Sobota 20. dubna 1861

Dr. Fric liest den Bericht über die Regierungsvorlage, die Konstituirung des Landesausschußes betreffend, in böhmischer Sprache vor.

P ř e d n e š e n í

volené komise sněmu českého v předloze vládní ode dne 10. dubna 1861-pr. týkající se převzetí jmění zemského, i prací posavádního stavovského zemského výboru, jakož i splnomocnění výboru zemského ke konečnému vyřízení rozvrhu předchozího (Praeliminaru) na správní rok 1862.

Ve předloze vládní ode dne 10. dubna 1861, Č. E. 861-pr. byl český sněm zemský pozván, uložiti nově zřízenému výboru zemskkému:

I. Aby vstoupil u vyjednávání s vládou v příčině převzetí oněch nadací (fondů) a ústavů, ježto byly posud pod bezprostřední správou vládní, a dle ustanovení řádu zemského, mají nyní přejíti ve správu sněmu zesnkého a potahmo ve správu výboru zemského; i aby pak s výsledkem podal zprávu ku sněmu.

II. Aby převzal práce, vytknuté v §. 29 ř. z. dosavádnímu stavovskému výboru zemskému příslušící, učiniv o tom oznámení ku sněmu zemskému.

Konečně bylo za

III. navrženo, aby sněm zemská¨ý, buď výboru zemskému aneb jinému zvláště řízenému výboru udělil napřed neobmezené plnomocenství, by rozvrhy předchozí (praeliminare) na správní rok 1862, zkoumal a konečně upravil k tomu konci, aby v čas byly ustanoveny; při čemž bylo připomenuto že vysoké c. kr. státní ministerstvo nebude proti tomu, pro tento případ vymínečný, návrhy budgetu, od výboru zemského takto ustanovené, předložiti k nejvyššímu potvrzení Jeho c. kr. Milosti císaře pána.

Předložené sumární účetní výkazy týkají se:

A. Zemského fondu v širším smyslu, a

B. Fondu vykazovacího.

Podlé těchto výkazů, jichž předložily c. kr. účtárna a k. stavovský výbor, stály posud následující fondy pod správou výboru stavovského:

A. Domestikální fond stavovský, jehož základní jmění záleží v státních a soukromých úpisech, po ¨zemcích a právech užitečných, mezi kterými školní platy na technice a vyšší reálce, a ježto záleží v sumě jmenovitě.......................6,230.993 zl. r. č.

s ročním důchodem.........................245.163 zl. 36 1/2 kr.

Stav kasovní ku konci března 1861 obnášel:

a) na hotovosti........................... 23.315 zl 67 1/2 kr.

b) v obligacech nom..................2,012.472 zl. 49 1/2 kr.

v celku 3,035.788 zl. 17 1/2 kr.

B. Nadací (fond) obory Bubenečské, jehož základní jmění v pozemcích v ceně

129.321 zl.

a v obligacech nom. ................................................................1.140 zl.

vesměs 130.461 zl. r. č.

obnáší, a při které se stav kasovní ku konci března 1861 objevil:

a) na hotovosti..................................4.346 zl. 10 1/2 kr.

b) v obligacech.................................1.140.zl. -------

v celku............5.486 zl. 10 1/2 kr.r. č.

C. Hraběcí Strakovské nadací pro studující, jehož základní jmění obnáší v úpisech státních a soukromých, pak pozemcích..................................1,522.875 zl. 75 kr. r. č.

a stav kasovní se jeví koncem března 1861

a) na hotovosti..................................8.713 zl. 72 1/2 kr.

b) v obligacech.................................928.756 zl. 35 1/2 kr.

v celku.......... 937.470 zl. 8 kr.r. č.

D. Nadací cís. Leopolda pro dívky, jehož základní jmění obnáší v státních a soukromých úpisech v sumě jmenovitě...................................93.382 zl. 8 1/2 kr.

a jehož stav kasovní koncem března 1861 byl:

a) na hotovosti..................................1.445 zl. 40 1/2 kr.

b) v obligacech................................93.382 zl. 8 1/2 kr.

v celku..........94.837 zl. 49 kr.r. č.

E. Fond dobrovolných střelců, s fondem k podporování vojímů k výdělku neschopných, ježto záleží ve veřejných úpisech, a sice

1. základní jmění fondu dobrovolných střelců..................118.155 zl. 10 kr.

pak stav kasovní ku konci března 1861

a) na hotovosti.................................. 316 zl. 47 1/2 kr.

b) v obligacech................................ 118.471 zl. 10 kr.

v celku............118.471 zl. 57 1/2 kr.r. č.

2. základní jmění fondu podporovacího ...............................540 zl.

stav kasovní koncem bžezna 1861 jevil se:

a) na hotovosti.................................. 68 zl. 37 kr.

b) v obligacech................................ 540 zl. ------

v celku............608 zl. 37 kr.r. č.

F. Stavovský úvěrní fond (Kreditfond)

i leží dotace státní k placení úroků, a vyplácení vylosovaných obligací pohotově

......54.804 zl. 15 1/2 kr. r. č.

G. V roce 1852 zařízen byl zvláštní zemský fond, jehož stálé příjmy pochází z přirážek na veškeré přímé daně, ježto se vybírají na základě ustanoveného veškerého vydání rozpočtu zemského. (

O nakládání s fondem zemským jest zvláštní instrukce vydána, a vynešením c. kr. ministerstva ode dne 4. dubna 1856, č. 3918 schválena.

Fond tento služí k zaplacení nákladu stavovské správy, četnictva, schodků při ústavech nalezenců, porodnice, báznice a očkování;

Jest podáno sumární sestavení příjmů i vydání zemského fondu tohoto od roku 1852 do konce října 1860, dle kterého obnáší

příjem............................................12,195.499 zl. 34 kr.

a vydání.........................................10,255.310 zl. 15 1/2 kr.

čímž se jeví přebytek..................... 1,940.189 zl. 18 1/2 kr.

z kterého byla určena suma............ 1,207.500 zl. r. č.

na vystavení kasáren pro jízdu.

S fondem zemským ve smyslu širším jsou spojeny: fond nalezenců, porodnice, blázince a nutné pracovny.

Stav jmění jevil se ku konci října 1860 v rakouském čísle jak následuje:

1. fond zemský v užším smyslu.........................................2,162.654 zl. 91 1/2 kr.

2. domestikální fond...........................................................5,663.106 zl. 72 kr.

3. fond porodnice................................................................ 92.347 zl. 41 1/2 kr.

4. fond nalezenců................................................................ 26,.820 zl. 71 kr.

5. fond blázince................................................................... 342.388 zl. 97 1/2 kr.

6. fond nutné pracovny........................................................ 193.679 zl. 16 kr.

v celku.................................8,680.997 zl. 89 1/2 kr.

jichž stav kasovní ku konci března 1861 obnášel:

a) na stříbře...................................................... 334 zl. 89 1/2 kr.

b) v bankovkách.............................................. 60.252 zl. 29 kr.

c) v poukázkách...............................................990.000 zl. -------- kr.

d) v úpisech státních a soukromých..............2,734.592 zl. 61 kr.

v celosti...........3,785.179 zl. 79 1/2 kr.

H. Fond vyvazovací měl

jmění....................................................................................49,735.352 zl. 43 kr.

a dluhů.................................................................................48,714.394 zl. 98 kr.

pročež jmění přebývajícího..................................................1,020.957 zl. 45 kr.

a po srážce úroků z nedoplatku na annuity.......................... 391.423 zl. 72 1/2 kr.

čistého přebytku...........329.533 zl. 72 1/2 kr. r. č.

Poněvadž dle ustanovení řádu zedského ode dne 26. února 1861 §§. 20 a 21 sněmu náleží pečovati o zachování jmění stavovského i jiného jmění zemského, ježto dle původu neb ustanovení a určení svého jest jměním království Českého, jakož pečovati o fondy a nadání i ústavy, založené z důchodů stavovských neb zemských; poněvadž dále sněmu přísluší, aby jmění toto zemské, jmenovitě fond zemský v širším smyslu pak fond vyvazovací spravoval, a s ním nakládal; ku správě takové ale dle §. 26řádu zenského předevšínm výbor zemský, jakožto organ sněmu povolán a dle zákona poukázán jest; tomuto výboru zemskému dle §. 29. ř. z. obstarávání i všech ostatních prací dosavadního stavovského výboru přináleží, tak se ustavila komise na to, učiniti návrh:

Aby vysoký sněm uzavříti ráčil:

I. Aby nově zvolený výbor zemský vstoupikl u vyjednávání s vysokou vládou zemskou a výborem stavovským v příčině převzetí oněch fondů a ústavů, pokud jsou pod správou vládní bezprostředně, a pod správou dosavadního výboru stavovského, a ježto dle sutanovení řádu zemského přejíti mají ve správu sněmu zemského, potahmo zemského výboru; aby nový výbor zemský toto jmění řádně převzal, a o tom pak sl. sněmu zprávu podal.

II. Aby nový výbor zemský převzal a vedl další správu fondů a ústavů těchto dle ustanovení zákona, a buď již nyní stávajících předpisů, aneb dle instrukcí, ježto se budoucně vydají; aby předložil o tom řádný a správný roční účet, aby zkoušen a veřejně oznámen býti mohl.

III. Aby výbor zemský převzal práce v §. 29. ř. z. vytknuté dosávádního stavovského výboru, jakož i archiv stavovský se všemi spisy a listinami, pak aby o výsledu sněmu zprávu předložil.

IV. Slavný sněm račiž uděliti výboru zemskému plnou moc a právo, aby zhotovené rozvrhy předchozí (praeliminare) na správcní rok 1862;

Tím by byla úloha soce ukončena, a však vidělo se jí, ještě násleudjící záležitosti s úlohou její nejblíže a úzce spojeny v poradu vzíti, a dovoluje sobě, návrhy tyto, o kterých se usnesla, předložiti slavnému sněmu ku schválení a uzavření, a sice:

A. Vyměření a ustanovení platu pro pana zemského maršálka a p. výbory zemské a jich náhradníky. Posavadní náklad pro stavovský výbor obnášel:

1. Nejvyššího pana purkrabího.................................................14500 zl.

a z domestikálního fondu........................................................ .2000 zl.

2. Dvou přísedících stavu panského po 2000 zl....................... .4000 zl.

3. Dvou přísedících stavu rytířského po 2000 zl....................... 4000 zl.

4. Dvou přísedících stavu duchovního po 1000 zl.................... .2000 zl.

5. Dvou přísedících stavu městského po 900 zl........................ 1800 zl.

V celku......28300 zl.

stříbra neb 29715 zl. rak. č.

Komise dovokuje sobě následující platy nového výboru zemského, z fondu zemského navrhovati a sice:

a) pro zemského pana maršálka...............................................................8000 zl.

b) a pro každého z osmi údů výboru zemského po 2100 zl., v celku.....16800 zl.

vesměs...............................24800 zl.

tím však způsobem, aby, když místo výborů jednotlivých jich náhradníci v úřad nastoupí, tito po čas svého úřadování platy výborů obdrželi. Tím se ukazuje vydání na platy nynějšího výboru menší o 4915 zl. rak. č.

Slavný sněm račiž tedy uzavříti, že platy od komise navržené pro zemského pana maršálka a údy výboru ve spůsobě předložené se ustanovují, a od 1. května 1861 z kasy zemské vykázati mají.

B. Splnomocnění a poukázání výboru zemského, aby posávádní stavovské úředlníky a služebníky do služby zemské a sněmu zemského převzal z ohledů služebných, aby nové úředlníky a služebníky prozatím ustanovil, aby týkajícíse uspořádání služného všech úředníků a služebníků vhodné návrhy předložil, pro své vlastní úřadování i pro úřadování úředníků patřičné instrukce vypracoval a sněmu k schválení předložil.

C. Navrhuje komise, aby slavný sněm uzavříti ráčil: Že se povolují poslancům ku sněmu zemského a radě říšské, na čas jejich účastenství v nich diéty a sice poslancům zemským denně platiti pěti zlatých, a poslancům rady říšské osmi zlatých r. č., i náhrada skutečných výloh za cestu sem a tam, i aby vykázány byly diety a náhrada za cestu, tato pozdější však na předloženou a schválenou likvidací z fondu zemského z pokladnice zemské.

D. Konečně navrhuje komise, aby slavný sněm povoliti ráčil renumerací osmi set zlatých r. č. pro úředlníky a služebníky, při sněmu zaměstnány, vzhledem na jich namahavé a horlivé úřadování a přičinění, i aby tato suma byla odevzdána nejvyššímu p. maršálkovi, ku konci tomu, aby z ní dle zásluhy obdarované poděliti ráčil.

V Praze, dne 20. dubna 1861.

Návrh tento byl u přítomnosti všech údů komise jednohlasně přijat;

Dr. Taschek m. p., Dr. Josef Frič m. p., J. U. Dr. Klier m. p., Mat. Havelka m. p.,

předseda. referent. referent. co zapisovatel.


Souvisejici odkazy