg, Gablonz und Tannwald als giltig anerkannt werden.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche für die Anerkennung der Wahl sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. R i e g e r (čte): K volbě poslance do sněmu pro volicí okresy venkovských obcí Děčínský, Benešovský a Česko-Kamenický, sešlo se dne 20. března ze 126 po zákoně zvolených volitelů 121, z nichž 103 hlasovalo pro p. Jana Mareše, cís. král. školního radu v Praze, a 18 pro p. Frant. hraběte z Thun-Hohensteinů v Praze. Byl tedy p. Jan Mareš absolutní majoritou zvolen. Jelikož proti volbě žádné námitky není, předkládá ji zemský výbor s návrhem, aby slavný sněm p. Jana Mareše za poslance venkovských obcí okresů Děčínského, Benešovského a Českokamenického uznal.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt: Der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. Johann Maresch, k. k. Schulrathes in Prag, als Abgeordneten der Landgemeinden der Amtsbezirke: Tetschen, Bensen, Böhm. -Kamnitz als giltig anerkennen.

O b e r s t l a n d m a r s c h a l l: Ich bitte die Herren, welche mit der Annahme dieser Wahl einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Er ist angenommen.

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Landškronského a Ústeckého nad Orlicí dne 20. března 1867 odbývané, dostavilo se z 105 po zákonu zvolených volitelů 105, z nichžto 62 pro p. Františka Fialu, měšťanostu v Ústi nad Orlicí a 43 pro pana Eligia Demela, mistra stavitelského v Landškrouně hlasovali.

Z protokolu o průběhu volby není patrno, které členy komise volební jmenoval vládní komisař a které zvolili volitelové.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Františka Fialy, městanosty v Ústi nad Orlicí za poslance obcí venkovských okresu Landškronského a Ústeckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Fiala, Bürgermeisters von Wildeuschwert als Abgeordneten der Landgemeinden der Amtsbezirke Landskron, Wildenschwert als gültig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresu Karlínského a Brandýsského, dne 20. března 1867 odbývané, dostavilo se z 135 po zákonu zvolených velitelů 132, z nichž jich 131 pro p. dra. Frant. Palackého, historiografa království českého a jeden pro p. barona Bed. Viléma Riese-Stallburga hlasovalo. Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy p. dr. Frant. Palacký. Jelikož proti této volbě není žádné závady; předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. dra. Frant. Palackého, historiografa království Českého za poslance venkovských obcí okresů Karlínského a Brandýsského za platnou uznati a zvoleného do sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Franz Palacký, Historiographen des Königreichs Böhmen als Abgeordneten der Landgemeinden der Amtsbezirke Karolinenthal, Brandeis als gültig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, Welche dem Antrage beistimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Rokycan a Blovic, dne 20. března 1867 odbývané, dostavilo se z 110 po zákonu zvolených volitelů 109, z nichž jich 108 pro p. Karla Potůčka, lékárníka v Blovicích a 1 pro p. Vojtěcha Zigmunda, rolníka v Štahlavicích hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Karel Potůček.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Karla Potůčka, lékárníka v Blovicích za poslance obcí venkovských okresu Blovického a Rokycanského za platnou uznati a zvoleného do sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Karl Potuček, Apothekers in Blowic, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Rokycan, Blowic als gültig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, Welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erhebeit. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Rieger: K volbě poslance pro volicí okres venkovských obcí okresů Smíchovského, Berounského, Zbraslavského a Únhoštského dne 20. března 1867 odbývané, dostavili se veškeří po zákonu zvolení volitelové v počtu 187, z nichž všech 187 pro pana Josefa Macháčka, továrníka z Králových Dvorů hlasovalo, tak že pan Josef Macháček jednohlasně za poslance zvolen jest.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Josefa Macháčka, továrníka z Králových Dvorů za poslance venkovských obcí okresu Smíchovského, Zbraslavského, Berounského a Únhoštského za platnou uznati a zvoleného do sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Lan desausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Macháček, Fabrikanten in Königshof als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Smichov, Königsaal, Beraun, Unhošt, als gültig anerkennen und denselben zum Landtag zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die, Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Zpravodaj dr. R i e g e r: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Jindřicho-Hradeckého, Třeboňského a Novobystřického dostavilo se z 146 po zákonu zvolených volitelů 143, z nichž jich 114 pro p. Viléma Platzera, faráře v Blažejově, 27 pro Karla Lukase, starostu v Zenotině, 1 pro Frant. Cápa, mlynáře v Jindřiši a i pro dra. práv Karla Komerse v Třeboni hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy p. P. Vilém Platzer, farář v Blažejově. Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. P. Viléma Platzera, faráře v Blažejově za poslance obcí venkovských okresů Jindřichohradeckého, Lomnického, Třeboňského a Novobystřického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn P. Wilhelm Platzer, Pfarrer in Blauenschlag, für die Landgemeinden der Amtsbezirke Neuhaus, Lomnitz, Wittingau, Neubistřitz für giltig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die mit der Giltigkeit der Wahl einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Dr. Rieger: Voličové města Jičína, Nového Bydžova, pozváni byli na den 22. března t. r. k volbě poslance do sněmu Českého. Dostavili se z 287 zákonem zvolených voličů 287 a hlasovali 286 pro p. dr. Antonína Schovánka, zemsk. advokáta v Jičíně, 1 hlas obdržel p. dr. Josef Esop, měštanosta v Novém Bydžově. Jest tedy p. Ant. Schovánek absolutní většinou hlasů zvolen; a jelikož volební akta nalezají se v pořádku, činí zemský výbor návrh: slavný sněme račiž volbu p. dra. Ant. Schovánka za poslance měst Jičína, Nového Bydžova za platnou uznati a zvoného ke sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der h. Landtag Wolle die Wahl des Herrn Anton Schowanek, JUDr. und Landesadvokat in Jitschin als Abgeordneten der Städte Jitschin und Neu-Bydžow als giltig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die mit diesem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu, konané za venkovské obce okresu Strakonického a Horaždovického dne 20. března t. r., dostavilo se z 99 zákoně zvolených voličů 95, kteří vesměs pro p. Em. Tonnera učitela na dívčí škole v Praze hlasovali; jest tedy p. Em. Tonner jednohlasně za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, navrhuje zemsk. výb.: Slavný sněme račiž volbu p. Em. Tonnera, učitela na dívčí škole v Praze za poslance obcí venkovských okresů Strakonického a Horažďovického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Emanuel Tonner als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Strakonitz, Horaždiowitz für giltig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die mit diesem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu za venkovské obce okresů Novoměstského n. M., Náchodského a Dobrušského, odbývané dne 20. března t. r., dostavilo se z 179 po zákonu zvolených voličů 175, z nichž 165 pro pana Frant. Kořínka, c. k. gymn. profesora v Záhřebu, a 10 pro pana Fr. Baťka hlasovalo; jest tedy absolutní většinou zvolen p. Fr. Kořínek.

Jelikož volební akta nalézají se v pořádku, činí zemský výbor návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. Fr. Kořínka za poslance obcí venkovských okresů Novoměstského n. M., Náchodského a Dobrušského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß beantragt: Der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Kořinek als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Reustadt a/d Mettau, Nachod und Dobruschka als giltig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die diese Wahl agnosziren, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst: Vimberka, Prachatice a Volarů, dne 22. března t. r. odbývané, dostavilo se z 913 po zákonu zvolených voličů 435, kteří vesměs pro p. v. p. dra. Jana Kiemanna, zemsk. advokáta v Praze, hlasovali. Jest tedy p. dr. Jan Kiemann jednohlasně zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, činí zemský výbor návrh: slavný sněme račiž volbu p. dra. Jana Kiemanna za poslance měst: Vimberka, Prachatice a Volarů za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es Wird beantragt, der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Kiemann, Landesadvokaten in Prag als Abgeordneten der Städte und Industrialorte Winterberg, Prachatitz, Wallern als giltig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die mit diesem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Er ist angenommen.

Dr. Rieger (čte): K volbě poslance pro volicí okres venkovských obcí okresů Příbramského a Dobříšského dne 20. března 1867 odbývané, dostavilo se z 90 po zákonu zvolených volitelů 83, z nichž jich 80 pro p. JUDr. Pravoslava Trojana, c. k. notáře v Rakovníku a 3 pro pana Leop. Zeleného z Dobříše hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy p. JUDr. Pravoslav Trojan. Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. JUDra. Pravoslava Trojana za poslance venkovských obcí okresů Příbramského a Dobříšského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt, der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Pravoslav Trojan zum Abgeord. der Landgemeinden des Amtsbezirkes Příbram, Dobřiš als giltig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die mit diesem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Rieger: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst Hořovic, Berouna, Radnic a Rokycan, dne 22. března 1867 odbývané, dostavilo se z 917 po zákonu zvolených volitelů 600, kteříž všichni pro p. Šimona Dvořáka, c. k. komisaře v Praze, hlasovali.

Ježto pan Šimon Dvořák jednohlasně zvolen jest a jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:                                              

Slavný sněme račiž volbu p. Šimona Dvořáka, c. k. horního komisaře za poslance měst Hořovic, Berouna, Radnic a Rokycan za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß stellt den Antrag, der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. Simon Dwořak, k. k. BergKommissärs als Abg. der Städte Hořowitz, Beraun, Radnitz, Rokycan als giltig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die mit der Wahl einverstanden sind, die Hand auszuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu, konané dne 22, března 1867 pro volební okres měst Tábor, Kamenice a Pelhřimov, dostavilo se ze 791 k volení oprávněných voličů 365, z nichž 364 pro p. Václava Křižka, ředitele reálního gymnasia z Tábora, hlasovali.

Ježto p. Václav Křížek nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu p. Václava Křižka, ředitele realního gymnasia v Táboře za poslance měst Tábora, Kamenice a Pelhřimova za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt, der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. Wenzel Křížek, Direktor des Realgymnasiums zu Tabor, zum Abgeordneten der Städte Tabor, Kamenitz und Pilgram als giltig agnosziren.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die mit der Wahl einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Rieger čte: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst Klatovy a Domažlice dne 22. března 1867 odbývané, dostavilo se z 820 po zákonu zvolených volitelů 430, z nichž jich 418 pro p. Václava Seidla, c. kr. soudního adjunkta v Klatovech, 7 pro p. Ferdinanda Zirkla, 2 pro p. Bartoloměje Hrušku, 1 pro p. Karla Hajného, 1 pro pana Matěje Straku a 1 pro pana Bäterbauera hlasovalo. Nadpoloviční většinu obdržel tedy p. Václav Seidl.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Václava Seidla za poslance měst Klatov a Domažlic za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt, die Wahl des Herrn Wenzel Seidl als Abgeordneten für den Wahlbezirk der Städte Klattau, Taus, als giltig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Wird angenommen. )

Dr. Rieger čte: K volbě poslance do sněmu pro venkovské obce okresů Mostského, Kateřinohorského a Jirkovského dostavilo se dne 20. bř. ze 73 po zákonu zvolených voličů 68, z nichž 64 hlasovali pro p. Davida Kuh-a, majitele časopisu "Tagesbote aus Böhmen" a pak 3 pro p. dr. Hergeta a 1 pro p. Karla Bayera.

Byl tedy p. Dav. Kuh absolutní většinou zvolen, a jelikož žádné námitky není, činí se návrh, aby pan David Kuh, majitel časopisu "Tagesbote aus Böhmen" za poslance pro venkovské obce okresu Mostského, Kateřinohorského a Jirkovského uznán byl. -

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der LandesAusschuß stellt den Antrag, der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn David Kuh, Jurnaleingen-

thümers aus Prag, als Abgeordneten für die Landbezirke Brüx, Katharinaberg, Görkau als giltig anerkennen.

Oberstlandmarsch.: Ich bitte die Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. Er ist angenommen.

Dr. Rieger čte: K volbě poslance do sněmu pro venkovské obce okresů Královéhradeckého a Nechanického, která se dne 20. března konala, dostavilo se ze 116 po zákoně zvolených voličů 115, kteří vesměs hlasovali pro školního radu p. Josefa Wenziga z Prahy.

Pan c. k. školní rada Wenzig jest tedy jednohlasně zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné námitky, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Josefa Wenziga, školního rady y Praze, za poslance obcí venkovských okresů Králohradeckého a Nechanického za platnou uznati.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt, der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Wenzig, Schulrath in Prag, als Abgeordneten für die Landgemeinden Königgrätz, Nechanitz als giltig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Er ist angenommen.

Dr. Rieger čte: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Prachatického a Netolického dne 26. března odbývané, dostavilo se všech 82 po zákonu zvolených volitelů, z nichž jich 64 pro p. Jana Krejčího, prof. na pražské polytechnice a 18 pro p. dra. Arnošta Majera hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy p. Jan Krejčí.

Jelikož proti volbě této není žádné námitky, předkládá zem. výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Jana Krejčího, prof. na pražské polytechnice za poslance venkovských obcí okresu Prachatického a Netolického za platnou uznati.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt: der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Krejčí, Professors am polytechnischen Institute in Prag als Abgeordneten der Landgemeindenbezirke Prachatic und Netolic als giltig anerkennen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben; (geschieht, er ist angenommen. )

Dr. Rieger čte: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Turnovského a Česko-Dubského, jež konala se dne 20. března, dostavilo se všech 92 po zákonu zvolených volitelů, kteří jednohlasně pro p. Frant. Hartla, mlynáře a starostu okresního zastupitelstva v českém Dubě hlasovali.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP