Stenografická zpráva

o

XV. seděni druhých ročních porad vysokého sněmu českého od roku 1861, dne 12. února, 1863.

Stenografischer Bericht

über die

XV. Sitzung der zweiten Session des hohen böhmischen Landtages vom Jahre 1861, am 12. Feber 1863,

Sezení zahájeno v 10 hod. 30 min. za předsednictví J. Exc. nejv. zem. maršálka p. Alberta hraběte Nostice-Rhinka a u přítomností náměstka jeho Dr. Vaňky.

Zeměpanští komisaři: J. Exc. p. náměstek předsedy místodržitelstva baron z Kellersperků a místodržitelský rada p. J. Neubauer a rytíř Vilém z Bachu.

Die Sitzung wurde eröffnet um 30 Uhr 20 Min., unter dem Vorsitze Sr. Exc. des Hrn. Oberstlandmarschalls Albert Grafen v. Nostitz-Rhinek und in Gegenwart des O. L.-M. Stellvertreters Dr. Wanka.

Landesfürstliche Commissäre: Se. Excell. Herr Statthalterei-Vicepräsident Baron von Kellersperg, bann Statthaltereiräthe Hr. I. Neubauer und Hr. Wilhelm Ritter von Bach.

(Oberstlandmarschall läutet.)

(Landtagsactuar Ansorge liest das Geschäfts-Protokoll der letzten Sitzung deutsch, Landtagsactuar Dr. Seidl böhmisch)

(Sněmovní aktuar Ansorge čte jednací protokol z předešlé schůze německy, aktuar Dr. Seidl česky.

Oberstlandmarschall (nach der Vorlesung:) Hat Jemand etwas gegen die Protokolle zu erinnern? (Niemand meldet sich), so sind sie agnoszirt. — Die Commission für den Antrag des Prof. Dr. Purkyně wegen einer an Se. k. k. apost. Majestät den Kaiser und König zu richtenden Gnadenadresse hat sich constituirt und zu ihrem Obmann Ernst Graf von Waldstein, zum Obmannstellvertreter Prof. Dr. Purkyně und zum Schriftführer Herrn Dr. Hieronymus Roth) gewählt. Ich weise dieser Commission als Commissionszimmer das Bureau des Landesausschußbeisitzers Dr. Rieger zu. Ferner habe ick dem hohen Hause folgende Zuschrift der Direction des deutschen Casinos mitzutheilen. (Liest.)

Euere Excellenz!

Der von einem besonderen Comité des "deutschen Casinos" zu Prag zum Zwecke der Linderung der Noth im böhmischen Erz- und Riesengebirge am 26. Jäner l. J. veranstaltete Ball führte zu dem glücklichen Ergebniß eines Reinertrages von 10121 fl. 92 kr. österr. W., d. i. Zehn Tausend ein Hundert ein und zwanzig Gulden, zwei und neunzig Kreuzer.

Die Direction des "deutschen Casinos" glaubt für ihre Mission bei dieser Unterstützung keinen würdigeren, den Intentionen der Geber und den Hoffnungen der Nothleidenden mehr entsprechenden Abschluß zu finden, als wenn dieselbe, getragen von dem Gefühle der Ehrfurcht und des Vertrauens der soeben über das Wohl des Landes beschließenden hohen Vertretung für den gedachten Unterstütznugszweck jenen Ertrag zur Verfügung zu stellen wagt.

Von dieser loyalen Anschauung geleitet, erlaubt sich daher die ergebenst gefertigte Direction Euerer Excellenz zu Handen des hohen Landtages den Erlös jenes Wohlthätigkeitsballes in 13 Stück Cheques der Creditanstalt im Betrage pr. 10.100 fl. und im Baaren pr. 21 fl. 92 kr., zusammen 10121 Gulden 92 kr. östr. W. mit der ehrfurchtsvollsten Bitte vorzulegen, die h. Landesvertretung geruhe über diesen ihr gewidmeten Betrag zum Zwecke der Linderung der Noth im böhm. Erz- und Riesengebirge nach ihrem weisen Ermessen zu verfügen.

Prag, den 11. Februar 1863. Von der Direction des "deutschen Casinos" zu Prag.

(Bravo, Výborně).

Oberstlandmarschall: Ich stelle die Anfrage an die Versammlung, ob sie mich vielleicht ermächtigt, diesen Beitrag der bei der k. k. Statthalterei tagenden Unterstützungscommission zu übergeben und zugleich der Direction des deutschen Casinos den Dank des Landtages und seine Anerkennung für diese seine Bemühung auszusprechen. (Rufe: Ja.)

Sind die Herren damit einverstanden, so bitte ich, sich zu erheben. (Alle stehen auf.) Ich bitte den Einlauf vorzutragen.

(Landtagssecretär Schmidt liest den Einlauf vor.)

Došlé spisy

dne 11. února 1863.

Čis. 292.

Poslanec Dr. Schicha podává žádost obci Tupadl, Potěch, Vrdy, Lípovce, Bousov, Zehub,

Einlauf

vom 11. Februar 1863.

Nr. 292.

Abgeordneter Dr. Schicha überreicht Gesuch der Gemeinden: Tupadl, Potěch, Wrdy, Lipowec,

32a


402

Hostaulic, Podmok a Bračic, o zrušení stávajícího nájmu honu na obecnich gruntech a zařízení nového pronájmu v cestě licitace.

Čís. 293.

Poslanec Kuh podává petici obci Vtelna, Slatinice a Tšouše za ulehčení břemena vojenského ubytováni.

Nr. 294.

Landesausschußbericht über die Eingabe der Direction der Gymnasien zu Königgrätz und Jičín um Einreihung dieser Gymnasien aus der III. Kathegorie in die erste.

Čís. 295. i

Poslanec Dr. Stradal padává žádost obe Duchcova, Hrobu nového Osseku, Jenikova, Zábružova, Ledvic a Brucha, které se o to ucházeji, aby od stavby silnice z Louky do Flaj se ustálo až ku sankcí zákona o konkurenci, jakož i o zálohu 6000 zl. r. č.

Čís. 296.

Poslanec Dr. Zeithammer podává žádost gruntovníku obcí Hvozké, Litské, Štichovské, Ladměřicské, Plánské a Hodovisské okr. Manetinského za vyzdvižení kontribučenských sýpek a starých naturálních břemen, pak za upravení poměrů myslivosti a učitelstva.

Čis. 297.

Poslanec Dr. Brauner podává žádost domkářů z obce Jetětic za zavedení pořádku v užívání a účtování obecního jmění a za povolení zákupu částek obecních pozemků.

Čís. 298.

Poslanec Dr. Esop podává připis pěti beneficiátu z biskupského střidnictví Holického, týkajíci se výkupa desátku.

Cis. 299.

Žádost domkářů obce Piňovské (Pněv.) a Předhradské (okr. Poděbradského) za upravení poměrů pří rozdělení obecních gruntů a užitků.

Cís. 300.

Poslanec Dr. Šandera podává žádost Jana Kráčmara z Břišťan o schválení prodeje 2 dílců obecních pozemků. — Sl. präs. sněmu odkázalo tu petici zemskému výboru, aby o ní podal zprávu.

Čís. 301.

Poslanec Dr. Zeithammer podává žádost obci Plané, Korýtka a Vražného za sprostřed-

Vousow, Zehub, Hostaulic, Podmok und Bračic um Aufhebung des bestehenden Pachtes über die Jagdgerechtigkeit auf den Gemeindegründen.

Nr. 293.

Abgeordneter D. Kuh überreicht Petition der Gemeinden Wteln, Deutschslatnik und Tschausch um Erleichterung der Bequartirungslaft.

Čís. 294.

Zpráva zemského výboru o žádostech Gymnasialních ředitelství v králové Hradci a Jičíně za vřaděni těchto gymnasii z III. do I. kathegorie.

Nr. 295.

Abgeordneter Dr. Stradal überreicht Petition der Gemeinden Dur, Klostergrab, Ossegg, Janegg, Sabrussau, Ladowic und Bruch wegen Systirung des Straßenbaues von Langwiese bis Fleyhaus bis auf den Zeitpunkt der Sanktion des Concurrenzgesetzes und um Vorschuß von 6000 fl. östr, W.

Nr. 296.

Abgeordneter Dr. Zeithammer überreicht ein Gesuch der Grundbesitzer in den Gemeinden Toplan, Littan, Stechowic, Ladměřic, Planes, und Hodovic Bez. Manetin um Aufhebung der Kontributions-Schüttböden und der alten Naturallasien, dann um Regulirung der Jagdbarkeit und des Schulwesens.

Nr. 297.

Abgeordneter Dr. Brauner überreicht das Gesuch der Jetěticer Gemeindehäusler um Regelung bei Verwendung und Verrechnung des Gemeindevermögens und um Ankaufsbewilligung von Gemeindegrundstücken.

Nr. 298.

Abgeordneter Dr. Esop überreicht die Zuschrift vom 5 Beneficiaten des Hořicer bischöfl. Vicariats in Betreff der Zehentablösung,

Nr. 299.

Gesuch der Häusler der Gemeinde Pinov und Předhrad (Bez. Poběbrad) um Regelung des Verhältnisses bei Vertheilung von Gemeindegrundstücken und Gemeinde-Einnahmen.

Nr. 300.

Abgeordneter Dr. Šandera überreicht das Gesuch des Johann Kráčmar aus Břištan um Bewilligung zum Verkaufe zweier Gemeindegrundparzellen. — Das h. Präsidium hat dieses Gesuch dem Landesausschuße zum Berichterstatten übergeben.

Nr. 301.

Abgeordneter Dr. Zeithammer überreicht die Eingabe der Gemeinden Planes, Korýtko und Braž-


kování výkupu naturálních dávek k faře a škole Křečovské,

Čís. 302.

Poslanec Dr. Herbst podává žádost Konstantina Novického o podporování jeho dolů měděných u Kraslic, co žádosti dodatečnou k číslu jednacímu 268.

Čís. 303.

Poslanec Dr. Pankraz podává žádost vý-boru várečního měšťanstva v Plzni v příčině zachování se dle smlouvy o kasárnách a vydání této smlouvy, nebo ale o navrácení těchto kasáren jejích vystavitelům.

Nr. 305.

Abgeordneter Mastný überreicht eine Petition des Ausschußes und mehrerer Wähler der Stadt Neupaka enthaltend die Adhäsion zum Antrag Dr. Palackýs und die Bitte um Abänderung der Wahl-ordnung. Das h. Präsidium hat die Petition an die Commission für Herrn Dr. Patackýs Antrag wegen Revision der Wahlordnung übergeben.

Čís. 306.

Poslanec V. Pour podává žádost obce Steblovské za vykoupení se z desátku k faře a škole Vosické.

now um Vermittlung der Ablösung der, der Křečovaer Pfarre und Schule geleisteten Naturalabgaben.

Nr. 302.

Abgeordneter T r. Herbst überreicht Gesuch des Constantin v. Novický um Subventionirung seiner bei Graslic gelegenen Kupferwerke; als Nachtragseingabe zur Geschäftszahl Nr. 268.

Nr. 303.

Abgeordneter Dr. Pankraz überreicht Eingabe des Ausschußes der bräuberechtigten Bürgerschaft in Pilsen wegen Einhaltung des Conttaktes über die dortige Easerne oder um Rückstellung der letzteren an die Erbauer.

Čís. 305.

Poslanec Mastný podává žádost výboru a několika voličů městanové Paky, v niž obsažena adhése k návrhu Dr. Palackýho a prosba o změnu řádu volebního. Sl. präs. sněmu odkázalo tuto žádost komisí pro návrh pana Dr. Palackýho za revisi volebního řádu.

Nr. 306.

Abgeordneter Dr. W. Pour überreicht das Gesuch der Gemeinde Steblova um Zehentablösung zu der Wosicer Pfarre und Schule.

Oberstlandmarschall: Ich werde, nachdem Hr. Dr. Grünwald einen Urlaub angetreten hat, den Herrn Prof. Tomek ersuchen die dritte Lesung der Geschäftsordnung und der Zusatzartikel vorzunehmen.

Bevor wir aber zur dritten Lesung schreiten, werde ich die Anzahl der anwesenden Mitglieder konstatiren durch namentlichen Aufruf.

(Landtagssekretär Schmidt lieft die Namen.)

(Nach der Vorlesung) Steffens: Herr Dr. Kralert ist noch eingetreten nach der Vorlesung.

Oberstlandmarschall: Dr. Kralert und Prof. Staněk. Es sind über 200 Mitglieder hier; zwischen 200 und 205 (läutet) so werden wir mit der Lesung der Zusahartikel beginnen.

Prof. Tomek (von der Tribune): lieft böhmisch, und Landtagssekretär Schmidt deutsch die Zusatzartikel.

Prof. Tomek beim §. 7: Článek 7. odpadl, článek 8. dostal číslo 7. a tak podle toho důsledně i pozdější články jiná čísla. Der Artikel 7. ist weggefallen und es bekommt der nachfolgende Artikel 8 die Ziffer 7, und ebenso werden alle Nachfolgenden Zahlen verändert.

Artikel 11. Der Landtag kann in Fällen bringender Eile oder "bei Gegenständen" (minderer Wichtigkeit) ist hier einzufügen mit einer Mehrheit zwei Drittel u. s. w.

"Denselben ist gestattet, schriftliche Vorträge dann Aktenstücke und Urkunden, welche Bestandtheile oder Behelfe deren bilden, abzulesen."

Jim jest volno čísti psané přednášky, akta anebo listiny, které jim přináleží co částě anebo pomůcky.

Artikel 12. soll lauten: Die Gegenprobe wird vorgenommen, wenn das Ergebniß der Abstimmung u. s. w.

Artikel 13, 14 und 15 werden vorgelesen.

V článku 15. jest chyba tisku: máji se pojmenovati do jednacího řádu, místo toho má býti : pojmouti.

Oberstlandmarschall: Nachdem die 3. Lesung der Zusatzartikel geendet ist, fordere ich diejenigen Mitglieder, welche dafür find, daß diese gesammten Zusatzartikel, wie sie hier vorgelesen worden sind, angenommen werden, dieses durch Ausstehen zu erkennen zu geben. (Beinahe einstimmig angenommen.)

Prof. Tomek. Změny navržené během jednáni v předešlém zněni návrhu jednacího řádu byly tak nepatrné celkem a tak málo jich, že si dovolují činiti návrh, abychom toto 3tí čteni sobě znamenitě zkrátili tím, že bych předložil jen veškeré ty změny, které se skutečně staly do jednotlivých paragrafů a potom snad čtení celého znění mohlo by se opomenouti.

Ich erlaube m r den Antrag zu stellen, daß die Verhandlung dadurch abgekürzt würde, daß ich,

32a*


404

da es im Ganzen nur wenige Veränderungen sind, welche im Laufe der Verhandlung sich hinsichtlich der Geschäftsordnung ergeben haben, nur diese Veränderungen bezeichnen würde, nach den einzelnen §§. und daß sodann zur Abstimmung geschritten würde, ohne das Ganze noch einmal zu lesen. (Rufe: Ja, Bravo.)

Oberstlandmarschall: Wird dieser Antrag unterstützt? (Wird einstimmig unterstützt) — Ich bitte die Herren, die für die Annahme dieses Antrages sind, aufzustehen. (Alle Abgeordneten erheben sich) Es werden also nur diejenigen §§. vorgelesen, bei denen Veränderungen vorgenommen worden sind.

§. 5. zní takto: (v prvním odstávci) "Tajemníka a písaře sněmovní jmenuje výbor zemský z úředníků konceptních, jemu od sněmu přidaných."

(§. 5, erster Absatz.) "Der Landtagssekretär und die Landtagsactuare werden von dem Landesausschuße, aus den ihm beigegebenen Conceptsbeamten ernannt.

§.25. zní: "Protokol od 3 verifikatorů podepsaný, má tři dni po sezení vyložen býti v kanceláři sněmovní k nahlédnutí. Jestliže v sezení nejprvé příštim po projíti tohoto času k dotazu předsedy nikdo nepožádá za opravu, má se protokol považovati za pravý. O navržených opravách rozhodne sněm."

Das von 3 Verificatoren gefertigte Protokoll hat durch drei Tage nach der Sitzung in der Land-tagskanzlei zur Einsicht aufzuliegen. Wenn in der nächst folgenden Sitzung nach Verlauf dieser Frist über Anfrage des Vorsitzenden niemand eine Berichtigung verlangt, so ist das Protokoll als richtig anzusehen. Im entgegengesetzten Falle beschließt der Landtag über die verlangte Berichtigung.

§. 26: "Kdyz jest protokol schválen, podepíše jej nejvyšší maršálek a tří členové výboru verifikačního; a s jeho i verifikatorů podpisem uloží se do knihy protokolů, dá se do tisku a rozdělí se mezi členy sněmu.

§ 26. "Die als richtig anerkannten Sitzungs-Protokolle sind vom Oberstlandmarschall und drei Mitgliedern des Verifications-Ausschußes zu unterzeichnen, und unter seiner und der Verificatoren Fertigung in das Protokollsbuch des Landtages einzutragen, in Druck zu legen, und an die Mitglieder des Landtages zu vertheilen."

Ferner kommt §. 34 auszulassen, und in Folge dessen werden alle nachfolgenden Ausschriften der §§. verändert.

K tomu ještě musím si dovoliti upozorniti na některé opravy potřebné hlavně k textu českému, pouze co se dotýče dílem slohu, dí-lem důležitějších chyb tiskových, jak se to během jednání ukázalo; totiž předně v §. 10. musí se v závorce, kde stojí "§. 52. ř. z." položit "§. 52 ř. vol."

V §. 12 2. řádek z důli musí se čísti "v takové případnosti místodržící práva (ne práv) nemá" atd.

V §. 16. musí se slova poslední v závorce dod. V. položit o něco výše, po slovech "přetrhnouti sezení, nebo i zrušiti."

Dieß bezieht sich auch auf den deutschen Text. Im §. 16 sind nämlich die am Ende eingeschalteten Worte Z. A. V. auszulassen. Sie stehen schon vorn, wo sie am rechten Platze sind.

V §. 30. musí se čísti "ku předběžnému úřadění," (ne uvádění), v přeemětech jednání "zřizují se komisí, kteréž ho volí;" slovo "ho" odpadává jakožto zbytečné.

V §. 31: "Oddíly a komisí mají sobě hned po svém zřízení zvoliti předsedu a jednoho neb 2 zapisovatele. Výpadek volby této má se oznámiti nejvyššímu maršálku." K tomu sluší přidat "týmž spůsobem mají sobě počínati skupení (Kurie) když se jimi má státi nějaká volba."

V §. 44, nyní však 43, v 2. odstávci v druhém řádku má státi "dojednání" a ne cojednáni.

V §. 46, nyní 45, musí se toliko jisté komma vynechati, které mysl ruší — totiž — "Nejvyšší maršálek má zprávy, ježto ho dojdou" musí komma odpadnouti.

V §. 48,nyni 47, schází jedno slovo; musí se čísti "Po hlasování o jednotlivých částech návrhu hlasuje se pokaždé o celku" — "a to dle pravidla v sezení nejprvé příštím, leč by sněm uzavřel jinak."

§. 60, nyní 59 musí státi v druhém řádku — poslaní — a ne poslané.

Im deutschen Text dieses §. 60, jetzt 59, kommt im zweiten Absatze das Wort "Bestimmung" vor — wo es heißen soll — "Abstimmung."

V §. 64, nyní 63, musí se v odstávci 4. v 1. řadku čísti: za první sněmovní doby mo-hou navržené změny a t. d.

V §. 65, nyni 64, toliko jen zase komma schází po slově odchylují.

Konečně v §. 70, nyni 69, musí tak, jak v dodatku, jehož se týče státi "Hlasování dějě se obyčejně vyzdvižením ruky neb povstáním."

Im deutschen Text des 8. 70, jetzt 69, muß natürlich ebenso wie im Zusatzartikel 13, jetzt aber 12 heißen — "die Abstimmung findet gewöhnlich durch Handaufhehen oder Aufstehen statt." Das Uibrige bleibt unverändert. Endlich im §. 87, jetzt 66. —

To se týče českého textu — jednání sněmovní odbytá mají se v přiměřeném místo priloženém.

Ještě musí se něco přidat k §. 60. nyní 59. — Jednací řád — totiž to je to samé, co se proměnilo v dodatku 12. nyni pak 11. — i tu musí se totiž doložiti na konec.


405

Jim jest to volno, čisti psané přednášky, jakožto spisy a listiny, které k němu přísluší co část aneb co pomůcky.

Auch im deutschen Text des §. 60, jetzt 59, muß hinzugesetzt werden, zu diesem §. ebenso wie zum Zusatzartikel 12, jetzt 11, "denselben ist gestattet, schriftliche Vortrage, dann Actenstücke und Urkunden, welche Bestandtheile ober Behelfe desselben bilden, vorzulesen,

K tomu všemu ještě třeba hlasovati také o návrhu, obsaženém v zprávě jednatelově na konci a sice v článku 2., poněvadž první již odbyl jest uzavřením sněmovním. Tento zní: "Slavný sněme račíž jednací řád 2/2 s tím právním účinkem schváliti, aby, pokud neobsahuje dodatků k řádu zemskému, i hned v konečnou platnost vstoupil."

Es wird zuletzt auch noch über den, von der Geschäftsordnungs - Commission im Berichte derselben zu Ende gestellten Antrag abgestimmt werden müssen, nämlich: Der hohe Landtag wolle "der Geschäftsordnung 2/2, mit der Rechtsfolge seine Zustimmung ertheilen, daß dieselbe, so weit sie keine Zusätze zur Landesordnung enthält, sogleich in definitive Wirksamkeit zu treten habe."

Oberstlandmarschall: Ich werde sonach über diesen Antrag, der zugleich die definitive Gesammtannahme der Geschäftsordnung in sich schließt abstimmen lassen. Diejenigen Herren, die dem Antrage der Commission: "die Geschäftsordnung mit den Aenderungen, wie sie vorgelesen wurden, anzunehmen, mit der Rechtsfolge, daß sie allsogleich, in sofern sie keine Abänderung der Landtags-Ordnung enthält, in definitive Wirksamkeit trete," zustimmen, bitte ich aufzustehen. (Fast alle Abgeordneten erheben sich.) Dieser Antrag ist also angenommen.

Wir schreiten in der Tagesordnung weiter und kommen zum 2. Gegenstande: dem Antrage des Abgeordneten Dr. Herbst und Genossen auf Einführung der Schwurgerichte. (Rath Schmidt lieft den Antrag deutsch und böhmisch.)

Oberstlandmarschall: Wollen Hr. Professor das Wort ergreifen?

Dr. Herbst: Es ist wohl nicht nothwendig, daß ich mich zur Begründung meines Antrages in eine weitläufige Erörterung über das Wesen und die Bedeutung der schwurgerichtlichen Institution einlasse. Ueber die Nützlichkeit, Nothwendigkeit, Vortrefflichkeit dieses Instituts als einer gerichtlichen Institution sind die Akten wohl schon geschlossen; aber nicht minder wichtig und bedeutsam erscheint dieselbe als politische Institution. In allen Ländern, wo das constitutionelle Leben wirklich und in Wahrheit besteht, hat man längst auch den unmittelbaren Zusammenhang dieser Institution mit jenem Leben anerkannt, und in dem Musterlande der constitutionellen Einrichtungen, in England wird das Recht von Geschworenen gerichtet zu werben, als Fundamentalsatz der Verfassung selbst anerkannt, von welchem nicht einmal durch die gesetzgebende Gewalt Ausnahmen eingeführt werden können. Eben so wichtig ist auch die Bedeutung dieses Institutes als Vorschule des öffentlichen Lebens und als ein Mittel, wodurch das Rechtsbewußtsein in allen Schichten des Volkes ausgebildet wird.

Diese Wichtigkeit ist nun auch bereits in Österreich wiederholt an maßgebenden Stellen anerkannt worden.

Im Abgeordnetenhause des Reichsrathes kam die Frage über die Einführung der Schwurgerichte bereits mehrmals zur Verhandlung, und es hat sich mit Einhelligkeit das gesammte Haus beständig für dieselben ausgesprochen; denn die Meinungsverschiedenheiten bestanden nicht in der Hauptsache, sondern über die Frage, ob mit einer partiellen Einführung für einen bestimmten Kreis von Rechtsfällen, nämlich für die durch die Presse begangenen Delicte, einseitig vorgegangen werden solle, oder ob abgewartet werden solle, bis für die Gesammtheit derjenigen Fälle, die schwurgerichtlicher Natur find, dieses Institut ins Leben treten kann. Nicht minder als vom Abgeordnetenhause ist sich aber auch — und das ist gewiß von Bedeutung — von Seiten des kaiserlichen Ministeriums für dieses Institut ausgesprochen worden, und ich will von den er-wähnten Erklärungen, welche dießfalls abgegeben wurden, nur jene anführen, welche in der 95. Sitzung am 21. Februar vorigen Jahres vom Herrn Staatsminister abgegeben wurde, und welche lautete:

"Ich habe neuerdings zu erklären, daß die Regierung den festen Willen hat. dieses Institut so bald als möglich ins Leben zu führen, und daß sie diesen Willen nicht glänzender und entschiedener bethätigen konnte, als sie es gethan hat, indem sie in den Entwurf einer Strafprozeßordnung das Institut der Schwurgerichte aufgenommen hat." Und ferner: "Wiederholt hat die Regierung Gelegenheit gehabt, diesem Institute das Wort zu reden, und die Regierung kann sich daher in keiner Weise unangenehm berührt oder überrascht finden, wenn heute von allen Seiten des Hauses warme Worte für dieses Institut gesprochen werden."

Nach diesen Thatsachen habe ich daher die Vorfrage wohl als eine abgethane zu betrachten, und habe mich nun in meiner Begründung bloß damit zu beschäftigen, warum ich diesen Antrag im böhmischen Landtage und so wie er lautet gestellt habe, daß der hohe Landtag nämlich die Ueberzeugung aussprechen wolle, er erachte mit Rücksicht auf die Verhältnisse und die geistige Entwickelung der Bevölkerung des Königreiches Böhmen daselbst die Einführung der Schwurgerichte für schwere Verbrechen, dann für politische und Preßvergehen als ein unabweisbares Bedürfniß.

Ich muß vorerst meine Ueberzeugung vorausschicken, daß die Justiz-Gesetzgebung eine Reichsangelegenheit sei. und zur Competenz des engeren Reichsrathes gehört. — Allein bei dieser Frage waltet ein eigenthümliches Verhältniß ob. — Von


406

Seite der Regierung wurde, und zwar wiederholt erklärt, daß über die Einführung der Schwurgerichte vorläufig die Landtage vernommen werden wollen, und es wurde diese Erklärung zuerst schon in der 16. Sitzung des Abgeordnetenhauses und dann in der 19. vom damal gen Leiter des Justizministeriums abgegeben, und ist die Regierung beständig auf diese Erklärung wieder zurückgekommen. So hat namentlich der Leiter des Justizministeriums in der 95. Sitzung am 21. Februar 1862 wieder ausgesprochen, daß die Regierung dort, wo es für möglich und zweckmäßig erkannt wird, dieses Institut ins Leben einzuführen beabsichtigt.

Und mit Rücksicht auf das letzte Moment, wobei ohne Zweifel die verschiedenen Verhältnisse der Königreiche und Länder von Einfluß sein wer, den, hat die Regierung es für zweckmäßig erachtet und auch damals bereits die Erklärung abgegeben, daß sie beabsichtige, die Landtage zur Berathung darüber einzuladen, und es wurde desgleichen in derselben Sitzung vom Herrn Staatsminister erklärt::

"Nach den Zuständen der Cultur und der nationalen Zustände der einzelnen Königreiche und Länder ist die Frage zu lösen; es kann daher mit der Einführung dieses Institutes nach der allgemeinen Ueberzeugung nicht früher vorgegangen werden, bis diejenigen sich über die Einführung der Geschwornengerichte ausgesprochen haben, die in dieser Beziehung von der Regierung befragt werden sollen, nämlich die Landtage der einzelnen Königreiche und Länder."

Hieraus ergibt sich also, daß auf die Einführung dieses allgemein als nothwendig anerkannten Institutes vor dem dießfälligen Ausspruche der einzelnen Landtage nicht gerechnet werden kann, ja weiter, daß auch überhaupt eine Reform der Strafprozeßgesetzgebung eben so wenig, bevor ein solcher Ausspruch der Landtage der einzelnen Königreiche und Länder erfolgt, in der nächsten Zukunft zu erwarten ist; denn wie der Herr Staatsminister in eben derselben Sitzung am 21. Februar 1862 sagte, war damals bereits der Entwurf der Strafprozeßordnung vollendet, also bereits vor einem Jahre, und es wurde die Erklärung abgegeben, wenn der Entwurf dem Reichsrathe nicht zur Berathung vorgelegt werbe, so sei dieß theils mit Rücksicht darauf, daß die Verhandlungen des Reichsrathes damals schon beinahe ein ganzes Jahr dauerten, theils mit Rücksicht darauf geschehen, daß vorerst die Landtage der einzelnen Königreiche und Länder über die Vorfrage der Geschworenengerichte um ihre Meinung befragt werben müßten. Wenn nun in der voraussichtlich ohnehin leider sehr kurzen Session der Landtage von denselben nicht diese Erklärung abgegeben werden wird, so wird in der nächsten Reichsrathssession das nämliche Hinderniß wieder eintreten, und es wird die Reform der Strafprozeßordnung in der nächsten Reichsrathssession wieder nicht zur Möglichkeit werden. Mit der Reform der Strafprozeßordnung hängt aber offenbar die Gerichtsorganisation zusammen, und es würden sich daher die Völker Oesterreichs auf längere Zeit bescheiden müssen, und das so sehnlich erwartete Werk der Reform in allen Zweigen der öffentlichen, politischen und Justizverwaltung, welche Zweige alle wieder zusammenhangen, würde ins Unbestimmte verschoben werden.

Aus allen diesen Gründen sind die Landtage nicht nur nach der eigenen Erklärung der Regierung competent, ihr Votum abzugeben, sondern es ist für sie eine dringende Nothwendigkeit, dieß zu thun. Deßhalb rechtfertigt sich der Antrag, der eine dießfällige Resolution des böhmischen Landtages bezweckt.

Aber auch der Inhalt der Resolution kann nicht zweifelhaft sein. Es wird in der früher vorgelesenen Erklärung der Regierung immer ausgesprochen, es wird immer auf die Zustände der Cultur und die nationalen Zustände der einzelnen Königreiche und Länder verwiesen, um darnach beurtheilen zu können, ob die Einführung der Geschworenengerichte in den betreffenden Königreichen und Ländern thunlich und wünschenswerth sei.

Nun glaube ich, daß wir Vertreter des Königreiches Böhmen entschieden von der Meinung ausgehen müssen, daß, wenn überhaupt in Oesterreich die Einführung der Schwurgerichte möglich ist, dieses ganz entschieden bei Böhmen der Fall sei; denn das Land hat sich der Entwicklung, der Bildung seiner Bewohner in irgend einem Theile des Landes wahrhaftig nicht zu schämen. (Bravo! Výborně!)

Das andere Moment aber, das dabei in Frage kommt, find die nationalen Zustände, wie der Herr Staatsminister in seiner Rede erklärt hat. Nun diesem Worte könnte eine doppelte Bedeutung beigelegt werden; man könnte nämlich von der An-sicht ausgehen, baß die Zustände der Cultur und der Entwickelung verschieben bei den Völkern seien, das, glaube ich, muß wieder der böhmische Landtag entschieden in Bezug auf die Völker, welche das Land Böhmen bewohnen, in Abrede stellen. Die Culturentwickelung der Bewohner desselben ist gemeinschaftlich für alle in diesem Lande, und ein Zurückbleiben des einen hinter dem anderen kann in keiner Weise behauptet werden. (Bravo! Výborně!) Es kann aber den Worten in Betreff der nationalen Zustände noch eine andere Bedeutung beigelegt werden, und ich werde mich offen darüber aussprechen. Man kann von der Ansicht ausgehen, oder möglicher Weise ausgegangen sein, baß, wo in einem Lande zwei Stämme verschiedener Nationalität beisammen wohnen, da die Einführung der Schwurgerichte unmöglich oder gefährlich sei. (Bravo! Výborně!)

Ich habe die Ueberzeugung, daß dieß nicht der Fall ist, ich habe die Ueberzeugung, daß wir von dem Vertrauen zu den Völkern, welche das Land Böhmen bewohnen, ausgehen müssen (Bravo!), daß


407

das Recht für beide Theile, es mag sich um einen Angeklagten von was immer für einer Nationalität handeln, gleich heilig sein wird, und ich glaube, wenn es bei uns vor allem wichtig ist, daß beide Stämme, welche die Vorsehung bestimmt hat, dieses Land zu bewohnen, einander näher kommen, wir vor allem Vertrauen zeigen müssen, und dieses Vertrauen weiden die Vertreter gerade durch ihr Votum, welches sie hier abgeben, am entschiedensten bethätigen. Darum hoffe ich, wir werden die Frage bejahen, daß mit Rücksicht auf die Entwickelung der Völker Böhmens und mit Rücksicht auf die nationalen Verhältnisse unter denselben die Einführung der Schwurgerichte ein unabweisbares Bedürfniß ist, denn es ist ein Zeichen des Vertrauens zu den Völkern, welche Böhmen bewohnen.(Bravo,výborně!)

Es handelt sich endlich noch um die Begründung dessen, was ich mir zu beantragen erlaube bezüglich der Ausdehnung, in welcher die schwurgerichtlichen Institutionen stattfinden sollen, und zwar sollen sie nach meinem Antrage eintreten sin schwere Verbrechen, dann für politische und Preßvergehen.

Ich habe diese Textirung deßhalb gewählt, nicht weil sie in den Verfassungsurkunden der meisten Staaten vorkommt, sondern weil sie sich genau anschließt an diejenige Erklärung, welche vom Reichsrath, vom Abgeordnetenhaus des Reichsraths in der Sitzung vom 12. Mai vorigen Jahres einhellig abgegeben wurde. Einhellig erklärte das Abgeordnetenhaus in einem Beschluß auf motivirte Tagesordnung über einen bestimmten Antrag, daß die Einführung und zwar die alsbaldige Einführung der Schwurgerichte für die Verbrechen, dann für politische und Preßvergehen Unabweisbares Bedürfniß sei. Die Erfüllung dieses Bedürfnisses stand und steht bis heute der früher angegebene Umstand, daß die Landtage der einzelnen Königreiche und Länder sich hierüber noch nickt ausgesprochen haben, entgegen. Es scheint eben deßwegen angemessen, daß die Antwort gerade so laute, wie die Frage gestellt war, und sowie es das Abgeordnetenhaus ausgesprochen hat, daß sie die Einführung für ein unabweisbares Bedürfniß halte, möge auch der Landtag des Königreiches Böhmen antworten, daß er die Bewohner Böhmens in allen Beziehungen für reif halte zur Einführung der Schwurgerichte, wie das Abgeordnetenhaus des Reichsrathes im allgemeinen bezüglich der Einwohner Österreichs sich ausgesprochen hat.

Ich will noch speziell, was die Preßvergehen betrifft, nämlich die Vergehen, die durch die Presse begangen werden hervorheben, daß auch in dieser Beziehung im Abgeordnetenhause des Reichsrathes Einstimmigkeit statt fand, und daß, wenn, allerdings in der Sitzung am 21. Februar des vor. I. durch eine Majorität von 90 gegen 68 Stimmen die Aufnahme des Schwurgerichtsinstitutes in das Gesetz über das Verfahren in Preßsachen damals abgelehnt wurde, dock nach dem Inhalte aller damals gehaltenen Reden sich kein einziges Mitglied gegen die Einführung der Schwurgerichte in Preßsachenaussprach, sondern nur die einseitige Einführung derselben blos für die Presse, welche als ein Privilegium der Presse erscheinen würde; zum Theil auch deshalb, weil man der Meinung war, es handle sich nicht um die Frage "ob," sondern um die Frage, "wann" die Institution einzuführen fei. Und da mochte es manches Mitglied vorziehen, weil es sich nur um die Frage der Zeit handelte, lieber mit dem Ministerium gegen die einstweilige Einführung, als gegen das Ministerium für die vorläufige Einführung zu stimmen. In der Sache selbst bestand gar keine Meinungsverschiedenheit.

Aus diesen Gründen muß ich daher in dem Antrage das betonen, daß die Einführung statt finden solle für schwere Verbrechen, dann für politische und Preßvergehen. Denn, was die politischen Vergehen betrifft, bezüglich welcher sich das Abgeordnetenhaus zwar im Allgemeinen, jedoch noch nicht speciell aussprach, so spricht nicht nur das für die Einbeziehung derselben, daß auch die Preßvergehen in der Regel politischer Natur sind, und daher die Ausscheidung eines Theiles der politischen Vergehen, die mit Preßvergehen gleichartig sind, von selbst gegeben ist; es spricht weiter auch der Umstand dafür, daß es gerade für die Regierung von größtem Vortheil ist, wenn in der Justizpflege auch nicht einmal der Schein auf ihr lastet, daß sie als Partei Recht sprechen läßt, wenn vielmehr durch unabhängige und unparteiische Bürger das Recht gesprochen wird; in allen Fällen, wo es den Anschein haben könnte, daß es der Regierung als solcher an der Verurtheilung gelegen ist.

Das sind die Gründe, welche mich zur Stellung des Antrages vermochten, und ich glaube denselben mit gutem Gewissen dem hohen Landtage zur Annahme empfehlen zu können. Mir scheint, daß dadurch etwas Gutes, etwas Praktisches geschehen würde, weil nämlich dadurch die alsbaldige Einführung wirklich volksthümlicher und verbesserter Einrichtungen in der Justitz ermöglicht und angebahnt wird.

Was die formelle Behandlung der Sache betrifft, so mache ich von dem mir als Antragssteller nach der angenommenen Geschäftsordnung zustehenden Rechte Gebrauch, und erlaube mir den Antrag zu stellen, daß der Gegenstand an eine Commission von 9 Mitgliedern verwiesen werde, welche durch die Wahl der Kurien aus dem ganzen Landtage zu constituiren wäre. An diesen Ausschuß dürfte rann vielleicht auch die Verhandlung über einen anderen ähnlichen Antrag, welcher auch auf der heutigen Tagesordnung steht, seiner Zeit überwiesen werden. (Výborně, Bravo!)

Oberstlandmarschall: Ist das Haus mit dem Antrage einverstanden, diesen Antrag einem Ausschuße von 9 Mitgliedern, welche durch die Kurien zu je 3 aus dem ganzen Landtage zu wählen sind, zu überweisen, so bitte ich aufzustehen. (Fast alle erheben sich).

Wir werden, da, nach dem heute bereits soeben gefaßten Beschluße die neue Geschäftsordnung gilt,


408

diese Wahl der 3 Kurien auch schon nach der neuen Geschäftsordnung vornehmen, und zwar in der Form des §.31. G.-O. (Wird gelesen.)

"Die Abtheilungen und Commissionen haben gleich nach ihrer Bildung zur Wahl eines Vorsi-tzenden, eines Stellvertreters und eines oder zweier Schriftführer zu schreiten. Das Resultat dieser Wahl ist dem Oberstlandmarschalle anzuzeigen. Auf gleiche Weise haben die drei Interessengruppen (Curien) vorzugehen, wenn durch dieselben die Wahl zu einer Commission vorgenommen werden soll."

Ich werde also die Wahl jetzt nicht in dem versammelten Landtage vornehmen — sondern beim Schluß der Sitzung werde ich Zeit und Ort bestimmen, wo die drei Curien, jede für sich, versammeln und jede die Wahl der drei Mitglieder vornehmen wird und ich werde jetzt übergehen zum nächsten Gegenstand der Tagesordnung.

Der Antrag des Herrn Dr. Klaudy.

Sn. sekr. Schmidt čte:

Návrh.

Slavný sněm račiž uzavříti:

Sněm království Českého, uznávaje toho nutnou potřebu, aby se opravil zákon i řád trestní spůsobem přiměřeným pokroku vědy i poměrům ústavním, jakož i aby se zavedla porota, žádá nejuctivěji J. c. k. apošt. V. by ráčil naříditi Svému ministerstvu, aby bez prodlení předložilo návrhy zákonů k tomu cíli potřebných k ústavnimu vyřízení a aby při tom vzhledem kompetence, soudů porotních, sestavení soudního dvoru, jakož i volby a volitelnosti porotců přijalo za základ zásady vyslovené v císařském patentu daném dne 17. ledna 1850.

Dr. Karel L. Klaudy m. p.

S 55 spoluhlasujícími.

Antrag.

Der hohe Landtag wolle beschließen:

Der Landtag des Königreiches Böhmen, geleitet von der Uiberzeugung, daß eine dem Fortschritte der Wissenschaft wie den verfassungsmäßigen Zuständen entsprechende Änderung des Strafgesetzes und Strafverfahrens, sowie die Einführung der Geschworenengerichte dringendes Bedürfniß sein, bittet ehrfurchtsvoll, daß Se. k. k. apost. Majestät geruhen möge, das Ministerium zu beauftragen, die dahin abzielenden Gesetzentwürfe ungesäumt zur verfassungsmäßigen Erledigung vorzulegen, rücksichtlich der Competenz der Schwurgerichte, Zusammensetzung des Schwurgerichtshofes, Wahl und Wählbarkeit für die Geschworenenbank aber jene Grund-sätze zum Ausgangspunkte zu nehmen, die in dem kais. Patente vom 17. Jäner 1850 ausgesprochen sind.

Dr. Karl L. Klaudy m. p.

Mit 55 Genossen.

Uher, Mastný, Grégr, Macháček, Maiersbach, Pour, Lambl, Škarda, Krouský, Skuherský, Brau-ner, Tonner, Jirsik, Grünwald, Palacký, Rieger, Swátek, Krejči, Dr. Gabriel, W. Seidl, Matoušowsky, Kratochwyl, Kratochwile, Zeithammer, K Roth, Rojek, Platzer, Milner, Podlipský Šicha, Wojäček, Sludkowský, Hubatka, Sadil, Wenzig, A. Majer, Pollach, Dwořák. Kodym, Žák, Prachenský, Řezáč, Schowánek, Šandera, Benoni, Esop, Zap, Kulda, Daneš, Ptačowský, Skrejšowský, Zátka, Čupr, Slawik, Wáclawik.

Dr. Klaudy: Pánové! zajisté to můžeme pokládat za šťastné znamení při rokování o této otázce, že právě dnes jest výroční den — kdy zde v Praze před 14 roky první porotní soud se odbýval. — Již toho času i cizinci — kteří přitomní byli při tomto soudu, obdivovali se zralosti úsudků porotních i obětavostí porotců samých. — Když jsme my, já a spolusmýšlejicí semnou, se odhodlali, před slavný sněm podati návrh ten, ovšem jsme litovali, že pánové z druhé strany nemohli úplně s námi souhlásiti a že následkem všeho vybidnutí, přistoupiti k návrhu našemu, se viděli nuceni podati návrh zvláštní, který jen částečně obsahuje to, co já a spolusmýšlejicí moji sl. sněmu navrhujeme.

Sluší mně skoušeti především, zdali forma či spůsob tohoto návrhu, jak jsem jej podal, jest přislušný k rokování před tímto slavným sněmem, a tu se mi právě zdá, že nemůže býti pochybnosti, že o tom návrhu může býti pojednáno jedině tak, jak jsem si dovolil navrhnouti; neboť čl. 19 ústavy zemské dává zemskému sněmu právo, činiti návrhy, aby se vydávaly zákony obecné a zavedla zřízení obecná, jež vyhledává potřeba a blaho země; a čl. 16 ústavy zemské výslovně odvolávaje se na cis. diplom od 20. řijna 1860 považuje i sněm zemský za jeden z faktoru účinkujících při zákonodárství. Zdá se mi, že sněmu zemskému následkem těchto ustanovení nemůže přislušeti nic jiného než aby se obrátil k tomu, který jej povolal k rokováni, aby podal žádost, či jak předmluvicí to nazval "resoluci" králi našemu, v které vysvětluje nutnost tohoto řízení a se požádal, aby ráčil naříditi ministerstvu svému, návrhy těchto zákonů podati k ústavnímu vyřízení. Aby sněm pouhé přáni vyslovil, to se mi zdá nejen neslušné, ale i velmi nebezpečné, neb mohlo by se státi s tim přáním, že státní ministerstvo to položí ad acta a že sněmu ani odpovědi se nedostane, poněvadž dle nařízení ústavy zemské nepodávají se předlohy sněmu zemského ministerstvu, nýbrž králi samému. Nám ale i také musí záležeti na tom, aby král náš o tom zpraven byl, co národ si přeje, a nemůžeme národ oddati na milost a nemilost ministerstva, budeli chtíti přání národu, sněmem vyslovená, předlužiti Jeho Veličenství. Proto zdálo se mi nutnosti, abychom volili způsob té resoluce, jak jsem si dovolil navrhnouti a jak je dávným obyčejem i v jiných zemich cisařství rakouského.


409

Ve věci samé zdá se mi, že otázka pro revisi trestního zákona ani se ne nedá rozluštiti jinak, nežli že toho potřebuje; že ale táto otázka také tak úzce souvysí s otázkou o zavedení poroty, že bychom museli se obávati, že zůstaneli při zákonu třestním nynějším, my sami budeme někdy musiti si činiti předházku, že jsme svědomí porotců přivedli v spor takový, že porotoi pohlednouce k tomu, že by výrokem svým přispěli k nespravedlivému rozsudku, by ráději se odhodlali, k tomu proti svému přesvědčení zapírati otazku skutku samého. V době absolutní jest to přirozenou věci, že zákon trestní tresce každý zárodek svobodomyslného smýšlení, která by se mohla někdy státí nebezpečným panujicí moci a že tedy tresce i jinak nežli zákon trestní v státě takovém kde nevládne pouhá absoluce, v kterém vládne zákon, v kterém nevládne moc, nýbrž právo. V státě konstítučnim je nutnou potřebou, aby zákon trestní i také popřál posuzování neustálé účinkování ministerstva samého a veškerého úřednictva; musí se popřáti aby veřějné mínění sledovalo bez přetržení účinkování těch mužů, kterí mají moc v rukou; v tom nálezneme odpovědnost skutečnou úřednictva a účinkujicích ministrů samých; an jim nezbývá, nežli voliti mezi veřejnou hanbou potupou zaslouženo a mezi spravedlivým a svědomitým rázným vykonaváním povinnnsti, kterou na se vzali. Zajistě nikdo z nás netouží po svobodomyslnosti moderní, která konečně se zakládá v pouhých jen frasech, a že více si přejeme svobody skutečné, totiž takové, abychom věděli, že v skutku žijeme v státu, který má ústavu a v kterém i jednotlivci je sebe určování povoleno, v kterém néni vyloučeno posuzování veškerých, nejmenšího, jak největšího úředníka. — Zákon trestní v státu takovém musí též trestat, ale on tresce jen tenkráte pohánění úředníka, když se stane hana bez příčiny, když se potupuje, jen aby se potupovalo, né ale když se odkrývají chyby, aby se napravily. (Výborně.) Vycházimeli z těchto zásad a přehlednemeli ustanovení, jenžto tresce zákon nynější, tu zajistě každý mi přesvědčí, že zákon trestní od roku 1852 jak říši tak národům i také mocnáři ne dobře posloužil, že zákon ten právě v oddílu, který jedná o velezrádě podkopává i podnes moralně stranu národa (výborně) an tresce i tenkráte, když se člověk neodhodlá k tomu, aby se stal denun ciantem (výborně, výborně.)

Pánové! Tento úsudek, který jsem právě vyřkl, není úsudek přemrštěný a nalezneme ho jíž v jiných zákonech trestních. Abych jen poukázal na jeden, je to zákon vydaný pro království sasské, který opomenutí, státi se denuciantem, netresce co spoluvínnu velezrády.

Pánové ! Měli jsme příkladů dosti, že můžové i v naši vlasti, kteří se k tomu neodhodlali, byli odsouzení a že Milost čísařská se viděla pro tuto příčinu pohnuta, napraviti co zákonodárství absolutní provinilo. A protož i v tomto ohledu nesmíme si upříti, že zapotřeby, aby zákon trestní ústavě příměřenjším spůsobem se opravil. Přehlídnuli zákon nás trestní dále, naleznu v článcích trestních, které až posud panují, článek takový, který vyžaduje na sprostém občanu, aby si všímal diplomatických svazku, snad i korespondenci, aby si opatřil jistotu a věděl, s kterou mocí žije Rakousko posud v přátelství, kterou mužeme nazívati "eine befreundete Macht." Zajistě je to věc podivná, když přihledneme k ostatnímu zákonodárství a nenalezáme v něm, že by se bylo veřejně oznámilo, která to je moc, která to "befreundete Macht" rakouského císařství. —

A přece může se někdo provinit dle posud stávajícího zákona trestního proti takové moci, o které ani neví, že jest mocí přátelskou císařství rakouského, i snad proti takové, proti které Rskousko ještě před nedávnem stálo na neutralním bojišti.

Přehlednu-li ještě dále k ustanoveni trestního zákona o rušení veřejněho pořádku, k článku jíž dosti oznámému §§. 65, 305 a 308 trestního zákona, tuť pánové skoro se musíme tázati, jestli jest to pravda, že žijeme v státu tak zvaném ústavním, jestli podnes nežijeme v státu adsolutním? (Výborně.) To ale, aby národové nevěděli, aby si toho nebyli vědomi, že žijí v státu právním, v kterém panuje jenom právo, to si mocnář nepřeje, sice by byl nevrátil a zřejmě nevyslovil, že navracuje národům práva taková, která jen spala v době, o které se ani zmíniti nechci. Články 300, 305 a jiné v našem zákoně trestním, staví patrně panující moc nad zákony samy, ony nečiní nic jiného než že vyvinuji prakticky zásadu absolutismu, že ve všem jest a každý musí se říditi ne dle práva nybrž dle vůle úřednické dle vůle těch kteří právě v řukou svých moc drží a podlé ní jednají. Těmito články zasazuje se o to, aby občan v státu ústavním veřejně o tom se nepronesl, že se mu bezpráví činilo, an čini-li to, propadne trestnímu zákonu; jaký to spor pro soudce samého, když nahlížeti musí, že zákony ty se příčí poměrům, Jeho Veličenstvem potvrzeným.

Jestliže to ale nebezpečné, jestli to vzbuzuje spor jíž pro soudce učeného, jak by zákony ty musely účinkovat na soudy porotní ? A proto se mi zdá, že jest nutnou potřebou, aby se ihned zákon trestni opravil! Ovšem nastane při tom otázka, máli se zákon ten pouze opravit a neb máli se činit návrh, aby se vydal zákon nový.

Nahlížím, že by bylo snad lechčejí, snad i prospěšnější, aby se docela nový zákon vy-

32b


410

dal. Však zde se jedná o to, aby se věc urychlyla, poněvadž jest "periculum in mora."

Nechci poukázati i na způsob, kterým zákon trestní posud tresce. Nechci poukázati k tomu, že jsou následky trestního zákona ustanovené tím spůsobem, že stav obžalovaného po celý čas jeho života stane se permanentním a že i to nemůže býti v státě ústavním, ale na to zdá se mí býti slušno poukázati, že zákon trestní nečiní rozdílu mezi skutečným rušením prá-a mezi přestoupením politického nařízení a že i poslednější do kruhu trestního zákonodárství se vtáhlo, tak ale ustanoveni trestního zákona i na ty pády se rozšířilo, v kterých není rušení práva, a takto občan se tresce co přestupce zákona, ačkoliv zákon nepřestoupil. Sluší zajistě a zvláště poukázati k tomu, že jest to věc v státě ústavním neslýchaná, že člověk, který se odsuzuje pro politické provinění, tedy pro přesvědčeni svoje, se staví na jeden a tentýž stupeň se zločinem sprostým ku p. loupežníkem a zlodějem, tedy i tu žádá nutnost, aby se zákon trestní opravil.

Chci co se týká zavedení porot, jak jíž přede mnou pan prof. Herbst důkladněji, a výmluvněji, nežli bych já to dovedl, podotknul také jen poukázati k tomu, že jsou akta o otázce, zdali jest zapotřebí, aby se porotní soudy zavedli, skončena.

Zdá se mi však, že mi ještě přináleží na něco připomenouti a to zvláště na poměry naši vlasti. Nemůžeme upříti, že po celých 12roků se hřešilo co možno i snad více nežli možno a vše k tomu se nakládalo, aby soudnictví kleslo a že jestli soudnictví ještě úplně nekleslo, to nemáme co děkovati zákonodárství, nýbrž mužům, kteří nabyli skušenosti své i náhledů svých za doby absolutistické před rokem 1848 (výborně)

Těm mužům musíme dávati tu čest, že jsou to oni, jenž to drželi, aby soudnictví nekleslo až k opovrhnutí.

Pánové, vám všem je známo, co se právě dálo v naši vlasti, jak přísně se trestalo přesvědčení soudce, soudce, který toto přesvědčeni nevyřknul na ulici, nýbrž tam, kde dle přísahy jeho byla mu povinnosti svědomitě ohlásiti, jakého jest přesvědčení.

Pánové! vy víte a všichni jsme to zkusili, jaké prostředky užívaly a užívají se po dnes, aby jisté moci žádoucné mínění u soudní stolice si proklestilo cestu. Nemůžeme to zapříti a veřejně to známo, že se podnes stává, že policejní komisaři byvají odesláni do soůdních siní, aby se stali soudci nad soudci. Pánové! takový člověk policejniho úřadu sotva ze školy vystouplý, který nemá ani zkušenosti o tom, co jest soudcova povinnost, ten má podávati zprávu o tom jak soudce sešedivělý v povinnosti své se zachoval při vykonáni soudnického úřadu svého.

Pánové ! to musí každého hluboce dojmouti každého. boleti, poněvadž v státu, kde se neposkituje spravedlnost, nespravedlnost a rušeni práva vede k zoufalosti, a kde zoufalost nastane, tam se vylučuje pořádný vývin života ustavního,tam se vylučuje reforma; tu nutně se pohání národ k jiné dráze, od které nás Bůh ráčíž uchrániti. (Výborně.)

Ale právě proto, že jsme my povoláni králem našim, abychom mu vyřkli, abychom ho spravili o stescích a nářeku národa našeho, jest povinnosti naši nutnou, učiniti to i kdybychom byli pronásledování ještě více, než se to posud děje. (Výborně.)

Co žádáme pánové od soudce, aby vykonal povinnost svou? co žádáme, aby bylo právo skutečné právem ? nežádáme nežli neodvislost, nestranost a schopnost. Kdo bude více neodvislým, nežli národ sám a ten kdo národu přináleží?

Ovšem odpoví se mi, inuť ono se dá odpomoci zákonem a neodvislostí soudce. Ano pánové částečně ovšem, ale náramně malou částí neb ješte zůstane vždy povýšeni, vyznamenání, a jiných prostředků více ; člověkem konečně i soudce jest, a co člověk má snad i rodinu a podléhá všem náhledům, všem citům člověčenským.

Proto zajístě Pánové! nesmíme tajiti sobě, že kdyby i ten nejlepší zákon o neodvislostí soudce vypracován byl, ještě náramně mnoho zbyde, co by musilo býti odstraněno, nežli bychom mohli říci, že moc není spolu žalujícím i soudcem. Abycho m tomu předešli nezbývá nám, než položiti soudcovství v ruce národa samého a dokonati takto slova krále našeho, který povolal národ k společnému účinkování v ústavním vyřízeni, neb i vykonávání práva není nic jiného nežli spoluúčinkováni v ústavním řízeni.

Jest-li bude porotec nestranným, o tom myslím nemůže býti žádné pochybnosti a i obáváni, které se zvláště vždy nám co příčina proti možnosti zavedení porot vyčítalo, vyvrátil pan prof. Herbst.

Mně sluší jen připomenouti k tomu, že budeme-li skutečně v státu právním, nebude-li i minorita bez práva a budeli hájená ústavou a řízením veškerým, tenkráte zajistě nenastane doba, kde by národ národu neduvěřoval a kde by mohl porotec býti stranným jen z té příčiny, že obžalovaný jest jiné národnosti.

Porotec ostatně vstoupí ze života na soudní stolici, kdežto učenný soudce, i kdyby byl nejspravedlivějším a nejvzdělanějším,právě svým vzděláním jest jaksi životu skutečnému odcizený a životu skutečnému vzdálen nepohlíži k věci, v které souditi má okem života, nýbrž okem paragrafu.

Schopnosti k tomu národ náš má, to pan prof. Herbst sám již dílem naznačil; mě sluší


411

jen dodati, že otázka, může-li národ náš se považovat za schopná, aby vykonal tento úřad, soudnícky zodpověděna jest ústavou; či snad jest spoluoučinkování v zákonodárství méně důležité, nežli spoluoučinkování v soudnictví? A národ ten, který se má za schopná, aby spolu oučinkoval v zákonodárství, musí se consequentně mit za schopná, aby spoluúčinkoval při vykonávání zákonodárství; i dovede nejlépe hájiti dílo své. — Národ náš ale také již osvědčil tuto schopnost; nebo jestli projdeme porotní soudy za doby oné, kde byly, tu nálezneme, že v Táboře v trojím seděni 4 obžalování ve 4 dnech, v Liberci na 3 seděni 10 otázek, o Budějovícich v 3 seděních 18 otázek, v Hradci Králové v 4 seděních z 223 otázek 20, ve Vysokém mýtě v 3 seděních z 31 otázek 25, v Chebu v 3 seděních z 38 otázek 30, v Kutné hoře v 1 seděni z 10 otázek 4, v Mostu v 4 seděních z 60 otázek 40, v Lípě za 4 seděni z 58 otázek 36, v Plzni z 30 otázek 11, v Jičině v 4 seděních z 35 otázek 11 jednohlasně od porotců odpovidáno jest bylo; pravý to důkaz, že porotcové z národa vyšlí uměli si vážiti tohoto ústavu a že se nedali svésti ničim ku křivému upotřebení tohoto ústavu moci, jim do rukou dané. — Ovšem panoval toho času ještě mnohém lepší zákon, totiž zákon z roku 1803; a to ovšem musíme přiznat, že jsme klesli v zákonodárství trestním od té doby tak, že se musíme za to vlastně styděti, — an v Rakousku, jehož zákon z roku 1803 sloužil za příklad i Svýcarům — bylo možno vydati zákon trestní — jako náš zákon od roku 1852, který si zajisté žádný jiný národ nevezme za příklad. — (Výborně, Veselost!)

Z těchto příčin — Pánové — myslim néni pochybnosti o tom, máme-li hlasovati proto, aby se k revisi trestního zákona překročilo jakož i porotni soudy zavedly. — Co se týká kompetenci porotních soudů, tu ovšem můj návrh stejný s návrhem p. prof. Herbsta, poněvadž již patentem od r. 1850 veškeré politické i tiskové přečiny, a kromě toho i těžké zločiny byly přikázány před porotu; zdálo se mi ale zapotřeby — abychom se přitom také hned vyslovili o tom, jak vlastně sněm český v zásadách až do podrobna smýšli o této věci, jak si mysli, aby se to mělo zaříditi, totiž, které zásady mají býti zachovány ohledně volby a volitelnosti porotců a které zásady maji zachovány býti ohledně sestaveni soudního dvora. V tom ohledu jsem spolu také chtěl návrhem docíliti, aby slavný sněm hned také o tom se vyslovil, abychom nepodáváli příležitosti ministerstvu snad říci: Ovšem, sněm se odhodlal na tom, že porotní soudy maji býti zavedeny, avšak že nyní nastane otázka, jakých zásad se má zachovávati ohledně zařízeni porotních soudů, ohledně volby a volitelnosti porotcu t. a. d.

Mě se zdá, že musíme býti v tomto ohledu velmi opatrní a prozřetedlni, neb víme, že ministerstvu našemu jest i vítáno, státi se federalistou, jen když to slouží k účelů svému. Tedy jest možno, že by se opětně stalo federalistou a řeklo: Ovšem to zákonodárství přisluší sněmu zemskému, tedy to musíme dáti sněmu zemskému, a pak teprv až se tento vyjádři vypracuje se tento zákon. Tak mohli by projiti zatim 3 roky, my bychom čekali porotu, ministerstvo by přisvědčovalo, ale pořád bychom ji neměli. — Pánové! mne přitom Vedl ještě jiný ohled; liberálních frási ze stolic ministerských jsme slyšeli za čas v potrváni říšské rady dost a dost a slyšíme liberální írase pořád, ale skutků ještě náramně málo a kolikrát člověku napadne: Jestli pak je to skutečně takové ústavní řízeni a kde pak je svoboda, o ktere se mluví, když ji nemáme a nevidíme v ničem, ať se obrátíme tam neb tam. (Bravo, výborně.) Tedy se mi zdá, že by se mohlo říci: Slov mnoho, ale skutek ten utek. (Veselost.) Já také nechci zavdat přiležitost slavnému ministerstvu, aby opětně frasemi nějakými odbylo tento návrh a proto myslim, že se musíme ke králi samému obrátiti; nehledíce ani k tomu že ministerstvo osvědčilo své smýšleni v těchto věcech jak se mi zdá dost zřejmě tim v říšské radě, že činili návrh k pověstnému čl. 5 co dodatek k tiskovému řádu, že zároveň se vyslovilo, že je pod tou výminkou jestli i také ten pověstný článek se přijme, řád tiskový v platnost uveden bude. To pánové je osvědčení, které žádá, abychom nepodávaly přiležitosti ministerstvu říci: My dovedli 2 roky vládnouti pouhými frasemi liberálními, ale v skutku jsme nic neučinili, co by vedlo dále. (Bravo, bravo, výborně, výborne.)

Oberstlandmarschall: Wird ein Antrag von einer Seite gestellt.

Dr. Klaudy: Ich stelle den Antrag, daß mein Antrag zugleich der Commission für den bereits gestellten Antrag des Dr. Herbst zugewiesen werde, weil es dieser Commission ohnehin zustehen wird, die Form und auch den 2. Theil meines Antrages, den Prof. Herbst nicht hat, in Berathung zu ziehen.

Oberstlandmarschall: Ist das Haus damit einverstanden, daß dieser Antrag der eben beschlossenen Commission zugewiesen werde? (Wird angenommen.) Ich bitte den Herrn Dr. Brauner die Wahlacte vorzulesen. (Oberstlandmarschall verläßt den Saal)

Ob.-L.-M. Stellvertreter: Ich werde die Sitzung auf 10 Minuten unterbrechen.

(Nach Unterbrechung von 10 Min. wird geläutet.)

Oberstlandmarschall: Ich bitte sich auf die Plätze zu begeben.

Dr. Brauner čte zprávu, o volbě Ptačovského.

Landtagssecretär Schmidt verliest dieselbe deutsch.

32b*


412

Č. 989.

Slavný sněme!

Poslanec pro městskou obec Kutnohorskou pan Med. Dr. Štětka vzdal se mandátu svého dne 29. prosince 1862 a tudy bylo zapotřeby volby nové, kteráž se na den 19. ledna 1863 rozepsala.

K této volbě dostavilo se ze 446 voličů 303, pročež většina nad polovic byla 152 hlasů.

Pan Karel Ptáčovský obdržel 218 hlasů, p. Josef Weber 72, p. Antonín Breuer 5, p. Ferd. Breuer 7 a p. Klemens Čapek 1 blas, pročež jest městský rada pan Karel Ptačovský za poslance zvolen.

Poněvadž bylo při této volbě všech před-pisů řádu volebního úplně šetřeno, a ostatně nic závadného se nepřihodilo, tedy předkládá zemský výbor spisy této volby slavnému sně-mu tím návrhem:. Slavný sněme račiž volbu pana Karla Ptačovského za poslance města Kutné Hory za platnou uznati, a zvoleného do sněmu připustiti.

Od zemského výboru království Českého.

V Praze, dne 31. ledna 1863.

Nejvyšší maršálek:

Nostic m. p.

Dr. Brauner m. p.

Nr. 989.

Hohler Landtag!

Die unterm 29. Dezember 1862 erfolgte Man-datsniederlegung des Landtagsabgeordneten für die Stadtgemeinde Kuttenberg Herrn 21. Dr. Stětka machte eine neue Wahl nöthig, welche auch auf den 19 Jäner 1863 ausgeschrieben wurde.

Bei dieser Wahl erschienen von 446 Wählern 303 und das Skrutinium ergab folgendes Resultat.: es erhielt Herr Carl Ptačowský 218 Stimmen, Herr Josef Weber 72, Herr Anton Breuer 5, Hr. Ferdinand Breuer 7, Hr. Clemens Čapek 1 Stimme.

Die absolute Stimmenmehrheit ist 152. Es erscheint daher Stadtrath Hr. Carl Ptačowský als gewählt. Da sich bei dieser Wahl an die Vor-schriften der Wahlordnung strenge gehalten wurde, und sich auch sonst kein Anstand ergab, so legt der Landesausschuß diesen Wahlakt dem hohen Land-tage mit dem Antrage vor: Der hohe Landtag wolle beschließen, daß die Wahl des Herrn Carl Pta-čowský als Abgeordneten für die Stadtgemeinden Kuttenberg giltig und der Gewählte zum hohen Landtage zuzulassen sei.

Vom königl. böhmischen Landesausschuße

Prag, am 31. Jäner 1863.

Der Oberstlandmarschall:

Nostitz m. p.

Dr. Brauner m. p.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die diesem Antrage des Landesausschußes beistimmen, sich von ihren Sitzen zu erheben. (Alle erheben stch. Einstimmig angenommen.)

Dr. Görner liest den Bericht über die Wahl des Dr. Hieronymus Roth.

Schmidt čte zprávu o volbě poslance Hieronyma Rotha.

Číslo 1546.

Slavný sněme!

Poněvadž poslanec pan František Fischer mandátu svého se vzdal, vypsalo prasidium c. kr. místodržitelství pro volební okres obci ven-kovských v okresu Trutnovském, Hostinském, Maršovském a Šaclířském volbu novou na 31. ledna 1863, kteráž se skutečně v tento den odbývala.

Okres Trutnovský čítá

53

" Hostinský

28

" Maršovský

19 a

" Šaclířský

13

v celku

113

voličů k volbě jednoho poslance oprávněných, kteří vesměs nově voleni byli. Z těchto voličů dostavilo se 111 k volbě dne 31. ledna a

J. U. Dr. Jeroným Roth, zemský advokat v Trutnově obdržel

96

Josef Grímm

4

a Josef Neumann

11

hlasů, pročež jest nad jmenovaný J. U. D. Je-

Nr. 1546.

Hoher Landtag!

Nachdem der Landtagsabgeordnete Franz Fischer sein Mandat zurückgelegt hat, wurde für den Wahl-bezirk der Landgemeinden des Bezirkes Trautenau, Arnau, Marschendorf und Schatzlar von dem k. k. Statthalterei-Präsidium die Neuwahl für den 31. Jäner 1863 ausgeschrieben und auch an diesem Tage vorgenommen.

Im Bezirke Trautenau sind

53,

" " Arnau

28,

" " Marschendorf

19,

" " Schatzlar

13

zusammen

113

Wahlmänner zur Wahl eines Landtagsabgeordneten berechtigt, welche sämmtlich neu gewählt worden sind. Von diesen sind am 31. Jäner 111 erschienen und es erhielt

JUDr. Hieronymus Roth, Landesadvokat in Trautenau

96

Josef Grimm

4

und Josef Neumann

11

Stimmen, daher der Erstgenannte mit absoluter


413

roným Roth absolutní většinou hlasů za poslance do sněmu českého zvolen.

Poněvadž se všech předpisů ř. v. při volbě, úplně šetřilo a žádná strana ničeho nenamítala, činí zemský výbor návrh:

Slavný sněme račiž volbu J. U. Dra. Jeronýma Rotha za poslance do českého sněmu pro volební okres Trutnov, Hostinné, Maršov a Šaclíř za platnou uznati.

Od výboru zemského království Českého.

V Praze, dne 7. února 1863.

Nostic m. p.

Dr. A. Görner m. p.

Majorität zum Landtagsabgeordneten gewählt erscheint.

Nachdem bei der Wahlvornahme die Vorschriften der W. O. genau beobachtet wurden und von keiner Seite irgend ein Anstand erhoben worden ist, stellt der Landesausschuß den ehrfurchtsvollen Antrag.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des JUD. Hieronymus Roth als Landtagsabgeordneten des Wahlbezirkes Trautenau, Arnau, Marschendorf und Schatzlar für giltig anerkennen.

Vom königl. böhm. Landesausschuße.

Prag, am 7. Februar 1863.

Der Oberstlandmarschall:

Nostitz m. p.

Dr. A. Görner m. p.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren welche für die Anerkennung dieser Wahl sind, die Hände aufzuheben. (Alle erheben die Hände.)

Wenn die beiden Herren anwesend sind, so werde ich die Angelobung gleich vornehmen.

Ich bitte daher die Herren Ptačowský und Roth sich hieherzubemühen. (Beide treten vor; das gesammte Haus erhebt sich.)

(Oberstlandmarschall liest die Angelobungsformel:) "Sie werden als Landtagsabgeordnete in meine Hände den Eid leisten und Sr. Majestät dem Kaiser Treue und Gehorsam und die Beobachtung der Gesetze und die gewissenhafte Erfüllung ihrer Wichten angeloben und werben mir zu diesem Zwecke die Hand reichen und die Worte aussprechen: "Ich gelobe."

Náměstek maršálkův: Učiníte pánové co poslancové sněmu zemského na místě přísahy v ruce nejv. maršálka slib, že chcete císaři pánu, věrni a poslušní býti, zákony zachovávati, své povinnosti svědomitě plniti s vyslovením: Já slibuji.

Ptačovský: Já slibuji.

Roth: Ich gelobe.

Oberstlandmarschall: Ich bitte den Herrn Dr. Pinkas, sich herauf zu bemühen.

Dr. Pinkas verliest deutsch den Landesausschußbericht über jene von diesem beschlossenen und ausgeführten Ausgaben, welche nicht ausdrücklich präliminirt sind.

Číslo 16.039. Číslo 115. sněmu.

Vysoký sněme!

V pokoře podepsaný výbor zemský vykonává důležitou povinnost svou, podávaje tímto zprávu vysokému sněmu o vydajích uzavřených a skutečně učiněných, kteréž v rozpočtu zemském na rok 1862 od cis. král. vlády cestou nařízení schváleném vyslovně nejsou udány, ačkoliv dílem v jednotlivých článcích téhož předchozího rozpočtu zemského zahrnuty byly, dílem pak se jími veškerý součet výloh na rok 1862 rozvržených nepřekročil.

Povolení peněz, k němuž se zemskému výboru zvlážtního zmocněni od Vysokého sněmu nedostalo, kteréž však prospěch správy, jakož i podpora zemských zájmů péči zemského výboru svěřených, nutně vyžadovaly, zahrňuje následující skupiny:

A. Povolení peněz pro zemské úřednictvo a služebnictvo.

Nr. 115. Ldtg. Nr. 16.039

Hoher Landtag!

Der gehorsamst unterzeichnete Landes-Ausschuß erfüllt eine seiner wesentlichsten Pflichten, indem derselbe hiemit dem hohen Landtage Anzeige und Bericht erstattet über jene von ihm beschlossenen und ausgeführten Ausgaben, welche in dem durch die k. l. Regierung im Verordnungswege genehmigten Landesvoranschläge für das Verwalungsjahr 1862 nicht ausdrücklich präliminirt erscheinen, wenn auch dieselben theils innerhalb der einzelnen Positionen dieses Landes-Voranschlages mitbegriffen waren, theils auch durch dieselben die Gesammtsumme des für das Jahr 1862 präliminirten Aufwandes keineswegs überschritten worden ist.

Die vollzogenen Geldbewilligungen, für welche dem Landes-Ausschuße keine specielle Ermächtigungen des hohen Landtages vorliegen, welche jedoch im Interesse des Vewaltungsdienstes, sowie zur Förderung der der Obsorge des Landes-Ausschußes anvertrauten Landes-Interessen unvermeidlich erschienen, umfassen folgende Gruppen:

A. Geldbewilligungen an Landesbeamte und Diener.


414

B. Povolení peněž v prospěch vzdělávání lesnictví a hospodářství.

C. Povolení peněz na stavby silnic. D. Povolení peněz v záležitostech zdravotných.

E. Povolení peněz u prospěch věd.

F. Povoleni peněz na podpora průmyslu.

G. Povolení peněz na umírnění nouze.

H. Zálohy k dobytí nových pramenů výdělečných v Krušných Horách.

Pro snadnější přehled byly jednotlivé vý-daje peněžné do přiloženého seznamu vtaženy a v něm odůvodněny, přičemž se šetřilo skupin shora uvedených.

V pokoře podepsaný výbor zemský domnívá se, že sobě vzhledem k uzavřením, po čas působení svého učiněným a v onom seznamu uvedeným, nižádných předhůzek činiti se nemůže, jelikož jimi vane onen duch slušností, lidskostila ohledu pro veškeré zájmy zemské, který oživuje shromážděné zástupce království našeho v působeni jejich k rozkvětu a zdaru království Českého.

Podávaje tudíž zemský výbor ospravedlňujici tuto zprávu Vysokému sněmu k uzavření, naděje se tím více jejího schválení a uznáni, jelikož vzdor tomu, že při správě, fondu během času jednotlivé částky návrhu nutně se překročiti musily, přece se co do hlavního součtu celého rozpočtu úspory docílilo, čehož, dosvědčí účty závěreční, kteréž se rovněž vysokému sněmu předloží.

Z král. českého výboru zemského.

V Praze, dne 16. prosince 1862.

B. Geldbewilligungen im Interesse der sorft und landwirthschaftlichen Cultur.

C. Gelbbewilligungen zu Straßenbauten.

D. Geldbewilligungen zu Sanitäts-Angelegenheiten. :

E. Geldbewilligungen im Interesse der Wissenschaft.

F. Geldbewilligungen zur Förderung der Industrie.

G. Geldbewilligungen zur Linderung des Nothstandes.

H. Vorschüße behufs Eröffnung neuer Erwerbsquellen im Erzgebirge.

Zur leichteren Uebersicht wurden die einzelnen Gelbauslagen unter Festhaltung dieser Kategorien in das zuliegende Verzeichniß einbezogen, und auch die bezügliche Begründung in dasselbe aufgenommen.

Der gehorsamst gefertigte Landes-Ausschuß glaubt mit Befriedigung auf die in diesem Verzeichnisse erwähnten, von ihm während seiner seitherigen Wirksamkeit gefaßten Beschlüße zurückblicken zu können, indem dieselben in jenem Geiste der Billigkeit, Humanität und Berücksichtigung der gesammten Landes - Interessen gefaßt worden find, welcher die versammelten Vertreter unseres Königreiches beseelt, und in der Wirksamkeit derselben dem Königreiche Böhmen neue Segnungen bringen wird.

In dieser Hinsicht wird sonach gegenwärtiger Rechtfertigungs-Bericht den Schlußfassungen des hohen Landtages unterbreitet und hochdesselben anerkennende Gutheißung erbeten, welche insbesondere in der Erwägung ausgesprochen sein dürfte, weil im Verlaufe der Gebahrung mit den Fonden zwar einzelne der präliminirten Positionen unausweichlich überschritten wurden, dagegen in der Gesammlsumme des Voranschlages eine Ersparung erzielt worden ist, wie dieses die gleichfalls zur Vorlage an den hohen Landtag gelangenden Jahres-Rechnungs-Abschlüße nachweisen werden.

Der Landes-Ausschuß des Königreichs Böhmen.

Prag, am 16. Dezember 1862.

Dr. Pinkas: Es ist nun die Frage, ob der hohe Landtag wünsche, daß dieses ganze Verzeichniß abgelesen werde, obwohl es den gesammten Mitgliedern vertheilt worden ist.

Stimmen: Nein, nein!

(Pinkas fährt fort): In dem Falle erlaube ich mir im Namen des Ausschußes den Antrag zu stellen: Es möge dem hohen Landtage gefallen, diesen Bericht der bereits constituirten Budgetscommission zur Prüfung und Berichterstattung zuzuweisen.

(Tajemník zem. sněmu Schmidt čte zprávu tu česky (č. sněm. 115. Po předčteni.) P. referent činí návrh, aby tato zpráva byla dána komisi pro poradu budgetní k dalším poradám a k zprávě na zlavný sněm.

Oberstlandmarschall: Wenn Niemand das Wort ergreift, so werde ich den Antrag des Landesausschußes, den der Herr Referent im Namen desselben gestellt hat, zur Abstimmung bringen. Ich bitte diejenigen Herren, welche für die Zuweisung dieses Antrages an die Budgetcommission sind, die Hände zu erheben.

(Fast einstimmig angenommen.)

Mir ist heute eine Mittheilung zugekommen, die mich nöthigt, nach §. 34 der Landesordnung eine vertrauliche Sitzung zu begehren. Ich werde daher die nächste Tagesordnung bekannt geben, Einladungen zu Commissionen vortragen, und hiemit die öffentliche Sitzung schließen. Dann werde ich die Räumung der Gallerien, der Journalist uloge verfügen und auch das Kanzleipersonale sich ent-


415

fernen lassen. Die nächste Sitzung bestimme ich für den 19. Februar, sofern Niemand dagegen etwas einwendet. Prof. Tomek: Ich bitte ums Wort.

Mluvilo se již v minulém sezení sněmu našeho v pondělí, o tom, že příští sezeni má být teprv dne 19. února, t. j. ve čtvrtek. Ale od té doby, se mi zdá, že se okolnosti alespoň v jistém ohledu změnily.

Čtli jsme mezi tím v novinách zprávu, že sněm tento má trvat jen do 28. března 1863.

Nevím jaká víra přisluší této zprávě; všecky okolnosti by se ovšem podobaly tomu, že tento sněm by mel míti delšího ovšem trváni, než měl před 2 lety, za kteréhožto zasedáni nemohlo se nic pro potřeby zemské vykonat; sotva čas stačil k předsevzatí voleb do říšské rady. Lonského roku nebylo žádného sněmování proti ústavě únorové, i zdálo by se, že by se ná-hrada za to státi měla.

My neznáme příčin a pohnůtek rádcův koruny, které k tomu vedou, aby Jeho Veličenstvu jiných rad udíleli.

Při této možnosti, že náš sněm skutečně má trvati toliko do 28. března, myslím, že by nám bylo těžko, zodpovidati se z toho před obecenstvem, abychom krátký čas sněmu vyměřený ještě sami zase o své ujmě zkracovali, jak se nyni navrhuje o 6 dni. Bojím se, že to velmi nemilý, ano truchlivý dojem působiti bude v celé zemi, jestli že sezení od sněmu na tak pozdni den ustanoveno bude. Dojem ten dal by se snad tím zmírniti, hdyžby aspoň nejduležitější komise zůstaly pohromadě, ze jmena komise zařizená pro obecní řád. Ale co se mně týče, ja se neosměluji činiti návrh, aby právě ti z poslanců našich, kteří se nejvíce napracovali, neměli odpočinuti, jestliže druzí si toho žádají, a proto si dovolují návrh, aby J. Exc. maršálek zemský požádán byl, aby z těch masopustních prázdnin nechal sejiti. (Bravo, Výborně !) a aby se svolalo sezeni na příští pondělí i úterý dle přijatého již obyčeje v našem sněmu.

Oberstlandmarschall: Ich erlaube mir, eine Erklärung zu geben; ich habe bei der Vertagung durchaus nicht im Sinne gehabt, diese Ferien bloß vom Standpunkte der Ferien für die Land-tagsabgeordneten zu betrachten, sondern ich habe geglaubt, daß es nothwendig ist, unseren Commissionen und vorzüglich der wichtigsten, der Gemeinde-Commission, eine Zeit einzuräumen, wo sie constant und fortgesetzt ihre Sitzungen halten kann, weil ich geglaubt habe, daß dadurch, daß eben die Commission ihre Arbeit fördert, und diese Arbeiten vielleicht 10 oder 14 Tage früher vor den Landtag bringt, eine größere Beschleunigung in unseren Arbeiten eintritt, als wenn wir noch ein Paar Sitzungen, vielleicht zwei Sitzungen — denn es sind nur 2 Sitzungen, die jetzt ausfallen — halten. Uebrigens habe ich hier Einladungen der Gemeindegesetz-Commission, welche tagtäglich während der ganzen Vertagung Sitzungen halten wird. (Bravo!)

Tomek: Ich habe den Antrag deßhalb gestellt, weil davon bisher nichts bekannt war, daß die Commission entweder freiwillig sich dazu selbst hergegeben hat, oder daß sie dazu vom Landtage aufgefordert werden soll.

Dr. Rieger: Wenn ich hoffen könnte, daß die Erwartung Sr. Excellenz des Oberstlandmarschalls in Erfüllung gehen wird, und sämmtliche in die Commission gewählten Herren Mitglieder wirklich ihre Arbeit unausgesetzt fortsetzen werden, dann wäre ich auch der Ansicht, daß es ganz zweckmäßig sei, die Sitzungen des h. Landtages auf einige Tage zu unterbrechen; aber ich muß bedauern, daß ich diese Erwartungen nicht mit hegen kann, ich habe im Gegentheile vollkommen sichere Anzeichen, daß viele von den Herren, die in die Commission gewählt sind, die Absicht haben, Prag während dieser Tage zu verlassen. Es wird also diese Unterbrechung der Sitzungen durchaus nicht die Folge haben, daß wenigstens die Commissionen in dieser Zeit ihre Arbeiten fortsetzen.

Meine Herren! Es ist das ganz natürlich; von den Herren, die in die Commission gewählt sind, sind viele in mehreren Commissionen gleichzeitig thätig und besonders angestrengt. Da ist es natürlich, daß auch diese von den Ferien mit genießen wollen, welche den anderen Collegen zu Theil werden. Ich glaube also, wenn man diese Ungleichheit gewissermaßen der Behandlung unter den Mitgliedern nicht einführen will, so bleibt nichts anderes übrig, als die Sitzungen unausgesetzt fortzusetzen, und zwar wäre es, wie ich glaube, dießfalls das Zweckmäßigste, die Sitzungen etwas kürzer zu machen, von 10 bis 1 Uhr höchstens, damit die geehrten Herren Mitglieder sich dann stärken und die Nachmittagssitzungen in den Commissionen abhalten könnten. Wenn aber die Sitzungen, wie es eben in der letzten Zeit gewöhnlich der Fall war, bis 3, 4 Uhr Nachmittags dauern, so daß man bann so geistig erschöpft und angestrengt ist, baß es nicht möglich ist, weitere Sitzungen abzuhalten: dann kommen allerdings die Commissionen nicht dazu, etwas Erkleckliches zu leisten. Ich glaube also, diese Form wäre die zweckmäßigste, die Sitzungen zwar nicht auszusehen, aber etwas kürzer zu machen, und die Commissionen immer Nachmittags arbeiten zu lassen.

Trojan: Já prohlašuji. (Rufe: Zůstaňte sedět, nechte toho) (Gelächter). (Zur Linken gewendet fährt Dr. Trojan fort). Já dobře nevidím, tedy to vemte pro podruhé k vědomosti a mějte semnou útrpnost, neb aspoň šetrnost. Neslyšel jsem pana maršálka, a chtěl jsem k upokojení pánů právě co člen komise snad nejčinějši a nejvíce zaměstnané prohlásiti, že již tenkráté, když jsem věděl pánové! že chcete prázniny, jsme vám je přáli, a že vám nebylo těžké srdce, abychom si odpočinuli, a my jsme si dali slova, že zde zůstaneme. Ja nechci ostatně ujímat


416

slovo přednostovi, ale my jsme si řekli, že zde zůstaneme třeba byly prázdniny, že budeme i dvakrát za den sedět, když toho bude zapotřeby (Výborně), poněvadž nahlížím, jak nutné a důležité dílo to jest, které se nám svěřilo.

Graf Rothkirch: Ich kann nur bestätigen, was der Herr Abgeordnete Trojan gesagt hat, und baß die Gemeindegesetzcommission alle Tage, mit Ausschluß des Sonntags, jeden Vormittag bis zur nächsten Landtagssitzung tagen werde. Es ist ganz richtig, daß wenn Sitzungen des Landtags Vormittags find, doch immer eine gewisse Erschöpfung und Abspannung für Nachmittag bleibe; im Interesse des rascheren Fortschreitens der Commission wäre eine längere Pause der Landtagssitzungen wünschenswerth.

Prof. Herbst: Ich möchte nur bemerken, daß die Gemeindecommission sich wahrhaft das Zeugniß geben kann, daß sie durch die Landtagssitzungen, welche mitunter sehr lange stattfinden, sich nicht hat abhalten lassen, rastlos in ihren Arbeiten vorwärts zu schreiten (Výborně! Bravo!), und ich möchte nur wünschen, daß dieß bezüglich aller Commissionen in gleichem Maße der Fall wäre, denn dann, glaube ich, würden wir bereits Resultate einzelner Commissionsarbeiten vor uns liegen haben, weil die Arbeiten derselben kaum so ausgedehnt sein dürften, als jene der Gemeindegesetzcommission.

Mir scheint aber auch, das, was Se. Excellenz von jener Seile des Hauses angefühlt hatte, ließe sich erreichen, ohne daß eine so lange Unterbrechung der Sitzungen stattfinde, denn wir haben ja auch bisher 3 Sitzungen in der Woche; wenn wir zukünftig 4 hätten, so würden wir noch immer einige Tage in der Woche frei sein, und es würde an diesen Tagen der Gemeingesetzcommission und den übrigen die Möglichkeit geboten sein, Vormittags Sitzung halten zu können.

Ich muß mich aber dem anschließen, was Herr Dr. Rieger angeführt hat, auf Grund einer dießfällig gemachten Erfahrung. Längere Unterbrechungen der Sitzungen führen nicht zu einer Beschleunigung der Commissionsarbeiten, sondern nur zu einer entschiedenen Verzögerung, und ich als Mitglied mehrer Commissionen müßte mich verwahren, als ob die Mitglieder der Commissionen diejenigen wären, welche wünschen und bitten, baß der Landtag seine Sitzung unterbreche. Ich glaube, wir können von dieser Eigenschaft als Commissionsmitglieder abstrahiren und als Landtagsmitglieder sprechen, und als solche müssen wir wünschen, daß die Sitzungen auf so kurze Zeit als möglich unterbrochen werden. Darauf möchte ich auch den Antrag stellen.

Oberstlandmarschall:Ich muß die Herren noch auf etwas aufmerksam machen, heute haben wir einen Gegenstand zurückgelassen von der Tagesordnung, nämlich das Hypothekenbankgesetz, außer diesem haben wir für die nächste Tagesordnung am 19. Februar noch 5 Berichte, von denen keiner von einer bedeutenden Ausdehnung und Wichtigkeit ist. Mit diesen 5 Berichten und dem Hypothekengesetz ist gegenwärtig die Masse der Vorlagen, die in Druck gelegt und vertheilt sind, und also auf die Tagesordnung gebracht werben können, vollkommen erschöpft, und was die jetzigen bedeutenden Vorlagen anbelangt, so hat die Druckerei erst für Mittwoch oder Donnerstag Früh zugesichert, sie zu schicken.

Das war auch ein Grund davon, daß ich mich nicht so sehr sträubte, eine Vertagung eintreten zu lassen.

Wenn aber der Landtag es wünscht, so will ich gerne dem Wunsche desselben nachkommen. Ich möchte alle Tage Sitzung halten, (lebhaftes Bravo im Centrum) ich habe mir vorgenommen, sobald wir in einen Gesetzentwurf eingehen — sei es das Hypothekenbank - Gesetz, sei es das Gemeindegesetz — dann können wir die Sitzungen hintereinander forthalten — mit geringen Unterbrechungen, bis ein solcher Gegenstand vollkommen erledigt ist. Aber solche Entwürfe sind vorläufig keine, die dem Landtage vorgelegt werden könnten. Ich werde einfach auffordern, sich darüber zu erklären, ob das h. Haus dafür ist, daß die nächste Sitzung nach meinem Antrage am 19. stattfinden solle. Ist die Majorität gegen diesen Antrag, gegen die Verschiebung, so werde ich die nächste Sitzung auf Montaq bestimmen.

Dr. Rieger: Excellenz! Ich würde mir noch eine Frage erlauben, einen Wunsch aussprechen. Es ist auf der heutigen Tagesordnung das Gesetz über Hypothekenbank, es wäre, glaube ich, sehr zweckmäßig, wenn sich der hohe Landtag heute noch darüber entscheiden wollte, in welcher Weise diese Gesetzvorlage behandelt werden soll, wenn sich das hohe Haus entscheidet, baß es sogleich vorberathen weiden soll — so wäre eine Agende — eine Tagesordnung für die nächste Sitzung bereits gefunden. Sollte aber das h. Haus sich dafür entscheiden, diese Vorlagen noch einem Ausschuß zuzuweisen, bann glaube ich wäre es zweckmäßig, das heute noch zu beschließen, dann könnte auch dieser Ausschuß während dieser muthmaßlichen Ferien tagen, seine Sitzungen abhalten und die Sache vorbereiten. Ich glaube, daß der Entschluß übet diese Frage wohl heute nicht mehr viel Zeit wegnehmen müßte, daß wir das in einigen Minuten abmachen können. (Stimmen: Das geht nicht.)

Ich bitte also abstimmen zu lassen, ob wir gleich berathen, oder ob wir dazu einen Ausschuß wählen sollen.

Daher werde ich bitten, daß die heutige Tagesordnung noch in diesem Punkte, noch in dieser Weise erschöpft werbe.

Oberstlandmarschall: Ich muß nur bemerken, daß ich glaube, daß ich die Generaldebatte unter keiner Bedingung ausschließen darf; dennder Landtag muß doch seinen Ausschuß allen anderen Commissionen gleichstellen, er kann daher einen von dem Landesausschuße ausgearbeiteten Antrag,


417

nur wie einen Antrag, der einer Commission vom Landtage zugewiesen und ausgearbeitet wurde, und nicht so behandeln, wie einen von einem Mitgliede gebrachten selbstständigen Antrag, der erst vorbe-rathen werden muß.

Ich glaube also von meinem Standpunkte daran festzuhalten, daß über Landesausschußvorlagen, wenn sie Gesetzesvorlagen enthalten, wenigstens eine Ge-neraldebatte stattfinde; der Schluß derselben wird dann zeigen, ob das Haus in die Spezialdebatte übergehe oder ob es eine Vertagung antrage in Form der Zuweisung an eine Commission; also wir können der Generaldebatte nicht ausweichen und für diese ist heute, wo wir noch einen Gegen-stand in einer vertraulichen Sitzung abzuhandeln haben, keim Zeit mehr. Ich muß also das hohe Haus fragen, ist das hohe Haus mit der Verta-gung bis zum 19. einverstanden? Ich bitte dieje-nigen, die für die Vertagung sind, aufzustehen.

(Zählt.) 110. Ich bitte die Gegenprobe 95. Es ist also die Mehrheit für die Vertagung bis zum 19.

Dr. Rieger: Excellenz! Ich verstehe den Beschluß des hohen Hauses dahin, daß die nächste Sitzung auf den 19. bestimmt wird. Es ist also keine Vertagung.

Daraus folgt, daß die Mitglieder der Com-missionen verpflichtet sind, hier zu bleiben, daß das nicht als ein Urlaub anzusehen ist. (Brav, bravo!)

Oberstlandmarschall: Ich habe gar nichts gesagt, als ich bestimme die nächste Sitzung auf den 19. Es haben Gegenanträge stattgefunden, und das hohe Haus hat sich entschlossen, die nächste Sitzung für den 19. Februar zu bestimmen.

Dr. Rieger: Ich bitte noch im Namen des Ausschußes des Straßenbauconcurrenzgesetzes, weil seine Erlaucht der Vorstand nicht zugegen ist, für morgen eine Sitzung anzuberaumen.

Graf Harrach: Ich bin da. (Er übergibt dem Oberstlandmarschall seine Einladung zu einer Sitzung.)

Oberstlandmarschall: Also Einladung zur Sitzung für die Herren Mitglieder der Com-mission für das Straßenbauconcurrenzgesetz für mor-gen Freitag 10 Uhr Vormittags. Heute Abends 6 Uhr Comitésitzung über die Kirchenconcurrenz-vorlage. Der Gemeindegesetzausschuß hält heute Abends 6 Uhr Sitzung, ferner an allen folgenden Tagen bis zur nächsten Landtagssitzung, mit Aus-schluß des Sonntags, jeden Tag um 10 Uhr (Bravo!) eine Sitzung.

Die Commission für den Dr. Palacký'schen Antrag auf Prüfung der Landtagswahl-Ordnung wird auf den 14. Februar Samstag um 6 Uhr Abends zu einer Sitzung Nr. 3 eingeladen. Der Ausschuß zur Vorberathung des Landesausschuß-Präsidialberichtes und den Stand der Verhandlun-gen lücksichtlich der in der freitägigen Sitzung an den Landesausschuß überwiesenen Anträge wird auf Freitag den 13. Februar Abends 6 Uhr zu einer Sitzung eingeladen.

Die nächste Tagesordnung ist der heute zurück-gebliebene Gegenstand: Landesausschußbericht über das Hypothekenbankgesetz, eventuell der Antrag des Abgeordneten Dr. Lumbe wegen Befreiung der Hörer des polytechnischen Instituts vom Militär-dienste, der Landesausschußbericht über den Antrag des Abgeordneten Ringhofer wegen Behebung der Demolirungs-Reverse für die Umgebung Prags, und endlich Landesausschußbericht über den Antrag des Prof. Čupr wegen Regelung der Schullehrer-Gehalte.

Ich werde nunmehr die Sitzung in eine ver-trauliche verwandeln, und ersuche die Herren von der Gallerie, sich zu entfernen, und ebenso die Herren Berichterstatter der Journale.

Ich bitte die Herren Dr, Rieger und Dr. Schmeykal, daß die Gallerie und die Journalisten-Loge gesperrt werde.

(Schluß der Sitzung um 21/4 Uhr Nachmittags.)

(Konec sezení o 21/4 hodině odpoledne.)

Heinrich Ritter v. Kopek,

Correktor.

Peter Steffens,

Correktor.

Jan Kratochvíle,

korektor.

Berichtigung von Druckfehlern im stenographischen Berichte über die XII. Landtagssitzung.

Seite 310, 2te Spalte, Zeile 42 statt: §. 37 -§. 34.

"

-

"

"

50

"

Es-Er.

"

331,

"

"

19

"

Das — Da.

"

"

"

11 nach Regierung einzuschalten: bekannt.

"

332, 1ste Spalte, Zeile 6 von unten statt: er — diese.

"

333,

"

"

10 und 11 statt: eine Hehl daraus gemacht, daß ich.....

— aus meiner Meinung ein Hehl ge-macht. Ich habe ....

" — " " 14 habe wegzulassen.

Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne,


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP